rozpoznanie_ofertowe_mat_dydaktyczne2_spss15-19.12.doc

 

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu                              Sierpc,dn.15.12.2016r.                                            

               

 

WYKONAWCY

 

ROZPOZNANIE OFERTOWE

DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ZAJĘĆ KSZTAŁTUJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE
 W RAMACH PROJEKTU „SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA SPŚŚ”

 

Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

 

1.      Przedmiot  zamówienia

Dostawa materiałów dydaktycznych do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe w ramach projektu pn. „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres zamówienia jest zamieszczony w FORMULARZU OFERTOWYM - załączniku nr 1 do niniejszego rozpoznania ofertowego. Przedmiot zamówienia podzielono na części:

Część 1 - materiały dydaktyczne do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe – język niemiecki.

Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość zadania przedmiotu zamówienia- część 1.

Część 2 - materiały dydaktyczne do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe – matematyczne i naukowo - techniczne.

Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość zadania przedmiotu zamówienia- część 2.

Część 3 – podręczniki i zestawy ćwiczeń do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe – język niemiecki.

Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość zadania przedmiotu zamówienia- część 3.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.

 

2.      Termin realizacji zamówienia: wg złożonego przez PCPR zamówienia, realizacja – grudzień 2016. Płatność na podstawie faktur z odroczonym terminem (minimum 7 dni).

 

3.    Inne istotne warunki zamówienia:

Zgodnie z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania informacja o wyborze oferty zostanie przekazana pisemnie wszystkim Wykonawcom, którzy wezmą udział w postępowaniu oraz opublikowana
na stronie BIP JST pod adresem: pcpr.sierpc.bip.org.pl w zakładce: Zamówienia publiczne bez stosowania Ustawy.

 

4.  Kryteria oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie kompletna, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz który zaoferuje najbardziej korzystne ceny jednostkowe i zarazem otrzyma największą ilość punktów wyliczoną zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym koszt transportu, wszelkie narzuty oraz przewidywalny rynkowy wzrost cen).

 

5.      Opis sposobu obliczenia ceny

Należy określić cenę jednostkową brutto. Sumę wartości brutto pozycji asortymentowych
(z uwzględnieniem ilości) stanowiącą cenę oferty należy wpisać w formularzu ofertowym, nie rozbijając jej na poszczególne pozycje kosztorysowe, z zastrzeżeniem, iż przy kalkulacji ceny uwzględniono wszystkie czynniki cenotwórcze. Cena oferty powinna uwzględniać podatek VAT, inne narzuty oraz koszt systematycznych dostaw do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

                                              

   Na wynik oceny ofert będą miały wpływ następujące elementy:

Cena w PLN

80%

Termin dostawy w dniach

20%

 

Sposób obliczenia punktacji:

a)      cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej * 80%

b)      termin dostawy najkrótszy spośród złożonych ofert/termin dostawy z oferty badanej * 20%

Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

 

 

6.      Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń, informacji:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailowo lub pisemnie.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje mailowo każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Domniemywa się, że pismo przesłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w ust. 2 oświadczy, iż ww. pisma nie otrzymał.

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować zgodnie z wyborem:

a) pisemnie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc,

b) e-mailowo na adres pcpr.sierpc@wp.eu.


 

7.   Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom rozpoznania. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje
i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem składania ofert. Nowa oferta musi być złożona
z dopiskiem „ZAMIANA”. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie  powiadomienia.

Ofertę można złożyć:

1.       osobiście w siedzibie zamawiającego, PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. Nr 1;

2.        pocztą elektroniczną na adres: pcpr.sierpc@wp.eu (dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub podpisane skany);

3.       faksem pod nr 24-275-76-60, wew. 31.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 19.12.2016r. do godziny 12.00.

Do oferty należy dostarczyć wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG lub KRS).

 

 

                                                                                                                                    

15.12.2016r. AGNIESZKA GORCZYCA

-//-

Dyrektor PCPR

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                          

   /miejscowość, data/

……………..………………………………..

Pieczęć Wykonawcy                     

FORMULARZ OFERTOWY

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

 

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: ………………………………………………REGON:……………………………………… Tel. …………………….……………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………………….………………………………

Adres sklepu/magazynu Wykonawcy: ……………………………………………………………………….……………………………….

Powiat ………………………………………………………………………….., województwo …………………….……………………………..

Termin dostawy w dniach……………………………………………………………….

 

W odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe z dnia 15.12.2016 r. oferuję realizację przedmiotu zamówienia

za cenę brutto: ……………………………….zł (słownie:……………………………………………………………………………………. ……)

Głównym kryterium oceny ofert jest cena – suma cen jednostkowych. Punktacja za pozostałe kryteria oceny ofert zostanie przyznana zgodnie z przedstawionymi w rozpoznaniu ofertowym formułami.

 

Oferuję/-my wykonanie zamówienia wg poniższej kalkulacji:

 

Część 1 - materiały dydaktyczne do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe – język niemiecki

Asortyment/Opis

ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

Kol.4=2*3

Gra Bingo lotto maszyna losująca

2

 

 

Gra Tik … Tak Bum

2

 

 

Gra Dobble 123

2

 

 

Chusta animacyjna

2

 

 

Gra językowa Deutsch Meisterschaft

2

 

 

Gra „Pierdzioszek”

2

 

 

Gra językowa Wir packen unseren Koffer

2

 

 

Gra „Monopoly Boggle”

2

 

 

Gra „Kot w worku”

2

 

 

SUMA cen jednostkowych w zł

x

 

 

 

Część 2 - materiały dydaktyczne do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe – matematyczne ilość naukowo - techniczne

Asortyment/Opis

ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

Kol.4=2*3

Scrabble

2

 

 

Warcaby

2

 

 

Gra „Zgadnij kto to”

2

 

 

Karty do gry „Uno”

2

 

 

Sudoku

2

 

 

Biznes po polsku

2

 

 

Pieniądze do zabawy

2

 

 

Lettle Genius

2

 

 

Happy Cube

2

 

 

Profi Cube

2

 

 

Merble Cube

2

 

 

Liczydło

2

 

 

Piramida matematyczna-dodawanie i odejmowanie

2

 

 

Piramida matematyczna-mnożenie i dzielenie

2

 

 

Xplore Team Zakręcona matematyka - Praca zbiorowa

6

 

 

Przyrządy geometryczne do tablicy magnetycznej, ekierka, cyrkiel, linijka, kątomierz – pojedynczo lub zestaw

2

 

 

SUMA cen jednostkowych w zł

 

 

 

 

Część 3 – podręczniki i zestawy ćwiczeń do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe – język niemiecki

Asortyment/Opis

ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

Kol.4=2*3

Podręcznik Mach mit! dla uczniów klas IV-VI Mieczysława Materniak, Halina Wachowska

5

 

 

Zeszyt ćwiczeń Mach mit! dla uczniów klas IV-VI Mieczysława Materniak, Halina Wachowska

10

 

 

Gramatyka niemiecka w ćwiczeniach dla szkoły podstawowej, Marta Kozubska, Ewa Krawczyń, Lucyna Zastąpiło

1

 

 

Sprawdzian szóstoklasisty – zestawy zadań, Marta Kozubska, Ewa Krawczyń, Lucyna Zastąpiło

1

 

 

Podręcznik Punkt – Język niemiecki klasa V, Anna Potapowicz

5

 

 

Książka nauczyciela i multibook do w/w podręcznika

1

 

 

Zestaw ćwiczeń Punkt – Język niemiecki klasa V, Anna Potapowicz

10

 

 

Podręcznik Punkt – Język niemiecki klasa VI, Anna Potapowicz

5

 

 

Książka nauczyciela i multibook do w/w podręcznika

1

 

 

Zestaw ćwiczeń Punkt – Język niemiecki klasa VI, Anna Potapowicz

10

 

 

Książka nauczyciela i multibook do w/w podręcznika

1

 

 

„Aha neu” 3A kurs podstawowy dla gimnazjum, podręcznik z ćwiczeniami, Anna Potapowicz

12

 

 

Książka nauczyciela i multibook do w/w podręcznika

1

 

 

„Aha neu” 3B kurs podstawowy dla gimnazjum, podręcznik z ćwiczeniami, Anna Potapowicz

12

 

 

Książka nauczyciela i multibook do w/w podręcznika

1

 

 

SUMA cen jednostkowych w zł

 

 

 

Oświadczam, że:

1.       Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w rozpoznaniu ofertowym.

2.       Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

3.       Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozpoznaniu ofertowym.

4.       Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności.

5.       Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny, sprzętowy i techniczny.

6.       Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

……………………, dn. ……………………………                                                 ................................................................
(miejscowość)                                                                                                    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-15 09:56:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 09:56:15
  • Liczba odsłon: 988
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665064]

przewiń do góry