Sierpc, dnia 04.11 .201 9 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60, e-mail:  pcpr.sierpc@wp.eu

ROZPOZNANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH

Działając zgodnie z  wewnętrznym Regulaminem  udzielania zamówień publicznych,
w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (
Dz. U. z 201 9 r. poz. 1 843 z późn. zm.)  P owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu  zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych  na   rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu przez wykonawcę - operatora pocztowego w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dostarczania zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 201 8 r. poz. 2188 ) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a.  P osiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dostarczania przesyłek pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188)
lub dokument równoważny.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 6 ust. l ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub przedstawienia dokumentu równoważnego - na zasadzie spełnia/nie spełnia.

b.  P osiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał (świadczył, realizował, zakończył) lub wykonuje (świadczy realizuje) co najmniej jedną usługę o wartości usługi minimum średniorocznie 20.000,00 zł brutto polegającą na świadczeniu usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, z podaniem wartości usługi, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez wartość usługi Zamawiający 
rozumie łączną wartość  wykonanych lub wykonywanych usług w ramach jednej umowy.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym z wykazem usług, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

c.  D ysponują odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował położonym w odległości nie większej jak 5 km od siedziby Zamawiającego placówką pocztową czynną co najmniej w godzinach 8.00-17.00. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia w formularzu ofertowym – wykaz placówek

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z w/w warunków składa co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

d. Wymagania dotyczące spsobu wykonania usług pocztowych

 • Nadawanie przesyłek pocztowych w dniu ich przekazania przez Zamawiającego.

 • Zamawiający będzie umieszczał n przesyłkach w sposób trwały i czytelny jednoznaczne informacje identyfikujące adresata i nadawcę z jednoznacznym określeniem rodzajem przesyłki (polecona, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, itp.( na stronie adresowanej przesyłki.

2) Kryteria oceny ofert

Cena oferty ma być wyrażona w kwocie złotych brutto za cały okres świadczenia usługi.

Sposób wyliczenia punktacji: cena oferty najniższej / cena oferty badanej * 100 1. 3. Termin realizacji zamówienia od dnia 02.01.2020r. podpisania umowy
  do 31.12.20
  20 r.4. Informacja o wyborze oferty  zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy, z którym podpiszemy umowę na świadczenie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przewidujemy możliwość udzielenia zamówienia w częściach  TAK /NIE NIE DOTYCZY
(wskazane jeśli wymaga tego specyfika zamówienia).5. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

a. Formularz rzeczowo-cenowy- zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

b. Pełnomocnictwo lub upoważnienie jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

c. CEiDG

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Ofertę WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. nr 1, pocztą, pocztą elektroniczną na adres:  pcpr.sierpc@wp.eu   (podpisane skany dokumentów).Ofertę należy złożyć do dnia 12 .11.2019 r . do godz. 10.

04 .11. 2019r.  Agnieszka Gorczyca

  -/-

Dyrektor PCPRZałącznik nr 1

/miejscowość, data/

…………… ..………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY-usługi pocztoweZAMAWIAJĄCY:   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo MazowieckieWYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………….......................

NIP: ………………………………………………REGON:……………………………………… …...................................

Tel. ……………………………………........................

e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………………………………………….............OŚWIADCZAM,   że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania ofert, wykonałem (świadczył, realizował, zakończył) lub wykonuje (świadczy realizuje) co najmniej jedną usługę o wartości usługi minimum średniorocznie 20.000,00 zł brutto polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów,

OPIS USŁUG   z podaniem wartości usługi, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. ….........................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

OŚWIADCZAM, ŻE   dysponuję położoną w odległości nie większej jak 5 km od siedziby Zamawiającego placówką pocztową czynną co najmniej w godzinach 8.00-17.00.  Wykaz placówek  … ............................................................................................................

........................................................................................................................................Oferuję świadczenie usług pocztowych w roku 2020 za łączną cenę

...................................................... brutto (słownie...................…………………………………………………………………………………………………………….... złotych)

Rzeczywiste rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się na podstawie podanych w załączniku nr 2 cen jednostkowych brutto dla konkretnych usług.

Zamawiający  przewiduje możliwość zmian postanowień umowy   w zakresie: wielkości zamówienia (wielkości podane są jedynie szacunkowe). W związku z powyższym nastąpi odpowiednia zmiana wartości całego zamówienia.Oświadczam, że:

 1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w rozpoznaniu ofertowym.

 3. Zaproponowane ceny będą obowiązywały przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 31.12.2020r.

 4. Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

 5. Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności.

 6. Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny, sprzętowy
  i techniczny.

 7. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.……………………….. dn. ...........................................................

(miejscowość) (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Załączniki: zgodnie z rozpoznaniem ofertowym.

Załącznik nr 2

……………… ............................……

pieczątka wykonawcy

Formularz   rzeczowo – cenowy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu”.

Przesyłki   pocztowe   krajowe

L.p.


Rodzaj   przesyłki

waga przesyłki

przewidywalna ilość (sztuk przesyłek, przez cały okres obowiązywania umowycena   jednostkowa netto

Stawka   podatku VAT*

cena  

jednostkowa brutto

Cena   łączna brutto

(5 x 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

91

Przesyłka   listowa   zwykła

do   5 0 0g

A

12000

B

100

5 0 0g  –  1000g

A

100

B

100

1000g  –  2000g

A

100

B

1002

Przesyłka   zwykła  

priorytetowa

do   5 0 0g

A

50

B

10

50 0 g  –  1000g

A

10

B

10

1000g  –  2000g

A

10

B

103

Przesyłka   polecona

do   5 0 0g

A

10

B

10

50 0g  –  1000g

A

1

B

1

1000g  –  2000g

A

1

B

14

Przesyłka   polecona   priorytetowa

do   5 0 0g

A

10

B

1

5 0 0g  –  1000g

A

1

B

1

1000g  –  2000g

A

1

B

15

Przesyłka   polecona   ze   zwrotnym   potwierdzeniem   odbioru

do   5 0 0g

A

30000

B

10

50 0 g  –  1000g

A

10

B

10

1000g  –  2000g

A

10

B

106

Przesyłka   polecona   priorytetowa   ze   zwrotnym   potwierdzeniem   odbioru

do   5 0 0g

A

1

B

1

5 0 0g  –  1000g

A

1

B

1

1000g  –  2000g

A

1

B

17

Zwroty  –  przesyłka   listowa   polecona

do   5 0 0g

A

108

Paczka   pocztowa   zwykła

do   1   kg

A

1

B

1

od   1kg  –  do   2kg

A

1

B

1

od   2kg  –  do   5kg

A

1

B

1

Przesyłki   pocztowe   zagraniczne9

Przesyłka   polecona   ze   zwrotnym   potwierdzeniem   odbioru

do  50 0g

A

1

B

1

5 0 0g  –  1000g

A

1

B

1

1000g  –  2000g

A

1

B

1

RAZEM   (suma   wierszy   w   kolumnie   9)

10


Wykazane   w niniejszej tabelce (kolumna 5), przewidywane ilości przesyłek każdego rodzaju, mają   charakter szacunkowy, stanowią element służący do kalkulacji ceny brutto oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty,   nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadania przesyłek   w   podanych   ilościach.

Wykonawcy   nie przysługuje roszczenie o realizację usług w w/w ilościach. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Zmniejszenie   lub zwiększenie ilości przesyłek nie stanowi zmiany umowy.

Wartość   z pozycji 10   (suma wierszy w kolumnie 9)   należy wpisać do Formularza ofertowego.

........................... dnia ................ …………………………………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

*   jeżeli dotyczy


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-04 09:21:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-05 13:59:15
 • Liczba odsłon: 1000
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665555]

przewiń do góry