Załącznik do Zarządzenia Nr

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

z dnia roku


Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu


I. Postanowienia ogólne

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu Zarządzeniem Nr Starosty Sierpeckiego z dnia wyznaczone zostało na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie sierpeckim.

 2. Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (zwanych dalej kandydatami) prowadzi Zespół ds. pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, zwany dalej Zespołem.

 3. Procedurę kwalifikowania kandydatów prowadzą pracownicy Zespołu.

 4. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzone są przez pracowników Zespołu posiadających wymagane prawem uprawnienia bądź przez organizacje lub osoby fizyczne posiadające wymagane prawem uprawnienia na podstawie umów zlecających im realizację zadania.


II. Kwalifikowanie kandydatów do szkolenia

 1. Kandydaci zgłaszają się do pracowników Zespołu osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu w celu uzyskania ogólnych informacji na temat pieczy zastępczej w postaci Pakietu informacyjnego – załącznik nr 1.

 2. Pracownik, z którym podjęto kontakt proponuje kandydatom rozmowę wstępną. która może się odbyć w domu kandydatów.

 3. W czasie rozmowy pracownik zespołu udziela informacji dotyczących procedury kwalifikowania, warunków stawianych kandydatom oraz specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych.

 4. Osoby decydujące się na poddanie procesowi kwalifikacji składają w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu następujące dokumenty:

    1. kartę zgłoszenia na szkolenie PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza – załącznik nr 2

    2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej procedury,

    3. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji procedury kwalifikowania kandydatów -załącznik nr 4,

    4. oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej procedury,

    5. oświadczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej procedury,

    6. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej procedury,

    7. oświadczenie o niekaralności, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej procedury, zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierające zapis „brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka”,

    8. oświadczenie o leczenie/nie leczeniu uzależnień i leczeniu psychiatrycznym - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej procedury

    9. oświadczenie o dawaniu rękojmi należytego sprawowania pieczy zastępczej – złącznik nr 10

    10. zaświadczenia o zatrudnieniu oraz o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

    11. akt małżeństwa (wyciąg aktualny) a w przypadku osób samotnych zupełny akt urodzenia,

    12. kserokopie dokumentów dotyczących wykształcenia kandydata,

    13. życiorys indywidualny kandydata (historia życia) pisany ręcznie.

    14. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – według załącznika nr 11,

    15. opinię psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. – według załącznika nr 12.

 1. W uzasadnionych przypadkach można wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem oraz może zasięgać opinii środowiskowych na temat kandydatów np. od pracodawcy, sąsiadów, księdza, sołtysa, w przypadków kandydatów z dziećmi w wieku szkolnym – zaświadczenie ze szkoły itp.).

 2. Psycholog zatrudniony przez Organizatora przeprowadza z kandydatem/kandydatami część psychologiczną diagnozy. Psycholog przeprowadza rozmowę oraz testy psychologiczne, które pozwalają określić predyspozycje psychiczne i osobowościowe kandydatów oraz kompetencje wychowawcze. Po badaniu psycholog sporządza opinię – według załącznika nr 12. Psycholog wykonuje swoją pracę w miejscu zamieszkania kandydata/ów lub w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

 3. Wyznaczeni pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej dokonują oceny zapewniania przez kandydatów odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb. Ocena sporządzona na podstawie rozmowy z kandydatami oraz wizyty w ich miejscu zamieszkania – według załącznika nr 13.

 4. Po zebraniu dokumentów, o których mowa w pkt. 4 – 7 Zespół dokonuje oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 późn. zm.) – według załącznika nr 14.

 5. W przypadku pozytywnej oceny Zespołu wydaje się skierowanie do udziału w szkoleniu wg następujących zasad: osoba niepozostająca w związku uczestniczy w szkoleniu sama, małżonkowie lub osoby tworzące związek niesformalizowany muszą uczestniczyć w szkoleniu oboje– według załącznika nr 15.


III. Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i prowadzenia rodzinnego domu dziecka


  1. Szkolenie kandydatów prowadzone jest w oparciu o program PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza zatwierdzony decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 27/2013/RZ z dnia 29.11.2013r. przez wykwalifikowanych dwóch trenerów lub innych programów szkoleń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 późn. zm.).

  2. Sesje szkoleniowe odbywają się w grupach w liczbie godzin wynikających z założeń programowych i są prowadzone metodą warsztatową.

  3. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej (dalej Organizator) zapewnia kandydatom materiały szkoleniowe oraz dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

  4. Trenerzy prowadzący szkolenie przygotowują dokumentację szkolenia zawierającą: harmonogram szkolenia, listy obecności, tabele mocnych stron i potrzeb kandydatów, opinie o posiadanych kompetencjach i warunkach do opieki zastępczej opracowane na podstawie pięciu kompetencji opiekuńczych oraz konsultacji indywidualnych w ramach szkolenia.

  5. Organizator zapewnia kandydatom możliwość odbycia 10 godzinnych praktyk w zawodowych rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.

  6. Kandydat jest zobowiązany do prowadzenia karty praktyki wg wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do niniejszej procedury. Karta praktyk po zakończeniu praktyki dostarczona jest do Organizatora.

  7. Po przeprowadzeniu szkolenia trenerzy sporządzą Opinię o posiadanych kompetencjach i warunkach do opieki zastępczej dotyczącą kandydata/ów.

  8. Opinia sporządzana jest na podstawie narzędzia kwalifikacji kandydatów: analiza mocnych stron i potrzeb na podstawie kompetencji oraz indywidualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Indywidualna diagnoza powinna dostarczyć informacji nt.: motywacji do przyjęcia dzieci, oczekiwania wobec dziecka i ewentualne ograniczenia, historia życia konkretnej osoby (rodzina pochodzenia, nauka, kłopoty wychowawcze, ważne doświadczenia życiowe, napotkane autorytety, formowanie osobowości), obecne relacje rodzinne i społeczne, związki (szczególnie obecne małżeństwo), wychowanie dzieci, życie seksualne, praca. Diagnoza może być przeprowadzona przy wykorzystaniu rozmowy kierowanej i wywiadu oraz badania standaryzowanymi narzędziami psychologicznymi lub testami projekcyjnymi, np.: kwestionariusza osobowości, testu zdań niedokończonych, testu projekcyjnego oraz kwestionariusza badającego strukturę rodziny i/lub postawy rodzicielskie.

  9. Po zakończeniu szkolenia Organizator wystawia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez kandydata/ów według załącznika nr 17.


IV. Kwalifikacja kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka


  1. Spotkanie decyzyjne w ramach programu PRIDE jest pierwszym etapem kwalifikacji.

  2. Kwalifikacji dokonuje Zespół biorąc pod uwagę całość dokumentacji dotyczącej kandydata.

 1. Na posiedzenie Zespołu mogą być zaproszeni dodatkowo kurator, pracownik socjalny, psycholog, osoby biorące udział w kwalifikacji lub inne osoby wnoszące udział w postępowanie kwalifikacyjne.

 2. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który zawiera stanowisko zespołu dotyczące zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 3. Na wniosek kandydata organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków o których mowa w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

 4. W przypadku niezakwalifikowania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej odmawia wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego wraz z pisemnym uzasadnieniem swojej decyzji.


V. Oczekiwanie na dziecko


  1. Dane kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej umieszczane są w rejestrze danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka przekazywanym przez Starostę Sierpeckiego do właściwego Sądu.

  2. W przypadku kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej przedstawia kandydatom propozycję terminu podpisania umowy w w/w zakresie stosownie do limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy, określonego w 3 – letnim powiatowym programie rozwoju pieczy zastępczej.

  3. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodzinę zastępczą na przyjęcie dziecka udzielając szczegółowych informacji o dziecku i przekazując posiadaną dokumentację dziecka.

  4. W przypadku upływu 2 lat od ukończenia szkolenia przed umieszczeniem pierwszego dziecka w rodzinie zastępczej Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej dokonuje ponownej weryfikacji spełnienia przez kandydatów warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.


Agnieszka Gorczyca

     -/-

      Dyrektor PCPR

Załącznik nr 2 do Procedury


KARTA ZGŁOSZENIA

NA SZKOLENIE PRIDE – RODZINA OPIEKA ZASTEPCZA

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu


Dane kandydatów do pełnienia opieki zastępczej


Imię i nazwisko Pani …………………………………………………………….

Miejsce i data urodzenia …………………………………………………………


Imię i nazwisko Pana ……………………………………………………………

Miejsce i data urodzenia …………………………………………………………

Adres zamieszkania (i zameldowania jeśli jest inny), telefon, e-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Pani: Jestem/nie jestem i nie byłam pozbawiona władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona)*

Pan: Jestem/nie jestem i nie byłem pozbawiony władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona)


Pani: Jestem/Nie jestem ograniczona w zdolnościach do czynności prawnych

Pan: Jestem/Nie jestem ograniczony w zdolnościach do czynności prawnych


Pani: Byłam/Nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

Pan: Byłem/Nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pani (wykształcenie, miejsce zatrudnienia, adres, zajmowane stanowisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pan (wykształcenie, miejsce zatrudnienia, adres, zajmowane stanowisko)

………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………….

Sytuacja finansowa (dochody netto)……………………………………………………….

 1. Sytuacja mieszkaniowa (metraż, liczba osób wspólnie zamieszkujących, miejsce dla dziecka)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………………………

 2. Sytuacja rodzinna

długość staży małżeńskiego…………………………………………………………………….

dzieci wspólne…………………………………………………………………………………..

lub przyczyny niepłodności…………………………………………………………………….

poprzednie związki małżeńskie i sposób ich rozwiązania, dzieci

………………………………………………………………………………………………… ...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………............

8. Stan zdrowia kandydatów (choroby przewlekłe, zaburzenia psychiczne, uzależnienia)

………………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

 1. Motywacje i oczekiwania

………………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

 1. Inne ważne informacje

………………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… ....................

Czytelne podpisy kandydatówZałącznik nr 3 do Procedury


……………………………………

miejscowość, data

………………………………

………………………………

………………………………

(dane kandydatów)


OŚWIADCZENIE

KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ


W związku ze złożeniem przeze mnie pisma wyrażającego chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizowanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zadań określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/na o:

  1. adresie/siedzibie administratora danych osobowych, jakim jest Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu,

  2. przysługujących mi na postawie ww. ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o prawie wglądu do swoich danych i prawie ich poprawiania tj. o uprawnieniach wynikających z art. 24 ust. 1 oraz art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
……………………………………

(podpis osoby składającej oświadczenie)Załącznik nr 4 do Procedury


……………………………………

miejscowość, data

………………………………

………………………………

………………………………

(dane kandydatów)


OŚWIADCZENIE

KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJW związku ze złożonym pismem o chęci pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz przystąpieniem do procedury kwalifikowania kandydatów, wyrażam zgodę na:

 1. wystąpienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu z zapytaniem o moją niekaralność do Krajowego Rejestru Karnego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

 2. wystąpienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej o wydanie opinii na temat mojej kandydatury na rodzinę zastępczą,

 3. przeprowadzenie w miejscu zamieszkania spotkań domowych, będących elementami postępowania kwalifikacyjnego i szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 4. przeprowadzenia diagnozy psychologicznej niezbędnej do wydania zaświadczenia o kwalifikacji na rodzinę zastępczą niezawodową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego.
……………………………………

(podpis osoby składającej oświadczenie)
Załącznik nr 5 do Procedury


……………………………………

miejscowość, data

………………………………

………………………………

………………………………

(dane kandydatów)OŚWIADCZENIE

KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJŚwiadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o brzmieniu: „ Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaję nieprawdę lub zatają prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że:

 • w stosunku do mnie aktualnie nie toczy się postępowanie sądowe w celu ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej.

 • nigdy nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej.

 • moja władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.


……………………………………

(podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 6 do Procedury


……………………………………

miejscowość, data

………………………………

………………………………

………………………………

(dane kandydatów)OŚWIADCZENIE

KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJŚwiadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o brzmieniu: „ Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że :


 • wypełniam obowiązek alimentacyjny, który został na mnie nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 • nie został na mnie nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. *


……………………………………………………

(podpis osoby składającej oświadczenie)*niepotrzebne skreślićZałącznik nr 7 do Procedury


……………………………………

miejscowość, data

………………………………

………………………………

………………………………

(dane kandydatów)


OŚWIADCZENIE


Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o brzmieniu: „ Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że :

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.……………………………………………………… ..

(podpis osoby składającej oświadczenie)Załącznik nr 8 do Procedury


……………………………………

miejscowość, data

………………………………

………………………………

………………………………

(dane kandydatów)


OŚWIADCZENIEO NIEKARALNOŚCI


Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o brzmieniu: „ Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

……………………………………………………… ..

(podpis osoby składającej oświadczenie)Załącznik nr 9 do Procedury……………………………

(Miejscowość i data)

………………………………… .……………………

(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)


………………………………………………………… .

(miejsce zamieszkania)


………………………………………………………… .

(PESEL)OŚWIADCZENIE

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o brzmieniu: „ Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 .” oświadczam, że :

 • w przeszłości nie byłem/byłam leczony/a odwykowo i/lub nie zostałem/zostałam zobowiązany/a do podjęcia takiego leczenia na podstawie orzeczenia sądu,

 • w przeszłości nie byłem / byłam leczony/a psychiatrycznie i/lub nie zostałem/zostałam zobowiązany/a do podjęcia takiego leczenia na podstawie orzeczenia sądu
……………………………………………………… ..

(podpis osoby składającej oświadczenie)


Załącznik nr 10 do ProceduryOświadczenie

My, niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………

po zapoznaniu się z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dajemy rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.

według Słownika Języka Polskiego: rękojmia - poręczenie, zagwarantowanie czegoś; gwarancja, zabezpieczenie, pewność; zapewnienie o czymś, przyrzeczenie czegoś»

Rękojmia przyjaźni, bezpieczeństwa, stabilizacji. Dawać rękojmię czegoś, dawać rękojmię, że…………………………………………… .. ………………………...………………………….

miejscowość podpisy

Załącznik nr 11 do Procedury

...........................................

Pieczątka .......................................................................

Miejscowość, data

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

wydane dla potrzeb instytucji pomocy społecznej i pieczy zastępczej


Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….

Wiek ……………………………………………………………….………………………………..

Adres zamieszkania …………… …………………………………………………………………...

Krótki opis stanu zdrowia

………………………………… .........................................................................................................

……………………………………… ....................................................................................................

……………………………………… ....................................................................................................

……………………………………… ....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Od kiedy pacjent pozostaje pod opieką lekarza wystawiającego zaświadczenie ……………….…..

Wykaz koniecznych lub zlecanych konsultacji specjalistycznych, np. z poradni zdrowia psychicznego:

……………………………………… .................................................................................................

……………………………………… .................................................................................................

…………………………………………………………………………… .......................................


Pan/Pani:

jest niezdoln/a/y jest zdoln/a/y

do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem.


Uzasadnienie w przypadku niezdolności do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem.

………………………………………………………………………………… ...……………………

……………………………………………………………………………… .………………..…………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………

pieczątka i podpis lekarza wystawiającego

zaświadczenieZałącznik nr 12 do Procedury

................................... Miejscowość............................ Data ..................

Pieczątka


Opinia psychologiczna

dotycząca zdolności do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem


Imię i nazwisko ............................................................................................................................

Pesel .............................................................................................................................................

Adres zamieszkania /pobytu/ .......................................................................................................

Opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

…………………………… ...........................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Od kiedy pacjent pozostaje pod opieką psychologa wystawiającego zaświadczenie

......................................................................................................................................................

Wykaz koniecznych lub zlecanych konsultacji specjalistycznych

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Zaświadcza się, że w/w Pan/Pani jest:


zdolny/a niezdolny/a


do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem.

Uzasadnienie w przypadku niezdolności do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem.

………………………………………………………………………………… ...………………

……………………………………………………………………………… .………………..…

……………………… ...…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… ...………………

* oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 42 ust 5 pkt. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 z późn. zm.) tzn.: posiadam co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.


...................................................

pieczątka i podpis psychologa wystawiającego zaświadczenie*
Załącznik nr 1 do Procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu


Pakiet informacyjny na temat rodzinnej pieczy zastępczej


Co to jest rodzinna opieka zastępcza?

Rodzinna opieka zastępcza jest formą pomocy dzieciom i ich rodzicom, którzy przez pewien czas muszą żyć oddzielnie od siebie z powodu zaniedbania lub innych szczególnych okoliczności wymagających opieki poza domem", przy zachowaniu więzów prawnych i zwykle także emocjonalnych.

Znaczenie rodzinnej opieki zastępczej polega na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb dzieci oraz ich rodzin przy pomocy siły ogniska domowego oraz poprzez wsparcie pochodzące od tej rodziny, jak również od społeczności lokalnej.

Celem rodzinnej opieki zastępczej jest zapewnienie ochrony, opieki i warunków do zaspokajania potrzeb dziecka przez czas potrzebny do zapewnienia takich usług rodzinie naturalnej, aby rozwiązane zostały problemy, które doprowadziły do separacji członków rodziny lub aby przez adopcję lub usamodzielnienie doprowadziły do trwałych i pozytywnych rozwiązań w życiu dziecka, wspieranych przez związki dające poczucie bezpieczeństwa i trwające przez całe życie.”


Co to jest adopcja?

Adopcja polega na przeniesieniu na dziecko i rodziców wszystkich tych praw, które mieliby względem siebie, gdyby to dziecko było biologicznym dzieckiem danych rodziców. Wartość adopcji polega na tym, iż spełnia ona podstawowe potrzeby każdego dziecka: status prawny, status społeczny oraz więź wywodzącą się z faktu posiadania własnej rodziny, w której się dorasta.

Celem adopcji jest zapewnienie dziecku rodziny, która zamierza utrzymać z nim więź przez całe życie.


Jakie dzieci najczęściej potrzebują rodzin zastępczych i adopcyjnych?

Grupy dzieci, które najczęściej potrzebują rodzin zastępczych i adopcyjnych są podobne:

 • dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dziecka, itp.),

 • dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, niezaradnych, nie potrafiących efektywnie funkcjonować w społeczeństwie,

 • dzieci z rodzin nadużywających alkoholu lub narkotyków,

 • dzieci, których rodzice są chorzy psychicznie lub weszli w konflikt z prawem,

 • sieroty naturalne.

Specjalnie przygotowanych rodzin zastępczych potrzebują także nastolatkowie oraz nastoletnie matki i ich dzieci.


Czy wszystkie dzieci potrzebujące rodzin zastępczych i adopcyjnych mają problemy?

Większość z nich ma problemy, przynajmniej do pewnego stopnia. Są często zalęknione i zagubione, co wynika z faktu rozdzielenia ich od rodziców. Niektóre są nerwowe. Niektóre są smutne. Innym wydaje się, że ponoszą karę. Nawet niemowlęta mogą zachowywać się na początku nerwowo i niespokojnie. Większość dzieci potrzebuje rodziców zastępczych lub adopcyjnych dlatego, że coś im zrobiono, a nie dlatego, że one coś zrobiły. Nie są to „złe” dzieci. Pochodzą ze złych warunków, a nie ze złych rodzin.

Z biegiem czasu uczucia smutku i wściekłości stopniowo słabną wraz z lepszym poznaniem nowej rodziny przez dziecko i jego rosnącym w stosunku do niej zaufaniem. Rodzice zastępczy mogą być dumni, gdy uda im się pomóc nastolatkowi w nadrobieniu szkolnych zaległości lub nauczyć go, jak powinien troszczyć się o siebie. Opiekunowie zastępczy mają też satysfakcję, gdy uda im się pomóc dzieciom powrócić do ich własnych rodziców lub krewnych lub gdy pomogą w adopcji dziecka, czy gdy pomogą młodemu człowiekowi rozpocząć samodzielne dorosłe życie.


Jakie są rodzaje rodzin zastępczych?

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej istnieją trzy podstawowe rodzaje rodzin zastępczych:

   1. spokrewnione,

   2. niezawodowe,

   3. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

W ramach rodzinnej pieczy zastępczej mogą też funkcjonować rodzinne domy dziecka.

W rodzinach niezawodowych i zawodowych może w tym samym czasie przebywać nie więcej niż troje dzieci, przy czym liczba dzieci może być większa w przypadku konieczności

umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa.

Rodziny specjalistyczne to rodziny dla dzieci niedostosowanych społecznie lub z różnymi dysfunkcjami, a także problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji.

W rodzinie pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszczane są dzieci czasowo, do czasu unormowania ich sytuacji życiowej (powrotu do domu lub umieszczenia w rodzinie zastępczej) , nie dłużej niż na 4 miesiące. Pobyt ten może być przedłużony w szczególnych przypadkach. Jeśli zostaniecie Państwo tego rodzaju rodziną zastępczą, musicie być przygotowani na to, że telefon może zadzwonić o każdej porze dnia i  nocy oraz że będziecie zobowiązani do przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat bezzwłocznie.


Jakie trzeba mieć kwalifikacje, aby zostać rodzicem zastępczym lub adopcyjnym?

Rodzice zastępczy i adopcyjni mogą być osobami zamężnymi/żonatymi lub stanu wolnego.

Mogą mieć już swoje dzieci, ale nie muszą. Poszukujemy osób, małżeństw i rodzin, które mogą zapewnić dziecku ochronę i opiekę. Zarówno rodzice zastępczy, jak i adopcyjni muszą posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą wzrostu i rozwoju dziecka oraz wpływu molestowania czy zaniedbania na ten wzrost i rozwój.

Do formalnych wymogów, które spełniać powinni przyszli opiekunowie zastępczy należy:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 8. pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

 9. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworzą-ca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.Tak rodzice zastępczy, jak i adopcyjni muszą uszanować fakt, że dzieci u nich umieszczone będą związane uczuciowo ze swoimi biologicznymi rodzicami. Im starsze dziecko, tym więcej wspomnień i tym silniejsza więź.

Rodzice zastępczy muszą pomagać dzieciom w utrzymywaniu kontaktów z ich biologicznymi

rodzinami, nie tylko z tego powodu, iż dzieci mogą wrócić do swoich domów, ale także dlatego, że takie kontakty są istotne dla ich poczucia własnej wartości i tożsamości. Ważne są więc wzajemne odwiedziny. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie służyło Państwu pomocą w utrzymywaniu tych kontaktów. Czasami między rodzicami zastępczymi a biologicznymi powstaje dobry kontakt –wtedy biologiczni rodzice mogą odwiedzać dzieci w domu rodziców zastępczych. W innych przypadkach rodzice zastępczy umożliwiają innego rodzaju kontakty zaplanowane przez Zespół pieczy zastępczej.


Kto i jak finansuje rodziny zastępcze?

Pełnienie funkcji rodziny zawodowej wymaga specjalistycznych umiejętności i środków, w związku z czym rodzina taka otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.(rodzina pełniąca funkcję pogotowia również wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka).

Warunkiem uzyskania takiego wynagrodzenia jest podpisanie umowy przez jednego z opiekunów zastępczych ze Starostą Sierpeckim.

Natomiast wszystkie wymienione rodziny zastępcze niezależnie od jej charakteru, otrzymują pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania każdego z dzieci umieszczonego w ich domach. Jej wysokość to

- 660zł w przypadku rodziny spokrewnionej,

- 1000zł w przypadku rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka.


Szczegółowych informacji na temat wszystkich świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym udzielą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Dlaczego potrzebne jest specjalne szkolenie?

Opieka zastępcza czy adopcja to nie to samo, co bycie rodzicem dla własnego dziecka. Z biegiem czasu może zaistnieć potrzeba rozmowy z dzieckiem na temat jego biologicznej rodziny lub potrzeba udzielenia dziecku pomocy, gdy nie może ono uporać się z własnymi uczuciami związanymi z tym, że znajduje się w rodzinie zastępczej lub jest adoptowane. Nasze szkolenie pomaga Państwu pomagać Waszym dzieciom. Niektóre osoby myślą, że dzieci, które miały przykre doświadczenia, będą czuły wdzięczność za możliwość przebywania z inną rodziną. A mimo wszystko większość dzieci łączą z ich naturalnymi rodzinami silne uczucia. Nawet jeśli dzieci były molestowane, to pewnie zdarzały się w ich rodzinach i lepsze czasy. Jednym z największych wyzwań opieki zastępczej i adopcji jest powstrzymywanie się od dania dziecku odczuć, że muszą „wybrać” jedną z rodzin i że jedna rodzina jest „lepsza” od drugiej. Potrzeba cierpliwości, umiejętności i szkolenia, aby dzieci zrozumiały, że rodzina biologiczna i rodzina zastępcza to dwie różne sprawy, podobnie jak rodzina biologiczna i adopcyjna. Dziecko może być związane uczuciowo z nimi obiema.ETAPY STAWANIA SIĘ OPIEKUNEM ZASTĘPCZYM


1. Telefoniczna rozmowa informacyjna i pakiet PRIDE.

2. Domowe spotkanie konsultacyjne w gronie rodzinnym.

3. Szkolenie – 11 sesji oraz co najmniej dwa spotkania domowe

4. Podjęcie świadomej decyzji.

Istnieje kilka podstawowych zasad wydawania zaświadczania, którym musi sprostać każdy kandydat na opiekuna zastępczego. Rodziny, które nie sprostają tym zasadom nie mogą otrzymać zaświadczenia.

W czasie szkolenia oraz wizyt w miejscu Państwa zamieszkania trener PRIDE będzie potrzebował Państwa pomocy, aby stwierdzić, czy spełniacie Państwo te zasady.


PODSTAWOWE ZASADY WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ

Miejsce Państwa zamieszkania (bez względu na to czy jest dom jednorodzinny czy mieszkanie w bloku itp.) musi być bezpieczne, a więc nie stwarzać zagrożeń budowlanych i zdrowotnych oraz posiadać odpowiednią przestrzeń dla dziecka.

Aby otrzymać zaświadczenie opiekuna zastępczego nie musicie Państwo mieszkać w drogim, dużym domu. Dziecko, które zostanie u Państwa umieszczone nie musi mieć oddzielnego pokoju, ale warunki sypialne muszą spełniać podstawowe wymogi zachowania higieny i intymności. Jedynym sposobem, w jaki możemy stwierdzić, że miejsce Państwa zamieszkania spełnia podstawowe wymogi jest je zobaczyć. Prosimy, abyście oprowadzali nas Państwo po całym domu już podczas pierwszego spotkania. Rozumiemy, że może to być dla Państwa krępujące, ale chcemy, aby w sprawowaniu ochrony nad dzieckiem byli Państwo naszym partnerem.

Stan cywilny. Opiekunem zastępczym może być osoba pozostająca w stanie małżeńskim lub wolnym.

Sytuacja finansowa. Rodzina musi posiadać dochód wystarczający na zaspokojenie swoich potrzeb. Powiat udziela comiesięcznej pomocy finansowej, potrzebnej do zaspokajania potrzeb dzieci znajdujących się w rodzinie zastępczej. Nie trzeba być bogatym, aby zostać opiekunem zastępczym lub rodzicem adopcyjnym. Wiele rodzin zastępczych posiada skromne dochody, które im wystarczają. Muszą to być jednak dochody pozwalające za zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka.

Są jeszcze inne powody, dla których będziemy musieli porozmawiać z Państwem o Państwa sytuacji finansowej. Kłopoty finansowe bywają przyczyną problemów rodzinnych, które mogą mieć wpływ na wzajemne relacje pomiędzy członkami rodziny. Kiedy brakuje pieniędzy nie jest również trudno o brak cierpliwości. Trudności finansowe powodują stres, który może mieć wpływ na każdą z osób zamieszkujących w rodzinie, także na dzieci. Ważne jest dla nas również to, jak postępujecie Państwo ze swoimi pieniędzmi. W niektórych rodzinach „wiązanie końca z końcem” przynosi pozytywne efekty. Pomysłowość, twórcze myślenie i wspólny wysiłek w zarządzaniu rodzinnymi finansami mogą być źródłem siły rodziny.

Będziemy wdzięczni za Państwa gotowość udzielania nam informacji, a jednocześnie pragniemy zapewnić, że będą one traktowane jako poufne.

Badanie środowiskowe.

Prosimy Państwa, abyście ujawnili nam informacje dotyczące bardzo prywatnej strefy życia. Rozumiemy, że takie rozmowy mogą Państwa krępować lub denerwować. Prosimy jednak o udzielenie nam wszystkich potrzebnych informacji. Informujemy, że wszystko, co Państwo powiecie będzie traktowane jako informacja poufna. Musimy wspólnie pracować, aby osiągnąć wspólne cele. Szczera i otwarta rozmowa między potencjalnymi rodzicami zastępczymi a specjalistą do spraw rodzin zastępczych stanowi początek wspólnej pracy jako zespołu, która ma przynieść korzyści dzieciom. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

Nasza dbałość o uczciwą i otwartą komunikację oznacza naszą odpowiedzialność za poinformowanie Państwa o sytuacji, gdy w Państwa rodzinie istniałyby okoliczności uniemożliwiające Państwu sprawowanie opieki zastępczej.


Szkolenie PRIDE to 60 godzin dydaktycznych (12 sesji po 3,5 godziny każda) plus konsultacje (w tym 10 zapoznawania się, w formie „praktyk” z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują pieczę).

Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zajęcia poprowadzi dwóch wykwalifikowanych trenerów PRIDE.

Zdajemy sobie sprawę, że to duża ilość Państwa czasu, ale zostanie opiekunem zastępczym, co Państwo rozważacie, wymaga takiego właśnie poświęcenia.

Szkolenie PRIDE dostarczy Państwu wszelkiej informacji, której Państwo potrzebujecie, aby podjąć świadomą decyzję o tym, czy opieka zastępcza jest dla Waszej rodziny najlepszym wyborem ZANIM dziecko zostanie umieszczone u Państwa. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie także ma swój udział w podjęciu tej decyzji.


Rodzice zastępczy i adopcyjni powinni posiadać wiedzę w pięciu podstawowych dziedzinach, które nazywamy kategoriami kompetencyjnymi:

1. Ochrona i opieka.

2. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych i kompensowanie opóźnień.

3. Wspieranie więzi z rodziną naturalną.

4. Zapewnienie trwałych bezpiecznych związków na całe życia.

5. Praca zespołowa.


Wymienione wyżej kompetencje - to wiedza i umiejętności, jakie powinni posiadać ludzie, którzy chcą zaopiekować się cudzymi dziećmi.


Ochrona i opieka

Dzieci, które umieszcza się w rodzinach zastępczych lub adopcyjnych potrzebują życia w bezpiecznym miejscu, w którym nie spotka ich żadna krzywda, które jest przyjazne i  w którym są rodzice okazujący swoją troskę. Niektóre dzieci, które nie zaznały bezpieczeństwa lub o które się nie troszczono, mogą początkowo nie akceptować lub nie rozumieć czynionych przez Państwa w tym kierunku wysiłków. Inne z kolei mają głód bycia w centrum zainteresowania. Program PRIDE pomoże Państwu zrozumieć uczucia i reakcje dziecka powstające w wyniku oddzielenia go od rodziny i pomoże Państwu radzić sobie z nimi.


Zaspokajanie potrzeb rozwojowych i kompensowanie opóźnień

W przypadku większości ludzi dorastanie jest naturalnym i przewidywalnym procesem. Wiele dzieci, które potrzebują opieki zastępczej lub adopcji nie miało jednak możliwości ani nie otrzymywało zachęty, aby dorastać ucząc się robić różne rzeczy we właściwym momencie w trakcie swojego rozwoju. W pewnych dziedzinach mogą pozostawać „w tyle”, w innych mogą wybiegać „naprzód” w porównaniu z rówieśnikami, których potrzeby rozwojowe były zaspokajane. PRIDE pomaga potencjalnym opiekunom zastępczym i rodzicom adopcyjnym zrozumieć przyczyny tych opóźnień w rozwoju, a także uczy radzenia sobie z nimi.


Wspieranie więzi z rodziną naturalną

Więź z rodziną oznacza więź z rodzeństwem i innymi krewnymi, a także z rodzicami. Dzieci nie stają na progu rodzin zastępczych lub adopcyjnych bez bagażu osobistych doświadczeń. Nawet niemowlęta, których rodzice nigdy nie wzięli na ręce mają swoje prenatalne czy związane z porodem i pobytem w szpitalu doświadczenia. Różne są doświadczenia, wspomnienia czy więzi, które dzieci przynoszą ze sobą, ale nie oznacza to, że może ich nie być. PRIDE przygotowuje Państwa do zrozumienia istotności doświadczeń dziecka, a także do radzenia sobie z nimi.

Zapewnienie trwałych bezpiecznych związków na całe życie

Dzieci mają prawo do stałych więzi rodzinnych, które trwają całe życie. PRIDE wyjaśnia różnicę ról rodziców naturalnych, zastępczych i adopcyjnych, gdy idzie o stworzenie dziecku trwałej rodziny.


Praca zespołowa

Bez względu na to, z jakich warunków pochodzi dziecko, jakie są jego potrzeby i doświadczenia wiele osób musi współpracować dla dobra dziecka. Wiele jest rodzin i dzieci, które mają kłopoty i potrzebują pomocy. Praca, którą należy wykonać to za dużo dla każdej ze stron, gdyby miała działać w pojedynkę.


Wzajemna ocena i podejmowanie świadomej decyzji

Po ukończeniu szkolenia mogą zostać podjęte następujące decyzje:

  1. I Państwo, i my jesteśmy zgodni co do tego, że rodzinna opieka zastępcza jest dla Państwa właściwym wyborem.

  2. Tak Państwo, jak i my jesteśmy zgodni co do tego, że rodzinna opieka zastępcza nie jest dla Państwa właściwym wyborem.

  3. Państwo postanawiacie że rodzinna opieka zastępcza nie jest dla Państwa właściwym wyborem.

  4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie postanawia, że rodzinna opieka zastępcza nie jest dla Państwa właściwym wyborem.

W ostatnim przypadku będą Państwo informowani o wszelkich zastrzeżeniach co do Państwa zdolności do otrzymania zaświadczenia w trakcie ich powstawania. Ostateczna odpowiedzialność za podjęcie decyzji o wydaniu rodzinie zaświadczenia spoczywa bowiem na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Mamy nadzieję, że odniesiecie się Państwo do tego z pełnym zrozumieniem.

Informacje o procedurze kwalifikacyjnej kandydatów na rodziców zastępczych


W myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka na szkolenie, o którym mowa w art. 44 ust. 1, po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2. Do poznania tych warunków potrzebne będą:

 • Pismo o chęci, zamiarze bycia rodzicami zastępczymi, z opisem sytuacji osobistej, rodzinnej, bytowej: mieszkaniowej, finansowej, zawodowej, z prośbą o odbycie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, zawierające informacje dotyczące predyspozycji oraz motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

 • dlaczego tak obszerne: pełnienie funkcji rodziny zastępczej może zostać powierzone osobom które: zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 • Potwierdzenie źródła dochodów, np. z aświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach netto z wyszczególnieniem ostatnich 3 miesięcy : w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 • Życiorys (pisany ręcznie)

 • Odpis aktu małżeństwa – osoby będące w związku małżeńskim lub odpis aktu urodzenia  – osoby samotne,

 • Ostatni dyplom lub świadectwo szkolne potwierdzające wykształcenie osoby,

 • Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu (np. notarialny akt własności)

 • Oświadczenie o posiadaniu władzy rodzicielskiej

 • Oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym

 • Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

 • Zaświadczenie o nie karalności kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej z Krajowej Kartoteki Karnej - informacje o tym, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne

 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 • Mile widziana opinia z miejsca pracy,

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji procedury kwalifikowania kandydatów

 • Oświadczenie o leczenie/nie leczeniu uzależnień i leczeniu psychiatrycznym


Po poznaniu kandydatów nastąpi szkolenie, zawierające jeszcze elementy diagnostyczne (rozmowy z trenerami i psychologiem, wizyty domowe).

Informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 2a tel. 24 275 76 60, 24 275 41 88 e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

Renata Wierzbicka, Aneta Trojanowska


Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej


Załącznik nr 13 dot. Procedury kwalifikacyjnej

KWESTIONARIUSZ DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Dane osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

 • Kobieta: Imię…………………………… Nazwisko……………………..………………………………

Nazwisko panieńskie……………………..………………………………

Imiona rodziców, nazwisko rodowe matki……………………..……………………………………………

Seria i nr dowodu …………………Nr pesel………………….…Stan cywilny………………..…..………

Wykształcenie……………….…Zawód wykonywany/miejsce pracy ………………………….……...….. • Mężczyzna: Imię……………………………… Nazwisko…………………….……………………...…

Imiona rodziców, nazwisko rodowe matki……………………..……………………………………………

Seria i nr dowodu ………………… Nr pesel…………………….…Stan cywilny……………….……….

Wykształcenie……………………Zawód wykonywany/miejsce pracy…………………………..………..

 • Adres miejsca zamieszkania …………………………………………………………………….……….

Nr telefonów, e-mail ……………………………………………………………………..…………...…….

 • Pani/ Pana wykształcenie oraz sytuacja zawodowa i finansowa:

Źródła dochodu i łączny dochód w rodzinie ……………………………………….……………………….

…………………………………………………………………………………………………… .………….

Stałe miesięczne wydatki osoby/rodziny łącznie (w tym: opłaty za czynsz, media, alimenty, przedszkole, szkołę, raty kredytów, leczenie i leki, inne):

……………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………………………………………………………………………………..

Alimenty świadczone przez kandydata/ kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej: (Kto płaci alimenty, na czyją rzecz są płacone, jaka jest wysokość płaconych alimentów, Czy kandydat/ kandydaci mają zaległości w płaceniu alimentów?)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • Proszę opisać warunki mieszkaniowe (mieszkanie własnościowe, komunalne, inne):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stan wyposażenia i utrzymania mieszkania (instalacje: wodna, elektryczna, gazowa, CO) metraż, liczba i rodzaj pomieszczeń, piętro, winda:

…………… .……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………………

Gdzie zamieszka przyjmowane do rodziny dziecko? (Osobny pokój, łóżko, miejsce do zabawy i nauki) ……………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy w Pani/Pana rodzinie występują obecnie trudności wychowawcze? ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..

 • Jakie Pani/ Pan stosuje/zna sposoby radzenia sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczej (nagrody, konsekwencja w postępowaniu, współpraca z innymi instytucjami)? ……………………………………………………………………………………………….……..….………………………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Czy kiedykolwiek jakieś dziecko było zabrane spod Pani/ Pana opieki? □ tak □ nie

Jeśli tak, proszę opisać sytuację ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….................

Proszę podać skład rodziny obecnie wspólnie zamieszkującej (imiona i nazwiska, wiek, pokrewieństwo osób) ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….…..

Rodzina Pani/Pana pochodzenia:

pełna □ niepełna (jeden z rodziców nie żyje) □ rozbita (rodzice po rozwodzie) □ zrekonstruowana ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Liczba rodzeństwa, relacje: ……………………………………………………………………………………….……………………

Kontakt z rodziną pochodzenia: □ stały □ sporadyczny □ brak kontaktu, dlaczego? ……………………………………………………..….……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..

Czy Pani/ Pana rodzina została poinformowana o planie przyjęcia dziecka w ramach pieczy zastępczej? □ tak □ nie Jeśli tak, jaka jest ich reakcja? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jaki jest Pani/ Pana stan zdrowia; choroby przewlekłe, przyjmowane leki, przebyte operacje? …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...………...………………………………………………………………………………………………………………….

Czy z rodziną mieszkają osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających? Jeśli tak, to czego dotyczy uzależnienie?

……………………………………………………………………………………………………………… ...………………………………………………………………………………………………………………

Czy ktoś z rodziny choruje przewlekle (epilepsja, choroba psychiczna)? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czy kiedykolwiek była wszczęta przeciwko Pani/ Panu procedura „Niebieskiej Karty” lub inna procedura dotycząca stosowania przemocy? □ tak □ nie

Jeśli tak, proszę podać okoliczności: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Czy w Pani/ Pana domu hodowane są jakieś zwierzęta: □ tak □ nie

Jeśli tak, proszę podać jakie: ……………………………………………………………………………………………………………

Rodzaj doświadczenia w wychowywaniu dzieci (dzieci biologiczne, dzieci z dalszej rodziny, dzieci znajomych)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..……..

Szkolenia, kursy przygotowawcze z zakresu wychowania, opieki, nad dziećmi …………………………………………………………………………………………………………..…

Motywacja do opieki nad cudzym dzieckiem/dziećmi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Sposób spędzania czasu wolnego (hobby, zainteresowania) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pani/ Pana gotowość na współpracę z rodzicami biologicznymi dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne informacje

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… .. …………………………………………….

(data i podpis kandydata na rodzinę zastępczą) pracownika ORPZ


Miejscowość Data ……………………………………………Załącznik nr 14 do Procedury

Wstępna akceptacja (przewidziana w art. 43 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn.zm.) dokonana na podstawie oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust 1 i 2 ww. ustawy

Kandydaci: …………………………………………………….……………………………..

Warunki wymienione w art. 42 ust 1 i 2:

 1. dawanie rękojmi

według SJP: rękojmia ż I , DCMs. ~mi; lm D. ~mi - poręczenie, zagwarantowanie czegoś; gwarancja, zabezpieczenie, pewność; zapewnienie o czymś, przyrzeczenie czegoś» Rękojmia przyjaźni, bezpieczeństwa, stabilizacji. Dawać rękojmię czegoś, dawać rękojmię, że…

W ustawie nie zdefiniowano pojęcia rękojmi. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że rękojmia to uroczyste poręczenie, zagwarantowanie, zapewnienie, że z racji posiadanych cech zawód zaufania publicznego, będzie wykonywany prawidłowo. Brak rękojmi należytego wykonywania zawodu jest więc implikacją braku nieskazitelnego charakteru i dotychczasowego zachowania odpowiadającego ocenom moralnym i etycznym. Są to pojęcia jednolite i niepodzielne (tak przykładowo w wyroku WSA w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2012 r. sygn. VI SA/Wa 570/12 CBOSA). Rękojmie należytego wykonywania obowiązków składa się całokształt cech charakteru, jak: szlachetność, prawość, sumienność, bezstronność i właściwości osobistych, a także zdarzenia i okoliczności związane z daną osobą. Powstały w ten sposób wizerunek powinien dać gwarancję, iż osoba będzie wykonywała swoje obowiązki rzetelnie i bezstronnie, bezwzględnie przestrzegając prawo (tak Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 17 listopada 2011 r. sygn. III SA/Gd 313/11 CBOSA). W przypadku rodziców zastępczych lub prowadzącego rodzinny dom dziecka o braku spełnienia tego warunku będzie można mówić przykładowo przy problemach z nadużywaniem alkoholi lub środków odurzających, w przypadku stosowania przemocy w rodzinie, problemów wychowawczych z własnymi dziećmi.

Wniosek: można przyjąć oświadczenie – przyrzeczenie ………….………………………

 1. kwestia władzy rodzicielskiej: ………………………………………………………...……

 2. kwestia wypełniania obowiązków alimentacyjnych – jeśli są nałożone ................................

 3. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych .......................................................

 4. stan zdrowia ……………………………………………..…………………………………

 5. przebywanie na terytorium Polski ………………………………………………..…………

 6. zapewnienie odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

 1. rozwoju emocjonalnego …………………………………………………………...…..

 2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań …………….……………………………

 3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego

…………………………………………………………………………………… ...……

 1. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

 2. w przypadku małżeństwa jedna osoba posiada stałe źródło dochodu ………………………

……………………………………………………………………………………………… .

……………………… .. ………………………………….

data sporządzenia podpisy

- verte -

Ocena Zespołu

na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji osobistej, majątkowej i rodzinnej

kandydata/kandydatów ………………………………………………………………………………………Na podstawie ww. analizy w/w obszarów kandydata/kandydatów i zebranej dokumentacji w toku naboru kandydatów do odbycia szkolenia PRIDE Zespół wydaje pozytywną/negatywną ocenę, co skutkuje skierowaniem/ odmową wydania skierowania na szkolenie organizowane przez ……………………………….. …………………………

Uzasadnienie negatywnej oceny ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………… ..

data sporządzenia

Podpisy członków Zespół ds. pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

1. ……………………………

2. ……………………………

3. ……………………………

4. ………………………………

Załącznik nr 15 do Procedury


Sierpc dn.……………

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Świętokrzyska 2a

09-200 Sierpc


PCPR.PRiIK.451 . …… . 20…Pani/Pan/Państwo

…………………… ..

…………………… ..
SKIEROWANIE Nr………………/20..
Na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. Nr 697z późn. zm.) wstępnie akceptuję spełnianie przez Panią/Pana/Państwa warunków o których mowa a art. 42. ust 1 – 3 w.w ustawy orazKieruję Panią/Pana/Państwa

do odbycia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Pouczenie:

Szkolenie oraz kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej odbywa się zgodnie z:

  1. Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. Nr 697z późn. zm.)

  2. Procedurą kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu określoną w Zarządzeniu Nr………Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu z dnia……………. roku

  3. programem PRIDE- Rodzinna |Opieka Zastępcza zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ( DECYZJA Nr 27 /2013lRZ z dnia 29.11.2013r. lub innym zgodnie z wymogami ww. ustawy.

i odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez PCPR w Sierpcu.
Załącznik nr 16 do Procedury
KARTA PRAKTYKPotwierdzam odbycie praktyk przez kandydata


……………………………………………………………………………………… ..

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………… ..

(w zawodowej rodzinie zastępczej, w placówce)


wg. poniższego harmonogramu


Data

Ilość godzin

Podpis opiekunaRazem:
Załącznik nr 17 do Procedury

Sierpc, dn…………………….

ŚWIADECTWO

UKOŃCZENIA SZKOLENIA NR …………...Pani/Pan ……………………, ur. ……………….. w …………….zamieszkała/zamieszkały: …………………………………………………………….


ukończyła/ukończył szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej przeprowadzone przez Organizatora Pieczy Zastępczej w Powiecie Sierpeckim – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu


na podstawie programu: „PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza” zatwierdzony decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr 27/2013/RZ z dnia 29.11.2013 r.”


w terminie: ……………………………. w wymiarze: 60 godzin dydaktycznych.

………………………………………………… .

(pieczęć i podpis Organizatora)Zakres tematyczny szkolenia:


Lp.

Przedmiot

1.

Wprowadzenie do PRIDE.

Zasady finansowania rodzin zastępczych.

2.

Praca zespołowa dla zapewnienia dziecku stabilizacji życiowej.

Informacje o zadaniach i kompetencjach PCPR w sprawach dotyczących rodzin zastępczych.

3.

Więź: Więź a rozwój dziecka.

4.

Więź: Opiekun nauczycielem więzi.

5.

Strata.

6.

Poczucie wartości a wzmacnianie więzi rodzinnych.

7.

Dobra rozmowa.

8.

Dyscyplina z sercem.

9.

Wzmacnianie trwałych więzi.

10.

Przygotowanie do zmian: świat rodziny.

11.

Przygotowanie do zmian: szczególne potrzeby dzieci.

Podstawowa wiedza o uzależnieniach i ich wpływie na dziecko i rodzinę.

12.

Przygotowanie do decyzji.

Spotkania indywidualne dotyczące procesu kwalifikacji z psychologiem i trenerami.

Konsultacje/wizyty domowe z trenerami PRIDE w czasie trwania szkolenia.

Praktyki w rodzinie zastępczej zawodowej


Szkolenie przeprowadzili certyfikowani trenerzy programu PRIDE:   1. .....................................................


   1. ......................................................................................................

(pieczęć organizatora rodzinnej

pieczy zastępczej)


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-25 10:02:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 11:35:31
 • Liczba odsłon: 1084
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665078]

przewiń do góry