Projekt “Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPŚŚ” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020


Na dzień 31.03.2018 r. w projekcie uczestniczyło 97 uczestników odpowiednio:

Gminny Dom Kultury w Rościszewie – 22 osoby, 7 dziewczynek i 15 chłopców,

Szkoła Podstawowa w Zawidzu – 19 osoby, 5 dziewczynek i 14 chłopców,

Szkoła Podstawowa w Ligowie – 14 osób, 6 dziewczynek i 8 chłopców,

Szkoła Podstawowa w Mochowie – 12 osób, w tym 5 dziewczynek i 7 chłopców,

Publiczne Gimnazjum w Mochowie – 13 osób, w tym 8 dziewczynek i 5 chłopców,

Szkoła Podstawowa w Gozdowie – 17 osób, w tym 8 dziewczynek i 9 chłopców.


Projekt zakłada świadczenie usług specjalistycznych: praca socjalna, psycholog, logopeda, doradca zawodowy oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe tj.:

- język angielski,

- język niemiecki,

- umiejętność uczenia się,

- matematyczne i naukowo – techniczne,

- inicjatywność i przedsiębiorczość,

- społeczne i obywatelskie,

- świadomość i ekspresja kulturalna.

Dni organizacji zajęć oraz zakres godzinowy dostosowany został do możliwości uczestników projektu tak, aby umożliwić godzenie obowiązków szkolnym z udziałem w projekcie. Nie zaistniała potrzeba wprowadzenia technicznych - architektonicznych usprawnień na rzecz OzN w kwestii m. in. dostosowania sali szkoleniowej itp. Współpraca wychowawców z kadrą projektu polega na bieżącym przekazywaniu wyników własnych obserwacji i spostrzeżeń,
w szczególności informowanie o zagrożeniach w realizacji zadań, wykonywanie usług
z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji poprzez równy dostęp do wsparcia, a także stosowanie języka wrażliwego na płeć. Organizacja zajęć uwzględnia potrzeby uczestników/OzN. Projekt zakłada dostawę mat. plastyczno – technicznych oraz zakupy art. spożywczych celem poczęstunku dzieci w trakcie udziału w zajęciach w ramach projektu. Wychowawcy świetlicowi z zaangażowaniem wspólnie z uczestnikami przygotowują urozmaicone posiłki. Wychowawcy świetlicowi należycie sprawują opiekę wychowawczą nad grupą dzieci i młodzieży w świetlicy, nadzorują i udzielają pomocy
w nauce i przygotowaniu zadań domowych, dbają o frekwencję na zajęciach, informują
o nieobecnościach, informują rodziców o postępach i niepowodzeniach dzieci, zachęcają do udziału w zajęciach świetlicy, informują uczestników o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej. W jednym czasie pod ich opieką jest nie więcej niż 15 UP. Uczestnikom dojeżdżającym na własny koszt na zajęcia świetlicowe zwrócone zostały koszty dojazdu
(w przypadku braku połączenia autobusem szkolnym). Wszelkie formalności oraz wymogi
w zakresie działalności filii świetlicowych odbywają się zgodnie z zasadami Ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Projekt “Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPŚŚ” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020


Jednym z form wsparcia w ramach projektu jest poradnictwo socjalne. Pracownik socjalny zaangażowany do realizacji projektu na bieżąco prowadzi indywidualną dokumentację uczestników, wydaje dyspozycje dotyczące pomocy, upowszechnia informację o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej. Praca socjalna wykonywana jest
z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji poprzez równe traktowanie uczestników. Stosowany jest język wrażliwy na płeć. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem uczestników projektu o terminie wsparcia oraz nadzór nad frekwencją i uczestnictwem w zajęciach zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Dla celów monitoringowych/sprawozdawczych pracownik socjalny pozostaje
w stałym kontakcie z uczestnikami projektu oraz z ich rodzicami/opiekunami prawnymi.

Dla wzrostu pewności siebie oraz motywowania do zmiany postaw udzielane jest wsparcie psychologa.

Uczestnicy mający trudności z wymową biorą udział w zajęciach indywidualnych
z logopedą.

W okresie 01.07.2016 r. – 31.03.2018 r. zrealizowano 223 godz. porad logopedy oraz 417 godz. zajęć z psychologiem. Poradnictwo specjalistyczne ma na celu udzielanie uczestnikom projektu pomocy w nauce, rozwijaniu zainteresowań, eliminowaniu zaburzeń zachowania oraz łagodzenia niedostatków wychowawczych.

Do dnia 31.03.2018 r. zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz zgodnie
z zainteresowaniami w zakresie poszczególnych zajęć z kompetencji kluczowych odbywały się zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczne i naukowo – techniczne, umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości, kompetencji społecznych
i obywatelskich oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. We współpracy ze szkołami, wykonawcami usług szkoleniowych i poradnictwa specjalistycznego opracowywano harmonogram zajęć uwzględniający m. in. szkolny plan zajęć uczestników projektu.
W okresie 01.07.2016 r. – 31.03.2018 r. zrealizowano:

- 1193 godz. zajęć z języka angielskiego,

- 845 godz. zajęć z języka niemieckiego,

- 1164 godz. zajęć matematycznych i naukowo – technicznych,

- 470 godz. zajęć umiejętności uczenia się,

- 488 godz. zajęć z inicjatywności i przedsiębiorczości,

- 455 godz. zajęć z kompetencji społecznych i obywatelskich,

- 500 godz. zajęć z świadomości i ekspresji kulturalnej.

Wszystkie prowadzone działania uwzględniają realizację zasady równych szans. Przejawia się to otwartością personelu projektu oraz osób szkolących na indywidualne potrzeby uczestników i uczestniczek, bez względu na płeć. Stosowany jest język wrażliwy na płeć.
W celu wdrażania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami prowadzący zajęcia zwracali uwagę na dostosowanie treści przekazywanej wiedzy do potrzeb, eliminowali pojawiającą się dyskryminację, kierowali się zasadą respektowania odmienności. Przygotowano rozwiązania, które spełniałyby wymagania dostępności dla osób o różnych stopniach sprawności.

Na dzień 31.03.2018 r. w projekcie brało udział 17 osób, w tym 9 chłopców i 7 dziewczynek - przebywających w pieczy zastępczej. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działania na rzecz usamodzielniania osób opuszczających pieczę zastępczą odbywają się zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
Agnieszka Gorczyca 

 -/- 

        Dyrektor PCPR w Sierpcu


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-25 12:40:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 13:03:15
  • Liczba odsłon: 903
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664970]

przewiń do góry