Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zm.)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

Szacowana liczba badań lekarskich:

 1. badania wstępne – 6 osób.

 2. badania okresowe – 10 osób,

 3. badania kontrolne – 7 osób.

Powyżej podana została szacunkowa liczba badań. Liczba ta jest jedynie założeniem. Wykonawca składający ofertę wyraża gotowość zrealizowania większej liczby usług (o ile zaistnieje taka konieczność) stosując zaoferowaną w postępowaniu cenę. W przypadku mniejszej liczby zleceń Wykonawca nie będzie występował z roszczeniem do Zamawiającego z związku z mniejszym zakresem w stosunku do przewidywanego. W takim przypadku ceny również pozostaną bez zmian.

 1. Świadczenia medycyny pracy powinny być wykonywane przez personel lekarski, pielęgniarski i osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

 2. Podstawą świadczenia usług medycznych będzie imienne skierowanie wystawione przez Zamawiającego.

 3. Wykonywanie badań powinno się odbywać się w każdy dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 15.00.

 4. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

  1. przyjęcia osób kierowanych z możliwością zakończenia badań skierowanej osoby w ciągu jednego dnia,

  2. wykonania badań wstępnych i okresowych nie później niż, w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia się skierowanej osoby. W przypadku badań kontrolnych wykonywanych po długotrwałym zwolnieniu lekarskim w dniu wystawienia skierowania, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych koniecznością wykonania dodatkowych badań dopuszcza się możliwość zakończenia powyższych badań w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty udzielenia skierowanemu pierwszego świadczenia,

  3. wydania osobie skierowanej na badania dokumentów stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,

  4. prowadzenia i przechowywania dokumentacji lekarskiej z przeprowadzonych badań przez cały okres sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium:

1. Cena – 80 pkt

Wyliczana według następującego wzoru C= Cn / Co x 80

gdzie: C = przyznane punkty

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co = cena oferty ocenianej

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

2. Odległość od siedziby PCPR – 20 pkt (Odległość obliczana za pośrednictwem aplikacji Google Maps) Odległość od siedziby zamawiającego do 2 km – 20 pkt

Odległość od siedziby zamawiającego od 2,1 km do 4 km – 10 pkt

Odległość od siedziby zamawiającego powyżej 4 km – 0 pkt

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail pcpr.sierpc@wp.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2020r. godz. 10:00, podając ceny brutto.

KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

nr. tel.24 275-76-60

Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z Oferentów umowy, nawet, jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi Oferentami. Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń.

                                                                                                                                                                                                                            Agnieszka Gorczyca 

                                                                                                                                                                                                                                             -/- 

                                                                                                                                                                                                                                Dyrektor PCPR

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
  • Data dodania: 2020-12-14 09:17:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-14 09:17:28
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-14 09:15:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-14 09:17:28
 • Liczba odsłon: 801
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665524]

przewiń do góry