Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA POMOCY

Do uzyskania pomocy uprawniona jest osoba wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).
Przedsiębiorca nie może posiadać zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem kwotę 100 zł. Jeśli takie zaległości istnieją, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

WYSOKOŚĆ POMOCY

 1.   100 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

 2.   60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

 3.   30 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Warunkiem uzyskania refundacji składek jest opłacenie tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku.
Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przekraczającym 14 dni.

Z uwagi na fakt, iż refundacja składek na ubezpieczenie społeczne stanowi pomoc de minimis, refundacji składek nie udziela się, w przypadku gdy wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe, spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość:

 1.   200 tys. euro, w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą, inną niż w sektorze transportu drogowego;

 2.   100 tys. euro, w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POMOC

A. Rejestracja.

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą przesyła PFRON wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G:

 1. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:

  1. pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada,

  2. imię i nazwisko wnioskodawcy,

  3. numery PESEL, REGON i NIP wnioskodawcy, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;

 2. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem;

 3. upoważnienie osoby przesyłającej dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, do występowania w imieniu wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca nie przesyła dokumentów osobiście.

Wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G składanym po ustanowieniu osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON, wnioskodawca przesyła zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z tym funduszem, a także jej numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile z nich korzysta.

B. Procedura uzyskania refundacji

I.   Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G, stanowiący załącznik do rozporządzenia ws. refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Terminy do złożenia wniosku Wn-U-G przywraca się na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Stosowny wniosek o wypłatę refundacji składek wnioskodawca przekazuje w formie elektronicznej przez teletransmisję. Wnioskodawca może przekazać również wniosek w formie dokumentu pisanego.

Wnioskodawca przekazujący wniosek Wn-U-G w formie elektronicznej opatruje te dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), albo uwierzytelnia je certyfikatem dostarczonym przez PFRON.

II.   Po otrzymaniu wniosku Wn-U-G PFRON:

 •   sprawdza go pod względem rachunkowym i formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku informuje wnioskodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;

 •   ustala, czy wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł;

 •   ustala kwotę przysługującej refundacji składek;

 •   przekazuje ustaloną kwotę refundacji składek na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę;

 •   wystawia zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

Dokonując tych czynności PFRON nie bierze pod uwagę zastosowanych fotokodów, oznaczeń lub etykiet ułatwiających identyfikację dokumentów złożonych przez wnioskodawcę w związku z wnioskowaniem o refundację składek.

Kwota refundacji przekazywana jest na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez PFRON kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wzory informacji i wniosku stanowią załącznik do rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

UWAGA!
Prezes Zarządu
  PFRON może przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarządu Funduszu lub strona może wnieść do sądu administracyjnego skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa.

BARDZO WAŻNE!
Refundacja składek niepełnosprawnemu przedsiębiorcy jest udzielana jako pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Do wskazania części lub całości informacji wymienionych w załącznikach wnioskodawca może dodatkowo stosować fotokody, w tym kody QR, umieszczone powyżej górnej krawędzi bloku informacyjnego formularza lub na odwrocie formularza, oznaczenia lub etykiety ułatwiające identyfikację dokumentu, w tym etykiety dźwiękowe i etykiety pisane alfabetem Braille'a, których zastosowanie nie wyłącza uznania wniosku Wn-U-G za zgody ze wzorem określonym rozporządzeniu.

Agnieszka Gorczyca 

  -/- 

   Dyrektor PCPR

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2018, Poz. 511);

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Sspołecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 690, ze zm.);

 • rozporządzeniu Komisji UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-27 13:27:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 13:21:35
 • Liczba odsłon: 802
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665131]

przewiń do góry