Poszukujemy wśród mieszkańców powiatu sierpeckiego kandydatów na rodziny zastępcze


apel_doc.pdf


Szanowni Państwo   !

Każde dziecko zasługuje na życie w rodzinie. Wspólnie zadbajmy, by dzieci z powiatu sierpeckiego miały spokojne dzieciństwo.

Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze spokoju, akceptacji i zrozumienia. Jednak wiele dzieci nie znajduje we własnym domu właściwej opieki. Nie dojadają, nie chodzą do szkoły, nie są właściwie leczone, są bite, zaniedbane… Wielu rodziców nie zaspokaja podstawowych potrzeb swoich dzieci, często nadużywają alkoholu, zdarzają się porzucenia… W takich sytuacjach, zamiast do domu dziecka dziecko może trafić do utworzonej przez Państwa rodziny zastępczej.

Potrzebujemy   rodzin zastępczych na naszym terenie.

Rodzina zastępcza stanowi dla pozbawionych swojej naturalnej rodziny dzieci, niepowtarzalną szansę na prawidłowy rozwój. W rodzinie zastępczej dzieci mają zapewniony nie tylko „dach nad głową” i godziwe warunki życia, lecz także opiekę, ciepło i miłość. Rodzina zastępcza chroni je przed doznawaniem kolejnych krzywd, przed porzuceniem, samotnością, zaniedbaniem. Rodzina daje dziecku bezpieczeństwo, spokój i warunki do rozwoju. Opiekun zastępczy otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, w wysokości określonej przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w zależności od rodzaju rodziny, stanu zdrowia dziecka. Kandydaci gotowi podjąć to wyzwanie biorą udział w szkoleniu przygotowującym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W trakcie szkolenia wspólnie z trenerami analizują swoje możliwości i obawy. Po szkoleniu jest czas na podjęcie decyzji czy chce się być rodziną zastępczą, jaką, jakie dzieci przyjąć, czy potrzeba więcej czasu na decyzję.

Kogo poszukujemy?

Rodzin, osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia pomocy dzieciom. Szukamy osób, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce, ale jednocześnie wspierać je i ich rodziców w utrzymywaniu dobrych relacji, pomagać w naprawieniu sytuacji rodzinnej dzieci.

Jeśli czujecie Państwo, że jesteście gotowi pomagać prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 2a

tel. 024 275 76 60 e-mail:  pcpr.sierpc@wp.eu

P owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zaprasza na szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.

 

Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć, obdarować sercem i ciepłem rodzinnym.

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki, czasami porzucają dzieci bądź pobyt w domu rodzinnym zagraża zdrowiu lub życiu dzieci.

 

Szukamy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udziału w szkoleniu zawierającym zagadnienia z zakresu: prawa rodzinnego, systemu pieczy zastępczej, pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, podstaw wiedzy o rozwoju fizjologicznym, zdrowiu dziecka, z zakresu rozpoznawania potrzeb dziecka, znaczenia rodziny biologicznej w życiu dziecka (więź – nawiązywanie i rozbudowanie stałych relacji, strata, komunikacja, poczucie wartości). Kandydaci zapoznają się z doświadczeniami rodzin, które już sprawują piecze zastępczą (10 – godzinne praktyki w funkcjonującej rodzinie zastępczej).

Szkolenie będzie się odbywać w siedzibie PCPR, w dni ustalone z grupą kandydatów, w odstępach cotygodniowych od września do listopada 2013r.

 

Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko i spełniać określone przepisami warunki (zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które

1)    dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2)    nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3)    wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)    nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5)    są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6)    przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7)    zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9) co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

 

Każda istniejąca i nowo powstająca rodzina zastępcza otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcie specjalistyczne w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego. Dla rodzin niezawodowych istnieje możliwość podpisania umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej.

 

Szczegółowych informacji na temat szkolenia, rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci udzielają pracownicy PCPR tel. 24 275 76 60, 24 275 41 88.Agnieszka Gorczyca

                 -/-

     Dyrektor PCPR

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-17 10:04:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 11:41:03
  • Liczba odsłon: 1006
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665511]

przewiń do góry