Deklaracja dostępności
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

Deklaracja dostępności strony internetowej

Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) PCPR w Sierpcu http://www.pcprsierpc.bip.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: 28.04.2006r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.10.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego;

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;

 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych;

Na stronie internetowej http://www.pcprsierpc.bip.org.pl kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

PCPR w Sierpcu będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

Data sporządzenia deklaracji:

Oświadczenie sporządzono dnia 12.10.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Gorczyca – Dyrektor PCPR w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a, e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu lub ePUAP oo048va4or.

Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu (24) 275-41-88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2A, 09-200 Sierpc.

PCPR zajmuje parter budynku przy ul. Świętokrzyska 2A. Do budynku prowadzi wejście główne. Budynek nie posiada barier architektonicznych utrudniających wejście do budynku, jest podjazd. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Drzwi wejściowe i schody kontrastowo oznaczone.

Toaleta będąca w dyspozycji PCPR nie jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, natomiast na korytarzu (parter budynku) znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe, które jest oznaczone jako miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja nt. dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma platform, pochylni, windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.


Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) PCPR w Sierpcu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw - mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.:

 • poczty elektronicznej – pcpr.sierpc@wp.eu

 • faksu - numer 24 275 76 60

 • ePUAP oo048va4or

Osoba, która przy załatwianiu sprawy chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN - zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać:

 • poczty elektronicznej – pcpr.sierpc@wp.eu

 • faksu - numer 24 275 76 60

 • ePUAP oo048va4or

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

                                                                                                                                                                                              Agnieszka Gorczyca 

                                                                                                                                                                                                             -/-

                                                                                                                                                                                                   Dyrektor PCPR 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-12 11:55:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-12 12:15:43
 • Liczba odsłon: 994
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665461]

przewiń do góry