Zobacz podgałęzie
zapytanie_ofertowe_poczta_2015-2017.pdf


Sierpc, 16.04.2015r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.euWYKONAWCY


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – USŁUGI POCZTOWE

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2013r. Poz. 907 z późn. zm.) – art. 4 ust. 8 cyt. wyżej ustawy na

świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu przez wykonawcę - operatora pocztowego w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dostarczania zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Wspólny Słownik Zamówień

64.11.00.00-0 - usługi pocztowe,

64.11.20.00-4 - usługi pocztowe dotyczące listów,

64.11.30.00-1 - usługi pocztowe dotyczące paczek.


Ofertę sporządzoną wg wzoru załączonego do niniejszego rozpoznania wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pocztą elektroniczną na adres: pcpr.sierpc@wp.eu (podpisane skany dokumentów) lub faksem pod nr 24-275-76-60, wew. 31 do dnia 24.04.2015r. do godz. 10.Agnieszka Gorczyca

-/-

Dyrektor PCPR
Sierpc, dnia 16.04.2015 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60, e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

...............................................................

pieczęć zamawiającego

ROZPOZNANIE OFERTOWE dot. ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH

Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych,
w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art.
4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu przez wykonawcę - operatora pocztowego w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dostarczania zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dostarczania przesyłek pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.)
lub dokument równoważny.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 6 ust. l ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub przedstawienia dokumentu równoważnego - na zasadzie spełnia/nie spełnia.

b. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał (świadczył, realizował, zakończył) lub wykonuje (świadczy realizuje) co najmniej jedną usługę o wartości usługi minimum średniorocznie 20.000,00 zł brutto polegającą na świadczeniu usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, z podaniem wartości usługi, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez wartość usługi Zamawiający
rozumie łączną wartość wykonanych lub wykonywanych usług w ramach jednej umowy.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym z wykazem usług, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował położonym w odległości nie większej jak 5 km od siedziby Zamawiającego placówką pocztową czynną co najmniej w godzinach 8.00-17.00. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia w formularzu ofertowym – wykaz placówek

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z w/w warunków składa co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.2) Kryteria oceny ofert

Cena oferty ma być wyrażona w kwocie złotych brutto za cały okres świadczenia usługi.

Sposób wyliczenia punktacji: cena oferty najniższej / cena oferty badanej * 1003. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.4. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy, z którym podpiszemy umowę na świadczenie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przewidujemy możliwość udzielenia zamówienia w częściach TAK /NIE/ NIE DOTYCZY
(wskazane jeśli wymaga tego specyfika zamówienia).5. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

a. Formularz rzeczowo-cenowy- zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

b. Pełnomocnictwo lub upoważnienie jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

c. CEiDG

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Ofertę WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. nr 1, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: pcpr.sierpc@wp.eu (podpisane skany dokumentów)lub przesłać faksem pod nr 24-275-76-60, wew. 31.

Osoba do kontaktów – Ewelina Kamińska

Ofertę należy złożyć do dnia 24.04.2015r. do godz. 10.

16 .042015r. Agnieszka Gorczyca

-/-

Dyrektor PCPR

....................................................................

(data, podpis Kierownika Zamawiającego)

Załącznik nr 1

/miejscowość, data/

……………..………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY-usługi pocztoweZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo MazowieckieWYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………….......................

NIP: ………………………………………………REGON:……………………………………… …...................................

Tel. ……………………………………........................

e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………………………………………….............OŚWIADCZAM, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania ofert, wykonałem (świadczył, realizował, zakończył) lub wykonuje (świadczy realizuje) co najmniej jedną usługę o wartości usługi minimum średniorocznie 20.000,00 zł brutto polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów,

OPIS USŁUG z podaniem wartości usługi, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. ….........................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

OŚWIADCZAM, ŻE dysponuję położoną w odległości nie większej jak 5 km od siedziby Zamawiającego placówką pocztową czynną co najmniej w godzinach 8.00-17.00. Wykaz placówek …............................................................................................................

........................................................................................................................................


Oferuję świadczenie usług pocztowych w okresie 2015-2017 za łączną cenę

...................................................... brutto (słownie........................ złotych)

Rzeczywiste rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się na podstawie podanych w załączniku nr 2 cen jednostkowych brutto dla konkretnych usług.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w zakresie: wielkości zamówienia (wielkości podane są jedynie szacunkowe). W związku z powyższym nastąpi odpowiednia zmiana wartości całego zamówienia.Oświadczam, że:

 1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w rozpoznaniu ofertowym.

 3. Zaproponowane ceny będą obowiązywały przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 31.12.2017r.

 4. Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

 5. Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności.

 6. Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny, sprzętowy
  i techniczny.

 7. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.………dn. …………………………… ...........................................................
(miejscowość) (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)Załączniki: zgodnie z rozpoznaniem ofertowym.

Załącznik nr 2

………………............................……

pieczątka wykonawcy

Formularz rzeczowo – cenowy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu”.

Przesyłki pocztowe krajowe

L.p.


Rodzaj przesyłki

waga przesyłki

przewidywalna ilość (sztuk przesyłek, przez cały okres obowiązywania umowycena jednostkowa netto

Stawka podatku VAT*

cena jednostkowa brutto

Cena łączna brutto

(5 x 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

91

Przesyłka listowa zwykła

do 350g

A

12000

B

10

350g1000g

A

1

B

1

1000g2000g

A

1

B

12

Przesyłka zwykła priorytetowa

do 350g

A

10

B

1

350g1000g

A

1

B

1

1000g2000g

A

1

B

13

Przesyłka polecona

do 350g

A

4000

B

10

350g1000g

A

1

B

1

1000g2000g

A

1

B

14

Przesyłka polecona priorytetowa

do 350g

A

10

B

1

350g1000g

A

1

B

1

1000g2000g

A

1

B

15

Przesyłka polecona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru

do 350g

A

3000

B

1

350g1000g

A

1

B

1

1000g2000g

A

1

B

16

Przesyłka polecona priorytetowa ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru

do 350g

A

1

B

1

350g1000g

A

1

B

1

1000g2000g

A

1

B

17

Zwrotyprzesyłka listowa polecona

do 350g

A

108

Paczka pocztowa zwykła

do 1 kg

A

1

B

1

od 1kgdo 2kg

A

1

B

1

od 2kgdo 5kg

A

1

B

1

Przesyłki pocztowe zagraniczne9

Przesyłka polecona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru

do 350g

A

1

B

1

350g1000g

A

1

B

1

1000g2000g

A

1

B

1

RAZEM (suma wierszy w kolumnie 9)

10


Wykazane w niniejszej tabelce (kolumna 5), przewidywane ilości przesyłek każdego rodzaju, mają charakter szacunkowy, stanowią element służący do kalkulacji ceny brutto oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadania przesyłek w podanych ilościach.

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację usług w w/w ilościach. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek nie stanowi zmiany umowy.Wartość z pozycji 10 (suma wierszy w kolumnie 9) należy wpisać do Formularza ofertowego.

........................... dnia ................ …………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

* jeżeli dotyczy
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-16 13:37:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-16 13:37:52
 • Liczba odsłon: 1070
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664992]

przewiń do góry