zapytanie-ofertowe-_psycholodzy.odt

Sierpc , 07.01.2019r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

WYKONAWCY

ROZPOZNANIE OFERTOWE – PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PCPRDziałając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych, 
w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

 • Przedmiot zamówienia podzielono na odrębne części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.Część nr 1 Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne rodzinne, w tym poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 180 godzin szkoleniowychOkoło 36 dni roboczych

Regularne spotkania (średnio 5 godzinne)

1-2 spotkania tygodniowo, poniedziałek i/lub piątek godzina 14-19

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2019r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Obowiązki Wykonawcy:

Dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta klienta, karta usług doradczych, ewaluacja.

Specjalistyczne psychologiczne poradnictwo rodzinne może obejmować problemy:

- relacji rodzinnych;

- komunikacji wewnątrzrodzinnej;

- ról w rodzinie;

- wartości rodziny i każdego z jej członków (szczególnie ważne w sytuacji sprawowania przez rodzinę opieki nad osobą zależną).

Usługa poradnictwa psychologicznego będzie udzielana m. in. w sytuacjach:

- kiedy rodzinie grozi rozpad więzi;

- rodzina przeżywa sytuacje trudne/konfliktowe;

- rodzina przeżywa różnego rodzaju kryzysy i potrzebuje wzmocnienia w zakresie zasobów psychicznych i emocjonalnych niezbędnych do przywrócenia stanu równowagi w rodzinie;

- występują nieprawidłowości w psychospołecznym funkcjonowaniu rodziny z dziećmi.


Usługa specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, kierowana jest do:

1. Rodziny z dziećmi z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;

2. Rodziny z dziećmi z problemami wynikającymi z obecności osób wymagających wzmożonej opieki ze względu na stan zdrowia, w tym:

a) rodziny z dziećmi w których są osoby z zaburzeniami nerwicowymi bierne lub bezradne społecznie;

b) rodziny z dziećmi, w których występuje problem uzależnienia członków rodziny od alkoholu/ środków odurzających/ substancji psychotropowych/ leków;

3. Rodziny z dziećmi, w których występuje problem przemocy w rodzinie;

4. Rodziny z dziećmi wieloproblemowe.

Z usług specjalistycznego poradnictwa korzystają również rodziny, osoby kierowane przez podmioty zewnętrzne (sąd, kuratorzy, ośrodki pomocy społecznej), a więc osoby, rodziny bez motywacji wewnętrznej do zmiany. Dlatego oprócz posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra psychologii; doświadczenia zawodowego w pracy psychologa (optymalnie w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną); osoba świadcząca usługę powinna znać specyfikę problemów rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ich wieloproblemowości oraz posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu, np.:

- psychologii społecznej;

- psychologii wychowawczej;

- psychologii rozwojowej;

- pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej;

- pedagogiki specjalnej;

- pomocy społecznej (w tym pracy socjalnej z rodziną);

- seksuologii.


Specjalista winien posiadać umiejętności:

- łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi,

- prowadzenia rozmowy doradczej,

- prowadzenia zajęć grupowych,

- planowania i organizacji pracy własnej,

- gromadzenia i przetwarzania informacji,

- wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,

Podczas świadczenia usługi oczekuje się wykorzystywania narzędzi pracy diagnostycznej w zależności od potrzeby, dla zaobserwowanych symptomów problemu rodziny m.in: Narzędzia diagnostyczne. wywiad rodzinny, genogram, wystandaryzowane testy, np. Test Rysunku Rodziny, ASDD (Arkusz Środowiska Domowego Dziecka) R. Pomianowskiego i M. Rygielskiego, Test Stosunków Rodzinnych E. Bene i J. Anthony’ego, ,,Mój Ojciec i Moja Matka’’ A. Roe i M. Siegelmana, Testy ,,Ty i Twoi Rodzice’’ W. Williamsa, Kwestionariusz Postaw Rodzicielskich (PARI), Kwestionariusz dla Rodziców M. Ziemskiej, Kwestionariusz Stosunków Między Rodzicami a Dziećmi A. Roe i M. Siegelmana (PCR) w oprac. W. Kowalskiego, Inwentarz postaw ,,W moim domu" B. Markowskiej, Identyfikacja Stylów Wychowania wg M. Ryś, Skala Postaw Rodzicielskich w opracowaniu M. Plopy, skale ocen, gwiazda diagnostyczna.


Praca z dziećmi i młodzieżą u których występują zaburzenia psychiczne, emocjonalne, u których zdiagnozowano autyzm lub inne choroby. Specjalista poprowadzi działania terapeutyczne i psycho - edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz dysfunkcjami rozwojowymi, 
z zaburzeniami lękowymi, neurologicznymi, zaburzeniami w zachowaniu a także działania konsultacyjno-doradcze dla rodziców i rodzeństwa.CEL: diagnoza i terapia wg indywidualnych potrzeb.Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

-wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia,

- minimum 3-letnie (w okresie styczeń 2012-grudzień 2018) doświadczenie w pracy w z rodziną w zakresie udzielania porad i wsparcia, diagnozy, terapii,

- minimum 3-letnie (w okresie styczeń 2012-grudzień 2018) doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa dzieci i młodzieży, w zakresie udzielania porad i wsparcia, diagnozy, terapii,

-ukończone kursy i szkolenia (min. 5) w zakresie metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz w zakresie umiejętności terapeutycznych.

- Kwalifikacjie pożądane: specjalizacja zawodowa – psychologia kliniczna dziecka, kwalifikacje psychoterapeutyczne.Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.Część nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowychOkoło 32 dni roboczych

Regularne spotkania (średnio 5 godzinne)

1-2 spotkania tygodniowo, wtorek i/lub piątek godzina 14-19

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2019r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Obowiązki Wykonawcy:

Dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta klienta, karta usług doradczych, ewaluacja.Zajęcia socjoterapeutyczne, psycho-edukacyjne, informacyjne, konsultacyjno-doradcze, skierowane są do dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i demoralizacją, mających problemy z nauką, agresywnych, wyrządzających szkody swoim zachowaniem, borykających się z problemami osobistymi 
i trudnościami życiowymi.

Systematyczne spotkania zarówno z rodzicami (wywiad rodzinny) jak i z dziećmi, młodzieżą.

Zgłaszane problemy: kłopoty wychowawcze, problemy w zachowaniu i trudności w nauce, zaburzenia w odżywianiu, uzależnienia, inne.

CEL: diagnoza i terapia wg indywidualnych potrzeb.Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

Co najmniej 1 osoba, która posiada:

-wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem psychologicznym lub pedagogicznym i uprawnieniami w zakresie socjoterapii,

-minimum 3-letnie (w okresie styczeń 2012-grudzień 2018) doświadczenie w pracy w zawodzie socjoterapeuty dzieci i młodzieży,

-ukończone kursy i szkolenia (min. 5) w zakresie metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz w zakresie umiejętności terapeutycznych.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.

Część nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego, w tym dla osób doznających przemocy domowej, oraz dla osób, w rodzinach których występuje przemoc i uzależnienia- 60 godzin szkoleniowychOkoło 10 dni roboczych

Regularne spotkania (średnio 5 godzinne)

1-2 spotkania tygodniowo, środa godzina 14-19

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2019r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Obowiązki Wykonawcy:

Dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta klienta, karta usług doradczych, ewaluacja.Z usług specjalistycznego poradnictwa korzystają również rodziny, osoby kierowane przez podmioty zewnętrzne (sąd, kuratorzy, ośrodki pomocy społecznej), a więc osoby, rodziny bez motywacji wewnętrznej do zmiany. Dlatego oprócz posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra psychologii; doświadczenia zawodowego w pracy psychologa; osoba świadcząca usługę powinna znać specyfikę problemów osób korzystających z systemu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ich wieloproblemowości .Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

Co najmniej 1 osoba, która posiada:

-wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia,

-minimum 3-letnie (w okresie styczeń 2012-grudzień 2018) doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa dorosłych, w zakresie udzielania porad i wsparcia, diagnozy, terapii, na rzecz osób doznających przemocy domowej oraz osób, w rodzinach których występuje przemoc i uzależnienia.

-ukończone kursy i szkolenia (min. 5) w zakresie umiejętności terapeutycznych.

- Kwalifikacje pożądane: specjalizacja zawodowa- psychologia kliniczna dorosłychWymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych 
za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2. • Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Nr

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1.

Całkowita cena za zrealizowanie całości zamówienia

70%

2.

Doświadczenie

20%

3.

Dodatkowa kwalifikacja -specjalizacja zawodowa

10%


Suma

100%KRYTERIUM I (cena całkowita za zrealizowanie danej części zamówienia)

Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:

Cn

P = ---------- x 100 pkt. x Wg (tj. 70%)

Cb

gdzie:

 • P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

 • Cn - oznacza cenę całkowitą oferty najtańszej

 • Cb - oznacza cenę całkowitą badanej oferty

 • Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = 70%

KRYTERIUM II (doświadczenie):

Oferty oceniane będą na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawców 
w Formularzu w następujący sposób:Lp

Doświadczenie:

Ilość punktów

1

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz dowolnych grup odbiorców

50

2

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz Klientów i zlecenie OPS i/lub PCPR.

100

Ilość otrzymanych w kryterium II punktów zostanie pomnożona przez wagę – tj. 20%.Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert. • Termin realizacji zamówieniaw okresie od podpisania umowy do grudnia 2019r. (i lub wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Zapłata na postawie rachunku / faktury z odroczonym terminem płatności (14 dni) 
po przedłożeniu wymaganych dokumentów i karty czasu pracy.

 • Inne istotne warunki zamówienia.Forma zatrudnienia - umowa cywilno-prawna.Zgodnie z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy wezmą udział w postępowaniu oraz opublikowana na stronie BIP JST pod adresem: pcpr.sierpc.bip.org.pl w zakładce: Zamówienia publiczne bez stosowania Ustawy. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza odpiszemy Umowę na świadczenie usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.Przewidujemy możliwość udzielenia zamówienia w częściach TAK /NIE/ NIE DOTYCZY 
(wskazane jeśli wymaga tego specyfika zamówienia).

W związku z obowiązywaniem od dnia 1 stycznia 2017 r. scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT informujemy, że wszelkie umowy cywilnoprawne dotyczące spraw związanych z prowadzeniem bieżącej działalności (w tym umowy związane z realizacja niniejszego zamówienia) będą miały wskazany Powiat Sierpecki jako stronę umowy:

Wzór zapisu

Powiat Sierpecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc (adres jednostki), NIP 776 167-62-52 (NIP Powiatu Sierpeckiego).Faktury/ rachunki muszą być wystawiane według wzoru:Nabywca: Powiat Sierpecki, NIP 776-167-62-52, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 
Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.W przypadku, gdy Państwa program komputerowy do wystawiania faktur, nie daje możliwości wydruku faktury z osobnym zaznaczeniem nabywcy i odbiorcy, dopuszcza się adresowanie faktury, jak niżej:Nabywca: Powiat Sierpecki, NIP 776-167-62-52, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.Podpisując umowę na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia będą Państwo zobowiązani do zastosowania się do powyższych zaleceń oraz przesyłania wszelkich dokumentów, dowodów płatności na adres korespondencyjny:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

 • Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana 
przez osobę upoważnioną. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane 
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp.przed upływem terminu składania ofert. Nowa oferta musi być złożona z dopiskiem „ZAMIANA”.

Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie powiadomienia.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego” można:

1) przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 09-200 Sierpc, 
ul. Świętokrzyska 2a.

2) doręczyć osobiście na adres wskazany w punkcie 1, w kancelarii PCPR, pok. 1.

3) przesłać podpisane skany na email: pcpr.sierp@wp.euTermin składania ofert: do 16.01.2019r. do godz. 10:00.VI. Informacje dodatkowe:

 • Oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 • Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozpoznania ofertowego na każdym etapie postępowania, a szczególnie w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na realizację zlecenia.

 • Zleceniodawca porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej lub e-mailowej.

 • Zleceniodawca nie przewiduje procedury odwoławczej.

 • Dodatkowych informacji udziela Dyrektor PCPR Agnieszka Gorczyca w godzinach urzędowania PCPR;

 • Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja ta zostanie także zamieszczona na stronie internetowej PCPR.VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń, informacji:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailowo lub pisemnie.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje mailowo lub pisemnie a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Domniemywa się, że pismo przesłane przez Zamawiającego na adres email / adres pocztowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w ust. 2 oświadczy, iż ww. pisma nie otrzymał.

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować zgodnie z wyborem:

a) pisemnie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc,

b) mailowo na adres pcpr.sierpc@wp.eu.

07 .01.2019r. AGNIESZKA GORCZYCA

-//-

  DYREKTOR PCPRZałącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWYZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo MazowieckieWYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: __________________________________________________

NIP:___________________________ Tel. ________________________________

e-mail: ____________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego oferuję realizację przedmiotu zamówienia(wypełnić oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, na którą składana jest oferta)W Części nr ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
za łączną cenę brutto ……………………………………zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………)

Cena jednostkowa brutto …………………………….zł / 1 h szkoleniowąLp.

Doświadczenie:

Opis, uzasadnienie – wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich nazw, zleceniodawców, wymiaru godzinowego, okresu realizacji, wartości itp.

1

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz dowolnych grup odbiorców


2

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz Klientów i zlecenie OPS i/lub PCPR.
Oświadczam, że:

 • Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 • Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w zaproszeniu do złożenia oferty.

 • Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy, rozliczenie nastąpi na podstawie podanej kalkulacji szczegółowej (ceny jednostkowej) a wysokość wynagrodzenia ogółem będzie uzależniona od wypracowanej liczby godzin.

 • Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

 • Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia.

…………………………………………………………..………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej/ Wykonawców)


Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIAOświadczam co następuje:

 • posiadam uprawnienia określone przepisami prawa do wykonywania zawodu psychologa/socjoterapeuty;

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;

 • pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za zeznanie nieprawdy 
  lub zatajenie prawdy oświadczam, że nie byłam/em karana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • posiadam nieposzlakowaną opinię;

 • nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj. moja sytuacja ekonomiczna pozwala na właściwe wykonanie zamówienia;

 • posiadam wiedzę i doświadczenie;

 • dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (usługę wykonam osobiście TAK / NIE );

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia niniejszego postępowania.

……………………………………………..

(podpis)Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych 
za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-07 10:28:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 10:28:30
 • Liczba odsłon: 1033
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665568]

przewiń do góry