Sierpc, 07.12.2021r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

WYKONAWCY

ROZPOZNANIE OFERTOWE – PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PCPR

Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych, 
postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

Przedmiot zamówienia podzielono na odrębne części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Część nr 1 Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu

Czas realizacji zamówienia: 180 godzin, około 36 dni roboczych, od 01.01.2022r. do 15 grudnia 2022r.

Regularne dyżury średnio 5 h dziennie, w godzinach 14-19, harmonogram dyżurów do ustalenia z Zamawiającym.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta usługi doradczej (karta klienta), ewaluacja.

Usługa specjalistycznego, kierowana jest do dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi; z rodzin z problemami wynikającymi z obecności osób wymagających wzmożonej opieki ze względu na stan zdrowia, rodzin, w których są osoby z zaburzeniami nerwicowymi, bierne lub bezradne społecznie; rodzin, w których występuje problem uzależnienia członków rodziny od alkoholu/ środków odurzających, rodzin, w których występuje problem przemocy w rodzinie; rodzin wieloproblemowych.

Z usług specjalistycznego poradnictwa korzystają również dzieci z rodzin kierowanych przez podmioty zewnętrzne (sąd, kuratorzy, ośrodki pomocy społecznej), a więc osoby, rodziny bez motywacji wewnętrznej do zmiany. Dlatego oprócz posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra psychologii; doświadczenia zawodowego w pracy psychologa w zakresie pracy z dzieckiem; osoba świadcząca usługę powinna znać specyfikę problemów rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ich wieloproblemowości .

Poradnictwo specjalistyczne to praca z dziećmi i młodzieżą u których występują zaburzenia psychiczne, emocjonalne, u których zdiagnozowano autyzm lub inne choroby. Specjalista ma prowadzić działania terapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami lękowymi, neurologicznymi, zaburzeniami w zachowaniu a także działania konsultacyjno-doradcze dla rodziców i rodzeństwa.

Wymagania wobec Wykonawców - osoby realizującej bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia:

wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia,

minimum 5-letnie (w sześcioletnim okresie poprzedzającym złożenie oferty) doświadczenie jako psycholog pracujący z dzieckiem i rodziną,

ukończone kursy i szkolenia (min. 5) w zakresie metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz w zakresie umiejętności terapeutycznych.

Kwalifikacje pożądane: specjalizacja zawodowa – psychologia kliniczna: dzieci, młodzieży lub neuropsycholog kliniczny lub seksuolog i/lub kwalifikacje psychoterapeutyczne, superwizja pracy własnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia; powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz. U. UE L 119. s. 1).

formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

oświadczenia - załącznik nr 2.

Część nr 2 Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne rodzinne

Czas realizacji zamówienia: 80 godzin (około 16 dni roboczych), od 01.01.2022r. do 15 grudnia 2022r.

Regularne dyżury średnio 4-5 h dziennie, w godzinach 14-19, harmonogram dyżurów do ustalenia z Zamawiającym,

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta usługi doradczej (karta klienta), ewaluacja.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji zadania: specjalistyczne poradnictwo rodzinne. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w ramach terapii rodziny obejmować będzie zagadnienia dotyczące: relacji rodzinnych; komunikacji wewnątrzrodzinnej; ról w rodzinie; wartości rodziny i każdego z jej. Usługa adresowana będzie do wszystkich typów rodzin z dziećmi, które w związku z zaburzoną komunikacją wewnątrzrodzinną, nieprawidłowo wykonywanymi rolami rodzinnymi i społecznymi, nieprawidłowymi relacjami między członkami rodziny, wymagają konsultacji, porady i wsparcia.

Z usług specjalistycznego poradnictwa korzystają również rodziny, osoby kierowane przez podmioty zewnętrzne (sąd, kuratorzy, ośrodki pomocy społecznej), a więc osoby, rodziny bez motywacji wewnętrznej do zmiany. Dlatego oprócz posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra psychologii; doświadczenia zawodowego w pracy psychologa w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną; osoba świadcząca usługę powinna znać specyfikę problemów rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ich wieloproblemowości.

Wymagania wobec Wykonawców - osoby realizującej bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia:

wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia,

ukończona szkoła psychoterapii – certyfikat lub terapeuta w procesie certyfikacji,

Kwalifikacje pożądane: doświadczenie w prowadzeniu terapii krótkoterminowej, doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa, terapii dla rodzin, superwizja pracy własnej- oświadczenie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia; powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz. U. UE L 119. s. 1).

formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

oświadczenia - załącznik nr 2.

 

Część nr 3 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu

Czas realizacji zamówienia: 100 godzin, około 20 dni roboczych, od 01.01.2022r. do 15 grudnia 2022r.

Regularne dyżury średnio 4-5 h dziennie, w godzinach 14-19, harmonogram dyżurów do ustalenia z Zamawiającym,

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta usługi doradczej (karta klienta), ewaluacja.

Zajęcia socjoterapeutyczne skierowane są do dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i demoralizacją, mających problemy z nauką, agresywnych, wyrządzających szkody swoim zachowaniem, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. Systematyczne spotkania zarówno z rodzicami (wywiad rodzinny) jak i z dziećmi, młodzieżą.

Wymagania wobec Wykonawców - osoby realizującej bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia:

wykształcenie: studia wyższe z zakresu resocjalizacji lub socjoterapii, studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji lub socjoterapii lub kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii

minimum 5-letnie (w sześcioletnim okresie poprzedzającym złożenie oferty) doświadczenie w pracy w zawodzie socjoterapeuty dzieci i młodzieży,

ukończone kursy i szkolenia (min. 5) w zakresie metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz w zakresie umiejętności terapeutycznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia; powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz. U. UE L 119. s. 1).

formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

oświadczenia - załącznik nr 2.

Część nr 4 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego, w tym dla osób doznających przemocy domowej, oraz dla osób, w rodzinach których występuje przemoc i uzależnienia

Czas realizacji zamówienia: 60 godzin, około 16 dni roboczych, od 01.01.2022r. do 15 grudnia 2022r.

Regularne dyżury średnio 4-5 h dziennie, w godzinach 14-19, harmonogram dyżurów do ustalenia z Zamawiającym.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta usługi doradczej (karta klienta), ewaluacja.

Z usług specjalistycznego poradnictwa korzystają również rodziny, osoby kierowane przez podmioty zewnętrzne (sąd, kuratorzy, ośrodki pomocy społecznej), a więc osoby, rodziny bez motywacji wewnętrznej do zmiany. Dlatego oprócz posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra psychologii; doświadczenia zawodowego w pracy psychologa; osoba świadcząca usługę powinna znać specyfikę problemów osób korzystających z systemu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ich wieloproblemowości.

Wymagania wobec Wykonawców - osoby realizującej bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia:

wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia,

minimum 5-letnie (w sześcioletnim okresie poprzedzającym złożenie oferty) doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa dorosłych, w zakresie udzielania porad i wsparcia, diagnozy, terapii, na rzecz osób doznających przemocy domowej oraz osób, w rodzinach których występuje przemoc i uzależnienia.

ukończone kursy i szkolenia (min. 5) w zakresie umiejętności terapeutycznych.

Kwalifikacje pożądane: specjalizacja zawodowa – psychologia kliniczna, kwalifikacje psychoterapeutyczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

2) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

3)CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia; powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz. U. UE L 119. s. 1).

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5)oświadczenia - załącznik nr 2.

 

Część nr 5 Poradnictwo specjalistyczne- Trening umiejętności społecznych (TUS

Czas realizacji zamówienia: 40 godzin od 01.01.2022r. do 15 grudnia 2022r. spotkania cotygodniowo, dni do ustalenia z Zamawiającym

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Świadczenie usług specjalistycznych– trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży: doświadczającym trudności w funkcjonowaniu w grupie, szczególnie dla osób ze spektrum autyzmu i ADHD, ale także z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi czy zaburzeniami lękowymi (np. fobią społeczną). Zajęcia poprzedzone indywidualną konsultacją zgłoszonego uczestnika z prowadzącym, na podstawie której uczestnicy zostaną dobrani w grupę o podobnym poziomie funkcjonowania oraz zbliżonym wieku.

Zakres wykonywanych zadań w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

- przekazanie Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 7 dni roboczych po otrzymaniu informacji o wyborze oferty szczegółowego programu, zawierającego cel poszczególnych zajęć, używane metody/ formy prowadzenia, używane pomoce i materiały, opis przebiegu zajęć; Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do treści programu, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, pod rygorem unieważnienia procedury,

- konsultacje oraz praca (indywidualne konsultacje i grupowa) z uczestnikami; w wymiarze 40 godzin,

- prowadzenie dokumentacji z realizowanych zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z rachunkiem: karty czasu pracy, kart uczestnika z opisem stanu wyjściowego, osiągniętymi rezultatami i zaleceniami, ewaluacja, listy obecności na zajęciach, zaświadczeń dla uczestników.

- zapewnienia każdemu uczestnikowi kompletu materiałów szkoleniowych

- stała współpraca z Zamawiającym.

Wykonawca musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

ukończone studia wyższe z zakresu: psychologii, socjoterapii lub pedagogiki,

- certyfikat trenera TUS lub kwalifikacje do świadczenia treningu umiejętności społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub studia podyplomowe w zakresie treningu umiejętności społecznych.

przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty min. 5 treningów umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami zachowania oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

2) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

3)CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia; powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz. U. UE L 119. s. 1).

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) oświadczenia - załącznik nr 2.

Część nr 4 „Szkoła dla rodziców”

Czas realizacji zamówienia: od 01.01.2022r. do 15 grudnia 2022r., 20 godzin, spotkania cotygodniowo, 2-3 godzinne, dni do ustalenia z Zamawiającym,

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie grupy warsztatów umiejętności wychowawczych dla około 12 osobowej grupy rodziców.

Celem warsztatów jest zwiększenie umiejętności budowania dobrych relacji rodzic – dziecko, nabycie umiejętności wychowawczych poprzez umiejętne definiowanie, rozpoznawanie i nazywanie sytuacji trudnych wychowawczo, zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców skierowanych przez Zamawiającego, objętych pracą asystentów rodzin, kuratorów rodzinnych, korzystających z usług Zamawiającego.

Zakres wykonywanych zadań w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

- przekazanie Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 7 dni roboczych po otrzymaniu informacji o wyborze oferty szczegółowego programu Warsztatów, zawierającego cel poszczególnych zajęć, używane metody/ formy prowadzenia, używane pomoce i materiały, opis przebiegu zajęć; Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do treści programu, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, pod rygorem unieważnienia procedury,

- konsultacje oraz praca (indywidualne konsultacje i grupowa) z uczestnikami; w wymiarze 20 godzin,

- prowadzenie dokumentacji z realizowanych zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z rachunkiem: karty czasu pracy, kart uczestnika z opisem stanu wyjściowego, osiągniętymi rezultatami i zaleceniami, ewaluacja, listy obecności na zajęciach, zaświadczeń dla uczestników.

- zapewnienia każdemu uczestnikowi kompletu materiałów szkoleniowych

- stała współpraca z Zamawiającym.

Wymagania wobec Wykonawców - osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

certyfikat trenera programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,

ukończone studia wyższe z zakresu socjoterapii, psychologii lub pedagogiki,

minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i rodziną.

przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty min. 5 warsztatów „Szkoła dla rodziców”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje w tym Certyfikat trenera Szkoły dla rodziców (z elementami: nazwa instytucji wydającej certyfikat, rok wydania certyfikatu);

kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia; powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz. U. UE L 119. s. 1).

formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

oświadczenia - załącznik nr 2.

Część nr6 Poradnictwo specjalistyczne -"Wychowanie bez klapsa, czyli jak zastąpić karanie"

Czas realizacji zamówienia: od 01.01.2022r. do 15 grudnia 2022r., 10 godzin, spotkania cotygodniowo, dni do ustalenia z Zamawiającym,

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie grupy warsztatów umiejętności wychowawczych dla około 12 osobowej grupy rodziców dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – rodzin współpracujących z ośrodkami pomocy społecznej (asystentura rodzinna), kuratorami rodzinnymi, skierowanych przez Zamawiającego.

Celem warsztatów dla rodziców skierowanych przez Zamawiającego, objętych pracą asystentów rodzin, kuratorów rodzinnych, korzystających z usług Zamawiającego jest uświadomienie rodzicom negatywnych konsekwencji klapsów i agresji, skuteczne formy komunikacji bez agresji, stosowanie konsekwencji połączonych z aktywnym słuchaniem dziecka oraz nazywanie swoich emocji i oczekiwań.

Zakres wykonywanych zadań w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

- przekazanie Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 7 dni roboczych po otrzymaniu informacji o wyborze oferty szczegółowego programu Warsztatów, zawierającego cel poszczególnych zajęć, używane metody/ formy prowadzenia, używane pomoce i materiały, opis przebiegu zajęć; Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do treści programu, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, pod rygorem unieważnienia procedury,

- konsultacje oraz praca (indywidualne konsultacje i grupowa) z uczestnikami; w wymiarze w wymiarze 10 godzin,

- prowadzenie dokumentacji z realizowanych zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z rachunkiem: karty czasu pracy, ewaluacja, listy obecności na zajęciach, zaświadczeń dla uczestników.

- zapewnienia każdemu uczestnikowi kompletu materiałów szkoleniowych

- stała współpraca z Zamawiającym,

Wymagania wobec Wykonawców - osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

- studia wyższe z zakresu socjoterapii, psychologii lub pedagogiki,

- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i rodziną.

- przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty min. 5 warsztatów z zakresu umiejętności wychowawczych, wychowywania bez przemocy,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

4)CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia; powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz. U. UE L 119. s. 1).

5) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

oświadczenia - załącznik nr 2.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Nr

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1.

Całkowita cena za zrealizowanie całości zamówienia

60%

2.

Doświadczenie

20%

3.

Dodatkowa kwalifikacja -specjalizacja zawodowa

20%

 

Suma

100%

KRYTERIUM I (cena całkowita za zrealizowanie danej części zamówienia)

Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:

Cn

P = ---------- x 100 pkt. x Wg (tj. 60%)

Cb

gdzie:

P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

Cn - oznacza cenę całkowitą oferty najtańszej

Cb - oznacza cenę całkowitą badanej oferty

Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = 70%

KRYTERIUM II (doświadczenie):

Oferty oceniane będą na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawców 
w Formularzu w następujący sposób:

Lp

Doświadczenie:

Ilość punktów

1

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz dowolnych grup odbiorców

50

2

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz Klientów i zlecenie OPS i/lub PCPR.

100

Ilość otrzymanych w kryterium II punktów zostanie pomnożona przez wagę – tj. 20%.

Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

Termin realizacji zamówienia: w okresie od 01.01.2022r do 15 grudnia 2022r.

(i lub wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Zapłata na postawie rachunku / faktury z odroczonym terminem płatności (14 dni)
po przedłożeniu wymaganych dokumentów i karty czasu pracy.

Inne istotne warunki zamówienia.

Forma zatrudnienia - umowa cywilno-prawna.

Zgodnie z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy wezmą udział w postępowaniu oraz opublikowana na stronie BIP JST pod adresem: pcpr.sierpc.bip.org.pl w zakładce: Zamówienia publiczne bez stosowania Ustawy. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza odpiszemy Umowę na świadczenie usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przewidujemy możliwość udzielenia zamówienia w częściach TAK /NIE/ NIE DOTYCZY 
(wskazane jeśli wymaga tego specyfika zamówienia).

W związku z obowiązywaniem od dnia 1 stycznia 2017 r. scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT informujemy, że wszelkie umowy cywilnoprawne dotyczące spraw związanych z prowadzeniem bieżącej działalności (w tym umowy związane z realizacja niniejszego zamówienia) będą miały wskazany Powiat Sierpecki jako stronę umowy:

Wzór zapisu

Powiat Sierpecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc (adres jednostki), NIP 776 167-62-52 (NIP Powiatu Sierpeckiego).

Faktury/ rachunki muszą być wystawiane według wzoru:

Nabywca: Powiat Sierpecki, NIP 776-167-62-52, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 
Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

W przypadku, gdy Państwa program komputerowy do wystawiania faktur, nie daje możliwości wydruku faktury z osobnym zaznaczeniem nabywcy i odbiorcy, dopuszcza się adresowanie faktury, jak niżej:

Nabywca: Powiat Sierpecki, NIP 776-167-62-52, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

Podpisując umowę na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia będą Państwo zobowiązani do zastosowania się do powyższych zaleceń oraz przesyłania wszelkich dokumentów, dowodów płatności na adres korespondencyjny:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana 
przez osobę upoważnioną. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane 
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp.przed upływem terminu składania ofert. Nowa oferta musi być złożona z dopiskiem „ZAMIANA”.

Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie powiadomienia.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego” można:

1) przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 09-200 Sierpc, 
ul. Świętokrzyska 2a.

2) doręczyć osobiście na adres wskazany w punkcie 1, w kancelarii PCPR, pok. 1.

3) przesłać podpisane skany na email: pcpr.sierp@wp.eu

Termin składania ofert: do 15.12.2021r. do godz. 10:00.

VI. Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozpoznania ofertowego na każdym etapie postępowania, a szczególnie w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na realizację zlecenia.

Zleceniodawca porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej lub e-mailowej.

Zleceniodawca nie przewiduje procedury odwoławczej.

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor PCPR Agnieszka Gorczyca w godzinach urzędowania PCPR;

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja ta zostanie także zamieszczona na stronie internetowej PCPR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Panią Patrycję Lewandowską, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod e-mailem p.malanowskapcpr@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody.

VI. Odbiorcy danych

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające   na  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów  przetwarzają dane osobowe  dla  Administratora.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

IX. Nie przekazujemy twoich danych poza obszar europejskiego obszaru gospodarczego i nie będą profilowane.

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń, informacji:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailowo lub pisemnie.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje mailowo lub pisemnie a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Domniemywa się, że pismo przesłane przez Zamawiającego na adres email / adres pocztowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w ust. 2 oświadczy, iż ww. pisma nie otrzymał.

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować zgodnie z wyborem:

a) pisemnie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc,

b) mailowo na adres pcpr.sierpc@wp.eu.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: __________________________________________________

NIP:___________________________ Tel. ________________________________

e-mail: ____________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego oferuję realizację przedmiotu zamówienia

(wypełnić oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, na którą składana jest oferta)

W Części nr ………………………………………………………………………………………………………
za łączną cenę brutto ……………………………………zł

(słownie……………………………………………………………………………………………

Cena jednostkowa brutto …………………………….zł / 1 h szkoleniową

Lp.

Doświadczenie:

Opis, uzasadnienie – wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich nazw, zleceniodawców, wymiaru godzinowego, okresu realizacji, wartości itp.

1. Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz dowolnych grup odbiorców

2Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz Klientów i zlecenie OPS i/lub PCPR.

Oświadczam, że:

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w zaproszeniu do złożenia oferty.

Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy, rozliczenie nastąpi na podstawie podanej kalkulacji szczegółowej (ceny jednostkowej) a wysokość wynagrodzenia ogółem będzie uzależniona od wypracowanej liczby godzin.

Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia.

…………………………………………………………..………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej/ Wykonawców)
 

 

Załącznik nr 2

Oświadczam co następuje:

posiadam uprawnienia określone przepisami prawa do wykonywania zawodu psychologa/socjoterapeuty;

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;

pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za zeznanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy oświadczam, że nie byłam/em karana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

posiadam nieposzlakowaną opinię;

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj. moja sytuacja ekonomiczna pozwala na właściwe wykonanie zamówienia;

posiadam wiedzę i doświadczenie;

dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (usługę wykonam osobiście TAK / NIE );

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia niniejszego postępowania.

zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.


 

……………………………………………..

(podpis)


 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.

 

                                                                                                                                                                            Agnieszka Gorczyca 

                                                                                                                                                                                         -/-

                                                                                                                                                                               Dyrektor PCPR 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-07 12:40:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Patrycja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-07 12:51:13
  • Liczba odsłon: 571
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665558]

przewiń do góry