Zobacz podgałęzie

 

              Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

 

                                                uchwala_w_sprawie_utworzenia_pcpr.jpg

 

utworzone na mocy Uchwały Nr 26 IV/99 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27.02.1999r. jest samodzielną jednostką organizacyjną, powołaną do realizacji zadań własnych, jak i z zakresu administracji rządowej.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1458),

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ((Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362, z późn. zm.),

3. Innych ustaw i aktów wykonawczych w zakresie, w jakim dotyczą one zadań powiatu w dziedzinie pomocy społecznej,

4. Regulaminu Organizacyjnego PCPR.

 

 Podstawową formą działania jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom, rodzinom we wspomaganiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

 

Do zadań realizowanych przez PCPR w szczególności należy:

 

1. Organizowanie i zapewnienie usług w określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.

2. Opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

3. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach petentom, korzystającym z pomocy społecznej.

4. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych.

5. Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego.

6. Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

7. Pomoc w integracji ze środowiskiem dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów dla nieletnich, określonych odrębnymi przepisami i rodzin zastępczych.

8. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.

9. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych a kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych, schroniska, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze.

10. Pomoc uchodźcom.

11. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznania potrzeb.

12. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, mające na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności, realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.):

a) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej tych osób,

b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, organizowanych w ośrodkach posiadających aktualny wpis do „ Rejestru Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych lub przyjmowania grup turnusowych”,

c) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

e) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

  

       Agnieszka Gorczyca

    -/-

DyrektorInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Majerska Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-28 06:03:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-19 13:41:34
  • Liczba odsłon: 2995
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665056]

przewiń do góry