Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu


Ogłasza


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w PCPR w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 2a

09-200 Sierpc,WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

stanowisko REFERENTA1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy,

 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

 • znajomość KPA,

 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz ochronie informacji niejawnych,

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej,

 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych i multimedialnych oraz internetu,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.


2. Wymagania pożądane:


a. kursy kwalifikacyjne i inne dokumenty potwierdzające umiejętności.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 1. prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywaniem zadań;

 2. wykonywanie zadań na stanowisku pracy zgodnie z zakresami czynności;

 3. przestrzeganie dyscypliny pracy, efektywnego wykorzystania czasu pracy oraz kształtowanie życzliwej atmosfery pracy i właściwych stosunków interpersonalnych w PCPR;

 4. opracowywanie projektów programów działania na stanowisku pracy oraz ich realizacja;

 5. wnioskowanie aktualizacji zadań i kompetencji na stanowisku pracy;

 6. przedkładanie propozycji do projektu budżetu PCPR oraz realizacja budżetu w zakresie przewidzianym dla stanowiska pracy;

 7. przygotowywanie projektów aktów prawnych Dyrektora PCPR, Starosty, projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i Zarządu;

 8. realizacja uchwał Rady i Zarządu – sporządzanie informacji o sposobie realizacji;

 9. przygotowywania dla potrzeb Dyrektora PCPR, Starosty sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań;

 10. praca nad usprawnianiem organizacji, metod i form pracy na stanowisku pracy;

 11. działania mające na celu ochronę danych osobowych oraz informacji niejawnych;

 12. obsługa interesantów, udzielanie wyczerpujących informacji i wyjaśnień oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawach indywidualnych w ramach zakresu rzeczowego stanowiska pracy;

 13. realizowanie zadań wynikających z Prawa zamówień publicznych w sprawach należących do właściwości stanowiska pracy;

 14. bieżąca współpraca z innymi pracownikami PCPR i Starostwa w zakresie informowania, dokonywania uzgodnień, wydawania opinii, itp. oraz współudział we wspólnych działaniach w celu zapewnienia skoordynowanej realizacji zadań PCPR i powiatu;

 15. zapewnienie należytej dbałości o powierzone mienie PCPR, racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi;

 16. przestrzeganie zasad pracy wynikających z regulaminów, instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

 17. współudział w działaniach związanych z prawidłowym przygotowywanie dokumentacji na stanowisku pracy do archiwizacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

 18. pozyskiwanie pomocy finansowej z funduszy unijnych i innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań należących do właściwości rzeczowej stanowiska pracy;

 19. prowadzenie rejestrów w zakresie prowadzenia spraw na stanowisku pracy;

w szczególności z zakresu:

 1. sprawy organizacyjne:

 • prowadzenie rejestrów PCPR,

 • aktów prawnych dyrektora,

 • upoważnień i pełnomocnictw dyrektora,

 • prowadzenie spraw pieczęci

b) obsługa kancelaryjna PCPR:

 • wykonywanie zadań kancelarii PCPR,

 • zabezpieczenie sprawnego obiegu dokumentów i korespondencji PCPR,

 • obsługa Sekretariatu PCPR,

 • przyjmowanie i wstępne weryfikowanie kompletności składanych wniosków,

 • prowadzenie dziennika korespondencji jednostki,

 • obsługa urządzeń biurowych,

 • obsługa elektronicznej skrzynki podawczej oraz poczty elektronicznej jednostki

c) prowadzenie spraw związanych z promocją PCPR:

 • realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych,

 • administrowanie BIP oraz strony internetowej jednostki,

 • przygotowywanie informacji do biuletynu informacyjnego „Z Powiatu” oraz innych

wydawnictw zgodnych z polityką informacyjną Powiatu;

d) weryfikacja dokumentów księgowych pod względem merytorycznym

w zakresie prowadzonych spraw na stanowisku pracy

e) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,

f) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych,

g) prowadzenie spraw z zakresu bhp jednostki,

h) prowadzenie gospodarki środkami ruchomymi,

i) prowadzenie spraw z zakresu spraw rozliczania energii elektrycznej i cieplnej, usług pocztowych i

telekomunikacyjnych,

i) inicjowanie, usprawnianie i stosowanie procedur wewnętrznych jednostki, m.in. określających

zasady przetwarzania danych osobowych, udzielania zamówień publicznych, rozliczania

ponoszonych kosztów za energię elektryczną i cieplną; usługi pocztowe i teleinformatyczne itp.

j) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,

k) obsługa systemu SOW m.in. wprowadzanie danych do bazy,

l) wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonego.4. Kandydaci winni zapoznać się z:


a. opisem stanowiska pracy i zakresem czynności,

b. szczegółowymi zasadami naboru określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019 poz. 1282) oraz Zarządzeniem Nr 6/05 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie procedury planowania i rekrutacji pracowników w PCPR w Sierpcu, z późn. zm., które są dostępne w siedzibie PCPR.


5.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:


1)   życiorys (CV),

2)   list motywacyjny,

3)   kwestionariusz osobowy,

4)  dokument poświadczający wykształcenie,

5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6)  oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami wymienionymi w pkt 4,

7)  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)  oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą procedurą, ogłoszeniem
o naborze oraz opisem stanowiska pracy i projektem zakresu czynności stanowiska, na które prowadzony jest nabór,

9)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur rekrutacji na podstawie art. 13 ust..1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). -klauzula RODO


Wymagane dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt. 5 należy składać w siedzibie PCPR 09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 03.02.2020r. na kopercie dopisać „Dotyczy naboru na stanowisko -REFERENT”


Aplikacje które wpłyną do PCPR po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej BIP – www.pcprsierpc.bip.org.pl.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa lub test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani odrębnie. 

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy 
o pracę na czas określony.

 20.12.2019r. Agnieszka Gorczyca 

-//-

Dyrektor PCPR
Załączniki do pobrania : 


procedura.doc


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gorczyca Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-20 14:51:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Gorczyca Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 14:51:46
 • Liczba odsłon: 889
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665539]

przewiń do góry