INFORMATOR ZDROWIA PSYCHICZNEGO – PRZEWODNIK DLA OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 • Charakterystyka najczęstszych zaburzeń psychicznych.

 • Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy
  w województwie mazowieckim.

 • Dane o zakładach pracy chronionej, spółdzielniach pracy chronionej oraz zakładach aktywności zawodowej.

 

Warszawa, 2017

Spis treści

INFORMATOR ZDROWIA PSYCHICZNEGO – PRZEWODNIK DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 1

Zdrowie psychiczne 6

Komunikowanie się z osobą w kryzysie emocjonalnym 8

Choroby i zaburzenia psychiczne 11

Zaburzenia nastroju 11

Depresja 11

Dystymia 14

Otępienia 16

Funkcje poznawcze 16

Łagodne starcze zapominanie (mild cognitive impairment MCI) 17

Choroba Alzheimera 17

Otępienie naczyniowe 18

Psychozy 20

Objawy psychozy 20

Podział najczęściej występujących urojeń: 20

Schizofrenia 21

Uzależnienia 24

Podwójna diagnoza 25

Cechy alkoholizmu 25

Uzależnienia inne niż alkohol 27

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe 29

Epizod maniakalny/mania 29

Depresja w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych 30

Epizody mieszane 30

Leczenie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych 30

Zaburzenia na tle lękowym 32

Zespół paniki z agorafobią i bez niej 32

Fobie 33

Zespół uogólnionego lęku 34

Leczenie zaburzeń lękowych 34

Zaburzenia nerwicowe 36

Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) 36

Amnezja i fuga 36

Osłupienie dysocjacyjne – stupor 37

Dysocjacyjne zaburzenia ruchu i czucia 37

Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną 37

Zaburzenia hipochondryczne 38

Leczenie zaburzeń nerwicowych 38

Stres i zaburzenia przystosowania 39

Rodzaje stresorów 39

Radzenie sobie ze stresem 39

Ostra reakcja na stres 40

Zespół stresu pourazowego – PTSD 40

Zaburzenia odżywiania 43

Anoreksja psychiczna 43

Bulimia 43

Przyczyny 43

Leczenie 44

Zaburzenia osobowości 45

Osobowość paranoiczna 45

Schizoidalne zaburzenie osobowości 45

Histrioniczne zaburzenie osobowości 45

Osobowość narcystyczna 45

Antyspołeczne zaburzenie osobowości 46

Osobowość typu borderline 46

Osobowość unikająca 46

Osobowość zależna 47

Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości 47

Osobowość bierno-agresywna 47

Osobowość depresyjna 48

Przyczyny zaburzeń osobowości 48

Zaburzenia świadomości 48

Zespół majaczeniowy (delirium) 49

Zagrożenie samobójcze 51

Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji 53

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 53

Zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze 53

Zaburzenia lękowe okresu dzieciństwa i adolescencji 54

Depresja okresu dzieciństwa 56

Uogólnione zaburzenia rozwojowe. autyzm 57

Gdzie można uzyskać pomoc - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 58

Powiat białobrzeski 60

Powiat ciechanowski 62

Powiat garwoliński 64

Powiat gostyniński 66

Powiat grodziski 68

Powiat grójecki 70

Powiat kozienicki 72

Powiat legionowski 74

Powiat lipski 76

Powiat łosicki 78

Powiat makowski 80

Powiat miński 82

Powiat mławski 85

Powiat nowodworski 87

Powiat ostrołęcki 89

Miasto Ostrołęka 91

Powiat ostrowski 93

Powiat otwocki 95

Powiat piaseczyński 97

Miasto Płock 100

Powiat płocki 102

Powiat płoński 105

Powiat pruszkowski 107

Powiat przasnyski 109

Powiat przysuski 111

Powiat pułtuski 113

Miasto Radom 115

Powiat radomski 118

Miasto Siedlce 120

Powiat siedlecki 122

Powiat sierpecki 124

Powiat sochaczewski 126

Powiat sokołowski 128

Powiat szydłowiecki 130

Miasto Stołeczne Warszawa 132

Powiat warszawski zachodni 144

Powiat węgrowski 146

Powiat wołomiński 148

Powiat wyszkowski 150

Powiat zwoleński 152

Powiat żuromiński 154

Powiat żyrardowski 156

Zakłady pracy chronionej 158

Powiat grodziski 158

Powiat makowski 158

Powiat miński 158

Powiat nowodworski 158

Powiat ostrołęcki 158

Miasto Ostrołęka 158

Powiat otwocki 159

Miasto Płock 159

Powiat płoński 159

Powiat przasnyski 159

Miasto Radom 159

Powiat radomski 160

Powiat sierpecki 160

Powiat sochaczewski 160

Powiat sokołowski 160

Powiat szydłowiecki 160

Miasto Warszawa 161

Powiat warszawski zachodni 162

Powiat węgrowski 162

Powiat żyrardowski 162

Spółdzielnie Pracy Chronionej 163

Centra Integracji Społecznej 163

Kluby Integracji Społecznej 163

Zakłady aktywności zawodowej 164

Wykaz wybranych Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 164
 

 Zdrowie psychiczne

Zdrowie to nie tylko sfera fizyczna, lecz także aspekt psychiczny. Nasze zdrowie psychiczne jest bardzo ważne. To właśnie dzięki niemu możemy w pełni funkcjonować w życiu codziennym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie nie tylko jako brak choroby, lecz również stan fizycznego, psychicznego
i społecznego dobrostanu.

W badaniu „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej. EZOP – Polska”, przeprowadzonego w latach 2010-2011, otrzymane dane wskazały, że występowanie przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozpoznano u 23,4% osób
(6 mln osób). To pierwszy w naszym kraju projekt zrealizowany na próbie 10 000 respondentów, mający na celu oszacowanie rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w Polsce. Z badań EZOP wynika, że co czwarty Polak
w wieku produkcyjnym doświadczał w swoim życiu zaburzeń psychicznych, a co dwudziesty piąty – trzech
i więcej. Do najczęstszych zaburzeń należały te związane z przyjmowaniem substancji (12,8%), w tym nadużywanie i uzależnienie od alkoholu (11,9%) oraz nadużywanie i uzależnienie od narkotyków (1,4%). Blisko 10% mieszkańców Polski (2,5 mln) cierpiało na zaburzenia nerwicowe, w tym fobie specyficzne, a prawie milion na poważne zaburzenia afektywne takie jak depresja, dystymia, mania. Znaczna część Polaków ujawnia,
że w przeszłości doświadczała zaburzeń psychicznych, przy czym do najczęstszych należały zaburzenia afektywne - 30,9% (obniżenie nastroju i aktywności), fobie - 30,6%, zaburzenia lękowe - 23,9%. Badanie EZOP pokazało wyraźnie, że problemy ze zdrowiem psychicznym rzutują na różne dziedziny życia. Trudności z codziennym funkcjonowaniem (poznawczym, ruchowym, indywidualnym, czy społecznym) doświadcza z takiego powodu
ok. 19% populacji (prawie 5 mln osób), co przekłada się na ograniczenia zdolności do wykonywania pracy
lub codziennych czynności (18%), obniżenia jakości wykonywanej pracy (16%) lub wkładania w jej wykonywanie większego wysiłku (14%).

Należy pamiętać, że nie każdy dyskomfort psychiczny oznacza od razu zaburzenie psychiczne. Takie stany jak: niepokój, lęk, zniechęcenie są naturalnymi reakcjami na trudne zdarzenia życiowe. Jednak, gdy niektóre
z tych stanów trwają dłuższy czas i wpływają negatywnie na nasze codzienne funkcjonowanie należy skorzystać z porady specjalisty.

Liczba miejsc, gdzie możemy otrzymać pomocy w takich sytuacjach, jest coraz większa, ale pewnie wciąż nie wystarcza. Możemy skorzystać z wizyty u lekarza rodzinnego – wszyscy oni w trakcie studiów i specjalizacji mieli zajęcia z podstaw psychologii i psychiatrii. Innym miejscem, gdzie na pewno otrzymamy poradę w tym zakresie to Poradnia Zdrowia Psychicznego. Do lekarzy świadczących usługi w Poradni Zdrowia Psychicznego
nie wymagane są skierowania. A w sytuacji nasilonego kryzysu – również bez skierowania, można po pomoc zwrócić się przez całą dobę na izbach przyjęć szpitali psychiatrycznych. Niezależnie od systemu ochrony zdrowia istnieją też punkty, ośrodki i centra interwencji kryzysowej, które powinny znajdować się w każdym powiecie.
Te ostatnie – szczególnie w dużych miastach – są czynne całą dobę, nie wymagają skierowania i zatrudniają wykwalifikowaną kadrę, która albo zaoferuje pomoc, albo pokieruje dalej.

Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje obecnie 8 publicznych szpitali psychiatrycznych (w tym dwa szpitale psychiatryczne dla dzieci i młodzieży) oraz 12 szpitali posiadających oddział psychiatryczny lub pokrewny (psychogeriatryczny lub psychosomatyczny), które zawarły kontrakt z NFZ w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Oddziały psychiatryczne ogólne stanowią najważniejszą część bazy lecznictwa stacjonarnego. Oddziały ogólnopsychiatryczne dysponują 1 858 łóżkami (bez podmiotów leczniczych podległych MSWiA), w których leczy się ok. 21 tys. chorych. Wykorzystanie łóżek ogólnych jest bardzo duże (96%), wyraźnie większe w oddziałach szpitali ogólnych niż szpitali psychiatrycznych. Poza oddziałami psychiatrycznymi ogólnymi lecznictwo psychiatryczne dysponuje jeszcze: 140 łóżkami w oddziałach psychiatrycznych ogólnych dla dzieci, 92 łóżkami
w oddziałach rehabilitacji psychiatrycznej, 112 łóżkami w oddziałach zaburzeń nerwicowych, 50 łóżkami
w oddziałach leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci, 71 łóżkami dla chorych somatycznie.

Ponadto w województwie mazowieckim znajduje się 155 łózek w oddziałach psychogeriatrycznych,
o wzmocnionym i maksymalnym zabezpieczeniu - w tym maksymalnym zabezpieczeniu dla młodzieży. Oddziały/ośrodki leczenia uzależnień (o różnych profilach) dysponują łącznie około 950 łóżkami.

W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego publicznego funkcjonuje około 117 poradni zdrowia psychicznego, obsługującego około 200 tyś. pacjentów. Obok nich istnieje mniejsza liczba publicznych poradni wyspecjalizowanych oraz duża liczba zarejestrowanych podmiotów, poradni niepublicznych.

Na Mazowszu działa 15 zespołów leczenia środowiskowego. Celem ich działania jest zapobieganie zbędnej hospitalizacji, zachowanie ciągłości leczenia i jakości życia chorych. Z opieki realizowanej przez około
25 oddziałów dziennych korzysta rocznie nieco ponad 3 tyś. chorych, ich aktualna rola w systemie jest niewielka, jedynie uzupełniają lub zastępują świadczenia stacjonarne.

Niniejszy INFORMATOR ZDROWIA PSYCHICZNEGO – PRZEWODNIK DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI został opracowany w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz.U.2017.458).
 

Komunikowanie się z osobą w kryzysie emocjonalnym

Nasze codzienne funkcjonowanie zarówno osobiste jak i zawodowe zależy w dużej mierze od tego czy potrafimy się prawidłowo komunikować. Wydaje się, że komunikacja jest czymś niezwykle prostym.
Przecież wszyscy umiemy zarówno mówić jak i słuchać. Zdarza się jednak, że w trakcie rozmowy nie zawsze jesteśmy prawidłowo zrozumiani przez odbiorcę, lub, że inaczej zrozumieliśmy przekazaną nam informację. Badania pokazują, że w komunikacji wypowiadane słowa to zaledwie niewielka część komunikatu. Wygląd, gestykulacja czy zachowanie podczas rozmowy to część komunikacji zwanej komunikacją niewerbalną.
Na jej podstawie oceniamy czy ktoś jest na przykład zadowolony, przestraszony, zdenerwowany czy zły.
W celu nawiązania prawidłowej komunikacji powinniśmy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Po pierwsze ważne jest zachowanie odpowiedniego dystansu fizycznego i przestrzeni osobistej.

Wszyscy mamy wokół siebie przestrzeń, w której czujemy się komfortowo. Jest ona większa z przodu
i mniejsza z tyłu, zależy od relacji z rozmówcą oraz naszego poziomu bezpieczeństwa. Tą przestrzeń osobistą podzielono na strefy: oficjalną, socjalną, osobistą i intymną. Do strefy oficjalnej zaliczamy odległość od rozmówcy wynoszącą około 3 i pól metra. Jest to przestrzeń traktowana jako komfortowa dla rozmówców, bezpieczna
i akceptowana, bez względu na status, płeć czy rolę społeczną. W tej strefie wypowiedzi mają najczęściej charakter neutralny emocjonalnie i dotyczą zagadnień ogólnych. Kolejną przestrzenią jest strefa dystansu socjalnego. Jest to odległość od rozmówcy w granicach 1,2 metra do 3,5 metra. W tej odległości uważa się,
że można bezpiecznie nawiązywać dobry kontakt z rozmówcą, zbierać informację oraz prowadzić rozmowy. Przestrzeń osobista zazwyczaj zarezerwowana jest dla osób bliskich i rodziny. Wynosi ona od około 60 centymetrów do 1,2 metra. Naruszanie przestrzeni intymnej bez zgody rozmówcy może zostać potraktowane jako zachowanie agresywne i sprowokować atak. W tą sferę nie należy wchodzić bez zgody rozmówcy. Najważniejszą zasadą kontaktu z osobą chorą, niezależnie czy jest to choroba somatyczna czy psychiczna jest umiejętność dostrzeżenia człowieka w osobie chorej, możliwość widzenia osoby dotkniętej cierpieniem,
a nie spostrzeganie jej jedynie przez pryzmat choroby, którą każda osoba przeżywa w sposób indywidualny.

Przeżywanie kryzysu psychicznego może być związane z różnorodnymi wydarzeniami zarówno związanymi z życiem osobistym, społecznym jak i zdarzeniami losowymi. Kryzysu psychicznego możemy doświadczać po przebytej stracie np.: śmierci osoby bliskiej, przy rozstaniu, utracie pracy, może wystąpić również gdy osoba była ofiarą przemocy, uczestnikiem lub świadkiem katastrofy. Lista sytuacji mogących doprowadzić
do kryzysu emocjonalnego jest długa. Zakłada się, że w kryzysie dochodzi do wystąpienia zakłócenia równowagi psychicznej oraz utraty zdolności konstruktywnego rozwiązywania trudności i problemów. Pojawia się uczucie zagubienia, chaosu, lęk, panika oraz dezorganizacja.

Objawy prezentowane przez osoby będące w kryzysie psychicznym:

 • lęk, panika,

 • smutek, przygnębienie,

 • żal, rozpacz,

 • bezradność,

 • apatia, otępienie,

 • dezorientacja, poczucie zagubienia,

 • rozdrażnienie, zdenerwowanie, wybuchy gniewu,

 • trudności z koncentracją.

Należy pamiętać, że osoby będące w kryzysie psychicznym mogą prezentować przeróżne zachowania
od pełnej apatii, smutku, po wybuchy agresji. Również ze względu na zaburzenia poznawcze mogą mieć trudności ze zrozumieniem zadawanych im pytań lub przekazywanych informacji. Ich zachowanie może wydawać nam się dziwaczne lub zagrażające. Dlatego rozmawiając z osobą będącą w kryzysie powinniśmy uzbroić się w cierpliwość, upewniamy się czy zostaliśmy dobrze zrozumiani, nie podnosimy głosu i nie wykonujemy gwałtownych ruchów, które mogą zostać odebrane jako zagrażające. Rozmawiając z osobą w kryzysie powinniśmy się upewnić, że taka osoba nie zagraża sobie oraz że może sama podjąć aktywności.

Osoba będąca w kryzysie nie powinna pozostawać sama, dlatego powinniśmy się upewnić, że wśród jej najbliższych lub znajomych jest ktoś w kim może ona znaleźć oparcie. Prosimy taką osobę o skontaktowanie się z bliskimi lub robimy to w jej imieniu. Jeśli nie wyraża zgody na kontakt z bliskimi bądź nie ma takich osób pozostajemy z nią do czasu ustąpienia najostrzejszego kryzysu. Możemy zaproponować kontakt z instytucją pomocową taką jak lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego, psychiatryczny oddział dzienny, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Pogotowie czy Policja.

Pamiętaj, rozmawiając z osobą w kryzysie emocjonalnym:

 • nie oceniaj,

 • nie pouczaj,

 • nie wzbudzaj w rozmówcy poczucia winy,

 • nie wyśmiewaj,

 • nie obrażaj,

 • nie zadawaj zbyt osobistych pytań.

Rozmawiaj z taką osobą spokojnie, nie podnosząc głosu. Podczas rozmowy zachowuj bezpieczną przestrzeń, aby Twój rozmówca nie czuł się zagrożony. Upewnij się, że osoba będąca w kryzysie otrzyma pomoc, lub czy ma wsparcie ze strony bliskich lub znajomych.

Choroby i zaburzenia psychiczne

Zaburzenia nastroju

Depresja

 

Depresja jest jedną z najpowszechniejszych chorób na świecie. Już dziś ocenia się, że w krajach wysokorozwiniętych rocznie choruje na nią nawet 10% populacji. Pacjenci z depresją stanowią 1/5 chorych zgłaszających się do lekarzy rodzinnych, zaledwie jednak co czwarta cierpiąca na tę chorobę osoba ma udzieloną pomoc. Stwierdzono, że u ponad połowy chorych na depresję i leczących się u lekarzy ogólnych choroba ta nie zostaje nigdy rozpoznana.

Szczyt zachorowań na depresję przypada pomiędzy 35 a 55 rokiem życia. Dwukrotnie częściej chorują na nią kobiety. Szacuje się, że 20 do 30% pacjentów przyjmowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ma objawy depresji. W wielu przypadkach pacjenci nie zgłaszają objawów depresyjnych, a jedynie dolegliwości fizyczne takie jak np. przewlekłe bóle głowy, bezsenność, dolegliwości gastryczne.

Depresja jest obecnie jedną z najczęściej występujących chorób. Cierpi na nią ponad trzy miliony Polaków. Większość z nich jest nieświadoma swojej choroby, uważa, że „to tylko zmęczenie, stres, jesienna chandra", dlatego też nie szuka pomocy lekarskiej. Najbardziej widoczne objawy tej choroby dotyczą sfery emocjonalnej, jednak równie silnie depresja wpływa na funkcjonowanie poznawcze pacjentów. Osoba z depresją ma ogromne kłopoty w wykonywaniu obowiązków zarówno domowych jak i zawodowych. W tzw. „dużej depresji” możliwe jest wykonywanie tylko drobnych czynności samoobsługowych. Depresja zwiększa ryzyko niewydolności serca, zawału, cukrzycy, wiąże się z gorszą jakością życia, stosowaniem wielu interwencji medycznych, częstszym występowaniem niekorzystnych zdarzeń klinicznych i hospitalizacji oraz zwiększeniem ryzyka śmiertelności.

Objawy depresji

Podstawowymi objawami depresji są:

 • obniżenie nastroju,

 • utrata zainteresowań i/lub radości,

 • zaburzenia napędu psychoruchowego.

Do objawów dodatkowych depresji należą::

 • pogorszenie koncentracji,

 • utrata poczucia własnej wartości,

 • poczucie winy,

 • zahamowanie lub niepokój,

 • próby samobójcze,

 • zaburzenia snu,

 • utrata łaknienia.

Aby można było mówić o depresji, muszą wystąpić dwa z trzech objawów podstawowych oraz dwa lub więcej objawów dodatkowych, przezco najmniej dwa tygodnie.

Ogromne znaczenie ma wpływ choroby na funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i społeczne. Depresja w znacznym stopniu ogranicza wydolność osoby, którą dotyka w życiu codziennym. Doprowadza do kryzysów małżeńskich, zaburza kontakty z innymi osobami, sprawia, że zmniejsza się wydajność zawodowa, pojawia się absencja w pracy, bezrobocie. Osoby z depresja częściej korzystają z zasiłków chorobowych, rent, osiągają niższy status materialny i społeczny. Zaburzenia funkcjonowania chorego stają się silnym źródłem stresu dla rodziny
i bliskich. Czasem bliscy mogą oskarżać się o przyczynienie się do powstania choroby. Trudno im zrozumieć stan osoby w depresji, jej mniejsze zaangażowanie w wykonywanie obowiązków domowych, wychowywanie dzieci, utrzymywanie rodziny.

Rodzaje depresji

Ze względu na specyfikę tej choroby, można wyróżnić jej kilka rodzajów. Do najczęstszych należą:

 • depresja melancholijna, która objawia się skróconym, nie dający wypoczynku snem, zmniejszonym apetytem, ograniczeniem masy ciała, ograniczeniem potrzeb seksualnych, niską aktywnością, niską samooceną, nadmiernym poczuciem winy, uczuciem, że jest się za coś karanym, potrzebą karania się;

 • depresja atypowa, która objawia się: nadmierną sennością, poczuciem ciągłego zmęczenia i senności
  w ciągu dnia naprzemienne z dużym niepokojem, pobudzeniem, poczuciem gorszej sprawności. Mogą występować także napady głodu i nadmierne jedzenie;

 • depresja zahamowana (osłupienie depresyjne) objawia się: znacznym spowolnieniem, uczuciem zastygania, bardzo dużymi zaburzeniami koncentracji i pamięci, częstym zobojętnieniem na wszystko;

 • depresja urojeniowa (zespół depresyjno - urojeniowy) najczęściej występuje ze znacznym niepokojem psychoruchowym, towarzyszącą bezsennością, lękiem, urojeniami depresyjnymi – wrażeniem, że jest się za coś potępionym, karanym, czasem mogą się pojawiać myśli lub głosy nakazujące popełnienie samobójstwa. Występuje duże ryzyko podjęcia próby samobójczej. Ten typ depresji bezwzględnie wymaga leczenia;

 • depresja hipochondryczna (zespół depresyjno¬-hipochondryczny), przy której oprócz typowych objawów depresji pojawia się przekonanie, o ciężkiej, najczęściej nieuleczanej chorobie, czuje się dolegliwości somatyczne np. bóle, skurcze, kołatania i inne;

 • depresja z natręctwami (depresja anankastyczna, zespół depresyjno- anankastyczny) cyklicznie pojawiają się objawy głównie związane z natręctwami dotyczącymi czystości, często myśli związane
  z przedmiotami ostrymi np. użyciem noża lub bluźnierczymi – ma charakter remitujący;

 • depresja maskowana, przy której długotrwale utrzymuje się jeden z objawów: bezsenność
  lub nadmierna senność, kołatanie serca, bóle w klatce, zaburzenia motoryki układu pokarmowego, stany spastyczne dróg żółciowych, zespół niespokojnych nóg, świąd skóry, bóle głowy, bóle kręgosłupa, neuralgie, bóle mięśniowe, zaburzenia lękowe, obsesyjno- kompulsywne, zaburzenia odżywiania.

Depresja jako czynnik ryzyka samobójstwa

Przyczyną śmierci 15% chorych z zaburzeniami depresyjnymi jest zamach samobójczy.
Liczba podejmowanych prób samobójczych wśród chorych z objawami depresji według różnych danych wynosi aż 32-64%.

Objawy mogące zwiększać ryzyko samobójstwa w depresji:

 • uporczywa bezsenność,

 • zaniedbanie w wyglądzie i higienie osobistej,

 • duże nasilenie zaburzeń (szczególnie depresja psychotyczna – występowanie głosów nakazujących zabicie się, urojenia winy, grzeszności i kary, urojenia hipochondryczne),

 • osłabienie pamięci,

 • pobudzenie, niepokój,

 • poczucie winy, niedostosowania, małej nadziei, samooskarżania,

 • napady panicznego lęku.

Depresja jest istotnym czynnikiem ryzyka samobójstwa zarówno wśród dorastających, jak i osób
w podeszłym wieku, lecz bardziej zagrożeni samobójstwem są ludzie, u których depresja wystąpiła późno. Wyliczony współczynnik ryzyka samobójstwa wśród pacjentów z depresją, leczonych lekami przeciwdepresyjnymi wynosi 141/100 tyś. Wśród nieleczonych pacjentów z depresją takie ryzyko wynosi 259/100 tyś. (1.8 razy wyższe niż u osób otrzymujących leczenie przeciwdepresyjne).

Leczenie zaburzeń depresyjnych

W przypadku gdy zaobserwujemy pewne oznaki depresji, należy zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub do lekarza specjalisty - psychiatry. Lekarz zaproponuje nam odpowiednie postępowanie
i terapię.

Leczenie zaburzeń depresyjnych powinno uwzględniać zarówno farmakoterapię, jak i interwencje psychologiczne oraz oddziaływania społeczne. Dane epidemiologiczne wskazują, że leki przeciwdepresyjne zmniejszają ryzyko samobójstwa wśród osób z depresją. Standardem postępowania w leczeniu depresji jest stosowania leków przeciwdepresyjnych w pełnej dawce przez kilka miesięcy. U osób starszych może się okazać, że leczenie trzeba kontynuować przez dwa lata po uzyskaniu powrotu do zdrowia.

Podstawową formą leczenia zaburzeń depresyjnych jest farmakoterapia, ale nie należy zapominać
o innych alternatywnych sposobach leczenia takich jak leczenie światłem – fototerapia, terapia
EW-elektrowstrząsowa, deprywacja snu, stymulacja magnetyczna TMS. Jedną z dosyć łatwo dostępnych metod niefarmakologicznych stosowanych w leczeniu depresji jest fototerapia (lampy do fototerapii można kupić
w sklepach medycznych bez recepty). Terapia światłem jest stosowana głównie w leczeniu depresji sezonowej.

Ogólne zasady stosowania farmakoterapii w depresji

Podczas leczenia depresji uwzględniamy poziom funkcjonowania pacjenta, poziom przeżywanego stresu, występowanie myśli suicydalnych i objawów psychotycznych obecnie lub w wywiadzie, wsparcie i opiekę ze strony innych osób, współistnienie chorób somatycznych, dolegliwości fizykalne, które mogą wpływać
na przebieg leczenia takie jak: zaburzenia snu czy łaknienia. Należy rozważyć miejsce leczenia, biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej czynniki. Wyróżniamy zazwyczaj fazę intensywnego leczenia, fazę kontynuacji leczenia, zapobiegającą nawrotowi objawów oraz fazę leczenia podtrzymującego zapobiegającą wystąpieniu kolejnego epizodu depresyjnego. Stosując leki przeciwdepresyjne należy pamiętać, że efekt terapeutyczny pojawia się najczęściej po ok. 2-4 tygodniach, w przypadku braku poprawy po 3 tygodniach, lekarz może zwiększyć dawkę stosowanego leku. W przypadku braku poprawy po 6-8 tygodniach konieczna bywa zmiana leczenia.

Ważne: należy zawsze postępować z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Psychoterapia w depresji

Najczęściej stosowanymi terapiami w zaburzeniach depresyjnych są techniki nastawione
na rozwiązywanie problemów, modyfikowanie schematów myślowych pacjenta, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, w stanach pobudzenia i niepokoju. Rodzaj stosowanej techniki psychoterapeutycznej jest dostosowany bezpośrednio do potrzeb osoby chorej i zależy głównie od obecnie dominujących dolegliwości, sposobu funkcjonowania przed chorobowego oraz umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych. Psychoterapia może być prowadzona w warunkach ambulatoryjnych lub w przypadku
gdy istnieje konieczność jej intensyfikacji w oddziałach terapeutycznych całodobowych bądź dziennych.

Dystymia

Rozpoznanie dystymii uzasadnia stale obniżony nastrój, utrzymujący się przez większość dni w ciągu nie mniej niż dwóch lat. Dodatkowo u dystymików w fazie depresji występują przynajmniej dwa z sześciu objawów:

 • brak apetytu lub nadmierne łaknienie

 • zakłócenia snu

 • niski poziom energii

 • niskie poczucie własnej wartości

 • trudności z koncentracją

 • poczucie beznadziejności

Oznacza to, że dystymię można rozpoznać po dwóch latach prawie bezustannie trwającej umiarkowanej depresji, jeśli nie występują przy tym objawy psychotyczne. Dystymia trwa przeciętnie 5 lat, ale bywa, że ciągnie się 20 lat i dłużej. Okresy remisji są krótkie i trwają nie dłużej niż kilka dni lub tygodni. Te sporadycznie pojawiające się okresy normalnego nastroju są główną cechą charakterystyczną, odróżniającą dystymię od wielkiej depresji. Pojawienie się dystymii na ogół nie poprzedza żadne rozpoznawalne wydarzenie lub okoliczność , przyspieszające jej rozwój . Jest dolegliwością dość powszechną, występuje na przestrzeni życia u 5 % mężczyzn i 8 % kobiet.


 

Otępienia

Otępieniem nazywamy zespół objawów spowodowanych chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym, w którym zaburzone są funkcje poznawcze: pamięć, myślenie, orientacja, liczenie, język, ocena, zdolność do uczenia się. Ponadto występuje obniżenie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, społecznymi, zachowaniem i motywacją. W otępieniu świadomość nie jest zaburzona (zaburzenia świadomości mogą się pojawić jako powikłania procesu otępiennego). Żeby rozpoznać otępienie obniżenie sprawności intelektualnej i upośledzenie funkcjonowania w życiu codziennym powinno występować co najmniej 6 miesięcy.

Funkcje poznawcze

Funkcje poznawcze są to czynności psychiczne, które służą człowiekowi do uzyskania orientacji
w otoczeniu, do zdobycia informacji o sobie samym oraz o swoim organizmie, do analizowania sytuacji, formułowania wniosków, podejmowania właściwych decyzji i działań. Obejmują one procesy percepcyjne (wrażenia, spostrzeżenia), uwagę, uczenie się, procesy pamięciowe, myślowe oraz językowe (mowę i język).
Do funkcji poznawczych najczęściej zaliczamy pamięć, uwagę, koncentrację, rozumienie, liczenie, zdolność
do uczenia się, umiejętność planowania, wnioskowania i podejmowania decyzji oraz myślenie abstrakcyjne. Osoby z zaburzeniami funkcji poznawczych zazwyczaj skarżą się na:

 • wrażenie osłabienia pamięci,

 • trudności w zapamiętywaniu,

 • poczucie bycia roztargnionym,

 • gubienie się (trudności w funkcjonowaniu wzrokowo – przestrzennym),

 • trudności w podejmowaniu decyzji,

 • trudności w rozwiązywania problemów,

 • trudności w planowaniu,

 • trudności w dokańczaniu zadań.

Objawy ostrzegawcze problemów z pamięcią to przede wszystkim zapominanie oraz trudności
w zapamiętywaniu najświeższych informacji. Pytania, które mogą być pomocne przy identyfikacji dysfunkcji pamięci:

 • Czy czasami masz wrażenie, że nie pamiętasz gdzie zostawiłaś/eś klucze?

 • Czy masz trudności w zapamiętaniu imion?

 • Czy będąc w sklepie nie pamiętałeś co miałaś/eś kupić?

 • Czy zdarzało Ci się nie pamiętać wszystkich zaleceń lekarza?

Zaburzenia poznawcze mogą być spowodowane nie tylko uszkodzeniem bądź dysfunkcją mózgu,
w przypadku gdy czynniki wywołujące zaburzenia poznawcze są wiązane z np. niedoborami, zaburzeniami hormonalnymi, czy zatruciami mówimy o tzw. Otępieniu odwracalnym.

Najczęstsze przyczyny otępienia odwracalnego to: niedobór witaminy B12, niedobór kwasu foliowego, zaburzenia czynności tarczycy, zapalenie mózgu, zaburzenia toksyczne, zatrucia metalami ciężkim, zatrucia alkoholem, zatrucia innymi substancjami np. lekami, wodogłowie.

Łagodne starcze zapominanie (mild cognitive impairment MCI)

Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych należą do grupy wysokiego ryzyka rozwoju otępienia. Rozpowszechnienie tego zaburzenia po 65rż osiąga według różnych autorów od 15-60%. Ryzyko wystąpienia
u nich otępienia jest duże i wynosi około 30-50%. Leczenie farmakologiczne pacjentów z łagodnymi zaburzeniami pamięci jest dyskusyjne, aktualnie brak jest dowodów na skuteczność leczenia łagodnych zaburzeń poznawczych. W grupie osób z MCI znajdują się takie, które nie zachorują na chorobę Alzheimera, dlatego w przypadku
nie narastania objawów zaburzeń pamięci leczenie należy ograniczyć do metod niefarmakologicznych takich jak treningi funkcji poznawczych.

Choroba Alzheimera

W chorobie Alzheimera dochodzi do uogólnionego zaniku mózgu. Choroba zaczyna się najwcześniej zaburzeniami pamięci, nastroju lub zachowania. Wyraźne są zaburzenia pamięci krótkotrwałej, zaburzenia wzrokowo-przestrzenne oraz zaburzenia uczenia się, czasem pojawiają się dyskretne zaburzenia mowy (zwykle brak znanego wcześniej słowa). Osoby z chorobą Alzheimera przestają poznawać bliskich, boją się zostawać sami, mają kłopoty z ubieraniem się, tracą nawyki higieniczne. Często pojawiają się zaburzenia łaknienia, najczęściej
o typie żarłoczności, odwrócenie rytmu dnia i nocy. Chory jest zdezorientowany, przestaje rozpoznawać własne otoczenie, ciągle domaga się pójścia do domu. W Polsce około 250 tys. osób choruje na chorobę Alzheimera.

Powikłaniami choroby Alzheimera mogą być krztuszenie się i zaburzenia połykania, mogą pojawiać się zaburzenia zachowania takie jak wędrowanie oraz krzyk. U osób z chorobą Alzheimera stosunkowo często pojawiają się zmiany osobowościowe (u ok. 80%), depresja (u ok. 25%), mogą też pojawić się objawy wytwórcze (np. przekonanie, że ktoś chodzi po domu, że osoba chora jest okradana, truta itp.). W przebiegu choroby Alzheimera wyróżnia się okresy utajony, prodromalny oraz okres rozwiniętej choroby.

Czynniki ryzyka choroby Alzheimera to:

 • wiek,

 • zespół Downa,

 • obciążenie dziedziczne chorobą,

 • genotyp APOE 4.

Leczenie choroby Alzheimera

W leczeniu choroby Alzheimera stosuje się farmakoterapię, psychoterapię oraz treningi funkcji poznawczych, treningi umiejętności społecznych, a także działania fizykoterapeutyczne.

Farmakoterapia: inhibitory acetylocholinsterazy (IACE) oraz memantynę stosuje się w celu poprawy funkcji poznawczych głównie pamięci, redukcji zaburzeń zachowania i emocji. Badania pokazują, że leki z tej grupy zmniejszają konieczność opieki nad osobą z otępieniem oraz redukują objawy wytwórcze mogące się pojawiać w bardziej zaawansowanych postaciach otępienia. Niekiedy istnieje konieczność włączenia leków przeciwdepresyjnych lub leków przeciwpsychotycznych, które zmniejszają powikłania psychotyczne, zaburzenia zachowania, agresję i zaburzenia świadomości. Przy zaburzeniach snu zazwyczaj doraźnie można stosować leki nasenne. W przypadku zaburzeń zachowania czasami skuteczne są leki przeciwpadaczkowe.

Bardzo istotną rolę w leczeniu otępień odgrywają metody pozafarmakologiczne. Zalicza się do nich psychoedukacja pacjenta i opiekunów, treningi funkcji poznawczych i rehabilitację ruchową. Treningi pamięci należy rozpoczynać jak najwcześniej. Powtarzające się ćwiczenia mają poprawiać pamięć a intensywna stymulacja przynosi korzyści, zwłaszcza we wczesnych etapach choroby. Osobę z otępieniem należy motywować do aktywności, realizacji swoich zainteresowań, kontynuacji życia towarzyskiego oraz zawodowego dopóki
jest to możliwe.

Otępienie naczyniowe

Jest to postać otępienia, która rozwija się na skutek choroby naczyń mózgowych lub jako następstwo choroby serca. W obrazie choroby dominuje chwiejność emocjonalna, zmiany osobowościowe oraz zaburzenia depresyjne. Początek choroby jest zazwyczaj gwałtowny, często dochodzi do schodkowego narastania i fluktuacji objawów. Zaburzenia pamięci zazwyczaj nie są bardzo nasilone, wyraźne natomiast są zaburzenia funkcji wykonawczych. Czynniki ryzyka otępienia naczyniowego to przede wszystkim udar mózgu, palenie tytoniu, wiek, choroby serca (migotanie przedsionków, zawał), nadmierne spożycie alkoholu.

Leczenie otępienia naczyniopochodnego

W leczeniu stosuje się tzw. prewencję pierwotną, eliminującą lub zmniejszającą czynniki ryzyka zachorowania oraz prewencję wtórną. Jak najwcześniej należy rehabilitować osobę z otępieniem naczyniowym stosując treningi poznawcze.

Trening funkcji poznawczych

Jest to interwencja oparta na usprawnianiu procesów poznawczych takich jak uwaga, pamięć, funkcje wykonawcze i in. w celu uzyskania trwałego i uogólnionego efektu. Aktualnie na rynku dostępnych jest wiele materiałów do wykonywania treningów pamięci. Można zapytać również lekarza prowadzącego czy nie mógłby wypożyczyć przykładowych treningów. Co ważne, trening funkcji poznawczych może być wykonywany w niemal każdych warunkach, przy użyciu powszechnie dostępnych przedmiotów codziennego użytku takich jak np. gazety, książki, puzzle, gry planszowe czy gry komputerowe.

Przykładowe ćwiczenia treningów pamięci:

 • Ćwiczenie 1. Idąc do sklepu przygotuj listę zakupów. Powtarzaj ją tyle razy aż zapamiętasz wszystkie elementy.

 • Ćwiczenie 2. Przeczytaj fragment tekstu z książki lub gazety. Wypisz wszystkie nieznane słowa. Sprawdź ich znaczenie w słowniku i naucz się ich. Ułóż zdanie z każdym nowopoznanym słowem.

 • Ćwiczenie 3. Wybierz trzy wyrazy ze słownika języka polskiego. Przeczytaj na głos wszystkie
  ich znaczenia. Następnie na kartce zapisz co zapamiętałeś.

 • Ćwiczenie 4. Przeczytaj artykuł w gazecie lub jedną stronę książki. Streść najważniejsze zamieszczone tam fakty.

 • Ćwiczenie 5. Dopasuj do zdjęć znajdujących się w albumach rodzinnych imiona i nazwiska osób znajdujących się na zdjęciach.

 • Ćwiczenie 6. Przyjrzyj się uważnie swojemu otoczeniu, postaraj się zapamiętać liczbę i kształt przedmiotów, następnie wymień wszystkie przedmioty znajdujące się w wybranym przez ciebie dowolnie miejscu np. w pokoju, na stole itp.

Ważne:

 • zmieniaj swoje otoczenie i nawyki, zmiana wymusza skupienie się uwagi i poprawia koncentrację
  (np. postaraj się zmieniać drogę do sklepu lub raz na jakiś czas przestawiać rzeczy znajdujące się w twoim najbliższym otoczeniu),

 • w miarę możliwości graj w gry planszowe lub gry komputerowe (np. Chińczyk, Farmer, warcaby, szachy, gra w karty, gry strategiczne, puzzle),

 • jeśli lubisz rozwiązuj krzyżówki,

 • jeśli możesz ucz się języków obcych - nauka i powtarzanie słówek znakomicie poprawiają pamięć,

 • staraj się jak najczęściej przebywać z innymi,

 • spożywaj produkty bogate w kwasy tłuszczowe omega 3.


 

Psychozy

Pomimo tego, że psychoza kojarzy nam się przede wszystkim ze schizofrenią, to objawy psychotyczne mogą występować w przebiegu bardzo wielu zaburzeń i chorób psychicznych. Objawy psychotyczne występują w zaburzeniach afektywnych, gdzie zarówno urojenia jak i omamy pojawiają się w depresji oraz manii.
Są powikłaniem uzależnień, występują w zespołach majaczeniowych, otępieniach, w chorobach mózgu,
np. padaczce, chorobie Parkinsona, po urazach, czy zatruciach.

Objawy psychozy

Urojenie jest błędnym przekonaniem, podtrzymywanym z niezwykłą pewnością, mimo dowodów jego fałszu i niepotwierdzania go przez otoczenie. Dla osoby w psychozie myślenie rzeczywiste, realne przeplata się
z myśleniem urojeniowy, osoba taka nie dostrzega różnicy pomiędzy przekonaniami rzeczywistymi
a urojeniowymi, są one przeżywane jednakowo, dlatego tylko zewnętrzny obserwator może rozpoznać urojenie. Omamy (halucynacje) wrażenia zmysłowe, którym nie odpowiadają właściwe obiekty ze świata zewnętrznego. Omamy pojawiają się bez zadziałania zewnętrznego bodźca i charakteryzują się następującymi cechami: są przez chorych odbierane jako prawidłowe doznanie zmysłowe oraz są powiązane z jednym z pięciu narządów zmysłów: słuchem, wzrokiem, smakiem, węchem oraz dotykiem.

Podział najczęściej występujących urojeń:

 • prześladowcze - najczęstsze, polegające na przekonaniu chorego, że jest on w niebezpieczeństwie, nękany, oszukiwany lub pada ofiarą spisku np. przekonanie, że ktoś śledzi, podsłuchuje,

 • ksobne - przekonanie, że jest się przedmiotem szczególnego zainteresowania otoczenia, a określone sytuacje bądź określeni ludzie mają na jego osobę szczególny, znaczący wpływ lub zwracają na nią szczególną uwagę,

 • wpływu - przekonanie, że myśli, uczucia i działania chorego są kontrolowane przez jakąś zewnętrzną siłę np. przekonanie, że ktoś wpływa na myśli, czyny o mowę osoby,

 • urojenia odsłonięcia myśli - przekonanie, że ktoś może czytać myśli,

 • urojenia wielkościowe - przeświadczenie, że posiada się nadzwyczajną moc, niezwykłe uzdolnienia, pozycję, możliwości np. urojenia tożsamości religijnej, urojenia nadludzkich mocy czy zdolności,

 • urojenia hipochondryczne – przekonanie o tym, że jest się chorym na ciężką, często nieuleczalną chorobę,

 • urojenia trucia – np. przekonanie, że ktoś dosypuje truciznę do jedzenia, wpuszcza trujący gaz
  do mieszkania.

Schizofrenia

Choroba (grupa chorób) o nieznanej etiologii, która manifestuje się objawami psychotycznymi, wyraźnie upośledzającymi funkcjonowanie i obejmującymi zaburzenia afektu, myślenia i zachowania. Rozpowszechnienie schizofrenii ocenia się na 1% populacji, częstość występowania jest podobna u mężczyzn i kobiet, roczna zachorowalność to około 20 chorych (7-40) na 100 tys. osób U mężczyzn początek wystąpienia objawów jest wcześniejszy, pierwszy epizod występuje najczęściej pomiędzy 15 a 25 rokiem życia. U kobiet szczyt zachorowań przypada na 25-35 rok życia. Schizofrenia jest chorobą przewlekłą i szczególnie nieleczona może prowadzić do poważnych zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego lub inwalidztwa. W schizofrenii wyróżnia się dwa podstawowe zespoły objawów: pozytywny i negatywny. O objawach pozytywnych mówi się, gdy obok normalnych zachowań pojawiają się inne, takie jak przejawy widocznego zamętu emocjonalnego, pobudzenie motoryczne, urojeniowe interpretacje wydarzeń lub halucynacje. O objawach negatywnych z kolei mówi się w wypadku braku lub niedoboru normalnych zachowań danego człowieka, takich jak ekspresywność emocjonalna, komunikatywność czy reagowanie na wydarzenia zewnętrzne. Choć większość pacjentów ma zarówno objawy negatywne, jak i pozytywne , to przewaga tych pierwszych daje gorsze rokowania.

Główną właściwością schizofrenii jest dezorganizacja percepcji, myśli i emocji, na skutek której dana osoba nie jest w stanie właściwie wypełniać funkcji społecznych. Zaburzenia kojarzenia, często nazywane „zaburzeniami myślenia formalnego”, uważa się zazwyczaj za podstawowy objaw schizofrenii. Dana osoba przestaje mówić sensownie, choć przestrzega semantycznych i syntaktycznych zasad rządzących komunikacją językową. Nie upatruje się tutaj przyczyn w niskiej inteligencji, zaniedbaniu kulturowym czy słabym wykształceniu. Pacjent wydaje się łączyć słowa w pozornie sensowne ciągi, ale słuchacz nie jest w stanie zrozumieć o co chodzi. Kolejny objaw choroby - zaburzenia treści myślenia, obejmują urojenia oraz błędne przekonania. Dana osoba może wierzyć, że jej myśli i uczucia są kontrolowane przez jakąś zewnętrzną siłę, że jej myśli są przekazywane innym, że jej myśli są wtłaczane jej do głowy przez siły obce, że jakaś tajemnicza moc obrabowała ją z jej myśli, że jakieś wydarzenia zewnętrzne artykuł w gazecie czy program w telewizji są adresowane bezpośrednio do niej. Tym objawom towarzyszą również często poważne zaburzenia percepcji. Pacjent nie jest w stanie przetwarzać ogromnej liczby informacji, które do niego nieustannie docierają. Dana osoba może mieć wrażenie jakby była zbyt wrażliwa, że wszystko spada na nią jednocześnie oraz nie umie trzymać niczego na dystans. Mogą się pojawić jeszcze mniej przyjemne doznania percepcyjne, jakimi są halucynacje. Halucynacje u schizofreników mają najczęściej charakter słuchowy, ale mogą wystąpić również wzrokowe czy węchowe. Zaburzenia afektu to objawy negatywne schizofrenii. W ciężkich przypadkach może dochodzić anhedonii, czyli niezdolności do odczuwania takich emocji jak radość, płytkości lub stępienia afektu. Pacjent może wydawać się pozbawiony emocji. Najbardziej dramatyczne wydarzenia wywołują w nim jedynie odruch rozpoznania sytuacji. Osoby chorujące na schizofrenię często mają zaburzone poczucie tożsamości. Mogą zatracić subiektywne poczucie Ja i poczucie własnej odrębności. Zdarza się urojeniowe przyjęcie innej tożsamości. U schizofreników bardzo często dochodzi także do zakłócenia działań celowych. Obejmuje to dziedziny normalnego życia , takie jak praca zawodowa, relacje z ludźmi czy higiena osobista. Funkcjonowanie wyraźnie się pogarsza. Chory lekceważy swoje bezpieczeństwo i zdrowie, przestaje dbać o higienę osobistą. W schizofrenii więzi ze światem zewnętrznym zostają rozluźnione. Chory tworzy świat wewnętrzny, w którym rozwija nielogiczne i fantastyczne pomysły. U schizofreników można również często zaobserwować nietypowe ruchy. Są one charakterystyczne dla schizofrenii katatonicznej. Zakres zaburzeń jest szeroki, od nadaktywności i pobudzenia do poważnego ograniczenia ruchliwości. Zaliczają się tu również formy sztywnej postawy, mutyzm, zachowania rytualne oraz grymasy.

Wyróżnia się pięć postaci schizofrenii:

 • postać niezróżnicowana – pojawia się mieszanina szybko zmieniających się podstawowych objawów schizofrenii. Pojawiają się tutaj zagubienie, przejawy zamętu, huśtawka emocjonalna, urojenia, pobudzenie, autyzm, depresja i lęk. Ta postać często występuje na etapie kryzysu, który znamionuje początek choroby;

 • postać paranoidalna – pojawiają się absurdalne, nielogiczne i zmienne urojenia, którym towarzyszą halucynacje. Wynikiem jest upośledzenie zdolności oceny krytycznej oraz dziwaczne, czasami niebezpieczne zachowania

 • postać katatoniczna – charakteryzuje się naprzemiennym występowanie okresów zamknięcia i skrajnego pobudzenia. Skrajne zamknięcie przejawia się nagłym znieruchomieniem. Chory może pozostawać bez ruchu nawet kilka dni. Przejście w fazę pobudzenia pojawia się nagle. Chory zaczyna krzyczeć, szybko chodzić, podejmuje gwałtowne, szalone czynności. Może być niebezpieczny.

 • Postać zdezorganizowana – zazwyczaj pojawia się w młodszym wieku niż pozostałe postacie i prowadzi do poważniejszej dezintegracji osobowości. Stępienie afektu oraz zaburzenia emocjonalne objawiają się bezsensownym śmiechem, głupotą, dziwacznym manieryzmem, obscenicznym zachowaniem.

 • Postać rezydualna – łagodne objawy schizofrenii jakie pojawia się po fazie aktywnej.

Do przyczyn schizofrenii zalicza się czynniki biologiczne, czynniki psychospołeczne, w tym patologiczne więzi rodzinne i międzyludzkie oraz dekompensacje w sytuacji nadmiernego stresu i czynniki społeczno-kulturowe. Te trzy grupy przyczyn nie wykluczają nawzajem i jest całkiem możliwe, ze w niektórych przypadkach mamy do czynienia ze wszystkimi naraz.

Leczenie schizofrenii

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO 2001) schemat leczenia schizofrenii powinien obejmować:

 • farmakoterapię w celu opanowania objawów i zapobiegania nawrotom,

 • psychoedukację pacjentów i rodzin,

 • rehabilitację w celu ułatwienia powrotu do samodzielnego życia.

Leki używane w leczeniu schizofrenii i psychoz schizofrenicznych to neuroleptyki inaczej zwane lekami przeciwpsychotycznymi. Neuroleptykami nazywa się tradycyjnie leki, które zmniejszają objawy psychotyczne, usuwając zespoły przebiegające z omamami i urojeniami (działanie przeciwwytwórcze). Ponadto wpływają
na sferę napędu psychoruchowego, najczęściej uspokajająco w stanach podniecenia, ale także i aktywizująco
w stanach zahamowania. Zasadniczy podział tych leków jest bardzo prosty, dzielą się one na dwie grupy: leki typowe (klasyczne) oraz leki atypowe (nowsze). Neuroleptyki stosuje się w ostrym epizodzie psychotycznym
oraz jako leczenie podtrzymujące, zapobiegające nawrotom. Zgodnie z wytycznymi minimalne okresy przyjmowania leków przeciwpsychotycznych w ramach leczenia podtrzymującego wynosi co najmniej
12-24 miesiące po pierwszym epizodzie psychozy, od momentu uzyskania stabilizacji stanu psychicznego.
W przypadku kolejnego epizodu leki powinny być przyjmowane co najmniej 5 lat, natomiast w przypadku niekorzystnego przebiegu, prób „S” w wywiadzie zalecane jest leczenie wieloletnie. Ryzyko nawrotu w 1 roku
po ostrym epizodzie wynosi średnio 75% (60-80%) u osób nieleczonych w stosunku do średnio 15-20%
u prawidłowo leczonych. Jeśli zależy nam na szybkiej poprawie stanu psychicznego lub farmakoterapia nie przynosi spodziewanych efektów, w schizofrenii stosowane bywają zabiegi elektrowstrząsowe. Udowodniono, że terapia elektrowstrząsami może być wysoce skuteczna, jednak mechanizmy neuronalne leżące u podstaw jej skuteczności terapeutycznej pozostają w dużej mierze nieznane. Zabiegi elektrowstrząsowe stosuje się
w leczeniu katatonii, ostrych psychoz, w tym zagrażających życiu, oraz w przypadku niepełnej odpowiedzi
na farmakoterapię. W ramach oddziaływań niefarmakologicznych stosuje się m.in. psychoterapię, różnorodne programy poprawiające funkcjonowanie społeczne, terapię zachowań poznawczych (dla nieustających urojeń
i halucynacji), programy kierowania kuracją, programy rehabilitacji pracą. Należy pamiętać, że poprawa i remisja są ważne, ale tylko jako część celu, dlatego też oddziaływania psychologiczne stanowią integralną część leczenia. Mogą być one realizowane w ramach psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, psychoedukacji chorego i rodziny oraz treningu umiejętności społecznych. Psychoedukacja daje możliwość przedstawienia
i przedyskutowania z chorym i jego bliskimi objawów choroby, metod leczenia farmakologicznego, zrozumienia wątpliwości związanych z przeżywaniem choroby i leczeniem, wspólnego uzgodnienia planu leczenia. Pomaga choremu odkrywać w nim potrzebę i potencjał wyzdrowienia.


 

Uzależnienia

Rozpowszechnienie uzależnienia od alkoholu: całe życie 13,2%; ostatnie 12 miesięcy 3,1%, rozpowszechnienie uzależnienia od narkotyków: całe życie 8,0%; ostatnie 12 miesięcy 1,4%. Uzależnienie jest jednym z najczęściej rozpoznawanym w lecznictwie ambulatoryjnym zaburzeniem psychicznym, w 2006 r.
w Polsce z powodu uzależnienia od alkoholu leczonych było ambulatoryjnie 167 000 osób oraz najczęstszym rozpoznaniem w oddziałach całodobowych, w 2006 r. dotyczyło 72 tys. osób (w tym 38 tys. leczonych po raz pierwszy), przede wszystkim mężczyzn – 335/100 tys., ponad sześciokrotnie rzadziej kobiet – 51/100 tys.

Uzależnieniem nazywamy silną potrzebę wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. Termin "uzależnienie" jest stosowany głównie do osób, które nadużywają substancji psychoaktywnych, alkoholu, leków, papierosów a także odnosi się do takich zachowań jak np. hazard. Bardzo często dla osób uzależnionych alkohol bądź inne substancje psychoaktywne są jedynym znanym sposobem rozwiązywania problemów. Sposobem mającym zazwyczaj swe korzenie w domu rodzinnym, gdzie picie i przemoc były jednym
z podstawowych elementów życia. Nie było innych wzorców i schematów postępowania, więc łatwo w taki dysfunkcjonalny, ale z punktu widzenia osoby uzależnionej bezpieczny, bo znany schemat wejść.
Za alkoholizmem kryje się nieśmiałość, fobia społeczna, zaburzenia lękowe, depresje czy problemy osobowościowe. Zdarza się, że na początku alkohol bywa traktowany jak recepta na nieśmiałość „bo łatwiej się rozmawia”, „można się odprężyć”, zasnąć czy poprawia się nastrój. Czasami chcącej przynależeć do grupy rówieśniczej młodej osobie nieśmiałej, lękowej czy zależnej trudno odmówić zażycia alkoholu czy narkotyków,
z lęku przed odrzuceniem czy wyśmianiem. Jeśli taka osoba nie ma wsparcia w rodzinie czy szeroko rozumianym środowisku, to do uzależnienia jest już krótka droga. Alkohol staje się wówczas zarówno sposobem jak
i lekarstwem na życie. Tracą na znaczeniu rzeczy wcześniej postrzegane jako istotne, pogarszają się i tak słabo rozwinięte kompetencje społeczne a osoba uzależniona wchodzi w mechanizm błędnego koła. Pije, bo wtedy
nie trzeba myśleć, zastanawiać się i coraz bardziej się pogrąża w nałogu. Alkohol staje się ucieczką
przed rzeczywistością, a pomagają w tym mechanizmy obronne, głownie wyparcia, zaprzeczenia i racjonalizacji. W takim rozumieniu istoty alkoholizmu, staje się jasne, że bez wsparcia oraz systemowej pomocy w tym psychiatryczno-psychologicznej osoby uzależnione, które poniosły konsekwencje społeczne (utrata pracy, rodziny, przyjaciół, domu) same sobie nie poradzą. Osoby uzależnione często mają liczne obciążenia somatyczne będące powikłaniem uzależnienia. Powikłania te, to głównie cukrzyca, padaczka, uszkodzenie wątroby i trzustki, urazy głowy oraz powikłania psychiatryczne takie jak majaczenie alkoholowe, które jest stanem zagrożenia życia, przewlekła halucynoza alkoholowa czy zespół Korsakowa.

Podwójna diagnoza

Termin podwójna diagnoza (podwójne rozpoznanie) odnosi się do grupy osób, u których współwystępują zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych) i poważne zaburzenia psychiczne, np. schizofrenia, zaburzenia afektywne lub lękowe. Współwystępowanie dwóch lub więcej zaburzeń może dotyczyć również współistnienia uzależnień od dwóch lub więcej substancji czy częstego występowania zaburzeń somatycznych u osób
z uzależnieniem, jednak takich sytuacji klinicznych nie uznajemy za podwójną diagnozę. Pojęcie to rezerwujemy wyłącznie dla występowania uzależnienia u osoby chorej psychicznie. Należy podkreślić, że zaburzenia psychiczne towarzyszące uzależnieniom powinny spełniać całkowicie kryteria klasyfikacji ICD-10 lub DSM-IV. W stawianiu rozpoznania podwójnej diagnozy nie należy brać pod uwagę pojedynczych objawów chorób psychicznych, ale raczej diagnozować pełen zespół psychopatologiczny. Pacjenci z podwójną diagnozą zawsze stanowią dla lekarza lub terapeuty „trudne przypadki. Sytuacja, gdy uzależnienie od alkoholu towarzyszy innym zaburzeniom psychicznym, jest znacznie częstsza, niż się powszechnie uważa, a pacjenci, zwracając się o pomoc, z reguły nie ujawniają spontanicznie swoich problemów związanych z piciem.
 

Cechy alkoholizmu

Charakterystyczne cechy alkoholizmu to utrata kontroli nad piciem jako przejaw zależności psychicznej, oraz związany z przerwaniem picia, alkoholowy zespół abstynencyjny jako wyraz zależności fizycznej.
Stan zaawansowania mierzymy wpływem na codzienne funkcjonowanie rodzinno-zawodowe, występowaniem zachowań ryzykownych czy zagrażających np. prowadzenia auta pod wpływem alkoholu, stopniem uszkodzenia narządów wewnętrznych, układu nerwowego oraz pojawiającymi się zaburzeniami psychicznymi. W alkoholizmie wyróżniamy cztery fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu. Podstawowa, zazwyczaj mało charakterystyczna.
W tej fazie pojawia się coraz częstsze picie, wzrost tolerancji na alkohol. W okresie tym picie nie musi prowadzić do stanu upojenia, przestaje być ważny rodzaj alkoholu, tylko osiągany po nim efekt. W fazie ostrzegawczej pojawiają się stany niepamięci nawet po niewielkiej ilości alkoholu, zaczyna się tzw. picie potajemne, lęk przed nałogiem oraz poczucie winy. W fazie krytycznej dochodzi do utraty kontroli po rozpoczęciu picia oraz głód picia dla usunięcia objawów abstynencyjnych. Pojawiają się konflikty społeczne, czasem problemy z prawem, obniżenie samooceny, poczucie niepewności, lęk, okresy krótkotrwałej nadmiernej pracowitości, hojność, przechwałki, alkoholik coraz trudniej aprobuje społeczność i szuka innej, gdzie może coś znaczyć. W fazie końcowej dochodzi do obniżenia tolerancji alkoholu, poziomu motywacji, pojawiają się powikłania psychiatryczne alkoholizmu. Ciągi długotrwałe oznaczają, że dana osoba pije praktycznie przez cały dzień, od rana do nocy, przez kilka, kilkanaście dni a nawet miesięcy czy lat. Pomiędzy okresami picia występują dosyć regularne przerwy, które mogą trwać różnie długo od tygodnia do kilku lat. W przypadku ciągów zwalniających osoba uzależniona pije rano, ale w ciągu dnia pozostaje "w granicach przyzwoitości", a następnie wieczorem znowu powraca do picia alkoholu, pije wówczas częściej i więcej. Takie osoby do normalnego funkcjonowania potrzebują jednak stale alkoholu, są cały czas „pod wpływem”, każde niepowodzenie i problem jest pretekstem do picia.

Współuzależnienie

Współuzależnienie nie jest jednostką chorobową. Jest to, obserwowana u niektórych osób, utrwalona reakcja na przewlekłą i niszczącą sytuację życiową, wynikająca między innymi z picia osoby bliskiej, która może pogarszać własny stan i utrudniać skuteczne rozwiązanie problemów osobistych i problemów rodziny jako całości. Do tej pory podejmowano próby uczynienia ze współuzależnienia jednostki chorobowej i umieszczenia jej w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD 10, jednak były to próby nieudane. Jest to termin stosowany głównie jako pojęcie użyteczne w pracy terapeutycznej z dorosłymi członkami rodzin z problemem alkoholowym.

Współuzależnienie możemy określić jako zespół efektów psychologicznych jakie wynikają lub mogą wynikać ze wspólnego życia z osobą uzależnioną w jednej rodzinie, które są bezpośrednio związane i powstały z powodu jej uzależnienia. W rodzinie takiej dominują głównie emocje negatywne, takie jak wstyd, złość, gniew, niepewność. Rodzina zaczyna kłamać i zatajać fakty przed innymi, próbuje się usprawiedliwiać, czuje się bezradnie i żyje w nieprzychylnym, szkodliwym środowisku. Członkowie swoje cele i pragnienia odkładają na bok, na pierwszym miejscu stawiając walkę ze schorzeniem osoby uzależnionej. Sytuacja taka może prowadzić do wystąpienia w rodzinie specyficznego zespołu cech i zachowań, określanych jako współuzależnienie.

Jednak nie wszyscy żyjący w otoczeniu osoby uzależnionej, stają się osobą współuzależnioną. Jest to nadmierne uproszczenie, gdyż osoby te nie są grupą jednorodną i nie u wszystkich występują objawy współuzależnienia. Należy wziąć tutaj pod uwagę zjawisko „prężności rodziny”. Każda rodzina ma inny potencjał rozwojowy oraz inne zasoby, dzięki którym, członkowie rodzin określanych jako dysfunkcjonalne i patologiczne mogą uniknąć destrukcyjnych procesów i typowych dla życia w rodzinie alkoholowej mechanizmów. Prężność, o której mowa nie jest jedynie zbiorem mocnych stron lub cech, jest procesem rozwojowym, który często umożliwia właściwe i konstruktywne przystosowanie się nawet do przewlekłego stresu.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych i Płodowego Zespołu Alkoholowego

Antyzdrowotne zachowania kobiet w czasie ciąży, a nawet już w okresie przedkoncepcyjnym, stwarzają ryzyko dla zdrowia prokreacyjnego, dla prawidłowego przebiegu ciąży oraz noworodka i dziecka w dalszych latach życia. Płodowy zespół alkoholowy (fetal alcohol syndrome, FAS) jest najpoważniejszą konsekwencją działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Prenatalna ekspozycja na alkohol niesie ze sobą mnóstwo negatywnych skutków dla rozwoju płodu. Można je określić jako poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych (fetal alcohol spectrum disorder, FASD). Dzieci z kompletnym fenotypem anomalii fizycznych, opóźnieniem wzrostu i nieprawidłowościami rozwojowymi ośrodkowego układu nerwowego definiowane są jako dzieci z płodowym zespołem alkoholowym. FAS jest nieuleczalny, objawia się m.in. zaburzeniem wzrostu płodu, niedorozwojem centralnego układu nerwowego i wadami wrodzonymi. Oprócz objawów bezpośrednio związanych z uszkodzeniem mózgu dziecka, FAS powoduje także pojawienie się tzw. „zaburzeń wtórnych”. Są to objawy pośrednio wynikające ze zniszczeń mózgu i należą do nich m.in.: problemy w szkole, trudności ze znalezieniem pracy, ADHD, problemy w pracy, trudności w związkach z innymi ludźmi, uzależnienia, skłonność do depresji oraz niedostosowanie społeczne.FASD opisuje się jako podstawowy problem rozwojowy u dzieci występujący w każdym społeczeństwie, w którym kobieta pije alkohol w ciąży. FAS jest rozpoznawany we wszystkich grupach rasowych i etnicznych. Istnieje szereg innych czynników, które mogą mieć wpływ na diagnozę, dlatego trudno określić rzeczywistą częstość FASD. Mimo to szacuje się, że co roku w Polsce rodzi się około 1000 dzieci z FAS (300 000 urodzeń), 1/100 dzieci cierpi na zaburzenia wynikające ze spożywania alkoholu przez ich matki w czasie ciąży, 1/500 dzieci ma FAS. Na świat przychodzi 10 razy więcej dzieci z pełnoobjawowym FAS niż z zespołem Downa. Należy pamiętać również, że wiele przypadków może pozostawać nierozpoznanych. Szczególne zagrożenie niesie upijanie się kobiet ciężarnych, zwłaszcza we wczesnej ciąży, co staje się niezwykle istotne w przypadku ciąż nieplanowanych. Upijanie się, poza niekorzystnym wpływem na przebieg ciąży, ma także odległe negatywne skutki dla dziecka, takie jak problemy z nauką czy nadpobudliwość.

Pomimo, że Polacy są przekonani o szkodliwym wpływie alkoholu na kobiety w ciąży, niemal jedna trzecia (31,7%) badanych przez IPSOS Polaków spotkała się z opinią, że kobieta w ciąży powinna spożywać regularnie niewielkie ilości czerwonego wina. Jedna trzecia ankietowanych kobiet (33,5%), które urodziły jedno lub więcej dzieci, przyznaje się do spożywania niewielkich ilości alkoholu w czasie ciąży. 35% ankietowanych osób było świadkiem spożywania alkoholu przez kobietę w ciąży.

Należy pamiętać, że ciężarna kobieta powinna unikać jakiejkolwiek ilości alkohol, ponieważ każda jego nawet najmniejsza ilość działa toksycznie na rozwijające się wewnątrzmacicznie dziecko.

Uzależnienia inne niż alkohol

Obecnie wyróżniamy uzależnienia chemiczne i behawioralne. Spośród tych drugich najczęściej w Polsce operujemy przyjętymi terminami: uzależnienia od komputera, Internetu, gier sieciowych, jedzenia, seksu, zakupów, hazardu (czyli gier losowych, zakładów bukmacherskich, automatów).

Według Światowej Organizacji Zdrowia takie zachowania możemy opisać jako zaburzenia nawyków
i popędów, polegające na powtarzającymi się działaniami, bez jasnej, racjonalnej motywacji, które nie mogą być kontrolowane i zazwyczaj powodują straty. O uzależnieniu możemy mówić wówczas, kiedy wykonywanie tych działań powoduje różnego rodzaju życiowe problemy, a osoba wykonująca je pomimo tych problemów
nie rezygnuje z tych zachowań.

Uzależnienia chemiczne czyli od substancji psychoaktywnych. Substancja psychoaktywna to taka, która działając w mózgu zmienia nastrój, procesy myślowe, czy zachowanie. Zdefiniowano kilka grup substancji mogących mieć znaczenie w zaburzeniach związanych z używaniem substancji. Są to: heroina i inne opiaty, kofeina, konopie, nikotyna, substancje halucynogenne, substancje stymulujące (kokaina i amfetamina), substancje uspakajające, substancje wziewne, dopalacze. Używanie tych substancji rodzi poważne problemy socjalne i ekonomiczne, które mają ogromny wpływ na społeczeństwo, przyczynia się również do występowania wielu zagrażających życiu zaburzeń, niekorzystnie wpływa na życie współmałżonków, dzieci, oraz pozostałych członków rodziny.

Powstało wiele teorii wyjaśniających dlaczego niektórzy ludzie uzależniają się od substancji np.: czynniki genetyczne, psychologiczne i społeczno-kulturowe, co znajduje potwierdzenie w badaniach empirycznych. Wiadomo, że na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia uzależnień wpływają takie czynniki,
jak: niekorzystne warunki ekonomiczne, konflikt rodzinny, modelowanie używania substancji lub zachowań nałogowych, przyzwolenie rodziców, jak również zaburzenia zachowania i emocji we wczesnym wieku.

Współczesną podstawą większości metod leczenia jest biopsychospołeczny model przyczyn uzależnień, w którym traktuje się uzależnienia jako złożony wzorzec zachowania. Należą do nich: subiektywne doświadczanie głodu, krótkotrwałe gratyfikacje związane z ryzykiem długotrwałych następstw, oraz nagłe zmiany statusu somatycznego i psychicznego. Zachowania nałogowe różnią się od innych zachowań problemowych przytłaczającym, patologicznym wciąganiem w używanie substancji czy też podejmowaniem zachowań kompulsywnych, intensywnym pragnieniem kontynuowania zażywania i zachowania jak również utratą kontroli nad używaniem substancji i patologicznymi zachowaniami.
 

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zwane są także chorobą afektywną dwubiegunową,
w piśmiennictwie często używa się skrótu CHAD. Są to zaburzenia charakteryzujące się występowaniem dwóch lub więcej epizodów chorobowych z wyraźnie zaburzonym nastrojem i aktywnością w postaci podwyższenia nastroju, wzmożonej energii i aktywności (hipomania lub mania) lub obniżenia nastroju oraz energii i aktywności (depresja). Do zaburzeń dwubiegunowych również są zaliczane nawracające epizody hipomanii lub manii. Rozpowszechnienie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych wynosi w ciągu całego życia 4,4%; ostatnie
12 miesięcy 2,8%.

Cechy zaburzenia dwubiegunowego to wczesny początek, pierwszy epizod zaburzeń nastroju występuje średnio w wieku 21 lat, nawracający charakter, średnio występuje około 8 epizodów w ciągu 10 lat
od rozpoznania choroby, wysokie ryzyko nawrotu ostrego epizodu, w przebiegu zaburzeń często pojawiają się objawy mieszane, charakteryzujące się jednoczasowym lub naprzemiennym występowaniem objawów depresyjnych i maniakalnych. Niekiedy w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych dochodzi
do przejścia w postać zwaną szybkimi cyklami. W postaci tej występują co najmniej 4 epizody chorobowe w ciągu 12 miesięcy. Badania pokazują, że szybkie cykle mogą dotyczyć nawet 13-20% osób z CHAD, występują głównie w podtypie II, częściej u kobiet.

Epizod maniakalny/mania

Nastrój osoby będącej w epizodzie maniakalnym, cechuje stale wzmożenie samopoczucia, przejawiające się w takimi stanami jak zadowolenie, uczucie radości, szczęścia, euforii, wszechmocy. Dysforia, czyli rozdrażnienie, może stanowić podstawowy nastrój osoby w manii, może też współistnieć z nastrojem maniakalnym i ujawniać się w określonych sytuacjach, zwłaszcza gdy napotyka ona przeszkody w realizacji swoich zamierzeń. Dysforia leży u podłoża licznych konfliktów z otoczeniem oraz zachowań agresywnych. Myślenie ulega wydatnemu przyspieszeniu i może dojść do gonitwy myśli, niekiedy wręcz dochodzi do porozrywania związków myślowych. W nasilonych stanach maniakalnych kojarzenie odbywa się na zasadzie przypadkowego podobieństwa słów, dźwięków. Manię charakteryzuje duża odwracalność uwagi, myślenie staje się często zupełnie nieproduktywne. Przejawem opisanych zaburzeń jest wielomówność, połączona z przyspieszeniem tempa wypowiedzi słownych. Aktywność ruchowa jest w manii wzmożona, towarzyszy jej poczucie niespożytej energii i brak męczliwości, nadmierna ruchliwość, czasem wręcz może występować gwałtowne, bezładne podniecenie ruchowe. Osoba będąca w manii jest zazwyczaj bardzo pobudzona, może bardzo szybko mówić, być wielomówna, mieć przyspieszone ruchy, być skrajnie optymistyczna, może wzrosnąć jej aktywność seksualna.
Do często obserwowanych przejawów zaburzeń rytmów biologicznych w manii należą zaburzenia rytmu snu
i czuwania w postaci znacznego zmniejszenia ilości snu nocnego i wczesnego budzenia się. Zdarza się, że osobie w manii wystarczają 2-3 godziny snu na dobę, czasem przez kilka dni może ona pozostać zupełnie bezsenna. Cechą charakterystyczną dla zespołu maniakalnego jest podwyższona, zazwyczaj bezkrytyczna ocena własnych możliwości oraz niedostrzeganie trudności i przeszkód w realizacji podejmowanych działań. U części osób zawyżona samoocena może przybierać postać objawów psychotycznych (urojeń) wielkościowych.
Epizod maniakalny o łagodnym nasileniu nazywamy hipomanią.

Depresja w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

W typowych łagodnych, umiarkowanych lub ciężkich epizodach depresyjnych pacjent cierpi z powodu obniżenia nastroju, ubytku energii, zmniejszenia aktywności. Zmniejszone jest odczuwanie przyjemności, zakres zainteresowań i koncentracja są obniżone, często pojawia się znaczne zmęczenie, nawet po małym wysiłku, zahamowanie psychoruchowe, spadek libido. Sen jest zwykle zaburzony, charakterystyczne jest wczesne budzenie się, apetyt jest obniżony, pojawia się spadek wagi.

Samoocena i pewność siebie są niemal zawsze zmniejszone, nawet w łagodnych stanach depresyjnych pojawiają się poczucie winy i małej wartości.

Epizody mieszane

Epizod mieszany w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych charakteryzuje się współwystępowaniem,
albo szybką zmiennością (tj. w ciągu kilku godzin) objawów hipomaniakalnych, maniakalnych i depresyjnych. Zarówno objawy maniakalne, jak i depresyjne pozostają nasilone przez większość czasu w okresie co najmniej
2 tygodni. Częstość występowania epizodów mieszanych ocenia się na 5-70% (w zależności od stosowanych kryteriów diagnostycznych). Osoby w stanie mieszanym częściej sięgają po substancje psychoaktywne,
czy alkohol, mają też tendencję do uzależniania się. Występowanie stanu mieszanego uważa się za niekorzystne prognostycznie. W stanach mieszanych również zwiększa się ryzyko podjęcia próby samobójczej.
Zarówno rozpoznanie jak i leczenie stanu mieszanego bywa trudne. Często konieczne jest długoterminowe łączenie kilku leków stabilizujących nastrój. Badania pokazują, że stosowanie leków przeciw depresyjnych może powodować zaostrzenie stanu mieszanego.

Leczenie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Leczenie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych można podzielić na leczenie aktualnego epizodu manii bądź depresji, zapobieganie zaostrzeniom i nawrotom epizodów, leczenie poronnych objawów (często depresyjnych) występujących pomiędzy epizodami. Leki stosowane w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych to przede wszystkim leki przeciwpadaczkowe o działaniu stabilizującym nastrój, leki przeciwpsychotyczne zarejestrowane w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych, lit, czasami leki przeciwdepresyjne (powinny być stosowane zawsze w połączeniu z lekiem stabilizującym nastrój). W przypadku wystąpienia zachowań zagrażających życiu u osoby z podejrzeniem bądź rozpoznanymi zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, oraz zagrożenia zdrowia bądź życia innych osób należy bezwzględnie wezwać Pogotowie Ratunkowe.

Zaburzenia na tle lękowym

 

Zaburzenia lękowe są zaliczane do najczęstszych zaburzeń psychicznych. Rozpowszechnienie w ciągu całego życia sięga 15-30%, zaburzenia lękowe z napadami paniki dotyczą ok. 2 % populacji. Ujawniają się najczęściej między 20-30 r.ż. Mają niekorzystny przebieg samoistny. Bez leczenia do wygaśnięcia objawów dochodzi tylko u 20% przypadków. Ok. 50% pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń lękowych ma dodatkowe rozpoznanie innego zaburzenia lękowego lub zaburzenia depresyjnego. Cechami charakterystycznymi
dla przeżywania lęku są uczucie napięcia i zagrożenia, przeżywanie uczucia zakłopotania, niższości, potrzeba bycia lubianym i akceptowanym, nadwrażliwość na krytykę i odrzucenie, tendencja do przesady w ocenianiu potencjalnych zagrożeń w życiu codziennym i unikanie pewnych sytuacji, ograniczenia w trybie życia, wynikające z nadmiernej potrzeby bezpieczeństwa. Wśród objawów dominuje martwienie się, uczucie zagrożenia, drażliwość, wewnętrzny niepokój, trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci, poczucie odrealnienie, zmęczenie, niepokój ruchowy, suchość w ustach, kołatania i bóle w klatce piersiowej, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, rozstrój żołądka i biegunka, częste oddawanie moczu, obfite pocenie się, chłodna i lepka skóra, zaczerwienienie lub bladość skóry. Pozostałe objawy jakie mogą wystąpić w lęku to hiperwentylacja, uczucie braku oddechu, gula w gardle, drętwienia, drżenie, bóle mięśni i głowy, uczucie ściskania lub lekkości w głowie, zaburzenia snu.

Zespół paniki z agorafobią i bez niej

Zespół paniki określa się jako występowanie nieoczekiwanych ataków paniki, które wydają się nie mieć wyraźnej przyczyny. Według DSM-IV, aby można było mówić o tym zaburzeniu, ataki paniki musza się powtarzać, a dana osoba musi się obawiać kolejnego ataku lub jego konsekwencji przez co najmniej miesiąc. Objawy charakterystyczne dla napadów paniki to uczucie przerażenia, nierealności, strach przed śmiercią, „zwariowaniem” oraz obawa przed utratą kontroli nad sobą. Do rozpoznania napadu paniki musimy stwierdzić wystąpienie przynajmniej czterech z następujących objawów:

 • uczucie kołatania lub ciężaru w okolicy serca,

 • zazwyczaj silne pocenie się,

 • drżenie rąk lub całego ciała,

 • przyspieszony i płytki oddech,

 • uczucie duszenia się,

 • ból lub ciężar w klatce piersiowej,

 • nudności lub ciężar w jamie brzusznej,

 • drętwienie lub mrowienie w kończynach,

 • uczucie gorąca lub dreszcze,

 • zawroty głowy lub uczucie omdlewania

 • uczucie nierealności własnych przeżyć (zbliżone do depersonalizacji),

 • obawa o utratę zmysłów lub kontroli nad sobą,

 • lęk przed śmiercią.

Większość z objawów paniki ma charakter somatyczny, dlatego często się zdarza, że nie są one właściwie rozpoznawane i bierze się je na przykład za atak serca. Następnie w szpitalu stan 90 % chorych poprawia się ku zdziwieniu lekarzy, którzy byli przekonani, że mają do czynienia z zaburzeniami układu krążenia, układu oddechowego lub nerwowego. Zespół paniki poważnie upośledza społeczne i fizyczne funkcjonowanie jednostki.

Dwie podstawowe cechy ataków paniki, które odróżniają ją od innych rodzajów lęku, to ich krótkotrwałość oraz intensywność. Objawy ataku występują nagle i osiągają szczytowe natężenie w ciągu dziesięciu minut, po dwudziestu, trzydziestu minutach lęk słabnie. Atak rzadko kiedy trwa dłużej niż godzinę. Stany lękowe natomiast nie zaczynają się tak gwałtownie, trwają znacznie dłużej i nie osiągają takiej intensywności.

Agorafobia

Ludzie cierpiący na agorafobię zazwyczaj unikają zatłoczonych miejsc, takich jak centra handlowe, kina czy stadiony. Boja się również jednego lub więcej rodzajów podróży i zwykle unikają samochodów, autobusów, samolotów, metra. W poważniejszych przypadkach agorafobia jest ciężką chorobą, sprawiającą, że człowiek ogranicza się do przebywania wyłącznie w swoim domu lun nawet tylko w kilku jego częściach.

Zespół paniki z agorafobią lub bez niej zaczyna się najczęściej pomiędzy piętnastym a dwudziestym czwartym rokiem życia, zwłaszcza u mężczyzn, ale może zacząć się także po trzydziestym czy czterdziestym roku życia, zwłaszcza u kobiet. Choroba ma zwykle charakter przewlekły, a jej intensywność jest zmienna. Osoby dotknięte tą chorobą często cierpią jednocześnie na inne zaburzenia, takie jak ogólne stany lękowe, fobie społeczne, fobie specyficzne, depresja, alkoholizm.

Fobie

Fobia jest to trwały, nieracjonalny, nieproporcjonalny lęk przed konkretnymi sytuacjami lub przedmiotami, które nie stanowią realnego zagrożenia. . Osoba z fobią wie, że lęk ma charakter niezasadny i nadmierny, wie też co wywołuje u niej lęk, lecz mimo to unika przedmiotu fobii. Zdarza się, że samo wyobrażenie danej sytuacji czy przedmiotu fobii powoduje silny lęk, któremu zazwyczaj towarzyszą objawy wegetatywne.

Fobie specyficzne

O fobii specyficznej można mówić wtedy, gdy dana osoba odczuwa silny lęk, wywoływany przez określony przedmiot lub sytuację (nawet samo wyobrażenie). Lęk musi być niewspółmiernie silny w stosunku do realnego bezpieczeństwa. Zetknięcie z określonym bodźcem wywołuje u osoby cierpiącej na fobię lęk, przypominający atak paniki. Przymus unikania sytuacji i przedmiotów wzbudzających lęk , a także stres spowodowany zetknięciem z bodźcem zakłócają normalne funkcjonowanie. Najczęściej spotykane fobie specyficzne to: akrofobia (lek przed wysokością), algofobia (lęk przed bólem), astrafobia (lęk przed grzmotem, błyskawicą, klaustrofobia (lęk przed zamkniętą przestrzenią, hydrofobia (lęk przed wodą), monofobia (lęk przed samotnością), mysofobia (lęk przed zakażeniem lub brudem), noktofobia (lęk przed ciemnością), ochlofobia (lęk przed tłumem), patofobia (lęk przed chorobami), pirofobia (lęk przed ogniem), zoofobia (lęk przed zwierzętami).

Fobia społeczna

Fobia społeczna polega na lęku przed złą oceną przez innych ludzi. Wyróżnia się dwie postacie fobii społecznej: fobię specyficzną, która polega na lęku przed określonymi sytuacjami (np.: wystąpieniem publicznymi, oddawaniem moczu w publicznych toaletach) oraz fobię uogólnioną czyli lęk przed większością sytuacji społecznych – zarówno wymagających wystąpień publicznych , jak i wszelkich kontaktów międzyludzkich. Fobia społeczna jest zjawiskiem dość częstym. Zaczyna się w wieku w wieku dojrzewania lub na początku dorosłości. Często towarzyszą jej inne zaburzenia lękowe, takie jak napady paniki, zespół uogólnionego lęku, fobie specyficzne, zespól stresu pourazowego.

Zespół uogólnionego lęku

Zaburzenia lękowe uogólnione charakteryzują się długotrwałym występowaniem niepokoju, zagrożenia, obaw, martwienia się, niemożność odprężenia się, trudności w koncentracji uwagi oraz dolegliwości bólowe głównie głowy, kończyn i kręgosłupa. Dodatkowo występują objawy takie jak biegunki, wzmożona potliwość, przyspieszone tętno, kołatanie serca, niepokój w nadbrzuszu, dolegliwości żołądkowe, nudności oraz trudności w zasypianiu i koszmary. Lęk występujący w zaburzeniach lękowych uogólnionych nie jest związany z sytuacjami zewnętrznymi, powoduje cierpienie oraz ograniczenie funkcjonowania społecznego, zawodowego lub w innych dziedzinach życia. Rozpoznanie ustala się na podstawie stwierdzenia, że objawy lękowe utrzymują się przynajmniej kilka tygodni, a zwykle kilka miesięcy a ich obraz kliniczny składa się z nadmiernych obaw
(o przyszłość, poczucie „że coś złego się stanie”), napięcia mięśniowego (trudności w znalezieniu sobie miejsca, niezdolność do relaksu, napięciowe bóle głowy), nadmierne pobudzenie układu wegetatywnego (tachykardia, pocenie się).

Leczenie zaburzeń lękowych

Podstawowym celem terapii zaburzeń lękowych jest ustąpienie objawów, poprawa funkcjonowania społecznego oraz zapobieganie nawrotom. W leczeniu lęku wykazano skuteczność zarówno farmakoterapii
jak i psychoterapii, głównie poznawczo-behawioralnej CBT. W leczeniu zaburzeń lękowych stosuje się również psychoedukację, treningi relaksacyjne, treningi oddychania przeponowego, biofeedback. W przypadku stosowania farmakoterapii wskazana jest monoterapia, przy braku poprawy po 4- 6 tyg. zmiana leku na inny. Farmakoterapia powinna być długotrwała i trwać co najmniej 8 - 9 miesięcy, według wielu autorów nawet
24 miesiące. Najlepsze efekty uzyskuje się łącząc farmakoterapię oraz terapię behawioralno – poznawczą. Pomimo tego, że zaburzenia lękowe nie są zaliczane do chorób psychicznych, dezorganizują i zubożają codzienne funkcjonowanie, obniżają jakość życia i mogą stać się przyczyną podejmowania prób samobójczych.

 

Zaburzenia nerwicowe

Najczęstszym rozpoznaniem leczonym w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej, dominującym wśród kobiet, są zaburzenia nerwicowe. W 2006 roku z powodu tych zaburzeń leczonych było 313 tys. osób, w tym
99 tys. po raz pierwszy.

Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

W przebiegu zaburzeń dysocjacyjnych dochodzi do częściowej lub całkowitej utraty kontroli
nad poczuciem tożsamości, wspomnieniami, wrażeniami, ruchami dowolnymi, które normalnie pozostają
pod kontrolą świadomości. Zaburzenia powyższe klasyfikowane były niegdyś jako różne odmiany „histerii konwersyjnej”. Pojęcie konwersji oznacza, że nieprzyjemne doznania spowodowane sytuacjami konfliktowymi czy problemami, których dana osoba nie jest w stanie rozwiązać, są przekształcane w objaw chorobowy.
Za przyczynę zaburzeń z tej grupy uznaje się trudności w zmierzeniu się z wydarzeniami traumatycznymi dla danej osoby, silnie urazowymi, trudnymi do zniesienia, często nierozwiązywalnymi problemami lub zaburzonymi związkami z innymi ludźmi. Pojęcie konwersji oznacza, że nieprzyjemne doznania spowodowane tymi konfliktami czy problemami, których osoba nie jest w stanie rozwiązać, są przekształcane w objaw chorobowy. Nieakceptowana, przykra treść wspomnienia lub przeżywany problem zostaje usunięty z pamięci poprzez „wymazanie” lub ulega przekształceniu w objaw somatyczny, niekiedy mający symboliczne znaczenie. Pojawiające się objawy dodatkowo mogą przynosić osobie z zaburzeniami konwersyjnymi korzyść w postaci koncentrowania na nim uwagi otoczenia, uwolnienia od konieczności rozwiązania problemu, pełnienia uciążliwych obowiązków czy wykonywania narzuconych działań.

Amnezja i fuga

Główną cechą tego zaburzenia jest utrata pamięci ważnych bieżących wydarzeń, zbyt nasilona, by mogła wynikać ze zwykłego zmęczenia czy roztargnienia. Amnezja zazwyczaj jest wybiórcza i koncentruje się na takich urazowych doświadczeniach, jak wypadek czy osierocenie. Występować mogą w jej przebiegu poczucie zagubienia, przeżywanie stresu, zachowania zwracające uwagę. Zazwyczaj utrzymują się około 1 do 2 dni.
W fudze występują wszystkie objawy amnezji dysocjacyjnej, które mogą trwać od kilkunastu godzin do kilku tygodni. Okresy niepamięci mogą być przedzielone okresami zachowania pamięci. Dodatkowo mogą pojawiać się zachowania takie jak np. pozornie celowa podróż poza miejsce mieszkania lub pracy, często do miejsc znanych wcześniej i istotnych dla danej osoby emocjonalnie.

Osłupienie dysocjacyjne – stupor

W związku z przeżywaniem sytuacji bardzo stresującej dla danej osoby podczas osłupienia dysocjacyjnego pojawia się bardzo znaczne ograniczenie lub zupełny brak wykonywania ruchów. Towarzyszy temu również brak prawidłowych reakcji na takie bodźce zewnętrzne jak hałas, światło czy dotyk. Napięcie mięśniowe, postawa, oddychanie, ruchy gałek ocznych zwykle wskazują, że dana osoba nie śpi, ani nie jest nieprzytomna.

Dysocjacyjne zaburzenia ruchu i czucia

Osoba przejawiająca zaburzenia ruchu i czucia na podłożu emocjonalnym ma trudności w wykonywaniu ruchów dowolnych lub traci całkowicie zdolność wykonywania ruchu. Czuje się jakby była „sparaliżowana”.
Może też pojawiać się utrata czucia skórnego. Osoba taka wydaje się być chora fizycznie choć nie można stwierdzić choroby somatycznej uzasadniającej obecność objawów (przeprowadzone badania wykluczają chorobę somatyczną). Obserwowane objawy często odpowiadają wyobrażeniom danej osoby o tym jak wyglądają objawy choroby fizycznej, jednak bardzo często rozmijają się z prawami anatomii i fizjologii.
U niektórych osób objawy zwykle rozwijają się w ścisłym związku ze stresem psychologicznym, u innych związek ten nie jest widoczny. Może choć nie musi występować nieadekwatna emocjonalnie spokojna akceptacja poważnych niekiedy dysfunkcji.

Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną

Główną i wspólną cechą zaburzeń występujących pod postacią somatyczną są powtarzające się skargi na objawy somatyczne, zazwyczaj połączone z uporczywym domaganiem się kolejnych badań lekarskich mimo ich negatywnych wyników i zapewnianiu przez lekarzy o braku fizycznych podstaw do występowania objawów. Dolegliwości i zgłaszane skargi mają charakter nawracający, zmienny i różnorodny, często utrzymują się przez wiele lat, zanim osoba zgłaszająca dolegliwości zostanie wysłana lub zgłosi się do lekarza psychiatry.
Objawy najczęściej występujące w zaburzeniach somatyzacyjnych to: ból, nudności, wymioty, wzdęcia, odbijania, świąd, wykwity skórne, pieczenie, swędzenie itp. Zaburzenia somatyzacyjne mogą występować również jako
tzw. „nerwice narządowe”. Wówczas mogą pojawić się objawy przypominające zaburzenia funkcji narządu
lub całego układu np. pokarmowego, krążenia, moczowo-płciowego. Najczęściej występują przyspieszenie czynności serca, poty, zaczerwienienie, drżenie, uczucie niepokoju, lęku lub aerofagia(puste odbijania), czkawka, nudności, wymioty, niestrawność, wzdęcia, zespół drażliwego jelita grubego, biegunka, psychogenne postaci kaszlu i hiperwentylacji, wielomocz. Uporczywe dolegliwości i objawy mogą doprowadzić do zakłócenia funkcjonowania rodzinnego i społecznego, w tym konfliktów rodzinnych lub utraty partnera, utraty pracy
oraz ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi.

Zaburzenia hipochondryczne

Istotą zaburzenia jest nadmierne zaabsorbowanie możliwością zachorowania na poważną chorobę fizyczną, skoncentrowanie się na funkcjonowaniu narządów i doszukiwanie się w nim patologii. Osoba cierpiąca na zaburzenia hipochondryczne może podejrzewać u siebie konkretną chorobę, najczęściej nowotworową, której może się obawiać.

Leczenie zaburzeń nerwicowych

Leczeniem z wyboru w zaburzeniach nerwicowych jest psychoterapia. Może być ona w zależności
od nasilenia dolegliwości prowadzona w warunkach ambulatoryjnych lub w ramach hospitalizacji
w specjalistycznych oddziałach leczenia zaburzeń nerwicowych. W leczeniu niekiedy stosuje się również farmakoterapię w celu złagodzenia objawów depresyjnych, lękowych, towarzyszących nerwicom zaburzeniom snu czy dolegliwości somatycznych. Najczęściej stosuje się leki o działaniu przeciwdepresyjnym
i przeciwlękowym.


 

Stres i zaburzenia przystosowania


Wszystkie sytuacje życiowe, zarówno pozytywne, jak i negatywne, do których musimy się dostosować, są stresujące. Wyróżnia się stres pozytywny (eustress) oraz negatywny (distress). Obydwa rodzaje stresu naruszają nasze osobiste zasoby oraz umiejętności radzenia sobie. Stres negatywny na ogół wyrządza nam więcej szkód.

Rodzaje stresorów

Wymogi przystosowania to inaczej stresory. Można je podzielić na trzy kategorie:

 • frustracje – pojawiają się, gdy dążenie do celu utrudniają jakieś przeszkody lub brak odpowiedniego celu. Prowadzą one często do poczucia mniejszej wartości oraz braku kompetencji. Sprawia, iż sądzimy, że zawiedliśmy w jakiejś sytuacji, dlatego tez trudno nam się z nimi uporać. Do frustracji prowadzi wiele przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych. Do przeszkód zewnętrznych mogą należeć uprzedzenia, dyskryminacja, brak zadowolenia z pracy, śmierć bliskiej osoby. Przeszkody wewnętrzne to m.in. ograniczona zdolność do wykonywania określonych zadań, samotność, poczucie winy, niedostateczna samokontrola.

 • Konflikty – można je podzielić na typy: zbliżenie - unikanie, unikanie - unikanie, zbliżenie -zbliżenie. Często występują kombinacje tych trzech typów.

 • Przymus – wszyscy spotykamy się z codziennymi przymusami. Na ogół radzimy sobie z nimi bez większego trudu. Czasami jednak przymus nadwyręża nasze możliwości radzenia sobie i jeśli nacisków jest zbyt wiele, prowadzi do zachowań nieprzystosowanych.

Radzenie sobie ze stresem

Wzrost poziomu stresu zagraża naszemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu, automatycznie wyzwala podejmowanie wysiłków, które zmierzają do zmniejszenia napięcia. Czasami wewnętrze czynniki takie jak motywy, systemy wartości, umiejętności, odporność psychiczna, odgrywają podstawową rolę w określeniu naszych strategii radzenia sobie. Osoba, która w przeszłości poradziła sobie skutecznie z problemami, będzie lepiej przygotowana do stawiania im czoła w przyszłości. Istotną rolę odgrywają wymagania i oczekiwania społeczne. Każda reakcja na stres jest jednak wypadkową wewnętrznych strategii i zewnętrznych uwarunkowań. Raz jedne są silniejsze, raz drugie. Mimo wszystko zawsze działają razem i wpływają w określony sposób na nasze zachowanie.

Radzenie sobie ukierunkowane na zadanie

Reakcja ukierunkowana na zadanie może prowadzić do dokonania zmian w samym sobie, we własnym otoczeniu lub w obu jednocześnie. Możemy się wycofać, możemy zaatakować problem wprost lub starać się wypracować zadowalający kompromis. Każde z tych działań może być w określonych sytuacjach właściwe.

Radzenie sobie zorientowane na obronę

Jeśli stresor wywołuje poczucie zagrożenia, wówczas reakcja będzie najczęściej zorientowana na obronę, to znaczy, że nasze postępowanie będzie miało na celu obronę własnej osoby przed zranieniem i dezorganizacją, nie zaś znalezienie wyjścia z sytuacji. Ostra reakcja na stres powstaje w odpowiedzi na „wyjątkowo stresujące wydarzenie życiowe”. W zaburzeniach adaptacyjnych objawy rozpoczynają się w ciągu miesiąca od zadziałania stresującego wydarzenia bądź wystąpienia trudnej sytuacji życiowej. Wśród objawów dominuje lęk, depresyjny nastrój, zamartwianie się, poczucie niemożności poradzenia sobie, zaplanowania, pozostawania w obecnej sytuacji, ograniczenie zdolności wykonywania codziennych czynności. Zaburzenia stresowe pourazowe najczęściej występują po krótkim czasie od stresującego wydarzenia lub sytuacji o charakterze wyjątkowo zagrażającym lub katastrofalnym.

Ostra reakcja na stres

Jest to krótkotrwałe zaburzenie, doświadczane bezpośrednio po urazie, które trwa od 2 dni do 4 tygodni, ujawnia się w ciągu czterech tygodni od dramatycznego wydarzenia. Objawy to subiektywne poczucie odrętwienia, wyobcowania lub braku wrażliwości emocjonalnej, oszołomienie, wrażenie że świat się zmienił, jest nierealny, snopodobny, że dana osoba jest jak „za szybą”, inna, często towarzyszy niemożność przypomnienia sobie istotnych aspektów urazu. Dodatkowo może wystąpić poczucie utraty kontaktu z własnym ciałem, poczucie bezradności, winy związanej ze zdarzeniem, niekiedy impulsywność, zachowania ryzykowne. Zaburzenie nie jest wynikiem bezpośredniego fizycznego działania substancji psychoaktywnych ani skutkiem ogólnego stanu zdrowia, nie daje się zakwalifikować jako krótkotrwałe zaburzenie psychotyczne ani nie jest zwykłym, zaostrzeniem wcześniejszego zaburzenia.

Zespół stresu pourazowego – PTSD

Zespół stresu pourazowego (ang. Post-traumatic Stress Disorder – PTSD) to opóźniona lub przedłużona reakcja na wydarzenie czy sytuację stresową (krótką lub długotrwałą) o wyjątkowo zagrażającym lub katastroficznym charakterze, która mogłaby wywołać niezwykle ciężkie przeżycia nieomal u każdego. Czynniki predysponujące, takie jak cechy osobowości (np. anankastyczna, asteniczna) lub wcześniejsze dekompensacje nerwicowe, mogą obniżać próg podatności na rozwój tego zaburzenia lub przyczynić się do zaostrzenia jego przebiegu, ale nie są one konieczne ani wystarczające do jego wystąpienia.

Objawy są związane z ponownym intensywnym przeżywaniem danej sytuacji, psychicznym odrętwieniem oraz stanami pobudzenia fizjologicznego. Mogą to być natrętne, uporczywe wspomnienia zdarzenia obejmujące myśli, powracające sny dotyczące zdarzenia, przeżywanie przykrości w sytuacji kontaktu na coś zewnętrznie lub wewnętrznie symbolizującego aspekt zdarzenia pourazowego, fizjologiczna reaktywność w sytuacji na wyżej wymienione wpływy, ponowne doświadczanie, natrętne myślenie o zdarzeniu. W następstwie zdarzenia mogą pojawić się trudności w zasypianiu, drażliwość i/lub wybuchy gniewu, trudności w koncentracji, nadmierna czujność. Z powyższymi objawami i zmianami często związane są lęk i depresja i nierzadko występują myśli samobójcze. Osoba z objawami PTSD zazwyczaj unika myśli oraz rozmów związanych z urazem, miejsc, ludzi, aktywności wywołujących wspomnienie urazu. Ma wrażenie odrzucania przez innych, doświadcza braku perspektyw na przyszłość, przejawia mniejszą aktywność w ważnych dziedzinach, cechuje ją ograniczone odczuwanie afektu. Zaburzenia pojawiają się po urazie po okresie latencji, który może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Przebieg ma charakter zmienny ale w większości przypadków można oczekiwać ustąpienia objawów. U niewielkiej części pacjentów zaburzenie może utrzymywać się przez wiele lat i może przejść w trwałą zmianę osobowości.

Typowe objawy zespołu stresu pourazowego można podzielić na 3 grupy:

 1. Ponowne przeżywanie traumatycznego wydarzenia pod postacią:

 • nawracających, uporczywych i przykrych wspomnień zdarzenia,

 • nawracających przykrych snów,

 • zachowań lub odczuć, jak gdyby zdarzenie traumatyczne znowu miało miejsce,

 • intensywnego cierpienia psychicznego występującego w przypadku narażenia na bodźce symbolizujące lub przypominające zdarzenie,

 • objawów wegetatywnych pojawiających się w odpowiedzi na bodźce przypominające traumatyczne zdarzenie.

 1. Unikanie lub zmniejszenie się ogólnej wrażliwości na bodźce z otoczenia:

 • unikanie myśli, uczuć i rozmów dotyczących wydarzenia,

 • unikanie bodźców wywołujących traumatyczne wspomnienia,

 • niepamięć psychogenna,

 • ograniczenie zainteresowań i aktywności wiążących się z urazem,

 • uczucie oddalenia i wyobcowania,

 • poczucie braku perspektyw na przyszłość.

 1. Objawy nadmiernej pobudliwości:

 • zaburzenia snu i bezsenność,

 • drażliwość lub wybuchy gniewu,

 • problemy z koncentracją,

 • nadmierna czujność,

 • nadmierna reakcja na bodźce.

Zgodnie z klasyfikacją DSM objawy te muszą utrzymywać się przez co najmniej jeden miesiąc (kryterium to nie jest uwzględnione w klasyfikacji ICD-10) oraz muszą powodować klinicznie istotne trudności lub upośledzenie funkcjonowania danej osoby w sferze społecznej, zawodowej lub innych ważnych dziedzinach życia.

Przy podjęciu leczenia niekiedy konieczne jest udanie się do lekarza psychiatry oraz włączenie farmakoterapii. W leczeniu stosuje się leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, uspokajające, regulujące zaburzenia snu. Często, aby poradzić sobie z trudną sytuacją niezbędna jest psychoterapia (najczęściej behawioralno – poznawcza CBT). Jako leczenie wspomagające stosuje się treningi relaksacyjne, treningi oddychania przeponą, treningi asertywności. Program terapii opracowywany jest indywidualnie dla każdej osoby i uwzględnia: wiek i stan zdrowia chorego, zakres objawów, rodzaj domniemanych przyczyn pojawienia się zaburzenia. Wczesna interwencja w zespole stresu pourazowego jest bardzo ważna, ponieważ może zredukować intensywność objawów i poprawić jakość życia chorego.
 

Zaburzenia odżywiania

Anoreksja psychiczna

Anoreksja psychiczna została rozpoznana jako osobne zaburzenie ponad sto lat temu. Podstawowe cechy tego syndromu, według DSM-V, to ogromny lęk przed przybraniem na wadze, który łączy się unikaniem regularnego właściwego odżywiania. Występuje tutaj również bezpodstawne narzekanie na nadwagę, spadek ciężaru ciała poniżej 85% należnej wagi, obniżona samoocena połączona z niewłaściwym obrazem własnego ciała, u kobiet-nieobecność przynajmniej trzech kolejnych miesiączek. Osoby chorujące na anoreksję często wykazują znaczną nadaktywność. Ponadto wyróżnia się dwa typy anoreksji: typ ograniczający oraz typ objadająco/przeczyszczający. Pacjenci i pacjentki z anoreksją typu ograniczającego cechuje obsesyjna samokontrola w życiu codziennym. Można u nich dostrzec objawy obsesyjno-kompulsyjne. Mają często trudności w życiu społecznym i izolują się od rówieśników. Z kolei pacjenci i pacjentki z anoreksją typu objadająco/przeczyszczającego mają mniej ograniczeń i zahamowań, często mają problemy z kontrolą impulsów w różnych dziedzinach życia. Wzorzec objadania i przeczyszczania jest zazwyczaj dłuższy i posiada gorsze prognozy na wyleczenie.

Bulimia

W kryteriach diagnostycznych bulimii w DSM-V podkreśla się:

 • częste występowanie epizodów przejadania się wraz z utratą kontroli nad tym procesem

 • niewłaściwe zachowania mające na celu powstrzymanie przybierania na wadze

Drugi typ zachowań, poza stosowaniem środków przeczyszczających, obejmuje takie metody, jak głodzenie się, przyjmowanie leków tarczycowych oraz zbyt intensywne ćwiczenia fizyczne. W DSM-V wyróżnia się typ przeczyszczający i nieprzeczyszczający. Typ przeczyszczający ma często więcej problemów zarówno psychologicznych, jak i fizycznych związanych z przeczyszczaniem, takich jak niedobór minerałów, próchnica zębów, zaburzenia równowagi elektrolitycznej. Pacjent/pacjentka z bulimią często przytłoczony/a jest poczuciem wstydu i winy, podejmuje wysiłki w celu ukrycia swojego problemu.

Przyczyny

Dziewczęta i młode kobiety, które chorują na anoreksje psychiczną, często wykazują takie cechy osobowości jak:

 • tendencja do dużego dystansu emocjonalnego i zahamowania poznawczego,

 • preferowanie rutyny, ustalonego porządku i przewidywalnego środowiska, a także kłopoty z przystosowaniem się do zmian,

 • zwiększony konformizm i uległość wobec innych,

 • unikanie ryzyka i silne poczucie niepokoju w sytuacjach stresowych,

 • skłonności perfekcjonistyczne

Cechy te są niemal zaprzeczeniem wymagań stawianych dziewczętom wchodzącym w okres dojrzewania, konfrontowanej z normalnymi wyzwaniami życiowymi, takimi jak podjęcie studiów, gdzie zdolność przystosowania się do nowych sytuacji jest cechą bardzo przydatną. Z kolei wśród kobiet chorujących na bulimię odkryto takie wspólne cechy jak, chwiejność emocjonalna i impulsywność.

Wzorce rodzinne to kolejny istotny czynnik mający wpływ na zwiększone ryzyko zachorowania na anoreksję lub bulimię. Rodzinom anorektyczek przypisuje się następujące cechy:

 • ograniczoną tolerancję na dysharmonię lub napięcie psychologiczne,

 • nacisk na „właściwe” zachowanie i przestrzeganie reguł,

 • sterowanie dzieckiem przez rodziców i zniechęcanie go do dążeń autonomicznych,

 • słabe umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Można więc sobie wyobrazić typowy proces rozwoju, w którym przedanorektyczna uległość i perfekcjonizm dziewczyny oznaczają przystosowanie się do sztywnych reguł i kontroli ze strony rodziny przejawiającej brak tolerancji wobec wszelkich odchyleń i dysharmonii. W takiej sytuacji dziewczętom pozostaje słabe oparcie w sobie i świecie zewnętrznym oraz ubogie środki wyrazu naturalnych dążeń do indywidualizmu i autonomii, rosnących wraz z nadejściem okresu dojrzewania. Dziewczyna buntuje się na jeden z niewielu sposobów dostępnych w rodzinie- staje się super perfekcyjnym przykładem szczupłej sylwetki, właściwego zachowania i samoograniczeń. Wiąże się to z pomijaniem własnych potrzeb, nawet tak podstawowych jak zaspokajanie głodu. W rezultacie chora odrzuca opresyjne wpływy opanowujące jej życie.

Leczenie

Terapia zaburzeń odżywiania jest bardzo skomplikowana i zróżnicowana. W razie zagrożenia życia u pacjentki z anoreksją można zastosować hospitalizację. Stosuje się ją w celu ustabilizowania stanu chorej oraz zwiększenia jej szans na pełny i trwały powrót do zdrowia. Pobyt w szpitalu pozwala na kontrolę otoczenia pacjentki oraz jej odżywanie w stopniu niemożliwym w otoczeniu naturalnym.

Zarówno w leczeniu anoreksji, jak i bulimii stosuje się terapię poznawczo-behawioralną. Bardzo szczegółowy model zastosowania technik poznawczo-behawioralnych w anoreksji podkreśla różnice między typową pacjentką z bulimią chora na anoreksję i wprowadza do programu leczenia techniki radzenia sobie ze specyficznymi problemami w anoreksji, takimi jak przewidywalne dystansowanie się i brak zaufania do terapeuty.

„Behawioralny” aspekt terapii poznawczo-behawioralnej w bulimii koncentruje się na znormalizowaniu wzorców odżywania – przerwaniu przejadania się i przeczyszczania oraz nauce regularnego spożywania małych ilości pokarmu. Poznawcze elementy leczenia dotyczą dysfunkcjonalnych wzorców myślenia występujących zazwyczaj w bulimii psychicznej, takich jak myślenie „wszystko labo nic”. Pacjentka otrzymuje rzetelne informacje i ma możliwość sprawdzenia , że spożywanie „złego” jedzenia nie musi koniecznie prowadzić do całkowitej kontroli nad odżywianiem.

Zaburzenia osobowości

Osobowość paranoiczna

Cechy charakterystyczne dla osobowości paranoicznej to perwersyjna podejrzliwość i nieufność względem otoczenia. Ludzie tacy uważają się za doskonałych, natomiast winą za swoje błędy obarczają innych, często przypisując im celowe działania. Ciągle spodziewają się, że zostaną oszukani, szukają dowodów dla swoich podejrzeń. Nieustannie maja wątpliwości co od lojalności swoich przyjaciół, co wywołuje niechęć i ogranicza zaufanie do nich. Często chowają urazę, nie potrafią przebaczyć rzekomych obelg, niewiele im trzeba, aby zareagowali gniewem. Mogą miewać przejściowe objawy psychotyczne.

Schizoidalne zaburzenie osobowości

Osoby ze schizoidalnym zaburzeniem osobowości zazwyczaj nie są zdolni do nawiązywania kontaktów społecznych i nie zdradzają zainteresowania nimi. Na ogół nie maja przyjaciół. Nie potrafią wyrażać uczuć, uchodzą za chłodnych i nieprzystępnych. Swoim zajęciom i zainteresowaniom oddają się w samotności. Zazwyczaj wydają się obojętni na pochwały i krytykę. Nie są zbyt aktywni emocjonalnie i rzadko odczuwają silne pozytywne i negatywne emocje. Sprawiają przez to wrażenie chłodnych i pełnych rezerwy.

Histrioniczne zaburzenie osobowości

Główną cechą tego zaburzenia jest nadmierna potrzeba zwracania na siebie uwagi oraz emocjonalność. Osoby takie czują się niedoceniane, jeśli nie znajdują się w centrum uwagi, a dzięki ekstrawertycznemu i żywemu stylowi bycia przyciągają i oczarowują ludzi. Zalety te jednak nie prowadzą do nawiązywania satysfakcjonujących relacji, ponieważ inni ludzie szybko się meczą w ich towarzystwie. Chęć zwrócenia na siebie uwagi powoduje, że zachowanie i wygląd histrioników nabierają cech teatralnych i stają się przesadnie emocjonalne, uwodzicielskie. Posiadają dramatyczny i pozbawiony precyzji sposób mówienia.

Osobowość narcystyczna

Ludzie z osobowością narcystyczną przejawiają przesadne poczucie własnej wartości, brak zrozumienia dla uczuć innych, robią wszystko, alby inni ich podziwiali. U pacjentów narcystycznych poczucie wielkości przejawia się silna tendencja do przeceniania własnych umiejętności, przy jednoczesnym niedocenianiu osiągnięć i dokonań innych. Osoby takie są przekonane, że wszystko im się należy i często zadziwiają tym innych, a swoje wymagania traktują jako cos zupełnie naturalnego. Nieustannie mówią o sobie i chwalą się. Uważają, że mogą być zrozumiani tylko przez ludzi o wysokim statusie społecznym, z takimi tylko osobami chcą utrzymywać kontakty. Nie potrafią przyjąć cudzego punktu widzenia i nie maja umiejętności patrzenia na świat z innej perspektywy niż tylko ich własna. Często wykorzystują innych dla swoich celów, przyjmują postawy pełne arogancji, snobizmu i wyniosłości. Są także niezwykle wrażliwi na krytykę , która wywołuje u nich poczucie upokorzenia. pustki lub wściekłości.

Antyspołeczne zaburzenie osobowości

Osoby z antyspołecznym zaburzeniem osobowości charakteryzuje brak wyrzutów sumienia i lojalności względem kogokolwiek. Fałszywym, agresywnym lub antyspołecznym zachowaniem nieustannie naruszają prawa innych ludzi. Osoby takie są impulsywne, agresywne i zachowują się w sposób nieodpowiedzialny. Zgodnie z DSM ten wzorzec zachowania musi pojawiać się po 15 roku życia, a przed 15 rokiem życia muszą występować objawy zaburzenia zachowania, podobne do zaburzeń obserwowanych u dzieci i dorastającej młodzieży, takie stabilny wzorzec agresji w stosunku do ludzi i zwierząt, niszczenie cudzej własności, nieuczciwość lub kradzież oraz poważne naruszenie zasad obowiązujących w domu lub w szkole. Niektóre osoby z tym zaburzeniem są na tyle inteligentne i obdarzone urokiem osobistym, ze udaje im się zwodzić otoczenie rozmaitymi sztuczkami.

Osobowość typu borderline

Osoby z zaburzeniem z pogranicza, znanym też pod nazwą borderline, charakteryzują się impulsywnością oraz niestabilnością w kontaktach międzyludzkich, troską o swój wizerunek i zmiennym nastrojem. Ludzie z tą osobowością maja zaburzone i niestabilne poczucie tożsamości. Ich kontakty z otoczeniem są również niestabilne. Wywołują w nich poczucie zagrożenia. Są niepewni siebie i stale czują się lekceważeni przez partnera, obawiają się realnej lub wyimaginowanej sytuacji porzucenia przez bliską osobę. Z reguły maja za sobą kilka intensywnych, ale krótkotrwałych i burzliwych związków, które z reguły zaczynały się od wyidealizowania partnera, a kończyły gorzkim rozczarowaniem i żalem. Osoby takie odznaczają się także niestabilnym nastrojem – na drobne zdarzenia reagują często gwałtownymi wybuchami i nie potrafią opanować gniewu, mając przy tym niską tolerancję frustracji. Towarzyszy im nieustanne poczucie pustki, dlatego najczęściej źle znoszą samotność. Skrajna niestabilność emocjonalna przejawia się u nich drastycznymi zmianami nastroju oraz impulsywnymi, niekonsekwentnymi zachowaniami. Częścią obrazu klinicznego zaburzeń osobowości z pogranicza są również próby samobójcze, niekiedy o charakterze manipulacyjnym. Obserwacja kliniczna pacjentów z zaburzeniem borderline wskazuje, że główną przyczyną jego wystąpienia są trudności z wykształceniem spójnego pojęcia ja. W rozwoju osobom tym nie udaje się zakończyć procesu tworzenia silnej i stabilnej tożsamości. Ludzie z osobowością z typu borderline mogą mieć krótkie, przelotne epizody utraty kontaktu z rzeczywistością i wówczas miewają urojenia, halucynacje, paranoiczne przeświadczenia.

Osobowość unikająca

Osoby z tego typu osobowością charakteryzują się niechęcią do nawiązywania kontaktów, introwersja oraz wzorcem skrajnie zahamowanych zachowań społecznych, co prowadzi do towarzyszącego im przez całe życie ograniczenia kontaktów społecznych. Są nadwrażliwi i mają obawy przed krytyka innych, dlatego nie szukają kontaktu z innymi ludźmi choć pragną uczucia i bywają samotni i znudzeni. Niezdolność do swobodnych kontaktów z ludźmi wynika z silnego lęku, któremu towarzyszy niskie poczucie własnej wartości oraz nadmierna koncentracja na własnej osobie.

Osobowość zależna

Ludzie z tym zaburzeniem bardzo mocno uzależniają od innych, odczuwają silną potrzebę oddania się pod czyjaś opiekę, co prowadzi do zachowań natrętnych i uległych. Perspektywa rozstania czy chociażby chwilowej samotności wywołuje w nich poczucie silnego niepokoju, a nawet paniki. Ludzie Ci budują swoje życie wokół innych, podporządkowują im swoje poglądy i potrzeby, często prowadzi to do nieprzemyślanego wyboru partnera. Zdarza się, że będąc w związku tłumią swój gniew pozwalają na przekraczanie granic w obawie przed porzuceniem i samotnością. Podjęcie prostych, codziennych decyzji bez zasięgnięcia porady i uzyskania wsparcia jest dla nich bardzo trudne. Ludzie z osobowością zależną najczęściej wydają się pozbawieni charakteru i nijacy, uważają, że nie maja prawa do odrobiny indywidualności. Przepełnia ich obawa, że mogą zostać sami, a gdy związek się rozpada, pospiesznie szukają nowego partnera. Często z zaburzeniu temu towarzyszy fobia społeczna, napady paniki lub zespół uogólnionego lęku.

Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości

Ludzi z obsesyjno-kompulsyjnym zaburzeniem osobowości charakteryzuje perfekcjonizm, dążenie do doskonałości, przesadne przywiązywanie znaczenia do utrzymywania porządku. Starają się również utrzymać pełną kontrolę nad psychiką i kontaktami międzyludzkimi. Skrupulatnie przestrzegają wszystkich zasad i harmonogramu. Na każdym kroku są bardzo ostrożni, chcąc uniknąć błędów, wszystko sprawdzają po kilka razy. Przykładanie uwagi do drobiazgów utrudnia im właściwe zorganizowanie czasu. Osoby te cechuje również tak dalece posunięte oddanie pracy, że rezygnują z wypoczynku i nie umieją zrobić nic dla przyjemności. Główną cechą ludzi z obsesyjno-kompulsyjnym zaburzeniem jest przesadna sumienność, objawiająca się skłonnością do wyrachowania, zdyscyplinowania, fachowości, dążeniem do osiągnięcia sukcesu, porządku wewnętrznego i zupełnego braku elastyczności w sprawach dotyczących etyki i moralności. Na płaszczyźnie kontaktów międzyludzkich nie potrafią dzielić się zadaniami z innymi często są surowi i uparci. Otoczenie uważa ich za sztywnych, oziębłych i zawziętych.

Osobowość bierno-agresywna

Jest to jedno z najbardziej kontrowersyjnych zaburzeń. Osobowość ta jest bardziej rezultatem reakcji na określona sytuację niż efektem posiadanych cech. Występuje zazwyczaj gdy jednostka buntuje się przeciw ograniczeniom wynikającym z konieczności przestrzegania pewnych zasad i reguł. Zachowania jednostki z tego typu osobowością wynikają z utrwalonego wzorca biernego poru wobec wymagań społecznych i zawodowych. Swój bierny opór wobec wymagań mogą wyrażać w różny sposób, na przykład nie wykonują codziennych obowiązków, są kłótliwi, demonstrują zły humor, lub na przemian buntują się i podporządkowują. Często uskarżają się, że nikt ich nie rozumie i nie docenia, a jednocześnie są bardzo krytyczni i demonstrują wrogość wobec przełożonych.

Osobowość depresyjna

Ludzie z tym zaburzeniem wykazują wzorce przypominające depresję . Ich nastrój oscyluje między przygnębieniem a załamaniem. Czują się oni nieudolni, bezwartościowi, mają niskie poczucie wartości. Krytycznie odnoszą się do siebie, ale też surowo oceniają innych.

Przyczyny zaburzeń osobowości

Biologicznym czynnikiem predysponującym do zaburzeń osobowości może być konstytucjonalna skłonność dziecka do pewnych reakcji (wiążących się z wysoką lub niską witalnością, zahamowaniem behawioralnym). Czynniki genetyczne mają udział w etiologii zaburzeń osobowości., zwłaszcza osobowości paranoicznej, schizotypowego zaburzenia osobowości, osobowości typu borderline oraz antyspołecznego zaburzenia osobowości.

Główną rolę w predyspozycji jednostki do zaburzeń osobowości odgrywają doświadczenia z wczesnego dzieciństwa. Wykorzystywanie czy tez zaniedbywanie w dzieciństwie może być związane z rozwojem niektórych zaburzeń. Na rozwój zaburzeń ma również wpływ maltretowanie emocjonalne i fizyczne, obrzucanie obelgami, odrzucenie.

Powody zaburzeń osobowości mogą także tkwić w zachodzącej w naszej kulturze coraz większych zmianach dotyczących priorytetów i rodzajów aktywności. Możliwości łatwego zaspokajania zachcianek, znajdowanie gotowych rozwiązań i dążenie do osiągania korzyści bez ponoszenia ofiar powoduje, ze coraz więcej osób wybiera egocentryczny styl życia, którego skrajne formy obserwuje się w postaci zaburzeń osobowości.
 

Zaburzenia świadomości
 

Świadomość najogólniej rzecz ujmując jest to taki stan aktywności centralnego układu nerwowego (mózgu), który umożliwia nam samoorientację i orientację w otoczeniu.

Zespół majaczeniowy (delirium)

Przyczyny majaczenia mogą być różnorodne. Najczęściej stany zaburzeń świadomości wywołują infekcje, choroby przebiegające z gorączką, choroby endokrynologiczne, niewydolność i zaburzenia czynności wątroby, nerek, serca, mózgu, urazy głowy, złamania kości długich. Mogą pojawiać się w stanach zatrucia, abstynencji
po alkoholu lub innych środkach psychostymulujących lub jako działanie niepożądane wielu leków. U osób starszych przyczyną zaburzeń osobowości może być odwodnienie. Często występują jako powikłania procesu otępiennego. Początek majaczenia jest zwykle nagły, objawy rozwijają się szybko, najczęściej w przeciągu kilku godzin. Samo majaczenie zazwyczaj trwa od kilku dni do ponad 2 miesięcy, zazwyczaj 10–12 dni. Jest stanem zagrożenia życia, śmiertelność w przebiegu majaczenia według różnych danych może nawet wynosić 23-33%.

Objawy prodromalne (poprzedzające): niepokój, lęk, drażliwość, zaburzenia koncentracji w ciągu 1-3 dni przekształcają się w zaburzenia świadomości. Pojawiają się zaburzenia orientacji, uwagi, funkcji poznawczych
i percepcji.

Objawy

Najczęstszymi objawami majaczenia są;

 • różnie nasilona dezorientacja,

 • zazwyczaj fragmentaryczne spostrzeganie otoczenia oraz trudności w skupianiu uwagi - zaburzenia trwałości uwagi (trzeba powtarzać pytania) oraz niedostateczna przerzutność uwagi
  (powtarza odpowiedź na poprzednie pytanie),

 • różnego stopnia splątanie toku myślenia,

 • zaburzenia pamięci,

 • zaburzenia orientacji w czasie oraz odnośnie do miejsca i sytuacji,

 • iluzje (fałszywe postrzeganie bodźców istniejących),

 • omamy (nasilają się gdy jest ciemno), głównie wzrokowe, ruchliwe, niekiedy o scenicznym charakterze, z halucynacyjnymi obrazami o nienaturalnej wielkości, mogą występować również doznania czuciowe np. wrażenie dotyku, niekiedy węchowe, słuchowe,

 • urojeniowe (niezgodne z rzeczywistością) przeżywanie dziania się i przebywania w określonych sytuacjach,

 • zaburzenia emocjonalne (lęk, gniew, dysforia, euforia, depresja, apatia),

 • niepokój ruchowy (zwykłe pobudzenie, niespodziewane działania),

 • zaburzenia snu (czasem marzenia senne mieszają się z omamami).

Osoba w zespole majaczeniowym jest najczęściej niespokojna, pobudzona, może na przemian płakać, przejawiać lęk, przerażenie lub być apatyczna, nie wie gdzie się znajduje, nie potrafi podać prawidłowej daty. Może słyszeć głosy osób nieistniejących w rzeczywistości lub realnych, ale nie będących w otoczeniu, ma poczucie uczestniczenia w jakimś wydarzeniu – najczęściej przerażającym (np. jechać windą do piekła, mieć wrażenie,
że jest w walącym się budynku, mieć wrażenie, że po domu chodzą obcy ludzie, robią dziwne rzeczy).
Wyżej wymienione objawy nasilają się w ciemności.

Majaczenie jest stanem zagrożenia życia. Pod wpływem leczenia podstawowej choroby ustępuje stosunkowo szybko, nieleczone może ustąpić samoistnie, ale może też zakończyć się zgonem lub spowodować utrwalony zespół otępienny.

Postępowanie

Ze względu na fakt, że majaczenie jest stanem zagrożenia życia zawsze należy w przypadku podejrzenia, że mamy do czynienia z zaburzeniami świadomości wezwać pomoc medyczną - lekarza pierwszego kontaktu lub pogotowie ratunkowe. W stanach majaczeniowych związanych z chorobami somatycznymi powinno się leczyć chorobę podstawową.

Majaczenie alkoholowe powinno być leczone w oddziale detoksykacyjnym. Majaczenie jest stanem psychotycznym, w którym występuje zagrożenie życia dlatego chorego można przyjąć do szpitala na oddział detoksykacyjny bez jego zgody zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.

Do momentu przyjechania lekarza lub pogotowia:

 • zapewnij pełne bezpieczeństwo osobie będącej w majaczeniu (osoby z zaburzeniami świadomości podejmują nagłe, zagrażające, niespodziewane i niecelowe działania, czasem usiłują uciekać, wyskakiwać przez okno itp.),

 • dbaj o to żeby było jasno w pomieszczeniu gdzie znajduje się osoba z zaburzeniami świadomości,

 • nie sprzeczaj się, nie kłóć się z osobą będącej w majaczeniu,

 • zminimalizuj ilość bodźców (wyłącz lub ścisz radio/telewizor, mów ściszonym głosem),

 • w przypadku gdy przyczyną majaczenia może być podwyższona temperatura – podaj leki przeciwgorączkowe, zastosuj kompresy chłodzące,

 • dbaj o prawidłowe nawodnienie osoby z majaczeniem.

Zagrożenie samobójcze

Do zachowań samobójczych należą zarówno samobójstwa dokonane jak i próby samobójcze.
Próba samobójcza jest to takie postępowanie, które pomimo intencji dokonania samobójstwa, nie doprowadza do śmierci. Natomiast gesty samobójcze to plany i działania, które w wyjątkowych sytuacjach mogą doprowadzić do śmierci. Zachowania samobójcze zawsze stanowią dla nas informację o potrzebie pomocy, są wołaniem
o pomoc, które wymaga naszej interwencji, mającej na celu zapobieżenie zamachowi na życie. Szczególnie istotne jest wyodrębnienie osób z tak zwanej grupy wysokiego ryzyka zachowań samobójczych. Są to osoby w kryzysie emocjonalnym, doświadczający traumy, nadużyć, samotne, będące w żałobie, dotknięte katastrofą lub narażone na długotrwały stres. Do głównych motywów podjęcia zamachu na życie należą: zaburzenia psychiczne (głównie depresja) i szkodliwe używanie alkoholu, czynniki społeczne (niepowodzenie, strata, samotność), zaburzenia osobowości (impulsywność, chwiejność emocjonalna i agresywność, poczucie niedostosowania) oraz choroby fizyczne (głównie choroby przewlekłe). Objawy mogące sugerować ryzyko podjęcia próby samobójczej to brak nadziei, wstyd, poczucie winy, gniew, żal, ból psychiczny, poczucie niższości, beznadziejności, apatia, drażliwość, izolacja, rozmowy o śmierci, szukanie informacji o samobójstwie, agresja i autoagresja.

Światowa Organizacja Zdrowia wdrożyła międzynarodowy program zapobiegania samobójstwom SUPRE Suicide Prevention. Program SUPRE wyszczególnia szereg kryteriów świadczących o wysokim ryzyku podjęcia aktu samobójczego. Zwraca uwagę, że osoby będące w kryzysie, doświadczające poczucia bezsilności, bezradności i rozpaczy może charakteryzować ambiwalencja dotycząca podjęcia samobójstwa, impulsywność
i trudność w ocenie rzeczywistości i konstruktywnego rozwiązania problemu doprowadzającego do kryzysu. Należy pamiętać, że fakt, iż osoba w kryzysie samobójczym zdecydowała się poinformować nas o zamiarze odebrania sobie życia może świadczyć o tym, że w obliczu przeżywanego kryzysu nie jest w stanie w inny sposób zakomunikować potrzeby uzyskania wsparcia i pomocy oraz nie potrafi samodzielnie poradzić sobie
z problemami. Raport WHO Preventing suicide – A global imperative opublikowany w 2014r. podaje, że ponad 800 000 osób rocznie umiera z powodu samobójstwa, a samobójstwo jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci
w grupie osób młodych w wieku 15-29 lat. Najwięcej samobójstw w Polsce odnotowuje się wśród osób w wieku 45-64 lata, w ostatnim okresie w grupie tej obserwuje się także wzrost ilości samobójstw.

Czynniki natury osobistej i społecznej zwiększające ryzyko podjęcia samobójstwa. Innymi czynnikami zwiększającymi to ryzyko są: płeć męska, wiek powyżej 45 lat, niedawna separacja, rozwód, wdowieństwo, utrata małżonka lub bliskiego przyjaciela, osobowość cechująca się impulsywnością, przeżywaniem złości i wrogością, ważne rocznice w życiu osobisty, samobójstwo lub zaburzenia afektywne w rodzinie, bezrobocie lub trudności finansowe, zwłaszcza gdy prowadzą do znacznego spadku poziomu życia, plany samobójcze.

Ponadto fakt podjęcia wcześniejszej próby samobójczej znacznie zwiększa ryzyko jej ponownego podjęcia. Około 20% osób ponawia próby przed upływem roku, z czego 10% kończy się śmiercią.

W przypadku, gdy stwierdzasz występowanie zagrożenia samobójczego:

 • nie bagatelizuj doświadczanych przez osobę z zagrożeniem samobójczym trudności ani zgłaszanych myśli samobójczych,

 • stwórz atmosferę wsparcia, zrozumienia i zaufania,

 • staraj się podtrzymywać rozmowę, uważnie słuchaj,

 • postaraj się kontrolować swoje emocje, nie okazuj zniecierpliwienia czy lęku,

 • usuń potencjalnie niebezpieczne przedmioty,

 • nawet na chwilę nie zostawiaj osoby zagrożonej samobójstwem samej,

 • zwróć się o pomoc - powiadom Pogotowie Ratunkowe i Policję. Nie rób tego w tajemnicy.

Pamiętaj o możliwości przyjęcia do szpitala osoby z dużym ryzykiem samobójczym wbrew woli
na podstawie Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego.

Bezwzględnie należy wezwać Pogotowie w przypadku gdy osoba:

 • mówi o występowaniu powracających, uporczywych myśli o samobójstwie,

 • mówi o zamiarze zakończenia życia w najbliższej przyszłości (w ciągu kilku najbliższych godzin lub dni),

 • informuje nas o podjętej niedawno, nieudanej próbie samobójczej,

 • mówi, że słyszy głos namawiający ją do samobójstwa lub mówiący, że życie nie ma sensu,

 • twierdzi, że życie nie ma sensu ponieważ będzie i tak potępiona, rodzina zostanie ukarana za jej grzechy (wypowiada urojenia depresyjne).

Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), często nazywany nadruchliwością, charakteryzuje się trudnościami wpływającymi na skuteczność zachowań nastawionych na wykonanie zdania. Dotyczy to przede wszystkim impulsywności, , nadmiernej aktywności ruchowej i trudności z utrzymaniem uwagi. Uznaje się, że na ogół ADHD występuje u 3 % do 5 % dzieci w wieku szkolnym. Zaburzenie najczęściej dotyka chłopców przed okresem adolescencji i jest ono wśród nich rozpowszechnione od sześciu do dziewięciu razy bardziej niż u dziewcząt. Ujawnia się zazwyczaj przed ósmym rokiem życia.

Obraz kliniczny

Dzieci z ADHD cierpią na nadmierną aktywność mięśni, biegają bez celu lub się wiercą. Mają trudności z utrzymaniem uwagi. Są bardzo roztargnione i często nie potrafią podążać za instrukcją lub wypełniać poleceń. Cechuje je impulsywne zachowanie oraz niska tolerancja frustracji. Mają one także skłonność do nieprzerwanego mówienia, są niedojrzałe społecznie i stają się towarzysko niepożądane. Dzieci z ADHD wpływają na ogół negatywnie na otoczenie. Mają zwykle ogromne trudności w relacjach z rodzicami, ponieważ nie przestrzegają zasad. Często też bywają negatywnie postrzegane przez rówieśników. Uzyskują zazwyczaj słabe wyniki w szkole ze względu na duże trudności z uczeniem się.

Leczenie i jego wyniki

W leczeniu ADHD stosuje się farmakoterapię. Substancje działające stymulująco na mózg, takie jak związki na bazie amfetaminy, wpływają uspokajająco na dzieci, a wiec mają odwrotny wpływ do tego, jaki wywierają na dorosłych. Tego rodzaju leczenie obniża nadmierną aktywność i roztargnienie nadpobudliwych dzieci, a jednocześnie zwiększa zdolność koncentracji, dzięki czemu dzieci te znacznie lepiej funkcjonują w szkole.

Innym skutecznym podejściem do leczenia dzieci z ADHD jest terapia behawioralna, polegająca na wzmacnianiu pozytywnym i strukturowaniu zadań i materiału do uczenia się w takie sposób, by zminimalizować błędy i zwiększyć możliwość bezpośredniego osiągnięcia sukcesu. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy łączeniu farmakoterapii z terapia behawioralną.

Zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze

Główną cechą zarówno zaburzeń zachowania, jak i zaburzeń opozycyjno – buntowniczych są zachowania antyspołeczne i agresywne. Zaburzenie opozycyjno-buntownicze ujawnia się zazwyczaj około szóstego roku życia, zaburzenie zachowania zaś około dziewiątego roku życia.

Obraz kliniczny zaburzenia opozycyjno-buntowniczego i zaburzenia zachowania

Podstawową cechą tego zaburzenia jest powtarzający się wzorzec utrzymujących się przez okres sześciu miesięcy zachowań negatywistycznych i buntowniczych, nieposłuszeństwa oraz zachowań nacechowanych wrogością, skierowanych przeciw autorytetom.

Podstawowym objawem zaburzenia zachowania jest uparte i powtarzające się łamanie zasad oraz nieliczenie się z prawami innych. Dzieci z zaburzeniem zachowania przejawiają takie cechy, jak otwarta lub ukryta wrogość, nieposłuszeństwo, agresja fizyczna lub słowna, kłótliwość, mściwość i skłonność do destrukcji. Takie dzieci pozbawione są tez hamulców seksualnych, mogą mieć tendencje do przemocy seksualnej, aktów wandalizmu, napadów, a nawet zabójstw.

Leczenie

Leczenie zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania koncentruje się głównie na dysfunkcjonalnych wzorcach rodziny oraz poszukiwaniu sposobów zmiany agresywnych i nieprzystosowanych zachowań dziecka.

Terapia dziecka z zaburzeniem zachowania będzie nieskuteczna, jeśli nie zostaną zastosowane środki prowadzące do zmiany jego środowiska. Jedna z interesujących i skutecznych strategii postepowania z dziećmi z zaburzeniami zachowania jest model spójnej rodziny. W podejściu tym traktuje się rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania jako osoby pozbawione umiejętności rodzicielskich, które przez własne niekonsekwentne zachowanie zaniedbują proces socjalizacji dziecka, tym samym wpływając na kształtowanie się nieprawidłowych zachowań. Dzieci uciekają od krytycyzmu rodziców, unikają go, nasilając negatywne zachowanie. To z kolei powoduje niechęć ze strony rodziców oraz krytyczne postawy. Dziecko obserwuje narastający gniew rodziców i naśladuje ten agresywny wzorzec. Gdy negatywne zachowania dziecka przyciągają uwagę rodziców, wzmacnia to owe zachowania. Na tej podstawie powstała terapia skoncentrowana na interakcji między rodzicami a dzieckiem.

Techniki terapii behawioralnej opierają się na uczeniu rodziców technik kontroli, by sami działali jako terapeuci, wzmacniając zachowania pożądane i zmieniali te warunki środowiska, które pobudzały zachowania niepożądane. Postęp następuje wówczas, gdy rodzice akceptują i nagradzają pozytywne zachowania swego dziecka, a jednocześnie przestają skupiać uwagę na zachowaniach negatywnych. Ulega wówczas zmianie ich postrzeganie dziecka i zmieniają się ich uczucia wobec niego, co prowadzi do podstawowej akceptacji., której dziecko tak bardzo potrzebuje.

Zaburzenia lękowe okresu dzieciństwa i adolescencji

W nowoczesnym społeczeństwie nikt nie jest całkowicie odporny na zdarzenia i sytuacje powodujące lęk. Większość dzieci podatna jest na lęki i niepewność – to naturalny element okresu dorastania. Jednak zachowania dzieci z zaburzeniami lękowymi przybierają formy bardziej skrajne niż zachowania tych, które doświadczają „normalnego” lęku. Wspólne cechy dzieci z zaburzeniami to m.in.: nadwrażliwość, nieśmiałość, bojaźliwość, poczucie nieudolności, zaburzenia snu i lęk przed szkołą. Dzieci, u których występują zaburzenia lękowe, zazwyczaj próbują sobie radzić ze strachem, uzależniając się od innych, aby zyskać oparcie i pomoc.


 

Lękowe zaburzenie separacyjne

Zaburzenie spowodowane lekiem separacyjnym należy do najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń lękowych okresu dzieciństwa. Dzieci z tym zaburzeniem charakteryzuje poczucie strachu bez związku z rzeczywistym zagrożeniem, nadwrażliwość, nieśmiałość, przeżywanie koszmarów nocnych i przewlekły lęk. Brakuje im pewności siebie, obawiają się nowych sytuacji. Są zależne, w szczególności od rodziców. Główną cechą obrazu klinicznego zaburzenia jest skrajny lęk przed rozłąką z osobą, do której dziecko jest najbardziej przywiązane.

Mutyzm wybiórczy

Mutyzm wybiórczy polega na niemożności mówienia w specyficznych sytuacjach społecznych, na przykład w szkole lub w grupie towarzyskiej. Uważa się, że mutyzm przeszkadza przystosowaniu do systemu edukacyjnego lub w ogóle przystosowaniu społecznemu. Rozpoznanie zaburzenia dotyczy tych dzieci, które w rzeczywistości posiadają zdolność mowy i rozumienia języka. Zaburzenie występuje we wszystkich warstwach społecznych. W około jednej trzeciej przypadków badane dzieci wykazywały wczesne jego oznaki: nieśmiałość i zamykanie się w sobie.

Przyczyny zaburzeń lękowych

Do najważniejszych przyczyn zaburzeń lękowych należą :

 1. Wrażliwość konstytucjonalna, która sprawia, że dzieci łatwo uwarunkowują się na bodźce awersyjne. Łatwo reagują zdenerwowaniem na najmniejsze rozczarowanie, np. na utratę zabawki. Trudno je uspokoić, co może spowodować, że utrwali się i uogólni nadmierna reakcja lękowa.

 2. Wcześniej przebyte choroby, wypadki lub utrata powodująca ból i cierpienie również mogą przyczynić się wystąpienia lęków.

 3. Lęk może być efektem oddziaływania nadmiernie lękowych i nadopiekuńczych rodziców, którzy uwrażliwiają dziecko na niebezpieczeństwo i zagrożenia otaczającego świata.

 4. Lęk może rozwijać się na skutek obojętności i braku zaangażowania rodziców. Dziecko niekoniecznie jest odrzucone, ale rodzice nie wspierają go w ćwiczeniu podstawowych umiejętności, ani w rozwijaniu pozytywnego obrazu samego siebie.

 5. Narażenie na przemoc może przyczynić się do obniżenia poczucia bezpieczeństwa i dobrostanu psychicznego, co z kolei wpływa na podatność dziecka na lęk.

Leczenie zaburzeń lękowych

Zaburzenia lękowe dzieciństwa mogą trwać w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, prowadząc najpierw do nieprzystosowanych zachowań związanych z unikaniem, a potem do coraz bardziej dziwacznego zachowania i myślenia oraz niezdolności dopasowania się do grupy rówieśniczej.

Leczenie farmakologiczne u dzieci stało się dziś bardziej powszechne, jednak z uwagi na niepewność co do właściwego rozpoznania należy ostrożnie stosować środki przeciwlękowe.

Dzieciom za zaburzeniami lękowymi pomaga również terapia behawioralna. Jej procedury obejmują trening asertywności, mający na celu wyćwiczenie podstawowych umiejętności oraz desensytyzację prowadzącą do redukcji zachowań lekowych. Terapia behawioralna musi być dokładnie dostosowana do szczególnego problemu dziecka.

Depresja okresu dzieciństwa

Współczesne badania potwierdziły, że depresja okresu dzieciństwa i dojrzewania jest zaburzeniem bardzo częstym. Występowanie wielkiej depresji wśród młodych ludzi na przestrzeni całego okresu dojrzewania oceniono na 15 % do 20 %.

Obraz kliniczny depresji dziecięcej

Depresja dziecięca charakteryzuje się takimi zrachowaniami, jak wycofanie, płacz, unikanie kontaktu wzrokowego, skargi na dolegliwości fizyczne, brak łaknienia, zachowania agresywne, a niekiedy samobójstwo. Depresję okresu dzieciństwa klasyfikuje się obecnie według tych samych kryteriów DSM-IV, jakie stosuje się wobec dorosłych. Jedyna zmiana dotycząca dzieci wynika z faktu, iż w depresji dziecięcej często stwierdza się drażliwość jako objaw podstawowy i być może substytut obniżonego nastroju.

Przyczyny depresji dziecięcej

Istnieje powiązanie między depresja rodziców a problemami z zachowaniem i nastrojem u dzieci. Dzieci rodziców z wielką depresją bywają słabsze, częściej poddawane diagnozowaniu psychologicznemu i psychoterapii niż dzieci rodziców bez problemów psychicznych. W powstawaniu depresji bierze zatem udział składnik genetyczny, ale także wyraźnym czynnikiem może być uczenie się.

Istotnym czynnikiem depresji dziecięcej są wyuczone zachowania będące następstwem złej adaptacji. U dzieci poddanych wpływowi negatywnych zachowań rodziców lub ich stanów emocjonalnych może rozwinąć się afekt depresyjny. Depresja wśród matek występuje dość często i ma kilka źródeł. Kobiety stają się depresyjne w czasie ciąży lub po porodzie, po części z powodu wyczerpania i zmian hormonalnych, które mogą wpłynąć na nastrój. Niektórzy badacze wskazują, że przyczynami depresji matek są nieporozumienia małżeńskie, komplikacje podczas porodu, trudności związane z opieką nad niemowlęciem.

Leczenie

Istotnym aspektem terapii psychologicznej dzieci, czy to w przypadku depresji, czy innych zaburzeń, jest wsparcie emocjonalne ze strony środowiska, co pozwala na opanowanie lepszych strategii radzenia sobie i skuteczniejszej ekspresji uczuć. Dzieci starsze i młodzież czerpią duże korzyści z pozytywnych relacji terapeutycznych, dzięki którym mają możliwość otwarcie mówić o własnych uczuciach. U dzieci młodszych dobre skutki przynosi terapia, która polega na odgrywaniu ról. Badania sprawdzające skuteczność leczenia psychologicznego depresji u młodzieży w okresie dojrzewania wykazały znaczne ustąpienie objawów po terapii poznawczo-behawioralnej. Niezbędna w leczeniu depresji u młodych ludzi jest ocena dotycząca skłonności samobójczych. Nastrój depresyjny uznaje się istotny czynnik ryzyka samobójstwa wśród dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania. Dzieci, która podjęły próbę samobójczą zagrożone są wyższym ryzykiem powtarzających się epizodów samobójczych, szczególnie w okresie najbliższych dwóch lat po wydarzeniu, niż te które nie próbowały samobójstwa. Tak wiec depresja dziecięca wymaga zdecydowanych działań terapeutycznych.

Uogólnione zaburzenia rozwojowe. autyzm

Jednym z najczęściej występujących, najbardziej zagadkowych uogólnionych zaburzeń rozwojowych jest autyzm. Zaburzenie to dotyczy szerokiego zakresu skomplikowanych zachowań: deficytów w rozumieniu i ekspresji języka, deficytów w rozwoju motorycznymi spostrzeżeń, wadliwego oceniania rzeczywistości, niezdolności do funkcjonowania w sytuacjach społecznych.

Obraz kliniczny

Zachowaniem typowym dla dzieci z autyzmem jest trzymanie się z dala od innych od najwcześniejszych lat życia. Dzieci nie przytulają się do matek ,nie wyciągają do nich rączek, nigdy się nie uśmiechają i nie przyglądają matce podczas karmienia. Nigdy też nie zwracają uwagi na innych ludzi. Typowe dla dzieci autystycznych jest to, że nie wykazują potrzeby emocjonalnego ani żadnego kontaktu z ludźmi, zwykle zdaja się nie interesować nawet kim są rodzice.

Charakterystyczny u dzieci autystycznych jest brak umiejętności posługiwania się mową lub posługiwanie się nią w sposób bardzo ograniczony. Uważa się, że przyczyną jest nieumiejętność naśladowania lub nieskuteczność uczenia się przez naśladowanie. Jeśli dziecko autystyczne mówi, to prawie nigdy nie służy to porozumiewaniu się, z wyjątkiem najbardziej szczątkowych form, na przykład „tak” w odpowiedzi na pytanie lub powtarzanie w kółko kilku usłyszanych słów – echolalia.

Charakterystyczna dla autystycznych dzieci autostymulacja zwykle przybiera formę powtarzających się ruchów, takich jak walenie głową, kręcenie się w kółko i kołysanie, co może trwać całe godziny, a także inne typowe powtarzające się zachowania.

Uwagę wielu autystycznych dzieci niezwykle zaprzątają przedmioty, na przykład kamyki, przełączniki światła, zdjęcia czy klucze. W niektórych przypadkach przedmioty są tak duże dziwaczne, że samo noszenie ich przeszkadza w podejmowaniu innych czynności. Kiedy coś zakłóci tego rodzaju zajęcie, dziecko wpada w złość lub krzyczy tak długo, aż wszystko wróci na dawne miejsce.

Leczenie

Prognozy poprawy w autyzmie są niepomyślne, a osoby, u których go rozpoznano, z powodu nasilenia zaburzeń są często niewystraczająco leczone. Leczenie farmakologiczne ma znaczenie uzupełniające i umożliwia złagodzenie tylko części behawioralnych przejawów autyzmu lub objawów współwystępujących z nim zaburzeń. W przypadku autyzmu nie ma leków, które stanowiłyby przyczynową formę leczenia, ani leków, które usuwałyby osiowe dla niego dysfunkcje.

Terapia behawioralna prowadzona w ośrodkach jest skuteczna w eliminacji zachowań prowadzących do samouszkodzeń, w ćwiczeniach podstawowych zachowań społecznych i rozwijaniu umiejętności dotyczących języka mówionego. Znaczące rezultaty można uzyskać dzięki programom prowadzonym z udziałem rodziców, przy przewadze terapii domowej nad szpitalną.

Długotrwałe rezultaty leczenia autyzmu na ogół nie są zadowalające. Wielką uwagę poświęca się tym dzieciom autystycznym, które funkcjonują na wysokim poziomie. Opieka rodzicielska nad dzieckiem autystycznym jest znacznie bardziej męcząca i stresująca niż opieka nad dzieckiem normalnym. Sytuacja rodziców dzieci autystycznych, którzy próbują je zrozumieć, otoczyć codzienną opieką i znaleźć odpowiednią pomoc w środowisku oświatowym i służbie zdrowia, często jest skrajnie frustrująca. Często są bardzo zagubieni, szukają właściwej drogi postępowania, aby poznać możliwości dziecka oraz najlepszych sposobów, aby te możliwości mogło zrealizować.


 

Gdzie można uzyskać pomoc - opieka zdrowotna i pomoc społeczna

W Polsce osobom z zaburzeniami psychicznymi świadczenia mogą być udzielane w formie: świadczeń
z zakresu pomocy zdrowotnej oraz świadczeń z zakresu oparcia społecznego. Według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi jest realizowana w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej w formie pomocy:

 • doraźnej,

 • ambulatoryjnej,

 • dziennej,

 • szpitalnej,

 • środowiskowej,

 • w domach pomocy społecznej.

Informacje o dostępnej pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym Informatorze wykazane
są dla każdego powiatu województwa mazowieckiego. Powiaty ułożone są alfabetycznie. Każdy z nich zawiera spis wszystkich zarejestrowanych placówek, świadczących na jego terenie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dane właściwego terenowo oddziału ZUS oraz powiatowego zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności. Wymienione są instytucje pomocy społecznej, które udzielają wsparcia, również finansowego, a także przyznają pomoc poza miejscem zamieszkania. Są to ośrodki pomocy społecznej (gminne ośrodki pomocy społecznej i miejskie ośrodki pomocy społecznej) oraz powiatowe centra pomocy rodzinie.
To pierwsze miejsce kontaktu w przypadku zamiaru uzyskania świadczeń opiekuńczych, wsparcia w życiu codziennym lub zamiaru korzystania z pomocy poza miejscem zamieszkania. Wyszczególnione są podmioty udzielające pomocy poza miejscem zamieszkania, czyli domy pomocy społecznej oraz środowiskowe domy samopomocy. Wymienione są podmioty odpowiedzialne za przyznawanie renty oraz różnych ulg i uprawnień. Następnie wymienione są podmioty lecznicze (poradnie i szpitale). Na końcu zamieszczona jest informacja
o podmiotach, które oferują osobom z zaburzeniami psychicznymi wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym warsztaty terapii zajęciowej. W Informatorze znajdują się także informacje na temat zakładów pracy chronionej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz zakładów aktywności zawodowej.

Do wszystkich podmiotów zamieszczone zostały dane teleadresowe, umożliwiające łatwe wyszukanie właściwego zakresu pomocy.


 

Powiat białobrzeski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie białobrzeskim:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, ul. Reymonta 11, 26-800 Białobrzegi,
  tel. 48-613-27-55, www.mgops.bialobrzegi.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Promnie, 26-803 Promna, tel. 48-615-10-03, fax 48-613-36-28,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie, 26-807 Radzanów, Radzanów 92 A, tel. 23-613-63-62, www.radzanow.pl;

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica,
  tel. 48-385-77-90, fax 48-385-77-95, gopsstarablotnica.naszops.pl;

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, tel. 48-619-13-38, www.stromiec.naszops.pl,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, tel. 48-615-70-03, www.stromiec.naszops.pl;

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach, u. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, tel. 48-615-70-03, http://mgopswysmierzyce.naszbip.pl;

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krakowska 28, 26-800 Białobrzegi, tel. 48-360-02-24, https://pcprbialobrzegi.bip.gov.pl;

 • Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu (dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie)), Niedabyl 36A, 26-804 Stromiec, tel./fax 48-619-10-28, www.dpsniedabyl.pl;

 • Środowiskowy Dom Samopomocy (dla osób z zaburzeniami psychicznymi)Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi, tel. 601-155-810, www.sdsjasionna.pl;

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie białobrzeskim:

 • ZUS Inspektorat w Grójcu, ul. J. Matejki 10, 05-600 Grójec, tel. 48-664-16-10, fax 48-664-31-75. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie białobrzeskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, tel. 48-381-50-67, 48-381-50-69, fax 48-381-50-67.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie białobrzeskim:

 • Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o.,, ul. Spacerowa 10, 26-800 Białobrzegi, tel. 48-613-27-50, tel. 48-613-28-70, fax 48 613-23-85 www.zoz.bialobrzegi.pl;

 • NZOZ IZI MED. s.c. Izabella Kwiecińska Paweł Grabarczyk Transport Sanitarny w NZOZ „IZI-MED.”, ul. Spacerowa 29, 26-800 Białobrzegi, tel. 48 883 623 370, www.izimed-nzoz.pl;

 • Poradnia Lekarza rodzinnego – Urszula Korczak, ul. Mickiewicza 23, 26-800 Białobrzegi, tel. 48-613-47-32;

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobieszynie, 26-804 Dobieszyn, ul. Leśna 6, tel. 48-619-51-43;

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Falęcicach, Falęcice 41, 26-803 Falęcice, 48-615-10-14;

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedziba w Falęcicach, ul. Kościelna 4, 260803 Przybyszew, tel. 48-615-21-55;

 • Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Radzanowie, Radzanów 72, 26-807 Radzanów, tel. 48-613-62-69;

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stromcu, ul. Nowa 10, 26-804 Stromiec, tel 48-619-10-03;

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w starej Błotnicy, Stara Błotnica 9, 26-806 Stara Błotnica, 48- 619-70-85;

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 9, 28-811 Wyśmierzyce, tel. 48-615-70-10;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny lek.med. Mariola Żołyniak Jabłońska, ul. Marii Konopnickiej 50, 26-811 Wyśmierzyce, tel. 48-615-70-06;

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olszynce k/Białobrzegów Olszynka, , 26-800 Białobrzegi, tel. 500-200-978.


 

Powiat ciechanowski

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie ciechanowskim:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ciechanów, ul. Sienkiewicza 32d, 06-400 Ciechanów,
  tel. 23-672-23-41, 23-672-31-65, 23-672-20-91, fax 23-672-20-91, www.mopsciechanow.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, tel. 23-672-48-74, fax 23-672-26-46, www.ciechanow.naszops.pl,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Glinojeck, ul. Gen. Józefa Bema 7, 06-450 Glinojeck,
  tel. 23-674-00-65, fax 23-674-00-65, http://mgopsglinojeck.idcom-web.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gołymin-Ośrodek, ul. Szosa – Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin- Ośrodek, tel. 23-671-61-83, www.golymin-osrodek.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, tel. 23-671-50-70, fax 23-671-50-70, www.grudsk.com,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ojrzeń, ul. Ciechanowska 19, 06-456 Ojrzeń. tel. 23-671-83-92, fax 23 671 83 10, www.ojrzen.pl zakładka GOPS,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Opinogóra Górna, ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna,
  tel. 23-671-70-78, www.gopsopinogora.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Regimin, ul. ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin, tel. 23-681-17-55, fax 23 681 17 56, www.gopsregimin.com,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sońsk, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk, tel./fax 23-671-30-47, www.sonsk.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, tel. 23-672-52-16, www.pcpr-ciechanow.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej (dla osób przewlekle psychicznie chorych), ul. Krucza 32, 06-400 Ciechanów, tel. 23-672-33-05, fax 23-672-97-56, www.dpsciechanow.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy (dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie), ul. Niechodzka 14o, 06-400 Ciechanów, tel. 23-673-56-38,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy (typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie),
  ul. Świętochowskiego 8, 06-400 Ciechanów, tel. 23-673-45-09.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie ciechanowskim:

 • ZUS Inspektorat w Ciechanowie (zasięg terytorialny: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk), ul. Rzeczkowska 8, 06-400 Ciechanów, tel. 23-672-44-91
  do 95, 672-68-11 do 14, fax. 23-672-21-52 Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie ciechanowskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Mikołaja Kopernika 7, 06–400 Ciechanów, tel. 23-673-40-64, fax. 23-672-52-16.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie ciechanowskim:

 • Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT Ewa Strojnowska, Karolina Strojnowska, ul. Zamkowa 24, 06-400 Ciechanów, tel. 23-673-31-62,

 • Ośrodek Diagnostyczno - Terapeutyczny, ul. Niechodzka 14a, 06–400 Ciechanów, tel. 23-674-35-32,

 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2,
  06-400 Ciechanów, tel. +48 23-673-02-14., www.szpitalciechanow.com.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32,

e-mail: wtz@dpsciechanow.pl, tel. 23 672 97 56 wew. 323

 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie Poradnia Zdrowia Psychicznego Polikliniki w Ciechanowie ul. Mickiewicza 8, 06 – 400 Ciechanów, tel. 23 673 11 42.


 

Powiat garwoliński

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie garwolińskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borowie, ul. Sasimowskiego 10, 08-412 Borowie, tel./fax. 25-685-90-68, www.borowie.pl,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, tel. 25 684 34 41, www.mopsgarwolin.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, tel. 25-682-05-60

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno, tel. 25-681-22-84, www.gorzno.ugm.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew,
  tel. 25-684-68-14, 25-684-50-59, fax 25-684-50-24 wew. 13, www.laskarzew.pl,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łaskarzew, ul. Duży Rynek 32, 08-450 Łaskarzew, tel. 25-684-59-63

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maciejowicach, ul. Tadeusza Kościuszki 17/1, 08-480 Maciejowice, tel. 25-682-57-80,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny,
  tel./fax. 25-751-12-88, www.miastkowkoscielny.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, tel. 25-685-01-42, www.parysow.pl zakładka GOPS,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy, Społecznej Pilawa, ul. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa,
  tel. 25-685-60-53, fax 25-685-60-83, www.mgops.pilawa.com.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, tel. 25-682-51-03,
  fax 25-683-27-36,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Trojanów, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów, tel. tel.: 25 682 71 20; 25 6827121; 25 6827107; 25 6827631, fax: 25 682 71 95,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, tel. 25-685-30-70; 25-685-30-71 wew. 43 i 44, fax 25-685-30-71, www.gopswilga.pl,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów, tel./fax 25 754 11 46, www.zelchow.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, tel. 25-682-43-19, www.pcprgarwolin.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Życzynie (typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie),
  Dębówka 53, 08 -455 Trojanów, tel. 25-683-44-85, www.dpswzyczynie.pl.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie garwolińskim:

 • ZUS Inspektorat w Garwolinie (zasięg terytorialny: Garwolin, Łaskarzew, Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga, Żelechów) ul. Tadeusza Kościuszki 38a, 08-400 Garwolin, tel. 25-682-22-32 do 34. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie garwolińskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania, o Niepełnosprawności w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, tel. 25-682-43-19, fax. 25-628-35-41.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie garwolińskim:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”, ul. Dobra 3 LU/9, 08-400 Garwolin, Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Głoskowie, Głosków 43,
  08-412 Borowie, tel. 511-731-933, fax 25-681-64-24, www.monar-gloskow.com.pl,

 • Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o. Aleja Legionów 11, 08-400 Garwolin,
  tel. 25-682-22-51/52/53, fax 25-684-32-13, www.smwg.pl,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, ul. Lubelska 50, 08-400 Garwolin,
  tel. 25-68-44-700, fax 25-68-44-949, www.spzozgarwolin.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, Miętne, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin tel. 25-682-49-37, 25-682-30-81,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Letnisko 9, 08-430 Żelechów, tel. 25-629-00-44.


 

Powiat gostyniński

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania
w powiecie gostynińskim:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gostynin, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin, tel. 24-236-13-60,
  fax 24-236-13-64, www.mopsgostynin.nazwa.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gostynin, ul. Parkowa 32, 09-500 Gostynin, tel. 24-236-07-76, www.gminagostynin.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, tel. 24-285-80-60,
  fax 24-285-80-54, www.pacyna.naszops.pl,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sanniki, ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki, tel. 24-277-61-56,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 3/1, 09-550 Szczawin Kościelny, tel. 24-235-13-45, fax 24-235-13-66, www.szczawin.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin, tel./fax 24-235-22-92, www.pcprgostynin.eu,

 • Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych) Czarnów 5, 09-541 Pacyna, tel./fax. 24-285-80-02, tel. 24-285-86-29,

 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyninie (ośrodek wspracia dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie), ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin, tel. 24-369-69-70, 602-239-858, www.psdsgostynin.pl.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie gostynińskim:

 • ZUS Inspektorat w Gostyninie (zasięg terytorialny: Gostynin, Pacyna, Sanniki, Szczawin Kościelny),
  ul. Płocka 37 a, 09-500 Gostynin, tel. 24-235-74-20. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie gostynińskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Ozdowskiego 1 A, 09-500 Gostynin,
  tel. 24-235-22-92.


 

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie gostynińskim:

 • Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, Zalesie 1, 09-500 Gostynin, tel. 24-236-00-00, fax 24-235-80-89,
  www.spoz-zalesie.pl,

 • Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia „Medicus Wojska Polskiego”,
  ul. Wojska Polskiego 35, 09-500 Gostynin, tel. 24-235-04-15,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin, tel. 24-235-79-79, www.wtz.wgostyninie.pl.


 

Powiat grodziski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie grodziskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Baranów, ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów,
  tel./fax 46-865-03-17, www.gops-baranow.org,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Grodzisk Mazowiecki, ul. Bairda 38a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
  tel. 22-755-00-70, 22-755-51-11, fax. 22-755-61-69, 22-755-58-69, www.opsgrodzisk.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, tel./fax (46) 856-40-44 www.jaktorow.pl zakładka GOPS, www.gopsjaktorow.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Milanówek, ul. Kościuszki 16, 05-822 Milanówek, tel. 22-755-86-35, 22-724-97-92, fax 22-724-90-83, www.milanowek.naszops.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Podkowa Leśna, ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna,
  tel. 22-729-10-82 www.ops.podkowalesna.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żabia Wola, ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola, tel. 46-857-82-88, 46-857-84-80, fax 46-857-82-88 wew. 25, www.gops.zabiawola.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daleka 11(budynek Szpitala Zachodniego), 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22-724-15-70,22-724-07-09, fax 22-724-15-70, www.pcpr.powiat-grodziski.pl,

 • Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej Milanówek (typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Piasta 5,
  05-822 Milanówek, tel. 22-724-98-52, 22-724-93-57, 515-123-064, www.milanowek.ksnaw.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej Podkowa Leśna (typ: dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Błońska 46/48,05-807 Podkowa Leśna, tel./fax 22-759-22-08, www.sds.ksnaw.pl.

 •  


 

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie grodziskim:

 • ZUS Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim (zasięg terytorialny: Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Żabia Wola) ul. Pańska 17, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie grodziskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22-724-07-09 wew. 42, 37, 36, 35, 25.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie grodziskim:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Terapia Uzależnień „Cisowa”, Czarny Las, ul. Cisowa 20, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22-792-15-17, 666-356-505, fax 22-357-91-93, www.terapia-cisowa.pl,

 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22-755-91-05, 22-755-91-07, www.szpitalzachodni.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Malwa plus”,
  ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22-755-60-51 wew. 17, 27, www.malwapluswtz.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym KSN AW, ul. Piasta 30, 05-822 Milanówek, tel. 22 724 97 48, www.milanowek.ksnaw.pl, www.wtzmilanowek.ksnaw.pl.

Powiat grójecki

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie grójeckim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Belsk Duży, ul. J. Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży,
  tel. 48-661-16-41, fax 48-661-16-41, www.belskduzy.naszops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów, tel. 48-326-06-47,
  fax 48-668-06-55,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chynów, ul. Główna 67, 05-650 Chynów, tel. 48-661-57-55, www.gops.chynow.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Goszczyn, ul. Bądkowska 1a, 05-610 Goszczyn, tel. 48-663-21-14, fax 48-663-20-16,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grójec al. Niepodległości 6a, 05-600 Grójec,
  tel. 48-664-31-55, fax 48-664-36-78,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jasieniec, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, tel. 48-66-13-337,
  fax 48-66-13-581,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mogielnica, ul. Rynek 11, 05-640 Mogielnica,
  tel. 48 663-53-26,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowe Miasto nad Pilicą, Pl.O.H. Koźmińskiego 1/2,
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, tel. 48-674-13-47,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pniewy, Pniewy 28/3, 05-652 Pniewy, tel. 48-668-64-85,

   

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Warka, ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka, tel. 48-667-02-20, fax 48-667-43-40, www.mgops.warka.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec, tel. 48-664-28-30, www.pcprgrojec.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej (typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Ogrodowa 18, 26-420 Nowe Miasto n. Pilicą, tel. 48 674 00 70, www.ogrodowanowemiasto.naszdps.pl

 • Dom Pomocy Społecznej „Pod Topolami” (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych) Lesznowola,
  ul. Grójecka 1, 05-600 Grójec, tel. 48-664-25-48, www.dpslesznowola.2ap.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie) Łychowska Wola 24, 05-604 Jasiniec, tel. 48-389-54-77.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie grójeckim:

 • ZUS Inspektorat w Grójcu (zasięg terytorialny: Belsk Duży, Białobrzegi, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Tarczyn, Warka, Wyśmierzyce) ul. J. Matejki 10, 05-600 Grójec, tel. 48-664-16-10. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie grójeckim:

 • Właściwy terenowo Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Radomiu,
  ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, tel.48-381-50-67, fax 48-381-50-67, www.zoon-radom.finn.pl, zoon@spradom.eu.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie grójeckim:

 • Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o., ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec, tel. 48-664-91-00, www.pcmg.pl,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Tomaszowska 43,
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, tel. 48-674-38-00, www.zoz-nowemiasto.net,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Jana Pawła II 24, 05-600 Grójec, tel. 48-661-28-90,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Grójecka 11, 05-660 Warka, tel. 48-667-00-86, www.tecza-warka.pl.


 

Powiat kozienicki

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie kozienickim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko, ul. Spacerowa 2a, 26-930 Garbatka-Letnisko, tel. 48-621-03-14, fax 48-621-03-14, http://gopsgarbatkaletnisko.bipstrona.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głowaczowie, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów, tel. 48-623-10-75, 48-623-10-51 wew. 40,48fax 48-623-10-51, www.glowaczow.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów,
  tel. 48-621-50-35 w. 28, fax 48 621 50 46, www.gniewoszow.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, tel./fax. 48-662-70-14,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. Skłodowskie-Curie3, 26-900 Kozienice, tel. 48-614-65-57, , fax 48-614-67-62, www.opskozienice.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew,
  tel. 48-621-70-25, 48-621-71-05, 48-621-70-85,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie, ul. 11 Listopada 2, 26-922 Sieciechów,
  tel.  48-621-61-12, 48-621-60-23, www.sieciechow.pl zakładka GOPS,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice, tel. 48-382-05-63, 48-382-05-64, 48-382-05-65, fax 48-382-05-62,

 • Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych),
  ul. Lubelska 50, 26-900 Kozienice, tel. 48-614-32-69.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie kozienickim:

 • ZUS Inspektor w Kozienicach (zasięg terytorialny: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Sieciechów) ul. Radomska 43, 26-900 Kozienice, tel. 48-382-04-64. Centrum obsługi telefonicznej (COT):22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie kozienickim:

 • Właściwy terenowo Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Radomiu,
  ul. T. Mazowieckiego 7 26-600 Radom, tel. 48-381-50-67, 48-381-50-69, fax 48-381-50-68.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie kozienickim:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”, ul. Sienkiewicza 28,
  26-900 Kozienice, tel. 48-614-30-30, 48 614 30 26, 48-614-30-33, www.przychodniekozienicie.pl,

 • Agnieszka Wnukowska Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej, ul. Lubelska 69A,
  29-900 Kozienice,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice, tel. 614-67-91, kom. 506-317-003 www.wtzkozienice.pl.

 •  

Powiat legionowski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie legionowskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jabłonna, ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna, tel. 22-782-46-51,
  22-784-46-20, fax 22-782-46-51, www.gopsjablonna.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Legionowo, ul. Aleja 3 Maja 28, 05-120 Legionowo, tel. 774 08 66, fax 22 774 28 37, www.opslegionowo.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nieporęt ul. Plac Wolności 2A, 05-126 Nieporęt, tel. 22-490-43-41,
  22-490-43-44, fax 22-77-48-789 w. 106, www.gops.nieporet.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Serock, ul. Kościuszki 15, 05-140 Serock, tel./fax 22-782-61-18,
  22-782-71-39, www.ops.serock.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Wieliszew, al. Solidarności 25, 05-135 Wieliszew, tel./fax 22-782-25-22,
  22-782-26-66, www.wieliszew.naszops.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, tel. 22-764-01-40, fax. 22-764-01-41 www.legionowo.pcpr.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku (typ: dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie), ul. Wyzwolenia 31, 05-140 Serock tel./fax. 22-782-68-43, www.integracjaserock.pl.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie legionowskim:

 • ZUS Inspektorat w Legionowie (zasięg terytorialny: Legionowo Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew) ul. Słowackiego 20, 05-120 Legionowo, tel. 22-767-40-00. Centrum obsługi telefonicznej (COT):
  22-560-16-00.


 


 

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie legionowskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Jagiellońska 71, 05-120 Legionowo,
  tel. 22-766-44-04.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie legionowskim:

 • Jerzy Petz MEDIQ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo, tel. 22-774-26-40, www.mediq.pl,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BERMED” w Wieliszewie, ul. Niepodległości 85,
  05-135 Wieliszew, tel. 22-782-23-85, www.ber-med.pl,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LEGIONOWO”, ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo,
  tel. 22-774-51-51, fax 22-767-59-01, www.nzozlegionowo.pl,

 • Przychodnia Lekarzy Specjalistów EL-MED., ul. Krasińskiego 70, 05-120 Legionowo, tel./fax. 22-784-57-24, 22-784-93-36, www.elmed.com.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Orląt Lwowskich 8, 05-119 Legionowo, tel. 508-827-472, www.mbfatimska.pl/wtz.


 

Powiat lipski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie lipskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chotcza, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza, tel. 48-375-10-32 wew. 23, fax 48-375-10-33, www.chotcza.pl zakładka GOPS,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów,
  tel./fax: 48-378-80-44, www.ciepielów.pl zakładka GOPS,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko tel./fax 48-378-01-82 wew. 22, 48-378-01-25, www.lipsko.ops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rzeczniów, Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów, tel. 48-616-70-37, www.rzeczniow.naszops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno, tel. 48-378-60-74,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Solec nad Wisłą, Rynek 1/1, 27-320 Solec nad Wisłą,
  tel. 48-376-12-66 w. 28, fax 48-376-12-66 w.17, www.solec.pl zakładka GOPS,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lipsk, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, tel./fax: 48-378-10-11,
  pcprlipsko.samorzad.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Lipsku typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
  ul. 1-go Maja 79, 27-300 Lipsko, tel. 48-378-23-42, fax. 48-378-27-16, www.dpslipsko.pl,

 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom w Lipsku” (typ: dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie), ul. Kilińskiego 13, 27-300 Lipsko, tel. 48-378-11-48,

 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach „Dworek Uroczysko” (typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie), Łaziska 101, 27-310 Ciepielów, tel. 609-804-748.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach. (typ: dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie), Podkońce 99, 27-353 Rzeczników, tel./fax: 48-616-71-15.


 

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie lipskim:

 • ZUS Biuro Terenowe w Lipsku (zasięg terytorialny: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno,
  Solec nad Wisłą) ul. Partyzantów 10, 27-300 Lipsko, tel. 48-378-09-21. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie lipskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, tel. 48-378-30-46, fax: 48-378-30-44.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie lipskim:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2,
  27-300 Lipsko, tel. 48-378-01-28, fax. 48-378-02-27,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie, Rzeczniów 1a, 27-353 Rzeczniów,
  tel. 48-616-70-06, spzporzeczniow.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Zwoleńska 14, 27-300 Lipsko, tel. 48-378-00-63,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno, tel. 48-378-66-37,

 • Audiofon Sp. z o.o., Sp. k., ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko, tel. 48-332-03-60

 • Fizjomed Dawid Kaźmierski, ul. Kościuszki 4, 27-300 Lipsko, tel. 507-088-307,

 • Waldemar Studniarz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe DENTAL-MED., ul. 1-go Maja 16a, 27-3—Lipsko, tel. 48-378-12-63,

 • Przed. Obr. i Fabr. Art. Med. Pofam-Poznań Sp. z o.o., w Poznaniu Sklep Specj. Zaopatrzenia Medycznego, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko, tel. 48-378-02-52,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie, ul. Batalionów Chłopskich 6, 27-310 Ciepielów, tel. 48-378-80-11,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chotczy, Chotcza-Józefów 64, 27-312 Chotcza, tel. 48-375-10-02,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennie, ul. D. Czachowskiego 4, 27-250 Sienno, tel. 48-312-13-60

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennie, ul. Słoneczna 2, 27-350 Sienno, tel. 48-378-60-25,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Solcu nad Wisłą, ul. Słoneczna 2, 27-320 Solec nad Wisłą, tel./fax: 48-376-12-06.


 

Powiat łosicki

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie łosickim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Huszlew, 08-206 Huszlew 77, tel./fax 83-358-01-96,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy, Społecznej Łosice, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice,
  tel./fax. 83-357-37-47, www.mgops.losice.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Olszanka, Olszanka 42, 08-207 Olszanka, tel./fax. 83-357-51-19, www.gopsolszanka.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Platerów, ul. Dworcowa 21, 08-210 Platerów, tel./fax. 83-357-84-11, www.gops-platerow.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki, tel./fax 83-359-92-44, www.gopssarnaki.naszops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica,
  tel. 83-358-78-22 wew. 25, www.ops.kornica.org,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, tel. 83-359-05-51,
  tel./fax 83-357-19-41, www.pcpr.losice.pl.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie łosickim:

 • ZUS Biuro Terenowe w Łosicach (zasięg terytorialny: Huszlew, Łosice, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica), ul. Kilińskiego 2, 08-200 Łosice, tel. 83-357-39-70. Centrum obsługi telefonicznej (COT):
  22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie łosickim:

 • Właściwy terenowo Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Siedlcach,
  ul. Prusa 18, 08-110 Siedlce, tel. 25-794-31-97.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych w powiecie łosickim:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice, tel. 83-357-32-31,
  83-357-24-38, 83-357-24-25, www.spzozlosice.pl.


 

Powiat makowski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie makowskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czerwonka, Czerwonka Włościańska 38a, 06-232 Czerwonka,
  tel. 29-717-98-24, 29-717-98-51, fax 29-717-98-24,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Karniewo, ul. Pułtuska 5, 06-425 Karniewo, tel. 29-767-04-21,
  29-767-04-23, www.karniewo.pl zakładka POMOC SPOŁECZNA kategoria Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc, tel./fax 29-717-50-72,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Maków Mazowiecki, ul. Polna 1, 06-200 Maków Mazowiecki,
  tel./fax 29-691-14-01, 29-717-12-51, www.makowmazowiecki.pl zakładka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Młynarze, ul. Ostrołęcka 7A, 06-231 Młynarze,
  tel./fax 29-768-11-26, e-mail: gops-mlynarze@wp.pl, www.gopsmlynarze.bip.eur.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Płoniawy-Bramura, Płoniawy – Bramura 83C, 06-210 Płoniawy-Bramura, tel. 29-717-89-61, fax 29-717-89-69, e-mail: ops@ploniawy-bramura.pl

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Różan, Plac Obrońców Różana 4, 06-230 Różan, tel. 29-766-90-90,
  fax 29-766-91-77, www.rozan.naszops.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Rzewnie, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie, tel. 29-761-34-77, 29-767-30-11,
  fax 29-761-34-77,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sypniewo, ul. Ostrołęcka 27, 06-216 Sypniewo,
  tel./fax 29-717-74-37,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szelkowie, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków,
  tel./fax 29-717-67-29, tel. 717-67-30, 717-67-45,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200 Maków Mazowiecki tel. 29 717 21 87, tel./fax 29 717 21 34,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Makowie Mazowieckim (typ: dla osób psychicznie chorych
  i niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 A, 06-200 Maków Mazowiecki, tel. 29-717-32-89.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie makowskim:

 • ZUS Inspektorat w Makowie Mazowieckim (zasięg terytorialny: Maków Mazowiecki Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy - Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo, Szelków),
  ul. Kopernika 6a, 06-200 Maków Mazowiecki, tel. 29-717-21-95 do 98. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie makowskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3,
  06-200 Maków Mazowiecki tel./fax: 29-717-06-65.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych w powiecie makowskim:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki tel. 29-714-24-00, fax: 29-714-22-99, www.szpital-makow.pl.

 •  

Powiat miński

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie mińskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, tel. 25-759-59-47, www.gopsceglow.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie,
  tel. 25-756-47-00, 25-756-47-27, fax: 25-756-47-34, www.gopsdebewielkie.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre tel. 25-757-11-23,
  fax 25-757-11-23, www.gminadobre.pl zakładka Jednostki organizacyjne kategoria Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Halinów, ul. Mickiewicza 23, 05-074 Halinów, tel. 22-760-00-84, 22-760-02-67, fax 22-760-02-20 www.mops.halinow.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, tel./fax 25-757-91-64 http://jakubow.pl/gops/,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Kałuszyn, ul. Wojska Polskiego 20, 05-310 Kałuszyn tel. 25-757-61-47,
  fax 25-757-61-47,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz tel./fax 25-752-10-89,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel./fax 25-758-22-24, www.minskmaz.mops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel./fax 25-758-19-32 www.minskmazowiecki.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mrozy, ul. Armii Krajowej 12, 05-320 Mrozy, tel. 25-757-47-15, www.mrozy.naszpos.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Siennica, ul. Latowicka 9, 05-332 Siennica, tel./fax 25-757-22-64 www.gopssiennica.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, tel. 25-757-58-79, 25-757-58-78 fax 25-752-20-19,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sulejówek, ul. Świętochowskiego 4, 05-071 Sulejówek,
  tel. 22-783-59-49, 22-783-97-58 fax 22-783-99-67,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
  tel./fax 25-756-40-26, www.pcpr-minskmaz.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Kątach (typ: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie),
  Kąty 22, 05-332 Siennica, tel. 25-799-19-07, 25-757-26-71 www.katy.dps.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni (typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie), Mienia 300, 05-319 Cegłów, tel. 25-757-01-60, 25-757-09-49, www.jedlina.dps.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni, typ: dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz
  dla osób psychicznie chorych, Mienia 94, 05-319 Cegłów, tel. 25-757-02-03, fax. 25-757-09-38 www.dpsmienia.home.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej „Kasmin” (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych) Drożdżówka 5a,
  05-332 Siennica, tel./fax: 25-799-21-23, http://www.kasmin.pl/dom-pomocy-spolecznej.html,

 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim (typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25-759-32-98 www.psds-minskmaz.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Kościelna 18,
  05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25-756-32-06, www.sds.minsk.caritas.pl.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy typ: dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ul. Licealna 3 05-320 Mrozy, tel. 506 804 563, sds.mrozy@caritas.pl.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie mińskim:

 • ZUS Inspektorat w Mińsku Mazowieckim (zasięg terytorialny: Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów), ul. Warszawska 84, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 759 50 01
  Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22 560 16 00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie mińskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. 25-756-40-01, 25-756-40-26 fax 25-756-40-26.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie mińskim:

 • „KAŚMIN” S.C. Dom Seniora, Drożdżówka 5A, 05-332 Siennica, tel. 25-799-21-23, fax: 25-799-21-23 www.kasmin.pl,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku, ul. Idzikowskiego 7B, 05-070 Sulejówek, tel. 22-783-10-45, www.spzozsulejowek.pl,

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
  tel. 25-506-51-00, 25-758-30-01, 25-758-30-02, 25-758-30-03, www.spzozmm.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej „Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej”, ul. Wyszyńskiego 58, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25-758-27-79, www.wtz.minsk.caritas.pl.

 •  

Powiat mławski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie mławskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie, ul. T. Kościuszki 3, 06-520 Dzierzgowo,
  tel. 23-653-30-08,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, tel. 23-655-50-28 w.37, www.lipowieck.naszops.pl,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława, tel./fax 23-654-35-60, 23 654 27 69 www.mops-mlawa.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie, ul. Mławska 4, 06-540 Radzanów, tel. 23-679-80-79, www.gops.radzanow.com,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo,
  tel. 23-679-42-47,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stupsk, ul. Sienkiewicza 10a, 06-560 Stupsk, tel. 23-653-12-54-(55) w. 17, 23-653-11-54, www.stupsk.pl/gops,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szreńsku, Plac Kanoniczny 10, 06-550 Szreńsk, tel./fax. 23-653-41-20, 23-653-40-28 w. 21,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo, tel. 67 211-55-12, 67 211-55-28, 67 211-55-39, http://www.gopsszydlowo.naszops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej, Wieczfnia Kościelna 96, 06-513 Wieczfnia Kościelna, tel. 23-654-05-76,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, tel. 25 641-73-13, 25 641-33-23, www.wisniew.ops.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Reymonta 4, 06-500 Mława, tel. 23-654-43-56,

 • Dom Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych) Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo, tel. 23-684-40-04, www.zdrowajesien.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Juliusza Słowackiego 16, 06-500 Mława, tel. 23-654-41-33,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzegowie (typ: dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Słowackiego 33, 06-445 Strzegowo, tel. 23-679-42-84.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie mławskim:

 • ZUS Inspektorat w Mławie (zasięg terytorialny: Mława, Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo) ul. Padlewskiego 29/31,
  06-500 Mława, tel. 23-654-35-35, 23-655-00-31/32 fax 23-654-41-04. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie mławskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Reymonta 4, 06-500 Mława,
  tel. 23-654-53-70, fax.23 654 53 70.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych w powiecie mławskim:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. Dr Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława,
  tel. 23-654-32-35, 23-654-32-40, https://szpitalmlawa.pl.


 

Powiat nowodworski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie nowodworskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie, ul. Warszawska 59, 05-152 Czosnów,
  tel./fax 22-785-05-58, www.gopsczosnow.naszbip.pl;,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, tel. 22-785-65-82,
  fax 22-785-65-82, https://leoncin.bip.net.pl, zakładka Gmina, kategoria Jednostki organizacyjne;

 • Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk,
  tel. 23-693-30-06, www.mopsnasielsk.pl;

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel./fax 22-775-27-30, 22-775-29-83, www.opsndm.naszops.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku, ul. Słoneczna 51, 05-180 Pomiechówek,
  tel./fax 22-785-45-19, tel. 22-785-40-10, 22-765-23-50, www.pomiechowek.naszops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, ul. Koźmińskiego 15, 05-170 Zakroczym,
  tel. 22-785-22-99, fax: 22-785-35-04, www.zakroczym.naszops.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Chemików 6,, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,tel. 22-365-01-20, fax: 22-365-01-34,www.pcpr.nowodworski.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych)
  ul. T. Kościuszki 25, 05-190 Nasielsk, tel. 23-693-02-64, fax. 23-693-06-00, www.dps.nowodworski.pl.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie nowodworskim:

 • ZUS Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim (zasięg terytorialny: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Leoncin, Nasielsk, Pomiechówek, Zakroczym) ul. Modlińska 10, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22-775-74-67. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.


 

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie nowodworskim:

 • Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Chemików 6,, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22-765-32-05, 22-765-32-06.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie nowodworskim:

 • Garnizonowa Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie,
  ul. 29 listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22-713-48-39, www.gplek.pl,

 • Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, ul. Działkowa 13, Kazuń – Bielany, 05-152 Czosnów, tel. 22-794-02-97, fax. 22-632-24-01, www.wtd-mor.waw.pl,

 • Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22-785-83-01, fax. 22-765-83-01, https://e-portal.ncm.med.pl/,,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, ul. Sportowa 2, 05-190 Nasielsk,
  tel. 23-691-26-06, 23 691 25 03, www.zoznasielsk.pl,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasza Przychodnia”, ul. Paderewskiego 3B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22-775-55-87, http://www.naszaprzychodnia.com,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, , ul. Bohaterów Modlina 77a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22-775-55-15,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej „W sercu Kampinosu” prowadzony przez Fundacje „A KUKU”, Górki 67, 05-155 Leoncin, tel. 519-694-407, https://www.fundacjaakuku.pl/,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Caritas DiecezjiWarszawsko-Praskiej, ul. Chemików 6 piętro 3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 506-804-391, 797-542-180.

Powiat ostrołęcki

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie ostrołęckim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Baranowo, Plac XXX-lecia 7, 06-320 Baranowo,
  tel./fax 29-761-36-77,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia, tel. 29-772-70-84,
  fax 29-772-70-17,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29-761-45-67, 29- 761-45-85, 29-761-45-92, 29-761-45-93, 29-761-48-87 www.czerwin.e-ops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Goworowo, ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, 07-440 Goworowo, tel./fax 29-761-40-15, www.gops.goworowo.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło, tel. 29-761-89-34, www.ops.kadzilo.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, tel. 29-761-19-95, www.ops.lelis.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, tel. 29-772-54-75,
  fax 29-772-54-75,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, tel. 29-772-13-98,
  fax 29-772-24-51, www.ops.myszyniec.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, tel./fax 29-764-78-75, www.gops.olszewo-borki.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Rzekuń, ul. Kolonia 1 b, 07-411 Rzekuń, tel./fax 29-761-73-95 wew.108, 29-643-20-80 wew. 108,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn,
  tel./fax 29-767-10-03,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 764 62 33,

fax 29 764 62 33 www.powiatostrolecki.pl zakładka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie (typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie), Czarnowo 63, 07-440 Goworowo, tel. 505-118-174, http://sds-czarnowo.goworowo.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszyńcu (typ: dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie), ul. Białusny Lasek 19, 07-430 Myszyniec, tel. 29-772-10-80, www.myszniec.pl, zakładka Pomoc Społeczna,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Sikorskiego 45, 07-410 Ostrołęka, tel. 29-766-41-36.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie ostrołęckim:

 • ZUS Inspektorat w Ostrołęce (zasięg terytorialny: Ostrołęka, Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn) ul. Dr A. Kuklińskiego 3,
  07-410 Ostrołęka, tel. 29-760-77-02 do 12, 760-03-70 do 74. Centrum obsługi telefonicznej (COT):
  22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie ostrołęckim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 734-155-153.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie ostrołęckim:

 • Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Lipiance, Lipianka 2a,
  07-440 Goworowo, tel. 29-768-24-01, www.lipianka.monar.org,

 • Przychodnia Lekarska „Zdrowie”, ul. 3 Maja 4, 07-415 Olszewo – Borki, tel. 29-761-32-63.

Miasto Ostrołęka

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w Ostrołęce:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Gen. J. Hallera 12, 07-410 Ostrołęka, tel. 29-764-41-30, fax. 29-764-36-28, www.mopr.ostroleka.pl, www.ostroleka.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce Im. Kard. S. Wyszyńskiego (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych) ul. Rolna 27, 07-410 Ostrołęka, tel. 29-760-22-80/81, fax. 29-760-22-85, www.dps-ostroleka.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Farna (typ: dla osób psychicznie chorych) ul. Farna 21,
  07-410 Ostrołęka, tel. 29-764-66-39,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  ul. Starosty Kosa 12a, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 761 61 04,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy typ: dla osób niepełnosprawnych, ul. Sikorskiego 45,
  07-410 Ostrołęka, tel. 29-766-41-36.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w Ostrołęce:

 • ZUS Inspektorat w Ostrołęce, ul. Dr A. Kuklińskiego 3, 07-410 Ostrołęka, tel. 29-760-77-02 do 12,
  760-03-70 do 74. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w Ostrołęce:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Spokojna 16, 07-409 Ostrołęka,
  tel. 29-764-52-72, fax 29-764-52-72 wew. 116.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w Ostrołęce:

 • Przychodnia Lekarza Rodzinnego Sylwia Figura – Mirońska, ul. I Armii Wojska Polskiego 26,
  07-401 Ostrołęka, tel. 29-769-16-73,

 • NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne S.C. Joanna i Konrad Pokraśniewicz, ul. Hallera 39,
  07-410 Ostrołęka, tel. 29-764-62-77,

 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120A,
  07-410 Ostrołęka, tel. 29-765-21-00, fax. 29-760-45-69, www.szpital.ostroleka.pl,

 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Kościuszki 24/26,
  07-410 Ostrołęka, tel. 29-764-83-43,

 • Alicja Siennicka Ośrodek Diagnostyczno - Rehabilitacyjny, ul. Poziomkowa 12, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29-714-26-83, 60-839-38-44,

 • Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Ostrołęce,
  ul. Inwalidów Wojennych 21, 07-410 Ostrołęka, 29-764-39-70,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”, ul. Celna 11a, 07-410 Ostrołęka, tel. 29-643-19-00,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej „Motylki”, ul. Mazowiecka 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 29-766-59-18,

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji „Promyk”, ul. Kołobrzeska 7, Ostrołęka, tel. 29 714 26 58.

 

Powiat ostrowski

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie ostrowskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Andrzejewo, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo,
  tel./fax 86-271-71-20,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Boguty Pianki, Aleja Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki,
  tel./fax 86-277-50-73, www.gimna-boguty-pianki.pl zakładka zdrowie i pomoc społeczna,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brok, Plac Kościelny 6, 07-306 Brok, tel. 29-745-75-57,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Małkinia Górna, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna,
  tel. 29-745-56-91, www.ops.malkiniagorna.eu,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur, tel. 86-277-41-18, www.gops.gminanur.pl,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ostrów Mazowiecka, ul. K. Warchalskiego 3,
  07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29-745-32-41, 29-745-24-45, www.mops.ostrowmaz.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29-745-21-91, 29-746-86-00,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 42,07-303 Stary Lubotyń,
  tel. 29-644-64-22 wew. 107,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie,
  tel. 86-475-40-71 wew. 26,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, tel. 29-645-80-00
  w. 32, fax 29-645-80-01,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne,
  tel. 86-270-60-04 wew. 20 lub 27, fax. 86-276-31-30, www.zarebykos.naszops.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Widnichowska 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
  tel./fax 29-645-53-98, 29-645-53-99, http://www.pcprostrowmaz.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy (typ: dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie) ul. K. Warchlaskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29-644-14-12, www.sdsostrow.pl,

 • Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Kreatywni Stare Lubiejewo, ul. Słoneczna 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 662-756-045.

 • Centrum Integracji Społecznej, ul. Chopina 2B, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29-679-54-50 wew. 59

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie ostrowskim:

 • ZUS Inspektorat w Ostrowi Mazowieckiej (zasięg terytorialny: Ostrów Mazowiecka, Andrzejewo, Boguty - Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne) ul. Stanisława Dubois 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29-746-27-01, 29-745-23-34, 29-745-20-50, fax 29-746-28-94. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie ostrowskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Widnichowska 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29-645-53-97.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych w powiecie ostrowskim:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 68,
  07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29-746-37-11 dp 18, www.szpitalostrowmaz.pl.


 

Powiat otwocki

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie otwockim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
  tel./fax 22-789-70-60, www.gops.com.pl,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Józefów, ul. Curie-Skłodowskiej 5/7, 05-420 Józefów,
  tel./fax 22-789-53-93,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew,
  tel. 22-780-94-61, http://www.mgopskarczew.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kołbiel, ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, tel. 25-757-39-92 wew. 6,
  fax 25-757-39-97, gopskolbiel.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck, tel. 25-685-71-77, fax: 25-685-70-90, www.gopsosieck.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Otwock, ul. Sosnowa 4, 05-400 Otwock, tel. 22-779-36-32/90 wew. 24,
  fax 22-779-36-32/92 wew. 25, www.opsotwock.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16a, 08-443 Sobienie-Jeziory, tel. 25-685-80-69, tel./fax 025-685-80-69, www.gopssobienie.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wiązowna, ul. Radiówek 25, 05-462 Wiązowna,
  tel./fax 22-780-46-59 w.31, tel. 22-780-46-59, www.gops-wiazowna.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock, tel. 22-788-40-44,
  22-719-48-10, 22-719-48-12 fax 22-788-40-44, www.pcprotwock.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej „Anielin” (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych) ul. Anielin 1,
  05-480 Otwock tel./fax 22-779-36-93,

 • Dom Pomocy Społecznej „Hostel” im. Jana Pawła II (typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock tel. 22-779-35-42,

 • Dom Pomocy Społecznej w Otwocku (typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie),
  ul. Konopnickiej 17, 05-400 Otwock, tel./fax 22-779-34-03,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku (typ: dla osób psychicznie chorych) ul. Pułaskiego 5a,
  05-400 Otwock, tel./fax 22-779-34-12, http://sds-otwock.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy (typ: dla osób psychicznie chorych) ul. Gen. Berlinga 1,
  05-480 Karczew tel. 22-780-90-58,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku (typ: dla osób psychicznie chorych) Radiówek 25,
  05-462 Wiązowna, tel. 22-610-45-81.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie otwockim:

 • ZUS Inspektorat w Otwocku (zasięg terytorialny: Józefów, Otwock, Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna) ul. Poniatowskiego 17, 05-400 Otwock, tel. 22-719-45-60,
  fax 22-719-45-87. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie otwockim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock,
  tel./fax 22-788-40-44, 22-719-48-12.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie otwockim:

 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., Zagórze, 05-462 Wiązowna, tel. 22-468-24-00, fax: 22 773 33 23, www.centrumzagorze.pl,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock, tel. 22-779-20-61, fax 22-779-46-71, www.zozmswia.pl,

 • Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stefana Batorego 44, 05-400 Otwock, tel. 22-778-26-00, fax 22-779-09-90, www.pcz-otwock.pl,

 • Rodzinne Centrum Zdrowia, ul. Grunwaldzka 13, 05-402 Otwock, tel. 22-710-18-01, 22-710-18-02,
  22-710-18-88, www.rcz.com.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Techniczna”, ul. Słoneczna 15, 05-410 Józefów, tel./fax 22-789-31-46, www.sitechniczna.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy”, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna, tel./fax. 22-789-03-71, www.wtzjestesmy.pl,

 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy”, ul. Wspólna 46,
  05-462 Duchnów, tel. 22-789-90-03.


 

Powiat piaseczyński

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie piaseczyńskim:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Góra Kalwaria, ul. Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria, tel./fax 22-727-29-07, tel. 22-375-93-71, fax 22-375-93-70, www.ops.gorakalwaria.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Konstancin-Jeziorna, ul. Rycerska 13, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
  tel. 22-756-34-84, 22-756-34-85,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lesznowola, ul. Gminna 66, 05-506 Lesznowola, tel. 22-757-92-32, wew. 235, fax 22-757-92-32, www.gops-lesznowola.pl,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno,
  fax. 22-750-33-08, tel 22-737-23-97, 22-756-72-63 , www.mgops.piaseczno.eu,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Prażmów, ul. Czołchańskiego 17, 05-505 Prażmów,
  tel./fax. 22-727-05-26, tel. 22-736-19-56, www.gops-prazmow.pl/gops,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, tel. 22-715-79-35, 22-715-79-87, http://www.tarczyngops.samorzad.pl/,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. 22-756-62-40, fax. 22-756-62-41, www.pcprpiaseczno.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej (typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin Jeziorna, tel./fax. 22-756-41-36, www.konstancin.naszdps.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii (typ: dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych) ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria, tel. 22-727-35-04, 22-72-73-147, 22-72-73-440, www.dpsgorakalwaria.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (typ: dla przewlekle psychicznie chorych kobiet) ul. Gościniec 32, 05-503 Głosków, tel. 22-757-81-76.


 

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie piaseczyńskim:

 • ZUS Inspektorat w Piasecznie (zasięg terytorialny: Góra Kalwaria, Konstancin Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów) ul. Puławska 34b, 05-500 Piaseczno, tel. 22-560-16-00.
  , e-mail: cot@zus.pl.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie piaseczyńskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno,
  tel. 22-756-62-07, 22-756-62-39, fax 22-737-11-58.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie piaseczyńskim:

 • Centrum Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Czajewicza 5/7 lok. 49, 05-500 Piaseczno, tel. 22-735-00-36, 22-735-00-37, www.centrumzdrowia.com,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Anny w Piasecznie, ul. Mickiewicza 39,
  05-500 Piaseczno, tel. 22-735-41-00, www.emc-sa.pl,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie ul. Warszawska 42, 05-555 Tarczyn,
  tel. 22-727-70-63, 22-727-70-87, www.zoztarczyn.pl,

 • CENTRUM MEDILIFE, ul. Tadeusza Gerbera 14, 05-500 Piaseczno tel. 535-00-80-10, https://cm-medica.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej KSNAW Piaseczno, ul. Modrzewiowa 2, 05-501 Piaseczno, tel. 22-750-09-71, www.wtz-piaseczno.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej KSNAW Piaseczno - Filia w Górze Kalwarii, ul. Ks. Sajny 4, 05-530 Góra Kalwaria, tel. 502 991 994,

 • Oddział Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Uzdrowisko Konstancin (pobyty stacjonarne, poradnia), tel. 22-484-28-63, 667-651-528, e-mail: psychiatria@uzdrowisko-konstancin.pl, izbaprzyjec@uzdrowisko-konstancin.pl,

 • EZRA Poradnia psychologiczna dla dzieci, ul. Powstańców warszawy 29, 05-550 Piaseczno, tel. 536-777-251, 530-777-875, https://www.ezrauksw.pl/poradnia-piaseczno/,

 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, ul. Ks. Sajny 2a, 05-530 Góra Kalwaria, tel. 22-757-68-20, 22-736-31-21 (czynny 24h), http://www.poikgorakalwaria.pl/, e mail: poik@piaseczno.pl,

 • Punkt Interwencji Kryzysowej w Piasecznie (godziny otwarcia: pon.-piątek 9-19), ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, tel. 22-757-68-20, 22-736-31-21,

 • Punkt Interwencji Kryzysowej w Mrokowie (godziny otwarcia: pon.-piątek 9-19), ul. Górskiego 4a, 05-552 Mroków, tel. 22-757-68020, 22-736-31-21,

 • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (godziny otwarcia: pon.-piątek 9-21), Centrum Koordynacji Tel. 22-757-68-20,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, ul Bolesława Chrobrego 83, tel. 05-502 Piaseczno, tel. 798-808-335, e-mail: sdspechery@ksnaw.pl,

Miasto Płock

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w mieście Płock:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock, ul. Stanisława Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24-364-02-10, fax 24-364-02-13, www.mopsplock.eu,

 • Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych), ul. Krótka 6a, 09-400 Płock, tel./fax 24-367-19-05, 24-367-19-04, www.dpsplock.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy, 09-402 Płock, ul. Mickiewicza 7a, tel. 24-268-65-49, w tym typ A dla osób przewlekle psychicznie chorych ul. Mickiewicza 3, typ B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ul. Mickiewicza 5 i 7a, sds@sdsplock.eu

Informacje o podmiotach przyznających rentę w mieście Płock:

 • ZUS Oddział w Płocku, ul. Al. Stanisława Jachowicza 1, 09-402 Płock, tel. 24-262-52-71. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w mieście Płock:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Stanisława Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock,
  tel. 24-364-02-58, 24-364-02-59, tel./fax 24-364-02-57.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w mieście Płock:

 • Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Dzienny Oddział Psychiatryczny, ul Mikołaja Reja 15/3, 09-402 Płock, tel. 24-364-54-11,

 • Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Mikołaja Reja 15/3, 09-402 Płock, tel. 24-364-53-21,

 • Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, ul. Mikołaja Reja 15/3, 09-402 Płock, tel. 24-364-53-19,

 • ”SENSUM” B. Swendrowska, A. Swendrowski Sp. j. Oddział Dzienny Psychiatryczny (ogólny), ul. Kolegialna 24, 09-402 Płock, tel. 24-366-68-48,

 • „SENSUM” B. Swendrowska, A. Swendrowski Sp. j. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, ul Kolegialna 24, 09-402 Płock, tel. 24-366-68-48,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MINI–MED” Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, ul. Medyczna 8, 09-400 Płock, tel. 608-016-357, 24-364-25-21, www.minimed-plock.pl,

 • Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, tel. 24-364-51-02, www.szpitalplock.pl,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SABA-MED” w Płocku Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Kobylińskiego 14, 09-400 Płock,
  tel. 24-263-23-79,

 • VIDE Sp. z o. o. Poradnia Leczenie Uzależnień ul. Sienkiewicza 11, 09-402 Płock, tel. 24-365-66-55,

   

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym, ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock, tel. 24-264-52-53,

 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” w Płocku. Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock, tel. 24-268-61-88, http://www.jestemplock.org,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddziale Miejsko-Powiatowym, ul. Mościckiego 6, 09-400 Płock, tel. 692-637-979,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej, ul. Sienkiewicza 54, 09-400 Płock,
  tel. 24-266-89-67, http://www.plock.caritas.pl/placowki.php/7,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddziale Miejsko-pwiatowym, ul. Królowej Jadwigi 9b, 09-400 Płock, tel. 692-637-979, http://tpdplock.pl/index.php/k2/wtz-niewidomi,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej. św. Jakuba Apostoła, ul. Harcerska 91,
  09-408 Płock, tel. 24-264-89-20.

 

Powiat płocki

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie płockim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku, ul. Drobińska 19, 09-230 Bielsk, tel. 24-265-01-22, www.gopsbielsk.pl, e-mail: opsbielsk@plock.home.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów,
  tel./fax 24-260-70-06 wew. 131/143, www.gops.bodzanow.pl, e-mail: gops@bodzanow.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym, ul. Jana Pawła II 2A, 09-414 Brudzeń Duży,
  tel. 24-260-40-79, www.brudzenduzy.naszops.pl, e-mail: gopsbrudzen@poczta.onet.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, tel. 24-265-20-13 wew. 13, www.bulkowo24.pl/ops, e-mail: gops@bulkowo.pl,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin,
  tel. 24-260-10-42, 24-260-14-41 wew. 100, 103, e-mail: mgopsdrobin@wp.pl

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie, ul. Stary Rynek 14, 09-530 Gąbin,
  tel./fax 24-277-10-14, 24-277-10-48, www.mgops-gabin.pl, e-mail: mgops-gabin@o2.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck, tel. 24-384-14-02,
  24-384-14-07, 24-384-14-26, fax 24-384-14-15, http://www.gminalack.pl/?=10&pk=36, e-mail: gopslack@op.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi, ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś, tel. 24-269-79-62, www.malawies.pl/tag/gops/, e-mail: gops@malawies.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów,
  tel./fax 24-261-14-14, www.duninow.naszops.pl, e-mail: gopsduninow@wp.pl

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo, tel. 24 369-50-23, 24-369-50-24, 24-369-50-25, 24-369-50-26, www.radzanowo.pl/jednostki-gminne/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej, e-mail: opsradzanowo@plock.home.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, ul. Płocka 34, 09-533 Słubice, tel./fax 24-231-17-44, www.gopsslubice.naszops.pl, e-mail: gopsslubice@wp.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie, ul. Warszawska 26a, 09-472 Słupno, tel. 24-261-91-78, www.gops.slupno.eu, e-mail: gopsslupno@op.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Biał, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, tel. 24-365-61-65, fax 24-365-61-65, www.starabiala.pl, e-mail: gops@starabiala.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach, ul. Głowackiego 2, 09-440 Staroźreby, tel. 24 268-28-34, starozreby.pl, e-mail: gopsstarozreby@op.pl, gops@starozreby.pl

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 42, 09-450 Wyszogród,
  tel. 24-23-11-393, e-mail: mgops@wyszogrod.pl

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bielska 57a, 09-400 Płock, tel. 24-267-68-28, www.pcpr.plock.pl, e-mail: pcpr@pcpr.plock.pl

 • Dom Pomocy Społecznej w Goślicach (typ: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie), Goślice 66, 09-230 Bielsk, tel. 24-262-84-93, www.dpsgoslice.pl, e-mail: dpsgoslice@poczta.onet.pl

 • Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie (typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z oddziałem dla przewlekle psychicznie chorych) ul. Pałacowa 2, 09-470 Nowe Miszewo, tel. 24-260-67-10, fax. 24-260-67-18, www.dps-nadjarem.pl, e-mail: poczta@dps-nadjarem.pl

 • Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych) Zakrzewo 14, 09-460 Mała Wieś, tel./fax 24-231-41-47, www.zakrzewo.domypomocy.pl, www.zakrzewo.domypomocy.pl

 • Dom Pomocy Społecznej. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie (typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Płocka 90, 09-400 Płock, tel. 24-366-25-80, www.dpsbrwilno.pl, e-mail: dpsbrwilno@dpsbrwilno.pl

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie (typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)
  ul. Niepodległości 5a, 09-450 Wyszogród, tel.24-362-03-24, fax 24-362-03-23, sdswyszgrod@abi24.pl

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie (typ: dla osób psychicznie chorych) ul. Warszawska 26a, 09-472 Słupno, tel. 24-261-91-78.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie płockim:

 • ZUS Oddział w Płocku (zasięg terytorialny: Płock, Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród) Al. Stanisława Jachowicza 1, 09-402 Płock, tel. 24-262-52-71. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie płockim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Stanisława Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock,
  tel. 24-364-02-54, 24-364-02-58,


 

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie płockim:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELJODENT”, ul. Kościelna 31a, 09-440 Staroźreby,
  tel. 24-261-70-15, http://www.eljodent.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS „Nad Jarem”, ul. Pałacowa 2, 09-470 Nowe Miszewo,
  tel. 24-260-67-10, 24-260-67-15, www.dps-nadjarem.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS Zakrzewo, Zakrzewo Kościelne 14, 09-460 Mała Wieś, tel. 24-231-70-98, www.zakrzewo.domypomocy.pl.

Powiat płoński

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie płońskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, ul. Warszawska 9a, 09-130 Baboszewo,
  tel. 23-661-10-91, fax 23-661-10-71, https://www.gminababoszewo.pl/134,gminny-osrodek-pomocy-spolecznej,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą, tel. 24 231 58 71, 24-231-58-72, fax 24-23-15-199, http://czerwinsk.bipgmina.pl/jednostki_podlegle/5/1391/miejsko_gminny_osrodek_pomocy_spolecz-nej

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni , Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia, tel./fax 23-661-59-04, http://www.dzierzaznia.pl/pl/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec, tel. 23-661-64-30, 23-661-60-17, www.gopsjoniec.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie, Naruszewo 19a, 09-152 Naruszewo, tel. 23-663-10-51, http://www.naruszewo.pl/pl/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście, Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto,
  tel./fax 23-661-49-55, http://www.ugnowemiasto.pl/pl/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płońsk, ul. św. Maksymiliana Kolbe 9, 09-100 Płońsk, tel. 23-662-29-90, fax 662-20-42, http://www.mopsplonsk.naszops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Płońsk, ul.Pułtuska 39, 09-100 Płońsk, tel./fax 23-662-42-01,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu, ul. Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż, tel. 23-679-20-07,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu , ul. 11 Listopada 20, 09-140 Raciąż, tel./fax 23-679-10-51,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie, Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, tel. 23-661-80-01, 23-661-80-25, fax 22-661-80-55,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Załuski, Załuski 77B/1, 09-142 Załuski, tel./fax 23-661-97-61, www.zaluski.pl/pl/gops.

 

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie płońskim:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk, tel./fax 23-662-75-49, https://pcprplonsk.pl/,

 • ZUS Inspektorat w Płońsku (zasięg terytorialny: Płońsk, Raciąż, Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski) ul. Warszawska 5,
  09-100 Płońsk, tel. 23-662-69-80/82, 662-24-38, 662-32-91. Centrum obsługi telefonicznej (COT):
  22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie płońskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk, tel. 23-662-80-09, fax 23-662-75-49, https://pcprplonsk.pl/,

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie płońskim:

 • Niepubliczna Specjalistyczna, Przychodnia LEKARSKA „PSYCHE”, ul. Wiejska 13, 09-100 Płońsk,
  tel. 23-662-49-50, 728-962-145, www.przychodniapsyche.pl,

 • Centrum Zdrowia „SZANSA” Usługi Psychologiczne Maria Podolska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wiejska 25B, 09-100 Płońsk, tel/fax. 23-662-44-66, http://www.centrumzdrowiaszansa.pl,

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, tel. 23-661-34-00, www.szpitalplonsk.pl,

 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny Dla Młodzieży w Wólce Przybojewskiej , Wólka Przybójewska 58a, 09-150 Czerwińsk n/Wisłą, tel. 22-785-26-74, 24 231-81-06, http://www.osrodekwolka.pl/index.html,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku, ul. Płocka 17, 09-100 Płońsk, tel. 23-676-53-67.

Powiat pruszkowski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie pruszkowskim:

 • Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej Brwinów, ul. Kościuszki 4a, 05-840 Brwinów,
  tel. 22-729-54-44, 22-729-42-27, fax 22-729-59-02, www.sops.brwinow.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
  05-816 Michałowice tel. 22-350-91-20, fax 22-350-91-21, www.gops.michalowice.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn,
  tel. 22-729-81-73, fax 22-739-73-20, www.gops.nadarzyn.pl,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Piastów, al. Tysiąclecia 3, 05-820 Piastów, tel. 22-723-11-70,
  753-41-40, 753-41-41, fax 22-723-11-70, www.mops.piastow.pl,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie, ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków,
  tel./fax 22-728-11-81, www.mopspruszkow.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, tel. tel. 22-102-99-13, www.gops.raszyn.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, tel. 22-738-15-01,
  fax 22-738-15-06, www.pcpr.pruszkow.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Czubinie (typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) Czubin 13, 05-840 Brwinów, tel. 22-729-51-27, 22 729 63 57 www.dpsczubin.com.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Pruszkowie (typ: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Żbikowska 40 05-800 Pruszków), tel. 22-758-66-14, www.dps.pruszkow.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie (typ: dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie) Czubin 13, 05-840 Brwinów, tel./fax 22-729-69-03,
  http://sdsczubin.kswi.org.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy, „Na Górce” w Brwinowie (typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Rynek 14, 05-840 Brwinów, tel. 22-729-74-79.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie pruszkowskim:

 • ZUS Inspektorat w Pruszkowie (zasięg terytorialny: Piastów, Pruszków, Błonie, Brwinów, Kampinos, Leszno, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki) ul. Ołówkowa 38, 05-800 Pruszków,
  tel. 22-77-05-300 lub 301. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie pruszkowskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11
  05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22-724-15-70, 22-724-07-09, fax 22-724-15-70 wew. 21. Punkt Kancelaryjny Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Drzymały 19/21, Pruszków, tel. 22-720-00-57.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych w powiecie pruszkowskim:

 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
  ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, tel. 22-739-14-00, 22-739-13-26, www.tworki.eu,

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4,
  05-800 Pruszków tel. 22-758-60-54/55, fax 22-728-71-38, www.szpitalnawrzesinie.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, Czubin 13, 05-840 Brwinów, tel. 22-729-57-53, www.wtzczubin.kswi.org.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej „Ognisko”, ul. 3 maja 56, 05-800 Pruszków, tel. 22-758-67-82.


 

Powiat przasnyski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie przasnyskim:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzele, ul. Komosińskiego 1B, 06-330 Chorzele, tel./fax 29-751-54-71, www.chorzele.naszops.pl, e-mail: ops@chorzele.pl.

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe,
  tel. 23 674 60 90, e-mail: gopsczernice@o2.pl.

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, tel./fax 29-751-88-53, e-mail: ops@jednorozec.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krasne, ul. Adama Mickiewicza 23A, 06-408 Krasne,
  tel./fax 23-671-02-16, e-mail: gopskrasne@o2.pl.

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała, tel./fax 29-751-28-82, www.krzynowlogamala.pl zakładka Instytucje – Jednostki podległe i nadzorowane – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, e-mail: gops_krzyma@op.pl

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz,
  tel. 29-756-45-93, tel./fax 29-752-28-83, www.mopsprzasnysz.pl, e-mail: sekretariat@mopsprzasnysz.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz,
  tel./fax 29-752-31-54, www.gopsprzasnysz.pl, e-mail:gopsprzasnysz@data.pl, pokl.gops@op.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu (typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie)
  ul. Ruda 1, 06-300 Przasnysz, tel. 29-752-67-60, 29-752-30-45, fax: 29-752-30-46, https://pcprsierpc.bip.org.plpsprzasnysz.pl/, e-mail: dpsprzasnysz@wp.pl, dpsprzasnysz@o2.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy (typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)
  ul. Św. Wojciecha 5, 06-300 Przasnysz, tel. 29-752-23-16, fax 29-752-28-83, www.mopsprzasnysz.pl/sds, e-mail: sds@mopsprzasnysz.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo (dla osób dorosłych kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych), ul. Świerczewo 9, 06-300 Przasnysz, tel. 29-752-25-46, fax: 29-752-22-54, e-mail: dps-przasnysz@wp.pl

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie przasnyskim:

 • ZUS Biuro Terenowe w Przasnyszu (zasięg terytorialny: Przasnysz, Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz) ul. Leszno 4, 06-300 Przasnysz, tel. 29-752-53-76, 29-752-24-82,Centrum obsługi telefonicznej(COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie przasnyskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Przasnysz, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz(II piętro, pokój B 202),
  tel./fax: 29-753-44-00, http://www.szpitalprzasnysz.pl zakładka ABC Pacjenta – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie przasnyskim:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9,
  06-300 Przasnysz, telefon do sekretariatu: 29-753-43-18, fax: 29-753-43-80, telefon centrali szpitala czynny całą dobę: 29-753-43-00, www.szpitalprzasnysz.pl, e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl.

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej, ul. Ruda 1, 06-300 Przasnysz,
  tel. 29-752-67-90/91.

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie przasnyskim:

 • Kross S.A., ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, tel. 29-752-44-45, fax: 29-752-54-98, https://kross.eu/pl/, e-mail: kross@kross.pl

Powiat przysuski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie przysuskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422 Borkowice, tel. 48 675 22 12,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434 Gielniów, tel. 48-672-01-16,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów, tel./fax 48 671-00-10, wew. 24,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole, ul. Warszawska 64, 26-425 Odrzywół, tel. 48-671-60-59,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Potworów, ul. Radomska 2, 26-414 Potworów,
  tel./fax 48-671-30-46 wew. 106, www.potworow.pl,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze, ul. Grodzka 5, 26-400 Przysucha,
  tel./fax 48-675-31-85,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rusinowie, ul. Zaciszna 30, 26-411 Rusinów, tel./fax 48-322-28-76,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa,
  tel. 48-377-73-97, tel./fax 48-375-79-11,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szkolna 3, 26-400 Przysucha, tel./fax 48-675-55-17,

 • Dom Pomocy Społecznej „Nowela” (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych) Gałki 70,
  26-434 Gielniów, tel. 48-375-63-77, 690-956-060, 730-069-299, www.domopiekinowela.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Ruskim Brodzie (typ: dla osób psychicznie chorych) ul. Główna 51, 26-400 Ruski Bród, tel. 48-675-18-00.

 •  

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie przysuskim:

 • ZUS Biuro Terenowe w Przysusze zasięg terytorialny: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa, ul. Radomska 30, 26-400 Przysucha, tel. 801 400 987. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie przysuskim:

 • Właściwy terenowo Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się w Radomiu,
  ul. Tadeusza Mazowieckiego7, 26-600 Radom, tel. 48-365-58-06, tel./fax 48-381-50-67.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie przysuskim:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze Aleja Jana Pawła II 9a,
  26-400 Przysucha, tel. 48-383-35-05, http://spzzozprzysucha.pl/index.php,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS” Renata Sygnowska Jacek Sygnowski S.C.,
  ul. Świętokrzyska 35, 26-400 Przysucha, tel. 48-383-30-00,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Borkowicach, ul. Platanowa 1, 26-422 Borkowice, tel./fax 48-675-31-43, http://wtzborkowice.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, Lipiny 43, 26-425 Odrzywół, tel./fax 48-671-60-02. http://wtzlipiny.pl.


 

Powiat pułtuski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie pułtuskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gzy, Gzy 8, 06-126 Gzy, tel. 23-691-31-91, fax 23-691-31-91,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Obryte, Obryte 185, 07-215 Obryte, tel. 29-741-11-05, fax 29-741-10-04, http://www.gops.obryte.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,
  tel. 23-691-87-94, fax 23-691-88-60,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk,
  tel. 23-692-52-65, fax 23-306-70-07, www.mops.pultusk.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach, ul. Pułtuska 47, 06-150 Świercze, tel./fax: 23-691-60-62, ,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, tel./fax 23-691-40-21,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Zatory, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory, tel. 29-741-03-60, www.zatory.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk, tel. 23-692-54-83 fax 692-00-99, www.pcprpultusk.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Obrytem (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych) 07-215 Obryte 188,
  07-215 Obryte, tel./fax 29 741 10 80, www.dpsobryte.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych) Ołdaki 7, 06-126 Gzy, tel. 23-691-30-17, 23-691-30-18,
  23-691-30-58,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób niepełnosprawnych intelektualnie), ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk, tel. 23-692-22-65, fax: 23-692-22-67.


 

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie pułtuskim:

 • ZUS Inspektorat w Pułtusku (zasięg terytorialny: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory) ul. Daszyńskiego 4, 06-100 Pułtusk, tel. 23-692-54-74, 692-08-68, 692-76-28. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie pułtuskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk,
  tel. 23-692-54-83 wew. 27, fax 23-692-00-99.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych w powiecie pułtuskim:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “AN-MED”, ul. Traugutta 21 a, 06-100 Pułtusk,
  tel. 23-692-34-43,

 • Zespół Przychodni Specjalistycznych AL-MED, ul. Żwirki i Wigury 2, 06-100 Pułtusk, tel. 23-692-35-20. www.psychiatrapsychologpultusk.pl.


 

Miasto Radom

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w mieście Radom:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom,
  tel. 48-360-84-88, 48-360-87-01, www.mops.radom.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych), ul. Zofii Holszańskiej 13
  26-600 Radom, tel. 48-340-42-20, www.dps.radom.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych i z niepełnosprawnością intelektualną), ul. ul. Dzierzkowska 9, 26-600 Radom, tel. 48 364-07-21,

 • Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej (typ: dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób przewlekle psychicznie chorych), ul. Struga 88, 26-600 Radom,  tel. 48 344-86-89, www.dpsnp.radom.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy (typ: dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Sobótki 5, 26-600 Radom, tel. 48 360-35-02.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w mieście Radom:

 • ZUS Oddział w Radomiu, ul. Dionizego Czachowskiego 21 a, 26-600 Radom, tel. 48-385-61-00. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w mieście Radom:

 • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul Grabowa 17, 26-600 Radom, tel. 48 360-94-75.

 

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w mieście Radom:

 • ABC–PULMO NZOZ Jarosław Dobielski, Agnieszka Dobielska Spółka jawna, ul. Batorego 11,
  26-600 Radom, tel. 48-360-25-24, www.abcpulmo.pl,

 • MEDICON SP. Z O.O., ul. Gagarina 1, 26-600 Radom, tel. 48-367-15-10, www.medicon.com.pl,

 • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “OLSZTYŃSKA” Dębińska, Szczepanowska, Spółka Partnerska – Lekarze, ul. Olsztyńska 33 a, 26-600 Radom, tel. 48-344-20-78, 56 656 60 01 www.olsztynska33a.pl,

 • POLMEDIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mazowieckiego 7K., 26-600 Radom, tel. 48-386—90-60, www.polmedic.com.pl,

 • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “1905 ROKU”, ul. 1905 roku 20, 26-600 Radom, tel. 48-360-01-80,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Agnieszka Łakomska, ul. 1905 roku 21, 26-600 Radom tel. 48-383-66-72, www.odwyk.radom.pl,

 • Przychodnia Gołębiów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Paderewskiego 6, 26-600 Radom, tel. 48-36-463-71, www.nzoz.radom.pl,

 • Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, ul. Lekarska 4, 26-610 Radom,
  tel. 48-361-51-00, www.szpital.radom.pl,

 • S.C. “GAMED” Gabinety Lekarskie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wysoka 12,
  26-600 Radom, tel. 48-363-17-04,

 • Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, 26-607 tel. 48-332-45-00, Radom, www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl,

 • Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom,
  tel. 48-360-24-63, www.karan.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Radomiu, ul. Grenadierów 18, 26-600 Radom, tel. 48-366-26-11, www.psoni.radom.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom, tel. 48-363-06-94,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych Okrąg Mazowiecki, ul. Królowej Jadwigi 15, 26-600 Radom, tel. 48-333-09-94,

 • Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start”, ul. Maratońska 1,
  26-600 Radom, tel. 48-331-43-12, 794 494 222, http://startradom.pl,

 • Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych, ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom, tel. 48-362-84-74, http://poradniasluchu.radom.pl,

 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Radomiu, ul. Chrobrego 48, 26-600 Radom, tel. 48-360-60-68, www.wspl.radom.pl,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “NEUROPLUS”, ul. Krakowska 5/7 lok 7, 26-600 Radom,
  tel. 48-331-19-58,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “VIVAMED”, ul. Główna 12, 26-600 Radom, tel. 48-332-15-57, tel.48-661-12-60-49,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „Do Celu” im. Św. Brata Alberta, ul. Kolejowa 14, 26-600 Radom, tel. 48 366-41-31, 792-387-294,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja”, ul. Struga 88, 26-600 Radom, tel. 48 344-77-38.

 •  

 

Powiat radomski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie radomskim:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew,
  tel./fax 48-610-32-84, www.mgops.skaryszew.eu,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy, ul. Tadeusza Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, tel. 48-618-24-21, fax 48-618-24-56, www.gopswierzbica.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, tel. 48-380-36-49, fax 48-380-36-31, www.wolanow.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zakrzew, 26-652 Zakrzew, tel. 48-610-54-88, https://zakrzew.pl/gops,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, tel./fax 48-381-50-70, www.pcprradom.finn.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Jedlance typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych, Jedlanka 10,
  26-660 Jedlińsk, tel./fax 48-321-30-26, 48-321-35-47, www.jedlankadps.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach (typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża, tel. 48-616-37-46, 48-616-30-27, www.dompomocy.kki.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy (typ: dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle somatycznie chorych) ul. Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica, tel. 48-618-20-59, 48-618-22-59, 48-618-20-78, www.dpswierzbica.finn.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy (typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie) ul. Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel. 48-312-14-66, www.sdsjedlanka.cba.pl.


 

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie radomskim:

 • ZUS Odział w Radomiu (zasięg terytorialny: Radom, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew) ul. Czachowskiego 21 a, 26-600 Radom,
  tel. 48-385-61-00. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie radomskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, tel./fax 48-381-50-67.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie radomskim:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży, ul. Bodzentyńska 17,
  27-100 Iłża, tel. 48-616-30-63, fax 48-616-31-75, www.szpitalilza.com.pl,

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, ul. Sienkiewicza 29,
  26-670 Pionki, tel. 48-612-13-81, www.spzzozpionki.pl,

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe, ul. Lekarska 4, 26-634 Gózd, tel. 48-320-20-19,

 • Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, ul. Bodzentyńska 17,
  27-100 Iłża, tel. 48-616-33-67,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, Jedlanka Stara 96, 27-100 Iłża, tel. 48-334-12-15, 697-848-877, www.wtzjedlanka.caritas.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Leśna 3, 26-670 Pionki, tel. 603-132-807, 603-132-805, 516-276-287,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym „Pozytywni”, Młodocin Większy 25, 26-625 Wolanów, Radom, tel. 48-362-22-82.


 

Miasto Siedlce

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w mieście Siedlce:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce, tel. 25 794 30 01
  fax 25-794-30-03, www.mopr.siedlce.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce, tel. 25-633-09-64, www.gops.gminasiedlce.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlcach (typ: dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce,
  tel. 25 794 30 01, fax 25-794-30-03, www.mopr.siedlce.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach (typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
  i z autyzmem) ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, 08-110 Siedlce, tel./fax 25-644-30-88, www.sds.siedlce.pl.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w mieście Siedlce:

 • ZUS Oddział w Siedlcach, ul. Browarna 12, 08-110 Siedlce, tel. 25-640-16-00. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w mieście Siedlce:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach, ul. Prusa 18, 08-110 Siedlce,tel. 25-794-31-97.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w mieście Siedlce:

 • Dariusz Sławomir Domański Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS”, ul. J. Piłsudskiego 49,
  08-110 Siedlce, tel. 25-740-54-55, 25-644-44-22, www.salus-siedlce.pl,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CENTRUM” ul. Ks. Niedziałka 14, 08-110 Siedlce,
  tel. 25-63-33-555, www.centrum.med.pl,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”ARKA” PZP w Siedlcach, ul. Mylna 3, 08-110 Siedlce,
  tel. 25-633-41-40, www.nzoz-arka.pl,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce,
  tel. 25-632-20-61, spzoz-siedlce.pl,

 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce,
  tel. 25-640-32-00, fax 25-640-32-24, www.szpital.siedlce.pl,

 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  w Siedlcach, ul. Wałowa 1, 08-110 Siedlce, tel. 25-632-22-18,

 • Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych „POWRÓT Z U”, ul. Kilińskiego 40,
  08-110 Siedlce, tel. 22-633-31-81,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Biskupa Świrskiego 57, 08-110 Siedlce, tel. 25-644-14-48, www.siedlce.caritas.pl.


 

Powiat siedlecki

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie siedleckim:

 • Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice, tel. 25-631-29-83,
  fax 25-631-29-82, www.domanice.eu/gops,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korczew, ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108 Korczew, tel. 25-631-20-36, www.gopskorczew.naszops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kotuń, ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń, tel./fax 25-641-43-63, www.gops.kotun.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mokobody, ul. Cmentarna 2,08-124 Mokobody, tel. 25-641-13-48, http://mokobody.naszops.pl,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, tel. 25-641-54-26, 25-641-54-02 w. 36,52 fax 25-641-54-03,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Paprotnia, ul. 3 Maja 4, 08-107 Paprotnia, tel. 25-631-21-93,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przesmyki, ul. 11-go Listopada 5, 08-109 Przesmyki,
  tel./fax 25-641-23-87, www.przesmyki.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Skórzec, ul. Siedlecka 1, 08-114 Skórzec, tel. 25-631-28-51,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, tel./fax 25-641-73-13, www.wisniew.ops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wodynie Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, tel. 25-631-26-58
  wew. 42,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn, tel. 25-641-63-21, www.gopszbuczyn.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 40,08-110 Siedlce, tel./fax 25-644-81-72, www.pcprsiedlce.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach, Ptaszki 6A/B, 08-140 Mordy, tel. 25 631-79-39, 504-091-599, 504-220-068, Kukawki 25, 08-109 Przesmyki, tel. 500-026-970, www.alzheimer.org.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce, tel. 25-633-09-64,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, -8-125 Suchożebry, tel. 25-631-46-57.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie siedleckim:

 • ZUS Oddział w Siedlcach (zasięg terytorialny: Siedlce, Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) ul. Browarna 12,
  08-110 Siedlce, tel. 25-640-16-00. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie siedleckim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. B. Prusa 18, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 31 97.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie siedleckim:

 • Przychodnia Medyczna „Vena”, ul. ul. 11listopada 28/30, 08-140 Mordy, tel. 25-641-51-28, przychodniavena.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Siedlecka 19B, 08-114 Skórzec, tel. 509-588-039, www.wtzskorzec.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Kisielanach, Kisielany Żmichy 52, 08-124 Mokobody, tel. 606 699 941, www.siedlce.caritas.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Tchórzewie, 08-106 Zbuczyn, tel. 796 551 158.


 

Powiat sierpecki

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie sierpeckim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, tel. 24-276-20-27, www.gozdowo.eu,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo, tel. 24-276-31-91, fax 48-24-276-31-91 http://mochowo.pl/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 13, 09-204 Rościszewo,
  tel. 24-276-40-79,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sierpc, ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc, tel. 24-275-31-58,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie, ul. Lipowa 9, 09-227 Szczutowo, tel. 24-276-71-90,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zawidz Kościelny, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny,
  tel. 24-276-61-94, http://gops.zawidz.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, tel. 24-275-76-60,

 • Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie, ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo, tel. 24-276-74-74, 695 966 292, http://szczutowo.domypomocy.pl.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie sierpeckim:

 • ZUS Inspektorat w Sierpcu (zasięg terytorialny: Sierpc, Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz) ul. Gen. L. Okulickiego 8, 09-200 Sierpc, tel. 24-275-46-83. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie sierpeckim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Świętokrzyska 2 a, 09-200 Sierpc,
  tel. 24-275-76-60 wew. 34, fax 24-275-66-60.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie sierpeckim:

 • Maciejewski Janusz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “MEDICAR”, ul. Grota Roweckiego 2a,
  09-200 Sierpc, tel. 24-275-32-20, fax 24-275-81-32,

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, ul. J. Słowackiego 32,
  09-200 Sierpc, tel. 24-275-85-00, fax 24-275-26-27, www.spzzozsierpc.eu.

Powiat sochaczewski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie sochaczewskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów, tel./fax 22-725-71-82, www.brochow.pl/gops,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów, tel. 24-267-50-80,
  fax 24-267-50-81,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23a, 96-512 Młodzieszyn,
  tel./fax 46-862-41-59, www.gops.mlodzieszyn.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej, Nowa Sucha 59a, 96-513 Nowa Sucha,
  tel./fax 46-861-23-15,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie, ul. Parkowa 1/3, 96-514 Rybno tel. 46-861-16-14, http://www.rybno.naszops.pl,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, ul. Aleja 600-Lecia 90, 96-500 Sochaczew,
  tel./fax 46-863-14-81, 46-863-14-82, http://mops.sochaczew.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew,
  tel./fax 46-864-26-20, www.gmina.e-sochaczew.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Teresin, ul. Zielona 18, 96-515 Teresin, tel./fax 46-861-30-45,
  46-864-41-36,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, tel. 46-864-18-85, www.pcpr.e-sochaczew.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie (typ: dla osób psychicznie chorych
  i niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Zamkowa 4a, 96-500 Sochaczew, tel. 46-863-55-80, http://sds.sochaczew.pl.


 

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie sochaczewskim:

 • ZUS Inspektorat w Sochaczewie (zasięg terytorialny: Sochaczew, Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, Teresin) ul. Reymonta 20, 96-500 Sochaczew, tel. 46-862-64-33 do 37. Centrum obsługi telefonicznej(COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie sochaczewskim:

 • Właściwy terenowo Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Żyrardowie,
  ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów, tel. 46-854-20-82.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie sochaczewskim:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “MEDICAMED”, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 3a, 96-500 Sochaczew, tel. 46-861-00-65, 46-862-13-73, www.sochaczew.medicamed.pl,

 • Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7,
  96-500 Sochaczew, tel. 48-864-97-00, 46-864-95-00 www.szpitalsochaczew.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Chodakowska 10, 96-500 Sochaczew, tel. 46-863-26-39.


 

Powiat sokołowski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie sokołowskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bielany, ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany-Żyłaki, tel. 25-787-80-98,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ceranów, Ceranów 25, 08-322 Ceranów, tel. 25-787-08-15,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jabłonna Lacka, ul. Kubusia Puchatka 1, 08-304 Jabłonna Lacka, tel./fax 25-787-10-63,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kosów Lacki, ul. Kościelna 20, 08-330 Kosów Lacki,
  tel. 25-787-96-27,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, tel. 25-787-50-23, https://www.repki.pl/art,148,gminny-osrodek-pomocy-spolecznej.html,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sabnie, ul. Główna 75, 08-331 Sabnie, tel./fax 25-787-41-60,

 • Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 26, 08-300 Sokołów Podlaski,
  tel./fax 25-781-65-99, tel./fax 25-787-27-39, www.cps.sokolowpodl.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 52, 08-300 Sokołów Podlaski,
  tel. 25-787-73-50, 781-60-74,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sterdyń, ul. Wojska Polskiego 17, 08-320 Sterdyń, tel. 25-787-04-11,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski, tel./fax 25-787-22-02, http://www.pcprsokolow.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Wirowie (typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie),
  al. Jana Pawła II 2, 08-304 Jabłonna Lacka, tel. 25-781-10-66, http://www.dpswirow.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy (typ: dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Kosowska 83, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. 25-787-60-13.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie sokołowskim:

 • ZUS Inspektorat w Sokołowie Podlaskim (zasięg terytorialny: Sokołów Podlaski, Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń) ul. Piłsudskiego 2,
  08-300 Sokołów Podlaski, tel.25-787-60-32. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie sokołowskim:

 • Właściwy terenowo Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Siedlcach,
  ul. Prusa 18, 08-110 Siedlce, tel. 25-794-31-97.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie sokołowskim:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, ul. ks. J. Bosko 5,
  08-300 Sokołów Podlaski tel. 25-781-72-00, www.spzozsokolow.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski, 25-787-37-67.

 

 

Powiat szydłowiecki

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie szydłowskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chlewiska, ul. Czachowskiego 47, 26-510 Chlewiska, tel. 48-628-70-54, wew. 38, 45, 46,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrząb, pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb,
  tel./fax 48-628-48-77,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów, tel. 48-628-36-62,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko, tel. 48-618-59-23,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, tel. 48-617-18-12, 48-617-64-82, 48-617-64-84, www.mopsszydlowiec.pl, e-mail: www.mopsszydlowiec@ats.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec,
  tel./fax 617-47-14, www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie szydłowieckim:

 • ZUS Inspektorat w Szydłowcu (zasięg terytorialny: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec),
  ul. Sowińskiego 6, 26-500 Szydłowiec, tel. 48-617-18-97. Centrum obsługi telefonicznej (COT):
  22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie szydłowieckim:

 • Właściwy terenowo Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Radomiu,
  ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, tel. 48-381-50-67, fax 48-365-58-06.


 

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie szydłowieckim:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, ul. Wschodnia 23,
  26-500 Szydłowiec, tel. 48-617-03-00, fax+48 (048) 6170980, www.zoz-szydlowiec.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Zamkowa 9, 26-500 Szydłowiec tel. 48-617-02-97,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostałówku, Ostałówek 71, 26-510 Chlewiska, tel. 48 629 10 22,

 • Przylądek Ośmiu Marzeń - Warsztat Terapii Zajęciowej w Wysocku, Wysocko22, 26-500 Szydłowiec, tel. 530-277-105.

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie szydłowieckim:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Met-Bud” S.C. Zakład Pracy Chronionej K.J. Nitek, M. Nitek, A. Nitek P.W., ul. Polna 26, 26-500 Szydłowiec, tel. 45-251-01-45,

 • Marian Janiszek i Wspólnicy, Spółka. Jawna „MAR-ROM”, Dobrut 18b, 26-505 Orońsko, tel. 48-618-41-91,

 • MAR-ROM I Roman Janiszek, Dobrut 18b, 26-505 Orońsko, tel. 48-618-44-60.


 

Miasto Stołeczne Warszawa

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w mieście Warszawa:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa–Bemowo, tel. 22 487 13 00, www.opsbemowo.waw.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa–Białołęka, tel. 22 614 70 00, 22 300 20 40, 22 300 20 41 fax 22 614 70 00, www.opsbialoleka.waw.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82,
  01-824 Warszawa–Bielany, tel. 22 568 91 00, fax 22 864 59 52, www.opsbielany.waw.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Falęcka 10, 02-545 Warszawa–Mokotów, tel. 22 849 44 66, fax 22 849 44 68, www.opsmokotw.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Mokotów m.st. Warszawy Filia Nr 1, ul. Iwicka 19, 00-736 Warszawa–Mokotów, tel. 22 841 83 61, 22 841 23 63, www.opsmokotow.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Mokotów m.st. Warszawy Filia Nr 2, ul. Wiktorska 83/87, 02-582 Warszawa–Mokotów, tel. 22 844 74 43, 22 844 15 38, www.opsmokotow.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa–Ochota, tel. 22 822 11 24, 22 822 29 62, 22 822 23 36, fax 22 817 64 63, www.opsochota.waw.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11,
  04-366 Warszawa-Praga Południe, tel. 22 277 33 00, 22 277 33 01, www.ops-pragapoludnie.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Filia Nr 1 , ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa-Praga Południe, tel. 22 277 33 16, 22 277 33 23, 22 277 33 31, www. ops-pragapragapołudnie.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Filia Nr 2 , ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa-Praga Południe, tel. 22 277 33 40, 22 277 33 47, 22 277 33 48, www.ops-pragapoludnie.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, ul. K. Szymanowskiego 6/61,
  03-477 Warszawa–Praga Północ, tel. 22-511-24-00, www.opspragapolnoc.waw.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Północ m.st. Warszawy Filia Nr 1, ul. Groszkowskiego 5, 03-475 Warszawa–Praga Północ, tel. 22 518 59 00, fax 22 619 33 95, www.ops-pragapolnoc.waw.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Północ m.st. Warszawy Filia Nr 2, ul. Brechta 15/31, 03-473 Warszawa–Praga Północ, tel. 22 518 91 20, fax 22 670 10 71, waw.opspragapolnoc.waw.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, ul. Plutonowych 10,
  04-404 Warszawa–Rembertów, tel. 22 673 54 12, fax. 22 611 99 94, www.opsrembertow.waw.pl,

 • Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Konwiktorska 3/5,
  00-217 Warszawa–Śródmieście, tel. 22 628 07 12, 22 621 95 26, 22 745 02 18, 22 821 97 16,
  fax. 22 626 91 32, www.cps.srodmiescie.warszawa.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Św. Wincentego 87,
  03-291 Warszawa–Targówek, tel. 22 277 02 50, fax 370 25 32, www.ops-targowek.waw.pl ,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Targówek m.st. Warszawy Filia Nr 1, ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa–Targówek, tel. 22 277 02 00, fax. 22 370 25 33, www.ops-targowek.waw.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Targówek m.st. Warszawy Filia Nr 2, ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa–Targówek, tel./fax 22 679 51 57; 22 679 61 28, www.ops-targowek.waw.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. nr 1,
  02-495 Warszawa–Ursus, tel. 22 277 34 40, 22 277 34 63, fax 22 277 34 70, www.ops-ursus.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ul. Jana Cybisa 7, 02-784 Warszawa–Ursynów, tel. 22 544 12 00, fax. 22 544 12 01, www.ops-ursynow.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa-Wawer, tel. 222 773 600, tel./fax 222 773 601, www.opswawer.waw.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. Przyczółkowa 27A,
  02-968 Warszawa–Wilanów, tel. 22 648 22 26, fax. 22 649 45 65, www.opswilanow.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa – Włochy, tel./fax 22 863 98 37, 22 863 91 75 wew.110, www.opswlochy.waw.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa–Wola, tel. 22 571 50 00, fax 22 427 63 89, www.ops-wola.waw.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa–Żoliborz, tel. 22 569 28 00, fax 22 833 64 24, www.ops-zoliborz.waw.pl,

 • Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa, tel. 22 599 71 00,
  22 599 71 20, fax 22 599 71 00, www.wcpr.pl,

 • Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie-Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych, ul. Andersa 5, 00-147 Warszawa, tel. 22 509 71 19, 22 509 71 29, 22 654 13 48, fax. 22 509 71 51,

 • Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” (typ: dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną) ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa–Międzylesie, tel. 22 815 20 50, 22 815 20 59,
  fax 22 815 21 04, www.naprzedwiosniu.waw.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
  (typ: dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną) ul. Żegańska 34, 04-713 Warszawa–Międzylesie, tel. 22 812 07 72, fax 22 615 74 47, www.dpsmiedzylesie.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej „Leśny” (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych) ul. Tułowicka 3,
  01-974 Warszawa–Bielany tel. 22 834 20 17, 22 834 37 72, 22 834 37 74, fax 22 835 43 86, www.dps-lesny.waw.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej Fundacji „Pomocna Dłoń” (typ: dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Odrębna 10, 04-867 Warszawa–Wawer, tel. 22 612 79 72, www.dpspomocnadlon.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Bachusa 7 10, 04-814 Warszawa-Wawer, tel. 22 610 03 53, www.dpsnabachusa.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie), ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa-Bemowo, tel. 22 487 13 88, www.opsbemowo.waw.pl

 • Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Grębałowska 14, 01-808 Warszawa-Bielany, tel. 22 865 15 40/41, www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Biela%C5%84ski-%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-565991413572705/,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Warszawską Fundację na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną POSTAW NA NAS (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Górska 7, 00-740 Warszawa-Mokotów, tel. 22 851 05 95, www.gorska7.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie), ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa-Ochota, tel. 22 895 27 61, www.podskrzydlami.waw.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie), ul. Jagiellońska 54, 03-463 Warszawa-Praga Południe, tel. 22 870 67 22, www.wtplio.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa–Praga Południe, tel. 22 810 94 81, www.psoni.warszawa.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa–Śródmieście, tel. 511 854 413, www.podskrzydlami.waw.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Wilcza 9a, 00-538 Warszawa-Śródmieście, tel. 22 628 60 43, www.psoni.warszawa.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku” (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie), ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa-Targówek, tel. 22 614 21 33, 508 661 167, www.sds-targowek.waw.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku” (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Suwalska 11, 03-252 Warszawa-Targówek, tel. 22 814 16 79, 508 661 158, www.sds-targowek.waw.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie), ul. Prawnicza 54, 02-495 Warszawa-Ursus, tel. 511 863 083, www.ops-ursus.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie) ul. Pachnąca 95, 02-790 Warszawa–Ursynów, tel. 22 118 21 82, www.ops-ursynow.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa" (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie) ul. Zalipie 17, 02-548 Warszawa–Wawer, tel. 22-499-12-42, www.st-azaliowa.org.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chata z Pomysłami" (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. VI Poprzeczna 23, 04-614 Warszawa–Wawer, tel. 22 812 08 66, www.chatazpomyslami.org,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Przyczółkowa 27a,
  02-968 Warszawa–Wilanów, tel. 22 649 45 66, www.sds-wilanow.otwartedrzwi.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie i dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym, w szczególności z zaburzeniami otępiennymi), ul. Żytnia 75/77, 01-149 Warszawa-Wola, tel. 22 631 10 96, www.ops-wola.waw.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną), Rydygiera 3, 01-793 Warszawa–Żoliborz, tel. 22 839 66 23, tel. 22 839 56 95, www.sds-zoliborz.waw.pl,

 • Warszawski Dom Pod Fontanną (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie), ul. Nowolipki 6A, 00-153 Warszawa-Śródmieście, tel. 22 636 55 89, www.wdpf.org.pl,

 • Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST" (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie), ul. Śreniawitów 4, 03-188 Warszawa-Białołęka, tel. 22 403 65 11,www.pomost.info.pl,

 • Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Fundację Malwa (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Kasznicy 2, 01-944 Warszawa-Bielany, tel. 22 697 01 90, www.fundacjamalwa.pl,

 • Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Fundację Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nasz Bezpieczny Świat” (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Odolańska 6/8, 02-560 Warszawa-Mokotów, www.fundacjanaszbezpiecznyswiat.pl,

 • Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością prowadzony przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Skorochód-Majewskiego 34, 02-104 Warszawa-Ochota, tel. 22 823 65 61, www.odpirson.otwartedrzwi.pl,

 • Ośrodek „Walecznych” prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Walecznych 25 lok 10, 03-916 Warszawa-Praga Południe, tel. 22 617 61 41, www.psoni.warszawa.pl/placowka/osrodek-wsparcia-walecznych/,

 • Katolicki Ośrodek Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa-Praga Południe, tel. 22 870 72 57, www.kodost.org.pl,

 • Ośrodek Integracji Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Terapeutów (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z autyzmem), ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa-Praga Północ, tel. 22 670 02 97, www.terapeuci.org.pl,

 • Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Fundację Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami "Pokonać ciszę” (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z dysfunkcją słuchu i niepełnosprawnością sprzężoną), ul. Olszowa 12 lok.1, 03-703 Warszawa-Praga Północ, tel. 605 043 182, www.pokonaccisze.pl,

 • Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym „Delta” (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Radna 6/8, 00-341 Warszawa-Śródmieście, https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Stowarzyszenie-DELTA-1120527357977743/,

 • Ośrodek Wsparcia „Promyk Jesieni” Pogodni i Sprawniejsi prowadzony przez Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo przy Parafii Św. Krzyża (ośrodek wsparcia dla starszych osób z różnymi niepełnosprawnościami), ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa-Śródmieście, tel. 22 826 89 10 wew. 821, www.swkrzyz.pl,

 • Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Echa Leśne 2, 03-257 Warszawa-Targówek, tel. 22 675 95 65, www.ksn.xcl.pl,

 • Ośrodek Wsparcia i Integracji prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" (ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Belgradzka 33, 02-793 Warszawa-Ursynów, tel. 780 040 189 terapeuci, 780 040 052 administracja, www.stowarzyszenie-maja.pl,

 • Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Fundację REVITA - Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Dzielnicowa 19, 04-666 Warszawa-Wawer, tel. 601 710 012, 605 741 155, www.revita.org.pl,

 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Helenów" (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną), ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa-Wawer, tel. 22 812 10 18, www.zg.tpd.org.pl,

 • Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” prowadzony przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149, 01-424 Warszawa-Wola, tel. 22 637 20 08, www.partnerzy.otwartedrzwi.pl,

 • Dzienny Ośrodek Wsparcia SOKRATES prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza" (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z dysfunkcja wzroku i niepełnosprawnością sprzężoną), ul. Leonarda 12, 01-183 Warszawa-Wola, tel. 22 632 15 81, www.tecza.org.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w mieście Warszawa:

 • ZUS I Oddział w Warszawie (zasięg terytorialny dzielnice: Śródmieście) ul. Senatorska 6/8,
  00-917 Warszawa–Śródmieście, tel. 22 538 21 11 do 14, fax 22 827 25 55. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22 560 16 00,

 • ZUS II Oddział w Warszawie (zasięg terytorialny dzielnice: Praga-Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła) ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa–Praga Południe, tel. 22 590 20 00, 22 590 21 07,
  fax 22 590 21 07. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22 560 16 00,

 • ZUS III Oddział w Warszawie (zasięg terytorialny dzielnice: Mokotów, Wilanów) ul. Czerniakowska 16,
  00-701 Warszawa–Mokotów, tel. 22 890 43 94, 22 623 30 00, fax 22 840 22 41. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22 560 16 00,

 • ZUS Inspektorat Warszawa-Ochota (zasięg terytorialny dzielnice: Ochota, Włochy, Ursus),
  ul. E. Orzeszkowej 14, 02-374 Warszawa–Ochota. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22 560 16 00,

 • ZUS Inspektorat Warszawa Praga-Północ (zasięg terytorialny dzielnice: Praga-Północ, Targówek, Białołęka) ul. 11-go Listopada 15a, 03-446 Warszawa–Praga Północ, tel. 22 714 20 00
  fax 22 818 19 06. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22 560 16 00,

 • ZUS Biuro Terenowe Warszawa-Ursynów (zasięg terytorialny dzielnica: Ursynów) ul. Dembego 23B,
  02-796 Warszawa–Ursynów. Centrum obsługi telefonicznej(COT): 22 560 16 00,

 • ZUS Inspektorat Warszawa-Wola (zasięg terytorialny: Wola, Bemowo) ul. Wrocławska 20,
  01-493 Warszawa–Wola, tel. 22 533 39 98, fax 22 665 56 68. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22 560 16 00,

 • ZUS Inspektorat Warszawa–Żoliborz (zasięg terytorialny: Żoliborz, Bielany) ul. Kasprowicza 151 Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22 560 16 00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w mieście Warszawa:

 • Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych,
  ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa–Śródmieście, tel. 22 50 97 129, 22 65 41 348
  22 50 97 119, fax 22 50 97 151, www.wcpr.pl.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w mieście Warszawa:

 • Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o., Aleja Wilanowska 43 a, 02-765 Warszawa-Wilanów, tel. 22 857 90 81, 22 857 90 82, www.centrum-psych.pl,

 • Grupa Medyczna VERTIMED Zakrzewscy Spółka Jawna, ul. Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa–Ursynów, tel. 22 405 63 75, fax 22 403 54 42, 603 804 702, www.vertimed.pl,

 • Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa-Wawer tel. 22 815 71 61, 22 815 12 60, 22 815 10 00, 801 051 000, www.czd.pl,

 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa-Ochota, tel. 22 356 03 01,
  22 356 03 03, www.whc.ifps.org.pl,

 • Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa–Wola, tel. 22 327 73 81, 22 327 73 33, 22 327 70 50, 22 32 77 324, www.imid.med.pl,

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa–Mokotów, tel. 22 45 82 500,
  22 45 82 800, Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny ul. Grottgera 25A, tel. 22-840-66-44, www.ipin.edu.pl,

 • Stowarzyszenie MONAR Izba Chorych w Warszawie, ul. Marywilska 44 a, 03-042 Warszawa–Białołęka, tel. 22 676 9997 wew.107, www.cpb.waw.pl,

 • VOLTA-MED. Sp. z o.o., ul. Kijowska 7, 03-743 Warszawa–Praga-Północ, tel. 22 465 95 89, ul. Belgijska 11, Warszawa-Mokotów, tel. 22 490 55 55, ul. Żelazna 76A, Warszawa-Wola, tel. 22 490 55 55,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VICTI, ul. Plac Czerwca 1976 roku 3, 02-495 Warszawa–Ursus, tel. 22 478 3300,

 • Centrum Medyczne Medicenter, ul. Wołoska 88, 02-507 Warszawa–Mokotów, 22 646 86 08,
  22 646 8609, www.medicenter.pl,

 • Centrum Leczenia Uzależnień PPL „MAŁY RYCERZ”, ul. Brzeska 13, 03-737 Warszawa–Praga Północ,
  tel. 22 670 02 26, 22 741 29 95, 516 022 402, www.detoks.pl,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OŚRODEK POMOCY ZDROWIU Żanna Kiesner, ul. Bellottiego 1,
  01-022 Warszawa–Wola, tel. 22 838 86 30, 22 838 73 64, 794 692 762, www.opz.waw.pl,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza Jednostka Polskiego Związku Niewidomych ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa–Śródmieście, tel. 22 635 67 33, 606 329 143, www.przychodniapzn.pl,

 • Stowarzyszenie MONAR Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
  w Warszawie, ul. Gen. Wł. Andersa 12, 00-201 Warszawa–Śródmieście, tel. 22 425 58 06, www.andersa.monar.org,

 • Przychodnia VITA MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Meissnera 1/3 lok. 317, 03-982 Warszawa–Praga Południe, tel. 22 671 31 10, 22 673 35 00, www.vita-med.pl,

 • NZOZ Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci „KRASNAL”, ul. Pancera Feliksa 10, 03-187 Warszawa–Białołęka, tel. 22 670 30 86, tel./fax 22 126 36 94, www.krasnal.org.pl,

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji ul. Pilicka 21, 02-613 Warszawa-Mokotów, tel. 22 844 44 29, 22 844 06 37, www.owi.itp.net.pl,

 • Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia Instytutu Psychologii Zdrowia „Ogród”, ul. Olbrachta 118A lok. 12, 01-373 Warszawa–Wola, tel. 22 665 77 17, 22 665 77 49, www.psychoterapiawarszawa.pl,

 • Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa–Bemowo, tel. 22 419 32 81, fax. 22 419 32 24, www.plwat.pl,

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa–Targówek, ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa–Targówek, tel. 22 518 26 40, 22 518 26 66, fax. 22 518 26 44, ul. Rembielińska 8, tel. 22 674 55 21 www.zoztargowek.waw.pl,

 • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Żwirki i Wigury 63 A, 02-091 Warszawa-Ochota,
  tel. 22 317 91 65, 22 317 91 64, www.spdsk.edu.pl,

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa–Śródmieście,
  tel. 22 584 14 00, 22 584 12 27 www.szpital-orlowskiego.pl,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka ul. Milenijna 4, 03-125 Warszawa–Białołęka, tel. 22 519 33 16, 22 519 33 00, www.zozbialoleka.waw.pl,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa-Ursynów tel. 22 644 83 18, www.zozursynow.pl,

 • Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa–Wola, tel. 22 33 55 351, 22 33 55 352, 22 33 55 353, 22 33 55 354, 22 33 55 355, www.zakazny.pl,

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa–Żoliborz, tel. 22 11 66 800, ul. Elbląska 35, tel. 22 669 09 66, ul. Żeromskiego 13, tel. 22 663 54 39, ul. Kochowskiego 4, tel. 22 839 47 36, www.spzzlo.pl,

 • Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Bemowo–Włochy, ul. Gen. Mariana C. Coopera 5, 01-315 Warszawa-Bemowo, tel. 22 163 70 00, ul. Cegielniana 8, Warszawa-Włochy, tel. 22 297 03 50 www.zozbemowo.pl,

 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
  w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa–Śródmieście, tel. 22 825 20 31, 22 116 53 30 www.szpitalnowowiejski.pl,

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota,
  ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa–Ochota, tel. 22 822 32 21, 22 823 60 38, ul. Skarżyńskiego 1, tel. 22 592 98 20, ul. Sosnkowskiego 18, Warszawa–Ursus, tel. 22 592 98 58, 501 506 074, www.szpzlo-ochota.pl,

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe,
  ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa–Praga Południe, tel. 22 211 80 01, ul. Gruzińska 6, tel. 22 617 56 82, ul. Abrahama 16 tel. 22 810 44 36, szpzlo.praga-pld.pl,

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ,
  ul. Jagiellońska 34, 03-719 Warszawa –Praga Północ, tel. 22 619 78 76, 22 619 42 31, 22 741 16 30 www.szpzlo.pl,

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer,
  ul. Dr J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa–Wawer, tel. 22 590 09 70, www.zoz-wawer.waw.pl,

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, ul. Belgijska 4,
  00-001 Warszawa–Mokotów, tel. 22 845 46 49, ul. Dąbrowskiego 75A, tel. 22 844 94 61 www.zozmokotow.pl,

 • Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie, ul. Nowowiejska 31, 00-911 Warszawa-Śródmieście, tel. 22 526 44 44, www.spl.pl,

 • Specjalistyczna Przychodnia Lekarska VITAMED ul. Wileńska 18, 03-416 Warszawa–Praga Północ,
  tel. 22 473 89 37, 22 473 87 94, www.splvitamed.pl,

 • Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno–Terapeutyczne PRO AUTISM ul. Wiktorska 67 lokal 2,
  02-582 Warszawa – Mokotów, tel. 602 787 584, www.leczeniesrodowiskowe.pl,

 • Stowarzyszenie „ELEUTERIA” ul. Dzielna 7, 00-154 Warszawa–Śródmieście, tel. 22 831 78 43, www.eleuteria.org.pl,

 • Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
  ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa–Bielany, tel. 22 569 05 00, 22 569 04 70, ul. Felińskiego 8, tel. 22 839 09 31, ul. Grębałowska 14, tel. 22 569 04 35 www.bielanski.med.pl,

 • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Warszawie, ul Cegłowska 80, 01-809 Warszawa-Bielany, tel. 22 569 07 50, www.sczp.med.pl,

 • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, ul. Daniłowskiego 31 01-833 Warszawa-Bielany, tel. 536 777 251, 530 777 875,

 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa–Praga Południe, tel. 22 509 83 90, www.nieklanska.pl,

 • Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa–Śródmieście,
  tel. 22 596 61 35, 22 596 61 75, 22 596 63 01, www.szpitalkarowa.pl,

 • Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa–Praga Południe, tel. 261 817 666, 22 261 818 042, www.wim.mil.pl,

 • Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
  Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Kasprzaka 17, 01-210 Warszawa-Wola, Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, tel. 22 38 94 880, 508 306 594, ul. Płocka 49, tel. 22 632 86 81 www.wolski.med.pl,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście ul. Ciołka 11, tel. 22 836 02 13, ul. Płocka 49, tel. 22 632 86 81, Szlenkierów 10, tel. 22 632 42 50, ul. Leszno 17, tel. 22 620 35 24, ul. Mariańska 1, tel. 22 620 83 02, www.zozwola.pl,

 • Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych m.st. Warszawy
  i Województwa, ul. Radzymińska 129E 03-560 Warszawa-Targówek, tel. 22 844 44 30,

 • Centralny Szpital Kliniczny MSWIA w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa-Mokotów, tel. 22-508 20 00, 22 508 17 92, 22 508 17 95, www.cskmswia.pl,

 • VALMED Grzegorz Aderek, Adam Muszyński Spółka Jawna, ul. Grójecka 126, 02-383 Warszawa-Ochota, tel. 22 659 4627,

 • Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CEPELEK” SP ZOZ, ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa,
  tel. 22 42 91 277, 22 429 11 16, www.cepelek.mil.pl,

 • Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla pracowników Wojska SPZOZ, ul. Nowowiejska 31,
  00-911 Warszawa-Śródmieście, tel. 22 526 44 44,

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów,
  ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, tel. 22 541 72 70, ul. Dąbrowskiego 75A tel. 22 844 94 61, ul. Belgijska 4, tel. 22 845 46 49, www.zozmokotow.pl,

 • Centrum Onkologii–Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Roentgena 5, 02-034 Warszawa-Ursynów, tel. 22 460 00 09, 22 546 32 42, www.coi.pl,

 • Centrum Medyczne Polskiego Związku Głuchych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  ul. Radzymińska 101/103, 03-548 Warszawa-Targówek, tel.: 22 831 40 71, 22 618 05 82, 22 883 359 594,

 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Warszawie Hoża 57,
  ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa-Śródmieście, tel. 22 621 13 59, www.monar.pl,

 • Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa-Targówek, tel. 22 32 65 226, Centrum Zdrowia Psychicznego, Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny tel. 22 326 52 90, www.szpital-brodnowski.waw.pl,

 • Fundacja SYNAPSIS Ośrodek dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi Podmiot leczniczy, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa-Ochota, tel. 22 825 87 42, www.synapsis.org.pl,

 • Centrum Odwykowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zgierska 18a,
  04-092 Warszawa–Praga-Południe, tel. 22 813 27 65, centrumodwykowe.waw.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, ul. Konarskiego 60 (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), 01-355 Warszawa-Bemowo, tel. 22 666 08 77, www.fundacjapln.fr.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo "DOM" (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Wólczyńska 64, 01-908 Warszawa-Bielany, tel. 22 835 40 87, www.fundacjadom.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez TBS Selenus Sp. z o.o. (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. M. Dąbrowskiej 15, 01-903 Warszawa-Bielany, tel. 22 669 79 55,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie), ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa-Mokotów, tel. 22 858 91 72, 22 458 25 16, www.ipin.edu.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej "AGIS" (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie), ul. Jarosława Dąbrowskiego 71/ 65 , 02-586 Warszawa-Mokotów, tel. 22 849 83 53, 22 646 59 46, www. agis.org.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa-Mokotów, tel. 22 848 82 60, fax. 22 848 61 62, www.psoni.org.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Warszawski Oddział Terenowego Krajowego Towarzystwa Autyzmu (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z autyzmem), ul. Orzycka 20, 02-695 Warszawa-Mokotów, tel. 22 647 08 66, www.wotkta.waw.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo "WIARA i NADZIEJA" (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), Al. Bohaterów Września 7, 02-389 Warszawa-Ochota, tel. 22 823 58 73, www.wtz-wiarainadzieja.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST" (ośrodek wsparcia dziennego dla osób chorujących psychicznie), ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa-Targówek, tel. 22 614 16 49, www.pomost.info.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej "NA PRZEDWIOŚNIU" (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa-Wawer, tel. 22 815 20 50, www.naprzedwiosniu.waw.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej "Karolkowa" (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Karolkowa 71, 01-197 Warszawa-Wola, tel. 22 862 41 06, www.wtzkarolkowa.ksnaw.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej "Deotymy" (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa-Wola, tel. 22 837 92 34, fax 22 837 42 61, www.wtzdeotymy.ksnaw.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Równa 10/3, 03-448 Warszawa-Praga Północ, tel. 22 619 85 01, 22 618 86 98, www.wtz.otwartedrzwi.pl.

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Perpetuum Mobile (ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa–Żoliborz, tel. 22-633-99-19, 22-633- 88-66, www.perpetuumobile.org.pl.


 

Powiat warszawski zachodni

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie warszawskim zachodnim:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie, tel. 22-721-11-07, 22-721-11-31, 22-721-04-88, http://www.opsblonie.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3-go Maja 42, 05-080 Izabelin, tel. 22-722-79-95,
  fax 22-721-85-51, www.gops.izabelin.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie, ul. Szkolna 2A, 05-085 Kampinos, tel. 22-725-00-05, www.opskampinos.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie, Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno,
  tel./fax 22-725-81-55, www.opsleszno.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki, tel./fax 22-751-90-57, www.opslomianki.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel./fax 22-722-26-73, www.ops.ozarow-mazowiecki.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice,
  tel./fax 22-722-90-11, 22-752-83-85, http://gops-starebabice.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 131 A, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22-733-72-50, www.pcpr.pwz.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Bramkach (typ: dla dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych), Bramki, ul. Północna 18, 05-870 Błonie tel. 22-725-61-27, fax -22-725-60-66, www.bramki.dps.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej (typ: dla osób z zaburzeniami), ul. Jagodowa 2, 05-092 Sadowa, tel. 22-751-36-39.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu (typ: dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), ul. Łubiec 45, 05-084 Leszno, tel. 22-725-80-34, www.sdslubiec.kswi.org.pl.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie warszawskim zachodnim:

 • ZUS Inspektorat Warszawa - Wola (zasięg terytorialny: Izabelin, Stare Babice) ul. Wrocławska 20,
  01-493 Warszawa – Wola, tel. 22-533-39-98, fax 22-665-56-68, Centrum obsługi telefonicznej(COT):
  22-560-16-00,

 • ZUS Inspektorat w Pruszkowie zasięg terytorialny: Błonie, Brwinów, Kampinos, Leszno, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, ul. Ołówkowa 38, 05-800 Pruszków, tel. 22-77-05-300 lub 301, fax 22-758-64-02, Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie warszawskim zachodnim:

 • Właściwy terenowo Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22-724-07-09, 22-724-15-70,
  fax 22-724-15-70 wew. 21.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie warszawskim zachodnim:

 • Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu, ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie, tel. 22-182-31-30, 22-731-97-77, fax 22-725-30-25,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach, ul. Północna 18, 05-870 Błonie tel. 503-091-666, 504-499-571, http://wtzbramki.kswi.org.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej stowarzyszenia „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom” Sadowa ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki, 22-751-40-41, http://sadowa.org.pl/wtz.


 

Powiat węgrowski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie węgrowskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grębków, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków, tel. 25-793-00-40,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korytnica, ul. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica,
  tel. 25-661-21-30, 25-661-22-84,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, tel. 25-792-28-05,
  fax 25-792-28-21,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łochów, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów,
  tel. 25 643 78 41, fax 643 78 45,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miedzna, Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna, tel./fax 25-691-83-34, www.gopsmiedzna.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sadowne, ul. Kuźnica 1, 07-140 Sadowne, tel. 25-675-32-34,
  25-631-22-99, fax 25-675-32-34,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stoczek, ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek, tel. 25-691-91-60,
  25-691-92-56 www.stoczek.net.pl,

 • Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, tel. 25-792-20-57,
  25-792-64-18, fax 25-792-20-57, www.cps.wegrow.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wierzbno, Wierzbno 88, 07-111 Wierzbno, tel. 25-793-45-91,
  fax 25-793-45-91,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, tel. 25-792-49-07, www.pcpr.wegrow.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy (typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Węgrowska 5,
  07-106 Miedzna tel. 25-691-83-20, 668-539-511.


 

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie węgrowskim:

 • ZUS Oddział w Siedlcach, ul. Browarna 12, 08-110 Siedlce, tel. 25 640 16 00, fax 25 640 17 10/11

 • ZUS Biuro Terenowe w Węgrowie (zasięg terytorialny: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno) ul. Wieniawskiego 15, 07-100 Węgrów, tel. 25-792-04-30. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie węgrowskim:

 • Właściwy terenowo Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Piłsudskiego 23,
  07-100 Węgrów tel. 25-792-42-10.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie węgrowskim:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów,
  tel. 25-792-28-23, www.spzoz.wegrow.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, Jaworek 32, 07-111 Wierzbno, tel. 25-793-45-19, www.stowarzyszeniejawor.home.pl


 

Powiat wołomiński

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie wołomińskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrówka, ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka,
  tel./fax 29-757-80-25,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie, Plac Dreszera 17, 05-280 Jadów, 25-675-41-09, www.jadow.az.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie, ul. Gen. F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, tel. 29-753-88-26, tel./fax 29-777-92-40, www.gops.klembow.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Gen. F. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka, tel. 22-763-47-72,
  22-763-42-61, 22-763-42-62, www.opskobylka.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach, ul. Kościuszki 39a, 05-270 Marki, tel. 22-771-30-23,
  http://opsmarki.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, tel./fax 25-752-03-15,
  tel. 25-752-03-90 wew. 22,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Weteranów 31, 05-250 Radzymin,
  tel. 22-786-54-86, 22-786-51-29, fax 22-667-54-54, www.ops.radzymin.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Strachówka, ul. Norwida 6, 05-282 Strachówka,

tel./fax 25-676-06-73, www.strachowka.com.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, tel. 29-777-52-90, www.opstluszcz.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Wołomin, Aleja Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, tel./fax 22-787-27-01, 22-776-50-23, www.ops.wolomin.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 1, 05-091 Ząbki, tel. 22-510-98-03, fax: 22 510-98-30, https://opszabki.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zielonka, ul. Literacka 20,
  05-220 Zielonka, tel. 22-761-00-47 fax 22-781-03-51, www.zielonka.pl,

 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie (typ: dla osób psychicznie chorych) ul. Warszawska 5 a, 05-200 Wołomin, tel. 22-787-09-76,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Radzymin (typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1, 05-250 Radzymin, tel. 22-786-54-74,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ząbkach typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ul. 3 Maja 14, 05-091 Ząbki, tel. 22-781-72-45,

 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy nr 3 Tłuszcz (typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Szkolna 4, 05-240 Tłuszcz, tel. 508-050-407.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie wołomińskim:

 • ZUS Inspektorat w Wołominie (zasięg terytorialny: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin) ul. Reja 20, 05-200 Wołomin,
  tel. 22-787-30-81 do 86, 787-02-04/06, fax 22-787-50-63, Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie wołomińskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1, 05-200 Wołomin, tel./fax 22-787-43-01 w. 142/143/165.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie wołomińskim:

 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki,
  tel. 22-419-72-33, 22-419-72-01, 22-419-72-46, fax 22-419-70-04, https://pcprsierpc.bip.org.plrewnica.pl,

 • Centrum Medyczne PRO – MED., al. Armii Krajowej 64/13, 05-200 Wołomin, tel. 22-499-80-70, www.promed.net.pl,

 • „ESCULAP” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki, tel. 22-761-90-35, www.esculap-przychodnia.pl,

 • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin, tel. 22-776-44-88, www.optu-wolomin.pl,

 • Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin, tel. 22-760-71-70, fax. 22-760-72-00, www.cmradzymin.pl,

 • Klinika Medyczna na Reymonta Sp. z o.o., ul. Władysława Reymonta 12 lok. 125, 05-250 Radzymin, tel. 22-761-66-85, 22-763-11-60, http://www.cmreymonta.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej – Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Empatia”, ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki, tel. 22 762 40 58, www.empatia.net.pl.

 •  

Powiat wyszkowski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie wyszkowskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk, tel. 29-679-40-40, http://www.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=173,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło,
  tel. 29-741-21-58, 29-642-36-68, fax 29-741-21-58, www.gops.dlugosiodlo.pl,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku, Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, tel. 29-592-92-72, 29-592-92-73,
  29-592-92-78, fax 29-592-92-87, www.rzasnik.naszops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Somianka, Somianka-Parcele 25b, 07-203 Somianka, tel./fax 29-741-83-46, 29-741-88-79, www.somianka.pl,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków,
  tel. 29-742-49-02, 29-742-40-97, 22-742-96-16, tel./fax 29-742-49-02 wew. 8, www.ops.wyszkow.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu, ul. Reymonta 45, 07-230 Zabrodzie,
  tel./fax 29-757-12-28, www.zabrodzie.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. Świętojańska 82A, 07-202 Wyszków,
  tel./fax 29-742-85-22, tel./fax 29-742-85-23 www.pcpr-wyszkow.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku (typ: dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz
  dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk,
  tel. 29-679-42-20, 29-679-42-21, tel./fax 29-742-14-14, www.dpsbranszczyk.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” (typ: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie), Gaj ul. Matki W. Jaroszewskiej 5, 07-230 Zabrodzie, tel. 29-758-25-35, fax 29-758-28-26, http://fiszor.blogspot.com,

 • Dom Pomocy Społecznej w Niegowie typ: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  ul. Wierzbowa 4, 07-230 Zabrodzie tel. 29-757-12-16, www.dpsniegow.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy “Soteria” przy OPS w Wyszkowie, ul. KEN 2, 07-200 Wyszków,
  tel. 29-742-79-90, http://sds.wyszkow.pl/wordpress,

 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B „Drogowskaz”, ul. Świętojańska 89A, 07 – 200 Wyszków, tel. 22-123-52-02, psouuwyszkow.pl/psds/aktualności-9.html

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie wyszkowskim:

 • ZUS Inspektorat w Wyszkowie zasięg terytorialny: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków, Zabrodzie, ul. Sowińskiego 83, 07-200 Wyszków, tel. 29-742-24-77, 742-42-97, 742-76-89. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie wyszkowskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 15A, 07-200 Wyszków, tel. 29-743-59-40, fax 29-742-25-10.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie wyszkowski:

 • Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie,
  ul. Komunalna 10A, 07-202 Wyszków, tel. 29-742-97-97, 29-742-48-43 www.monarwyszkow.pl,

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, tel. 29-743-76-00, https://www.szpitalwyszkow.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Świętojańska 89A, 07-202 Wyszków, tel. 29-743-37-37, http://www.psouuwyszkow.pl.


 

Powiat zwoleński

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie zwoleńskim:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kazanów, ul. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów,
  tel. 48-386-49-12, 48-386-49-22, 48-386-49-22,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie, ul. B. Prusa 2A, 26-720 Policzna, tel. 48-677-00-42,
  fax 48 332-18-45, www.policzna.naszops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, tel. 48-677-30-16 wew. 54,
  fax 48-677-30-40, https://gopsprzylek.naszops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tczów, Tczów 124, 26-706 Tczów, tel./fax 48-676-82-97,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu, Plac J. Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń,
  tel./fax 48-676-23-30, www.zwolen.naszops.pl,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, tel./fax 48-676-36-23, www.pcprzwolen.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Gródku (typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych) Gródek 26,
  26-720 Policzna, tel. 48-677-00-29, 48-677-04-90, 609-005-158.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie zwoleńskim:

 • ZUS Inspektorat w Zwoleniu (zasięg terytorialny: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń),
  ul. Bogusza 20, 26-700 Zwoleń, tel. 48-676-38-45, fax. 48-676-23-00 Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie zwoleńskim:

 • Właściwy terenowo Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Radomiu,
  ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, tel. 48-381-50-67, 48-381-50-69, fax 48-381-50-68.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie zwoleńskim:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu, Aleja Pokoju 5, 26-700 Zwoleń, tel. 48-677-99-99 wew. 120/175, 48-676-20-37 wew. 120/175, www.zoz.zwolen.net,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Wilczowoli, Wilczowola 12, 26-720 Policzna, tel. 48-677-63-59, http://wtzwilczowola.cba.pl.


 

Powiat żuromiński

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie żuromińskim:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bieżuń, ul. Warszawska 2, 09-320 Bieżuń,
  tel. 23-657-80-56 w. 18, fax 23-657-80-56,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kuczbork-Osada, ul. A. Mickiewicza 7B, 09-310 Kuczbork-Osada, tel./fax 23-657-63-92, www.kuczbork.naszops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubowidz, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz, tel./fax 23-658-20-05, 23-658-20-78,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin,
  tel./fax 23-658-10-01, www.lutocin.i-gmina.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Siemiątkowo, ul. Władysława Reymonta 2,
  09-135 Siemiątkowo, tel./fax 23-679-60-27,

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żuromin, ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin,
  tel./fax 23-657-22-39, 657-46-51, http://www.mgopszuromin.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
  09-304 Lubowidz, tel. 23-659-39-97, www.dps.zuromin-powiat.pl,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy (typ: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) ul. Kościuszki 2,
  09-300 Żuromin, tel./fax 23-657-41-99, www.sds-zuromin.pl.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie żuromińskim:

 • ZUS Biuro terenowe w Żurominie (zasięg terytorialny: Gminy: Bieżuń, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo, Żuromin) ul. Szpitalna 89/93, 09-300 Żuromin, tel. 23-657-27-00, 22-657-39-73. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.


 


 

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie żuromińskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin,
  tel. 23-657-22-02 w. 323.

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie żuromińskim:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie, ul. Szpitalna 56,
  09-300 Żuromin, tel. 23-657-22-01, www.szpital-zuromin.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Kościuszki 2, 09-300 Żuromin, tel. 23-657-09-29, www.wtzzuromin.pl.


 

Powiat żyrardowski

 

Informacje dotyczące usług opiekuńczych, zasiłków i rodzajów pomocy poza miejscem zamieszkania w powiecie żyrardowskim:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Mszczonów, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów, tel. 46-857-12-73, tel./fax 46-857-27-82, http://www.mops.samorzad.pl/

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, Plac Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska, tel. 46-831-81-51 w. 18, 46-831-87-49, fax 46-831-87-49, http://www.gopspuszczamarianska.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach, ul. Kubickiego 3, 96-325 Radziejowice,
  tel./fax 46-857-71-22, www.radziejowice.ops.pl,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, tel. 46-854-50-42, 46-854-50-34/35, 46-854-50-29, fax. 46-854-50-32., www.wiskitki.pl/gops,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów,
  tel./fax 46-855-31-26, 46-855-36-59, http://www.mops-zyrardow.pl,

 • Dom Pomocy Społecznej w Hamerni, ul. Mszczonowska 1, 96-325 Radziejowice,
  tel. 46-857-71-02, www.dpshamernia.pl.

Informacje o podmiotach przyznających rentę w powiecie żyrardowskim:

 • ZUS Inspektorat w Żyrardowie zasięg terytorialny: Żyrardów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki, ul. Bankowa 1, 96-300 Żyrardów, tel. 46-855-20-01 do 05. Centrum obsługi telefonicznej (COT): 22-560-16-00.

Informacje dotyczące orzecznictwa pozarentowego w powiecie żyrardowskim:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów,
  tel. 46-854-20-82.


 

Informacje dotyczące świadczonych usług medycznych i terapii zajęciowej w powiecie żyrardowskim:

 • NZOZ NEUROMEDYKA Przychodnia Lekarska ul. Okrzei 51 c, 96-300 Żyrardów, tel. 46-855-84-84,
  46-854-12-16, www.neuromedyka.pl,

 • Neo-Medica A. Wyszyńska – Rokoszewska, K. Jakubczak s.j., Piękna 27 lok. 33,wejście od ul. 1-go Maja 17/21, 96-300 Żyrardów, tel. 46-854-29-70, 514-035-811, www.neo-medica.pl,

 • Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o. o., ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów,
  tel. 46-855-20-11, fax: 46-855-35-27, 46-854-33 -88, www.czmz.szpitalzyrardow.pl,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. 1 Maja 43 a, 96-300 Żyrardów, tel. 48-855-30-48.

 

Zakłady pracy chronionej

Powiat grodziski

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie grodziskim:

 • Budokrusz S. A., Odrano Wola, ul. Osowiecka 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22-755-54-40, 518-518-518, http://www.budokrusz.pl,

 • FPHU Wzorek, Chrzanów Mały 44, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22-724-09-78, 22-755-52-35, 22-755-58-32, www.wzorek.com.pl


 

Powiat makowski

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie makowskim:

 • Narew Styl Sp. z o.o., ul. Polna 67, 06-230 Różan, tel. 29-766-95-95.

Powiat miński

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie mińskim

 • Malwo Wojciech Malczyk P.P.H., ul. Pokoju 95, 05-320 Mrozy, tel. 25-757-46-42.


 

Powiat nowodworski

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie nowodworskim:

 • Sanibud Sp. z o.o., ul. Warszawska 57, 05-190 Nasielsk, tel. 23-693-06-31, http://www.sanibud.pl.

Powiat ostrołęcki

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie ostrołęckim:

 • Agromasz P.H.U., Kolonie 3, 07-411 Rzekuń, tel. 29-761-75-39, 29-762-75-39, http://agromasz.pl.

Miasto Ostrołęka

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w mieście Ostrołęka:

 • Waldemar Gnatowski Zakład Poligraficzny, Ławy, ul. Graniczna 8, 07-400 Ostrołęka, tel./fax. 29-760-35-99. http://www.gnatowski.net.

Powiat otwocki

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie otwockim:

 • Agro-Chemat Zakład Wytwarzania, ul. Turystyczna 8, 05-462 Wiązowna, tel. 22-789-03-16, 780-30-40, http://www.achem.com.pl,

 • Tabit Sp. z o.o. P.P.H., ul. Kołłątaja 44, 05-402 Otwock, tel. 22-789-06-33, http://www.tabit.com.pl.

 

Miasto Płock

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w mieście Płock:

 • Rolpot Spółka Jawna P.P.H.U., ul. Wyszogrodzka 21 c, 09-402 Płock, tel. 24-262-00-83, 502-205-221, fax.24-264 53 76, http://www.rolpot.pl.

Powiat płoński

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie płońskim:

 • Ka-Maj Sp. z o.o. Zakład Prod. Cukier. Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 4, 09-100 Płońsk, tel. 23-662-67-61/92, 606-487-025, http://www.ka-maj.pl.

Powiat przasnyski

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie przasnyskim:

 • Kross S.A., ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, tel. 29-752-44-45.


 

Miasto Radom

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w mieście Radom:

 • Art.-Clean P.P.H.U., ul. Wrocławska 8/1, 26-600 Radom, tel. 48-629-55-15, 508-010-229 http://www.art-clean.pl,

 • Auto-SERVICE R. Prasek, ul. Kozienicka 1, 26-600 Radom, tel. 48-344-14-99, http://auto-service-prasek.pl,

 • Kova-Tex P.P-H-U sp. z o.o., Pl. Stare Miasto 11, 26-600 Radom, tel. 48-363-06-81, 48-363-20-93, http://www.kova-tex.pl,

 • Mera E. Kosiec Spółka jawna P.W., ul. Limanowskiego 73/75 lok. 11, 26-600 Radom, tel. 48-381-54-08, 48-33-86-25,

 • Trimet-August Bąk Spółka jawna ZPCh, ul. Tartaczna 14, 26-600 Radom, tel. 48-362-51-89, 48-331-19 -83http://www.trimet.pl.

Powiat radomski

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie radomskim:

 • Zakład Pracy Inwalidów Niewidomych Spółka Jawna, ul. Leśna 17a, 26-670 Pionki, tel. 48-612-34-23, http://www.zpin.pl.

Powiat sierpecki

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie sierpeckim:

 • Hollywood Textile Service Sp. z o. o., ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc, tel./fax. 24-275-81-29, 509-400-278, http://hollywoodsa.pl/pl/home,

 • Wiepol Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych ZPCh, ul. Przemysłowa 6a, 09-200 Sierpc, tel. 24-275-22-29. http://www.wiepol.pl.

Powiat sochaczewski

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie sochaczewskim:

 • Argus Sp. z o.o. Agencja Ochrony, ul. Piłsudskiego 16 B/5, 96-500 Sochaczew, tel. 48-862-77-66,46-862-77-55, 46-862-46-74, fax. 46-862-10-29, http://www.argus-ochrona.com.pl,

 • TUTOR Sp. z o.o., ul. Reymonta 32, 96-500 Sochaczew, tel. 48-862-26-06, 608-034-252.


 

Powiat sokołowski

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie sokołowskim:

 • OLG-MAR Zakład P.U.H., ul. Tartaczna 12, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. 25-787-37-33, fax. 25-781-60-39.

Powiat szydłowiecki

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie szydłowieckim:

 • Met-bud P.W., ul. Polna 26, 26-500 Szydłowiec, tel. 45-251-01-45,

 • MAR-ROM Marian Janiszek i Wspólnicy Sp. J., Dobrut 18b, 26-505 Orońsko, tel. 48-618-41-91,

 • MAR-ROM Roman Janiszek, Dobrut 18b, 26-505 Orońsko, tel. 48-618-44-60.

Miasto Warszawa

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w mieście Warszawa:

 • Agroleasing Sp. z o.o., ul. Bruzdowa 118 K, 02-991 Warszawa, tel. 22-885-15-57/59, 504-716-870

 • ALFAS Sp. z o.o. P.P.U.H., ul. Nowogrodzka 31 lok. 409, 00-511 Warszawa, tel. (42) 630 31 80

 • AMLUX Sp. z o.o., ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, tel. 22-646-06-15, https://www.amlux.pl,

 • Amlux Przedsiębiorstwo Sp. zo.o. ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, tel. 22-646-06-15,

 • Argos System Sp. z o.o., ul. Siłaczki 3/9, lok. 319, 02-495 Warszawa, tel. 41-346-05-30

 • ARMA Sp.z o.o.ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa tel. 22-637-30-36, 17-859-71-60,

 • ASISTNET Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212 a, 00-724 Warszawa, 22-658-39-77,

 • AST Południe, ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel. 22-311-12-22 wew. 1274,

 • Blue Line Sp. z o. o., ul. Heroldów 5A, 01-991 Warszawa, tel. 17-225-70-12, 17-224-00-12 http://www.blueline.com.pl/index.html,

 • CARGO Przedsiębiorstwo Sp. z o.o., Al. Róż 6 lok. 21, 00-556 Warszawa, tel. 667-661-665

 • CLEANER sp. z o.o. sp. komandytowa, ul Ostrobramska 101 a, 04-041 Warszawa, 42-680-25-46/47,

 • Drukarnia Art., ul. Fortuny 5, 01-339 Warszawa, tel. 22-664-75-75, http://www.drukarnia-art.pl,

,

 • EVERTEAM Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa, tel. 22-329-25-00,

 • INWEMER SYSTEM Sp. z o.o., ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, tel. 44-732-16-52,

 • JAZON Sp. z o.o., Al. W. Witosa 31, 00-710 Warszawa, tel. 91-38-63-211,

 • KLIK Inwest Wacław Korzeniowski, ul. Kruczkowskiego 4 lok. 13, 00-412 Warszawa, 22-417-81-00

 • Komes Sp. z o.o., Al. KEN 36/112B, 02-797 Warszawa, 22-810-30-30,

 • Laam Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, tel. 22-560-51-15,

 • Liberta NGA Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, tel. 601-160-411,

 • Locum S.A., Al. W. Witosa 31, 00-710 Warszawa, tel. 52-339-93-13, www.locumsa.pl,

 • Mada Kosiec i Wspólnicy Sp. Jawna P.W., ul. Słowicza 17, 02-170 Warszawa, tel. 22-832-44-00, www.mada.com.pl,

 • Mieszko S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego, ul. Al. Jerozolimskie 181, 04-392 Warszawa,
  tel. 22-810-21-96, www.mieszko.pl,

 • M.T.M. Sp. z o.o. Sp. Komandytowa - Wytwórnia Artykułów z tworzyw sztucznych, ul. Mechaników 10, 03-684 Warszawa, tel. 22-678-54-10, http://www.mtm.waw.pl/pl,

 • Nasz Sklep S.A. Polska Sieć Handlowa, ul. Jana Pawła II 80 lok.5, 00-175 Warszawa, tel. 17-859-71-79,

 • OMEGA SECURITY BIZ sp. z o.o., ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa, tel. 22-102-21-88,

 • PZN Instytut Tyflologiczny, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, tel. 22-831-33-83, 22-831-22-71, 22-635-68-30,

 • Polpatron Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 212 a, , 02-486 Warszawa, tel. 22-311-12-22,,

 • Proscan Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa, tel. 22-329-25-00,

 • Seris Konsalnet Ochrona sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, tel. 22-560-51-00, -15,

 • Seris Laam sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, tel. 22-560-51-00, -15,

 • Simply Poland Group, Aleje Jerozolimskie 212 a, 02-486 Warszawa, tel. 22-668-60-06,

 • STARHEDGE S.A. ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, tel. 22-630-31-76, fax.22-431-08-01,

 • Specjał sp. z o.o. P.P-H-U, ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, 22-637-30-36,

 • UNIWERSAL SUPPORT Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa, tel. 22-537-756-255,

 • Uniwersum Serwis Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa, tel. 22-632-44-85,

 • Spółdzielnia Świt S.I., ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa, tel. 22-620-80-87, 22-620-90-68, 22-654-77-22,

 • Usługowa S.I. Uniwersum, ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa, tel. 22-843-70-21, 22-632-44-85,

 • Warszawskie Zakłady Kaletnicze Noma S.I., ul. Korkowa 167, 04-549 Warszawa, tel. 22-815-31-10,

 • Zakłady Elektromechaniczne Elektra S.I., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa

Powiat warszawski zachodni

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie warszawskim zachodnim:

 • Słodkie Hawo Loper Poland, ul. Łąkowa 18, 05-092 Łomianki, tel. 22-751-30-99, slodkiehawo.pl/pl,

 • „Dax” L. Strugalska Cz. Strugalski Spółka cywilna, P.P.H.U., ul. 11 listopada 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22-722-48-20.

Powiat węgrowski

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie węgrowskim:

 • Knap F.H.U., ul. Szamoty 42a, 07-100 Węgrów, tel. 25-792-25-15.

Powiat żyrardowski

Informacje dotyczące zakładów pracy chronionej w powiecie żyrardowskim:

 • Flisan Zakład Produkcji Cukierniczej, Kuranów 12a, 96-325 Radziejowice, tel. 46-857-20-57, www.flisan.pl,

 • Musi Novum Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 43A, 96-300 Żyrardów, tel. 46-855-30-45, www.musinovum.pl,

 • Pomona Company LTD Sp. z o.o., ul. Limanowskiego 49A, 96-300 Żyrardów, tel. 46-855-40-31, pomona.pl,

 • Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "NOVUM" Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 43A, 96-300 Żyrardów,
  tel. 46-854-30-44, http://www.musinovum.pl.

Spółdzielnie Pracy Chronionej

 • Chegos S.I., ul. Lipowa 52, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. 25-781-20-25, http://chegos.pl,

 • Cukiernicza S.I. „Jedność”, ul. Piłsudskiego 32, 05-600 Grójec, tel. 48-664-20-81, jednosc-grojec.pl,

 • Grodziska Spółdzielnia „Malwa”, ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22-755-60-51, 755-60-52, 22-755-60-53, www.malwagrodzisk.pl,

 • Metal-Incar S.I., ul. Aleksandra Fleminga 2a, 03-176 Warszawa, tel. 22-467-11-31, 22-467-11-32, http://metal-incar.com.pl,

 • PSI Spółdzielnia Producent Sprężyn, ul. Brzeska 72, 08-110 Siedlce, tel. 25-644-58-00, psi-sps.com.pl,

 • Świt S.I., ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa, tel. 22-330-58-00, http://swit.com.pl,

 • Techniczna S.I., ul. Słoneczna 15, 05-410 Józefów k/Otwocka, 22-789-31-46, www.sitechniczna.pl,

 • Uniwersum USŁ. S.I., ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa, tel. 632-44-85/89, http://www.uniwersum.pl,

 • Warszawskie Zakłady Kaletnicze Noma S.I., ul. Korkowa 167, 04-549 Warszawa tel. 22-815-31-10, 22-815-39-01, fax. 22-613-22-20, http://www.noma.waw.pl,

 • Zakłady Elektromechaniczne Elektra S.I., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, tel. 22-633-55-22, 22-43-16-100, www.zeelektra.com.pl,

 • Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, ul Brzeska 87A, 08-110 Siedlce, 25-632-84-21, http://www.musi.siedlce.pl.

Centra Integracji Społecznej

 • Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Siedleckiej,
  ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce, tel. 25-640-71-32, 509-588-093, http://cissiedlce.pl,

 • Centrum Integracji Społecznej w Markach, podmiot prowadzący: Fundacja „Otwarte Serce”,
  ul. Spokojna 9, 05-270 Marki, tel. 22-799-073-723,

 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, podmiot prowadzący: Starosta Legionowski, ul. Warszawska 74, 05-120 Legionowo, tel. 22-732-15-58, http://cis.legionowski.pl,

 • Centrum Integracji Społecznej w Płocku, ul. Kościuszki 5, 09-402 Płock, podmiot prowadzący: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Br. Alberta, ul. Kościuszki 5, 09-402 Płock,

 • Centrum Integracji Społecznej im. Św. Marii Franciszki kozłowskiej, ul. Kazimierza Welkiego 27, 09-400 Płock.

Kluby Integracji Społecznej

 • Klub Integracji Społecznej i Samopomocy, ul. 17 Sierpnia 58, 06-100 Pułtusk, tel. 23-692-52-65,

 • Klub Integracji Społecznej "Aktywni", ul. Kościuszki 25a, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel./fax 25-758-22-24,

 • Klub Integracji Społecznej "Progres", ul. Hallera 12, 07-410 Ostrołęka, tel. 29-760-74-74, fax 29-764-36-28, http://www.mopr.ostroleka.pl,

 • Klub Integracji Społecznej, ul. Warszawska 2, 05-240 Tłuszcz, tel. 515-926-355,

 • Klub Integracji Społecznej w Legionowie, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 3, 05-120 Legionowo, tel. 22-774-47-25,

 • Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno, ul. Warszawska 26A, 09-472 Słupno, tel. 24-261-95-54,

 • Klub Integracji Społecznej w Płońsku, ul.Pułtuska 39, 09-100 Płońsk, tel. 23-662-42-01,

 • Klub Integracji Społecznej „Nowa Szansa” w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom, tel. 48-360-84-88,

 • Klub Integracji Społecznej w Szydłowcu, ul. Radomska 2, 26-500 Szydłowiec, tel. 730-119-117,

 • Klub Integracji Społecznej, ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa, tel. 22-277-33-62, 22-277-33-63,

 • Bemowski Klub Integracji Społecznej, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa, 22-487-13-18,

 • Klub Integracji Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3-Maja 19, 05-250 Radzymin, tel. 22-786-54-86,

 • Klub Integracji Społecznej w Klembowie, ul. Żymirskiego 1A, 05-205 Klembów, tel. 29-753-88-41.

Zakłady aktywności zawodowej

 • Zakład Aktywności Zawodowej osób Niepełnosprawnych galeria "Apteka Sztuki", Al. Wyzwolenia 3/5, 00-572 Warszawa, tel. 22-622-04-21, http://www.aptekasztuki.eu,

 • Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Osób Niewidomych, Stanisławowo 9, 09-210 Drobin,
  tel. 24-260-23-47,

 • Fundacja na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych „Synapsis”, ul. Ondraszka 3,
  02-085 Warszawa, tel. 22-825-87-42, www.synapsis.org.pl,

 • Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, tel. 25-633-43-15, 519-110-130, http://www.zaz-siedlce.pl,

 • Zakład Aktywności Zawodowej w Klwowie „Zajazd Lwowski”, ul. Opoczyńska 45, 26-415 Klwów, tel. 48-671-01-25,

 • Zakład Aktywności Zawodowej "Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań", ul. Tumska 13/6, 09-402 Płock, tel. 24-366-95-90, http://bartumska.pl,

 • Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Aktywnej Innowacji Społecznej, Siennica 5A, 05-332 Siennica, tel. 664-419-063,

 • Stowarzyszenie “Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Mortkowicza 5 lok. 4, 02-823 Warszawa, tel. 22-729-40-04;

 • Zakład Aktywności Zawodowej w Adamowie. Adamów 30, 26-803 Promna, tel. 609-821-857

Wykaz wybranych Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Baza danych zawierająca listę organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego znajduje się na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego, www.dialog.mazovia.pl .

1 Aktualizacja dokumentu: wrzesień 2018 r., wrzesień 2019 r., wrzesień 2020 r., wrzesień 2021 r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-18 09:37:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-18 09:42:14
 • Liczba odsłon: 104
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665577]

przewiń do góry