Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli nie osiąga 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;

 • przebywających na urlopie rodzicielskim;

 • przebywających na urlopach wychowawczych;

 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;

 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;

 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;

 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Pracodawcy może obniżyć wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeżeli zatrudni osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy:

 • chorobą Parkinsona,

 • stwardnieniem rozsianym,

 • paraplegią, tetraplegią, hemiplegią,

 • znacznym upośledzeniem widzenia (ślepotą) oraz niedowidzeniem,

 • głuchotą i głuchoniemotą,

 • nosicielstwem wirusa HIV oraz chorobą AIDS,

 • epilepsją,

 • przewlekłymi chorobami psychicznymi,

 • upośledzeniem umysłowym,

 • miastenią,

 • późnymi powikłaniami cukrzycy

Wpłaty na Fundusz nie dotyczą:

 1. placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych,

 2. przedstawicielstw i misji zagranicznych.

Z wpłat na PFRON zwolnieni są:

 • pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%,

 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,

 • publiczne i niepubliczne uczelnie, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, a także publiczne i niepubliczne żłobki osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 2%,

 • niedziałające w celu osiągnięcia zysku:

  • domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

  • hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

  • zakłady opiekuńczo-lecznicze;

  • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

 • Agnieszka Gorczyca 
 •       -/-
 •              Dyrektor PCPR

Podstawa prawna:

 • art. 21 i 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.);

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2017, poz. 2103);

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016, poz. 938);

 • rozporządznie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. 2017. poz. 2091);

 • ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428).Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-27 13:44:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 13:18:51
 • Liczba odsłon: 875
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665123]

przewiń do góry