Broszura współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoCzłowiek- najlepsza Inwestycja

Asystent Osoby Niepełnosprawnej


-realna pomoc i wsparcie

aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych

i poprawa dostępu do zatrudnienia


Asystent Osoby Niepełnosprawnej-pojęcie, rodzaje i regulacje prawneAsystent Osoby Niepełnosprawnej świadczy usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne osobom niepełnosprawnym. Osoba zatrudniona w tym charakterze realizuje szczegółowy program pomocy i rehabilitacji. Asystent pomaga podopiecznemu i tworzy warunki ułatwiające samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Asystent wspiera proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie tylko w sferze medycznej, ale psychologicznej i społecznej.

Zawód „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” jest zawodem stosunkowo młodym i niedawno sklasyfikowanym.

Został formalnie utworzony Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku, w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644)Wyróżniamy następujące rodzaje asystentów:

- asystenci pracujący z osobami niepełnosprawnymi ruchowo

-asystenci pracujący z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

-asystenci pracujący z osobami chorymi na SM

-asystenci pracujący z osobami niewidomymi i głuchoniemymi

-asystenci pracujący z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną psychicznie i ruchowoZawód asystent osoby niepełnosprawnej to przede wszystkim praca z ludźmi, ideami i pomysłami. Praca asystenta osoby niepełnosprawnej ma charakter głównie organizacyjny, wychowawczy, opiekuńczy i usługowy.

Zadania Asystenta Osoby NiepełnosprawnejGłównym zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W Unii Europejskiej rozpowszechniona jest idea niezależnego życia (independent living), której celem jest udzielanie osobie niepełnosprawnej pomocy w odzyskiwaniu kontroli nad własnym ciałem i stylem życia. Właśnie z tej idei wynikają zadania i obowiązki asystenta osoby niepełnosprawnej.

Do głównych zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należy:

-diagnozowanie potrzeb życiowych i pomoc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych

-wykonywanie czynności opiekuńczych

-aktywizowanie osób niepełnosprawnych do samodzielności życiowej

-wspieranie osób niepełnosprawnych w trudnych sytuacjach życiowych

-ułatwienie kontaktów z innymi osobami

-usuwania barier psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych

-tworzenie wspólnie z rehabilitantem, psychologiem, terapeutą zajęciowym- programu pomocy i rehabilitacji czy terapii zajęciowej

-pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym

-pomoc w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, środowiskowych, współpraca z instytucjami, w tym pozarządowymi

-doradzanie w zakresie aktywizacji społecznej (usługi kulturalne, rekreacyjny, edukacyjne, integracja ze środowiskiem)

-mobilizowanie niepełnosprawnego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań

-wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwieniu spraw urzędowych

-współpraca z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami społecznymi, mediami w celu wsparcia osoby niepełnosprawnejKontakty z ludźmi w przypadku pracy asystenta są niezbędne. Opierają się przede wszystkim na opiekowaniu, odpowiadaniu na pytania, udzielaniu rad, wyszukiwaniu rozwiązań, organizowaniu, współpracy, ochranianiu, świadczeniu usług.

Umiejętności Asystenta Osoby NiepełnosprawnejZadania realizowane przez asystenta osoby niepełnosprawnej wymagają:

-samodzielnego myślenia i działania

-łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi

-zmysłu równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej ważnej w pracy z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane

-szybkiego refleksu przydatnego przy asystowaniu niepełnosprawnych psychicznie

-spostrzegawczości przydatnej przy załatwianiu spraw urzędowych, podczas robienia zakupów, podczas korzystania ze środków komunikacji publicznej

-zręczności rąk, palców przy wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, przy rozkładaniu i składaniu wózka inwalidzkiego

- zdolności, koncentracji i podzielności uwagi

-łatwego wypowiadania się w mowie i piśmie

-wyobraźni i myślenia twórczego

-dobrej pamięci

-uzdolnienia technicznego, artystycznego i zręcznościowego

-samokontroli i odporności emocjonalnej na stres

-empatii

- umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji

-umiejętności współdziałania i podporządkowania się

-samodzielności

-gotowości do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych

-zdolności przekonywania

-odwagi, wytrwałości, cierpliwości, dokładności, rzetelności, uczciwości

-systematyczności, otwartości na ludzkie problemy, opiekuńczościNiezbędna jest obszerna wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej, fizjologii i anatomii, zasad rehabilitacji i pierwszej pomocy przedmedycznej .

Środowisko PracyAsystent osoby niepełnosprawnej wykonuje swoją pracę głównie tam, gdzie przebywa osoba niepełnosprawna, w jego mieszkaniu. W przypadku znacznej niepełnosprawności ruchowej praca asystenta wiąże się z wykonywaniem pracy w warunkach pewnej izolacji i w warunkach monotonnych. Praca asystenta może również odbywać się na powietrzu przy asystowaniu w trakcie spacerów, robieniu zakupów itp.Wymagania fizyczne i zdrowotnejPraca wykonywana przez asystenta osoby niepełnosprawnej może być lekka lub średnio ciężka. Do świadczenia usług asystenckich nie jest potrzebna wielka tężyzna fizyczna, jednak w niektórych sytuacjach asystent jest obciążony pracą fizyczną, która wymaga użycia wysiłku fizycznego, np. w przypadku pomocy przy pchaniu wózka, złożeniu i rozłożeniu, pomoc w przemieszczeniu osoby mającej problem w poruszaniu się. Generalnie w zawodzie asystenta nie ma formalnych wymagań co do tężyzny fizycznej i co do płci asystenta. Natomiast wymagany jest dobry stan zdrowia, w tym sprawność ruchowa, słuchu i wzroku.

Warunki i możliwość podjęcia pracyAsystent osoby niepełnosprawnej powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Mile widziana znajomość języków obcych, kurs prawa jazdy kat. B i inne szkolenia podnoszące kompetencje psychofizyczne asystenta. Zagranicą asystenci najczęściej posiadają wykształcenie medyczne, paramedyczne, pedagogiczne, psychologiczne.

Osoba pragnąca pracować jako asystent może podjąć nauczanie w cyklu 2 letnim w szkołach policealnych, a także kształcenie na uczelniach wyższych na poziomie licencjackim.  

Asystentem można zostać w każdym wieku. Najczęściej ten zawód wykonują osoby w wieku 30-50 lat. Nie ma jednak przeciwwskazań formalnych, by asystentami zostawały osoby, które przekroczyły 50 rok życia, cieszące się dobrym zdrowiem.

Najczęściej asystenci otrzymują zatrudnienie w różnych projektach lub pilotażowych programach realizowanych przez instytucje pomocy społecznej.Charakter pracy uzależniony jest od typu pracodawcy . U pracodawcy sektora publicznego mamy stały czas i godzin pracy, natomiast w placówkach niepublicznych i w tzw samozatrudnieniu czas, pora i godziny pracy wynikają z ustaleń pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą, dotyczy to także dni wolnych i świątecznych.Asystent osoby niepełnosprawnej może podjąć zatrudnienie w:

-ośrodkach i domach pomocy społecznej

-środowiskowych domach pomocy społecznej

-klubach samopomocy

-ośrodkach wsparcia

-świetlicach terapeutycznych

-fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych

-prywatnych praktykach pracy socjalnej

-zakładach opiekuńczo-leczniczych

-niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej

-placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym placówkach wsparcia dziennego

-placówkach poradnictwa rodzinnego

-szpitalach specjalistycznych

-jednostkach samorządu terytorialnego

-samozatrudnieniu

-placówkach świadczących usługi rehabilitacyjne

-sanatoriach

-bezpośrednio w domu chorego.Pracę jako asystent można podjąć w różnych firmach. Koszty takiego zatrudnienia mogą być dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Szwecji istnieje duże zapotrzebowanie na usługi asystenckie. Zawód asystent osoby niepełnosprawnej jest jednym z dobrze opłacanych zawodów.

Zawody pokrewne- opiekunka środowiskowa - osoba, której zadaniem jest pomaganie osobie chorej, niepełnosprawnej, mającej znaczne trudności w wykonywaniu podstawowych czynności domowych związanych przede wszystkim z higieną osobistą, pielęgnacją, dbałością o czystość i porządek.

- opiekun w domu pomocy społecznej- jest osobą, która zaspokaja podstawowe potrzeby podopiecznych przebywających w placówce. Jego zadaniem jest pomoc w samoobsłudze i higienie osobistej, organizowanie spędzania czasu wolnego, aktywizowanie i stymulowanie do zwiększenia samodzielności. Pomaga i koordynuje proces rehabilitacji i w nagłych wypadkach udziela pierwszej pomocy.

- trener pracy- to osoba, która świadczy pomoc w zatrudnieniu wspomaganym, jej głównym zadaniem jest przygotowanie niepełnosprawnego pracownika do wykonywania zadań i obowiązków zawodowych, pomoc w początkowym okresie zatrudniania. Trener pracy jest łącznikiem pomiędzy niepełnosprawnym pracownikiem a zatrudniającym go pracodawcą.

- terapeuta zajęciowy- osoba, która wspomaga osoby niepełnosprawne w procesie leczenia i rehabilitacji. W swojej pracy stosuje różne formy i techniki terapii zajęciowej. Opracowuje według zaleceń lekarskich indywidualny i grupowy program terapii, który jest dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań podopiecznego.

Projekt „Asystent Osoby Niepełnosprawnej- realna pomoc i wsparcie”PCPR prowadzi działalność na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i poprawy dostępu do zatrudnienia  finansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych realizuje projekt pt. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej- realna pomoc i wsparcie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. 10 osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności zostanie przeszkolonych i uzyska certyfikat Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (AON). Usługi AON będą świadczone osobom z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności w oparciu o indywidualny program pomocy i rehabilitacji, który zostanie wspólnie opracowany przez uczestników.Asystent będzie pomagał w dotarciu do wybranego miejsca, szkoły, urzędu, placówki zdrowia, instytucji pomocy publicznej i powrotu do miejsca zamieszkania, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, opieka w trakcie wyjazdów, wspieranie w realizacji zainteresowań i organizowanie czasu wolnego,  a także drobna pomoc w gospodarstwie domowym, np. pomoc w zrobieniu zakupów.W ramach projektu oprócz usług asystenta przewidziano również inne formy wsparcia osób niepełnosprawnych m.in. kurs komputerowy, kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie z ekonomii społecznej, piknik integracyjny, konferencja, obóz rehabilitacyjny i spotkania integracyjne w ramach grup wsparcia oraz warsztaty umiejętności korzystania z usług AON, które mają pomóc w poznaniu się uczestników i nawiązaniu pozytywnych relacji interpersonalnych.Wszelkie te działania przygotują uczestników- kandydatów na asystentów do odbycia stażu a w konsekwencji do podjęcia zatrudnienia.Korzyści dla Pracodawców z organizacji stażu/praktyk uczestnikom projektuBrak kosztów- Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów. Dla każdego ze stażystów przewidziane jest wynagrodzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Alternatywa okresu próbnego - s taż/praktyka jest szansą na zaangażowanie pracownika w organizację firmy oraz w specyfikację stanowiska pracy bez ponoszenia kosztów.

Wizerunek firmy wrażliwej społecznie - przez zatrudnienie osoby niepełnosprawnej Pracodawca buduje na zewnątrz swój wizerunek instytucji odpowiedzialnej społecznie.

Prezentacja firmy- Pracodawca z którym nawiążemy współpracę w zakresie organizacji staży/praktyk zostanie wyróżniony na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu jako pracodawca przyjazny osobom niepełnosprawnym.

Jak wygląda organizacja stażu/praktyki zawodowej

-współpraca oparta jest na podstawie pisemnej umowy między PCPR a Pracodawcą

-wynagrodzenie dla stażysty wypłaca PCPR

-każdy Pracodawca może liczyć na wsparcie pracownika projektu zarówno w zakresie organizacji stażu jak i w kwestiach związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Korzyści Pracodawcy z zatrudnienia osób niepełnosprawnych-dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników przysługuje Pracodawcom prowadzącym Zakład Pracy Chronionej, Pracodawcom zatrudniającym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, Pracodawcom zatrudniającym w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy do 25 pracowników

- zwrot kosztów za przystosowanie miejsca pracy osobie niepełnosprawnej Pracodawca przystosowujący miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej może się ubiegać o refundację za koszty poniesione na:

-przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

-adaptację pomieszczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w pracy

-rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb osoby niepełnosprawnej związanych z funkcjonowaniem osoby niepełnosprawnej w pracy

-zwrot kosztów za szkolenie niepełnosprawnego pracownika Pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów szkoleń ogólnych i specjalistycznych w których uczestniczy osoba niepełnosprawna.

-zwrot kosztów pracownika pomagającego Pracodawca zatrudniający niepełnosprawnego pracownika może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania na stanowisku pracy.
Agnieszka Gorczyca 

       -/-

     Dyrektor PCPRŹródło:

 • Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, System monitoringu i ewaluacji pracowników -baza kompetencji, opieka zdrowotna, asystent osoby niepełnosprawnej

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (Dz.U.Dz 2012 r. poz. 184)

 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej- Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Nowym Sączu i Tarnowie.

 • Poradnik dla asystenta zawodowego spółdzielni socjalnej, Warszawa 2007, Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn.zm.)

 • Informator dla pracodawców, Centrum Integracji Społecznej Wrocław

 • http://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/medycyna-opieka zdrowotna/asystentosobyniepełnosprawnej_pr-1219.html

 • http://www.pfron.org.pl/portal/pl/54/Dofinansowanie_do_wynagrodzen_pracownikow_niepelnosprawnych.html

 • http://www.pfron.org.pl/portal/pl/53/50/Refundacja_skladek_na_ubezpieczenie_spoleczne.html

Ważne adresy

 • C entrum Usług Socjalnych i szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie, ul. Nowolipie 25b 01-002 Warszawa, www.asystentnowolipie.waw.pl

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa www.pfron.org.pl

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, ul. Bagatela 13m. 43 00-585 Warszawa www.ptsr.org.pl

 • Stowarzyszenie Fuga Mundi ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin www.ffm.pl

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Głogowa 2B 02-639 Warszawa www.psouu.org.pl

 • Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14 00-950 Warszawa www.pck.pl

 • Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych os. Wł. Jagiełły 3 60-688 Poznań www.wifoon.pl

 • Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych ze Środowiskiem „O godne życie” I AWP 29 lok.162,22-100 Chełm www.ogodnezycie.host.sk

 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” Kraków ul. Floriańska 15 www.ognisko.org.pl

 • Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej , koniku” ul. Św. Wincentego 92 03-291 Warszawa www.hejkoniku.org.pl

Ważne strony internetowe:

www.biurokarier.ind.org.pl

www.inegracja.org .

Www.bezbarier.pl

www.wrzos.org.pl

www.wpelnizaradni.pl

www.niepelnosprawni.info

www.bezrobocie.org.pl

www.bardziejkochani.pl

www.ogodnezycie.pl


Broszura opracowana i wydana w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu projektu pt.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej-realna pomoc i wsparcie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracyInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-27 13:20:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 13:00:16
 • Liczba odsłon: 1217
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665463]

przewiń do góry