Sierpc, dnia 24.11.2020r.

Zmiana treści zapytania ofertowego – usługi pocztowe

 1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ceny usług pocztowych w całym okresie trwania umowy z zastrzeżeniem zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe oraz w przypadku zmiany cen jednostkowych pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez Prawo Pocztowe”
 2. „Nadawanie przesyłek pocztowych nastąpi w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do już nadanych przesyłek (np. nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów w dokumentach nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty itp.) Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśnia je z Zamawiającym; brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których mowa lub ich usunięcia w dniu nadania przesyłek przez Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek budzących zastrzeżenia Wykonawcy nastąpi w dniu następnym lub ich całkowitym usunięciu przez Zamawiającego”.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian 27.11.2020r. do godziny 12.00.

                                                                                                                              Agnieszka Gorczyca 

                                                                                                                                              -/- 

                                                                                                                                     Dyrektor PCPR 

Sierpc, dnia 23.11.2020r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60, e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

                                                                                

ROZPOZNANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH

Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych,
w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu przez wykonawcę - operatora pocztowego w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dostarczania zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dostarczania przesyłek pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1041 z późn. zm.)
lub dokument równoważny.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 6 ust. l ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe lub przedstawienia dokumentu równoważnego - na zasadzie spełnia/nie spełnia.

b. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał (świadczył, realizował, zakończył) lub wykonuje (świadczy realizuje) co najmniej jedną usługę o wartości usługi minimum średniorocznie 20.000,00 zł brutto polegającą na świadczeniu usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, z podaniem wartości usługi, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez wartość usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych lub wykonywanych usług w ramach jednej umowy.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym z wykazem usług, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował położonym w odległości nie większej jak 5 km od siedziby Zamawiającego placówką pocztową czynną co najmniej w godzinach 8.00-17.00. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia w formularzu ofertowym – wykaz placówek

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z w/w warunków składa co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

d. Wymagania dotyczące sposobu wykonania usług pocztowych

 • Nadawanie przesyłek pocztowych w dniu ich przekazania przez Zamawiającego.
 • Zamawiający będzie umieszczał n przesyłkach w sposób trwały i czytelny jednoznaczne informacje identyfikujące adresata i nadawcę  z jednoznacznym określeniem rodzajem przesyłki (polecona, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, itp.( na stronie adresowanej przesyłki.

2) Kryteria oceny ofert

Cena oferty ma być wyrażona w kwocie złotych brutto za cały okres świadczenia usługi.

Sposób wyliczenia punktacji: cena oferty najniższej / cena oferty badanej * 100

 

 • 3. Termin realizacji zamówieniaod dnia 02.01.2021r. do 31.12.2021r.

 

4. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy, z którym podpiszemy umowę na świadczenie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przewidujemy możliwość udzielenia zamówienia w częściach TAK /NIENIE DOTYCZY
(wskazane jeśli wymaga tego specyfika zamówienia).

 

5. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

a. Formularz rzeczowo-cenowy- zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

b. Pełnomocnictwo lub upoważnienie jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

c. CEiDG

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Ofertę WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. nr 1, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: pcpr.sierpc@wp.eu (podpisane skany dokumentów).

Ofertę należy złożyć do dnia 27.11.2020r. do godz. 12.00

6. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc;

2)  Z inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu można skontaktować się telefonicznie – tel. 242757660 lub poprzez e-mail: p.malanowskapcpr@wp.pl,

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym,

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie             dokumentacja postępowania w oparciu o Prawo zamówień publicznych;

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu;

7) konsekwencją niepodania określonych danych jest brak mozliwości rozpatrzenia oferty;

8) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, w tym również nie będą profilowane;

9) wykonawca posiada:

·       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących przedmiotowego Wykonawcy;

·       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych przedmiotowego Wykonawcy;

·       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora  ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

·       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących przedmiotowego Wykonawcy narusza przepisy RODO;

  10) nie przysługuje Wykonawcy:

·       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

·       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

·       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż odstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11) administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

 

Załącznik nr 1

/miejscowość, data/

……………..………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY-usługi pocztowe

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

 

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………….......................

NIP: ………………………………………………REGON:………………………………………

Tel. ……………………………………........................

email:………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................

OŚWIADCZAM, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania ofert, wykonałem (świadczył, realizował, zakończył) lub wykonuje (świadczy realizuje) co najmniej jedną usługę o wartości usługi minimum średniorocznie 20.000,00 zł brutto polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów,

OPIS USŁUG z podaniem wartości usługi, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. ….........................................................

…........................................................................................................................................

….........................................................................................................................................

OŚWIADCZAM, ŻE dysponuję położoną w odległości nie większej jak 5 km od siedziby Zamawiającego placówką pocztową czynną co najmniej w godzinach 8.00-17.00. Wykaz placówek …............................................................................................................

…........................................................................................................................................

 

Oferuję świadczenie usług pocztowych w roku 2021 za łączną cenę

...................................................... brutto (słownie...................…………………………………………………………………………………………………………….... złotych)

Rzeczywiste rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się na podstawie podanych w załączniku nr 2 cen jednostkowych brutto dla konkretnych usług.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w zakresie: wielkości zamówienia (wielkości podane są jedynie szacunkowe). W związku z powyższym nastąpi odpowiednia zmiana wartości całego zamówienia.

 

Oświadczam, że:

 • Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 • Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w rozpoznaniu ofertowym.
 • Zaproponowane ceny będą obowiązywały przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 31.12.2021r.
 • Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.
 • Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności.
 • Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny, sprzętowy
  i techniczny.
 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

………………………..dn……………….  ...........................................................
(miejscowość)                                                                                  (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

 

                                                                                                                              Agnieszka Gorczyca

                                                                                                                                          -/-

                                                                                                                                  Dyrektor PCPR 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
  • Data dodania: 2020-11-23 09:42:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-24 09:03:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
  • Data dodania: 2020-11-23 09:42:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-24 09:03:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
  • Data dodania: 2020-11-23 09:42:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-24 09:03:56
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-23 09:00:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-24 09:03:56
 • Liczba odsłon: 791
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665050]

przewiń do góry