Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane ze środków PFRON


Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem turnusu jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Funduszu:

1) usprawniająco – rekreacyjny

2) rekreacyjno-sportowy i sportowy

3) szkoleniowy

4) psychoterapeutyczny

5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

6) nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością

Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich

3) z dysfunkcją narządu słuchu

4) z dysfunkcją narządu wzroku

5) z upośledzeniem umysłowym

6) z chorobą psychiczną

7) z padaczką

8) ze schorzeniami układu krążenia

8) z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami

Aby otrzymać dofinansowanie, turnus rehabilitacyjny musi trwać minimum 14 dni i musi odbywać się w ośrodku rehabilitacyjnym, który jest wpisany do prowadzonego przez wojewodę rejestru uprawnionych ośrodków.

Osoba zainteresowana może pobrać właściwy wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a tel. 275-76-60 lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.pcprsierpc.bip.org.pl

Wnioski o dofinansowanie można składać przez cały rok.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania.

Bezdomna osoba niepełnosprawna, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, składa wniosek   o dofinansowanie w PCPR, właściwym dla miejsca pobytu.  

Osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką składa wniosek o dofinansowanie w centrum  pomocy właściwym dla miejsca pobytu.  

Osoba niepełnosprawna ubiegając się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:

1) powinna zostać skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;

2) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel; 

3) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;

4) wybierze organizatora turnusu, który posiada również wpis do rejestru organizatora turnusów;

5) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu, który wybrała;  
6) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika  tego turnusu;  

7) złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;  

8) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi na turnusie podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.  

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo  posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie  pobytu opiekuna,  pod warunkiem, że:  

1) wniosek lekarza o skierowanie na turnus zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna; 

2) opiekun:  

a) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie;  
b) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby;

c) ukończył 18 lat lub;  

d) ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.  

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie, jeżeli  przeciętny miesięczny dochód,  w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez   liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:  

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,  

2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.  

W przypadku przekroczenia kwot dochodów, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został   przekroczony. Z wyjątkiem, kiedy osoba niepełnosprawna znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej,   dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać   przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia ww. kwot dochodu. 

Wysokość dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

 • 25% przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

 • 20% przeciętnego wynagrodzenia- dla opiekuna osoby niepełnosprawnej (pod warunkiem zalecenia opiekuna przez lekarza) oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

(przeciętne wynagrodzenie oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U. z 2018 r. poz. 1270).

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania  pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.  

 W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON  w danym roku w stosunku do istniejących  potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, PCPR może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20%  kwot, o których mowa powyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej  osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.  

PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Uchybienia we wniosku powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od centrum pomocy informacji i uchybieniach występujących we wniosku. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez PCPR w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba niepełnosprawna w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje do PCPR  informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła. 

PCPR po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu w terminie 7 dni sprawdza:  
1) czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator posiadają odpowiednio wpis   do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu;  

2) czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych  z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami;  

3) czy organizator jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną   z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.  

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z tych warunków PCPR w terminie 7 dni informuje  osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.  


Ważne informacje!

•  Pierwszeństwo  w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu  do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne   w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

• W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.
•  Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie  
bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności  wnioskodawcy   oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych   w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania   w roku poprzednim.  
•  Dofinansowanie można otrzymać 
 tylko raz w roku kalendarzowym.   
•  Kwota dofinansowania  
nie może być wyższa od faktycznego kosztu  uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej   lub pobytu jej opiekuna.  
•  Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane  
jedynie   przez osobę, której zostało przyznane.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społeczne oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), a w przypadku osoby o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem, że została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduję.

Przyznane dofinansowanie przekazywane jest na konto bankowe organizatora turnusu.

Wybór ośrodka, organizatora i terminu turnusu rehabilitacyjnego należy do osoby niepełnosprawnej. PCPR pomaga w dokonaniu wyboru poprzez udostępnienie posiadanej bazy ośrodków i organizatorów.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów  rehabilitacyjnych, posiadających   wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym:  

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy  

Na tej stronie znajduje się centralna baza danych. Zawiera ona aktualizowane   przez wojewodów informacje o ośrodkach i organizatorach, posiadających wpis do odpowiedniego rejestru wojewody.  

Na stronie umożliwiono wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych kryteriów (np.  rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu). Wyszukane pozycje można następnie wydrukować wraz z danymi kontaktowymi.

Na podstawie:

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)

Agnieszka Gorczyca 

      -/-

   Dyrektor PCPR


Ważne adresy

Ministerstwo Zdrowia,  
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Wydział Uzdrowisk,  
Ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,  
tel. 022 63 49 497; 022 63 49 268; 022 63 49 495; 022 63 49 312  

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia,
 
ul. Długa 38/40, Warszawa 00-238,  
tel.0 22 831 42 81 w. 364, fax: 022 635 75 78,  
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl  

Mazowiecki Oddział Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Chałubińskiego 8,
 
00-613 Warszawa 
(22) 582 84 40

(22) 582 84 42


Delegatury terenowe:  

 • 06-400 Ciechanów; ul. 17 Stycznia 7

 • 07-410 Ostrołęka; ul. Kościuszki 45

 • 09-402 Płock; ul. Padlewskiego 18 c

 • 26-617 Radom; ul. Piastowska 4

 • 08-110 Siedlce; ul. Piłsudskiego 4

Osoba prowadząca sprawy:

Doradca osób z niepełnosprawnością – Aneta Kopczyńska tel. 24 275 76 60,  e-mail  pcpr.sierpc@wp.eu

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-26 12:41:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 08:54:06
 • Liczba odsłon: 1183
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665001]

przewiń do góry