Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Każdy chory, podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu, ma prawo do dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia do zaleconych przez odpowiedniego lekarza specjalistę środków pomocniczych (np. aparatu słuchowego, pieluchomajtek) i przedmiotów ortopedycznych (np. butów ortopedycznych, protez). Za niektóre z tych rzeczy płaci państwo w całości (pod warunkiem, że cena nie przekracza ustalonego limitu), np. za wózek inwalidzki o wartości nie wyższej od 600 zł; do innych natomiast państwo dopłaca, np. za pieluchomajtki, obuwie ortopedyczne, materac przeciwodleżynowy NFZ płaci 70% (pod warunkiem, że cena nie przekracza ustalonego limitu).

By skorzystać z dofinansowania NFZ niezbędne jest zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne bądź środek pomocniczy, wystawione przez odpowiedniego dla danej choroby lekarza specjalistę.

Zakupu w ramach ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się w sklepie lub u producenta, który ma podpisaną umowę z NFZ (adresy takich punktów dostępne są w siedzibie NFZ).

Dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego właściwym jest Mazowiecki NFZ, Oddział w Płocku, ul. Padlewskiego 18c.

Osoba niepełnosprawna (posiadająca stosowne orzeczenie), która mimo dofinansowania NFZ musi dopłacić do zaleconego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, może otrzymać dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyska 2a, tel. 275-76-60 wew. 35 (formularz wniosku można także uzyskać na stronach www.pcprsierpc.bip.org.pl

By otrzymać dofinansowanie należy w PCPR złożyć wniosek.

Wniosek można złożyć w każdym czasie.

Do wniosku dołącza się:

1) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

2) fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo

b) kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Dofinansowanie przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
(przeciętne wynagrodzenie oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U. z 2018 r. poz. 1270).

Możliwe są dwa rozwiązania dofinansowania ze strony PCPR do zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego:

  • osoba niepełnosprawna pokryje swoją część, a PCPR zrefunduje tej osobie poniesione koszty,

  • osoba niepełnosprawna nie płaci lecz bierze fakturę VAT z odroczonym terminem płatności i zwraca się o dofinansowanie, a PCPR przyznane dofinansowanie przekaże bezpośrednio na konto bankowe sprzedawcy lub producenta.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Przepisy określają górną wysokość dofinansowania do poszczególnych przedmiotów.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty limitu oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy umowy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

1) w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2) rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

3) informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.

4) w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów
Na podstawie:


-Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2015 r. poz. 926)


Wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przysługujących chorym w ramach

ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć w przepisach Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl):

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1061 z późn. zm.),

Agnieszka Gorczyca

     -/- 

    Dyrektor PCPR   Osoba prowadząca sprawy:

Doradca osób z niepełnosprawnością – Aneta Kopczyńska tel. 24 275 76 60,  e-mail  pcpr.sierpc@wp.eu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-26 12:42:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 08:55:25
  • Liczba odsłon: 1116
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665528]

przewiń do góry