link do uchwały w sprawie odpłatności mieszkania chronione

http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/?tree=2375   


ZARZĄDZENIE

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU

w sprawie zasad funkcjonowania mieszkań chronionych
Na podstawie § 19 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zarządza się co następuje:


§1 . Wprowadza się Zasady funkcjonowania mieszkań chronionych stanowiące Załącznik do Zarządzenia.


§2 . Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.


§3. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2013 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu z dnia 15.02.2013 r. w sprawie regulaminu mieszkań chronionych.


§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Agnieszka Gorczyca 

 -/- 

             Dyrektor PCPR

  ZASADY FUNKCJONOWANIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH

PROWADZONYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU


§ l. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu prowadzi mieszkania chronione dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.


§2.1 . Mieszkanie chronione jest formą świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej, zgodnie z art. 36 pkt 2 ppkt n ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

2. Mieszkanie chronione oraz wsparcie udzielane mieszkańcom spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012 r. poz. 305).


§3. Mieszkanie chronione wyposażone jest w niezbędne meble i podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zasad.


§4 . Dopuszcza się sytuację, kiedy pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym w tym samym czasie, zostanie przyznana więcej niż jednej rodzinie lub osobie – prowadzącym odrębne gospodarstwa domowe.


§5.1 . Bieżące funkcjonowanie mieszkania chronionego monitorują wyznaczeni pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

2. Osoby wymienione w punkcie 1 mają prawo wstępu do mieszkania chronionego, także pod nieobecność jego mieszkańców – w razie awarii wywołującej szkodę, w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.


§6. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany wychowankom którzy:

 1. realizują Indywidualny program usamodzielniania,

 2. złożą stosowny wniosek wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 oraz zobowiążą się pisemnie do przestrzegania Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 3.

 3. przebywają na terenie powiatu sierpeckiego zgodnie z zapisami w Indywidualnym programie usamodzielniania,

 4. mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, lub w integracji ze środowiskiem lokalnym lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, co w drodze wywiadu środowiskowego i bieżącego monitorowania sytuacji potwierdzi pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu,

 5. wykazują zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów życiowych.

 6. posiadają dochód umożliwiający samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego.


§7.1 . Wnioski o przyznanie świadczenia w formie pobytu w mieszkaniu chronionym rozpatrują wspólnie zespół ds. pieczy zastępczej i pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, uwzględniając kryteria zawarte w §6. oraz w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także aktualną sytuację życiową oraz dotychczasowe zaangażowanie w proces usamodzielnienia.

2. Z ubiegania się o pobyt w mieszkaniu chronionym zostają wykluczone osoby, które są uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

3. Prace zespołu są protokołowane a następnie przedstawiane Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

4. Po akceptacji kandydatury pracownik socjalny przystępuje do uzgodnień z kandydatem – według wzoru stanowiącego załącznik 4 do zarządzenia.

§8 .1. Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym jest udzielana w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

2. Warunkiem zamieszkania w mieszkaniu chronionym jest zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1 stanowi podstawę do zameldowania w mieszkaniu chronionym na czas określony.


§9.1 . Okres pobytu w mieszkaniu chronionym nie może przekraczać 12 miesięcy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres pobytu może zostać przedłużony.


§10.1. Zasady pobytu w mieszkaniu chronionym oraz prawa i obowiązki mieszkańców określa „Regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym", stanowiący Załącznik Nr 3.

2. W przypadku nie przestrzegania niniejszych zasad oraz „Regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym", decyzja o skierowaniu do mieszkania chronionego ulega uchyleniu i zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne w trybie administracyjnym.


§11. Osoby, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszą odpłatność za pobyt w mieszkaniu, w wysokości i na zasadach określonych w Uchwale Nr 260.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. oraz decyzji administracyjnej.


§12 . W sprawach nieuregulowanych w Zasadach zastosowanie mają ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1292 z późn. zm).


Regulamin mieszkań chronionych


§1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzin zastępczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

§2. 1. Nadzór nad mieszkaniami chronionymi sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

 1. Prawo zamieszkania w mieszkaniu chronionym przysługuje wyłącznie osobie, której decyzją administracyjną przyznano pobytu w mieszkaniu chronionym, zwaną dalej mieszkańcem.

 2. Sprawujący nadzór zastrzega sobie prawo wejścia do mieszkania chronionego pod nieobecność mieszkańca w sytuacjach wymagających szybkiego dostępu, takich jak: awarie, niezbędne prace remontowo – budowlane lub inne sytuacje kryzysowe.


§3. Mieszkaniec ma prawo do pomocy ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu w zakresie doradztwa, pomocy socjalnej, pomocy pedagogicznej, mediacji.


§4. Mieszkaniec zobowiązuje się współpracować z pracownikiem socjalnym, aktywnie korzystać z oferowanych form wsparcia oraz aktywnie poszukiwać alternatywnych miejsc pobytu.


§5.1. Mieszkańcy zobowiązani są przestrzegać zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi mieszkańcami.

 1. Zobowiązuje się mieszkańców do poszanowania cudzej własności i intymności oraz konstruktywnego rozstrzygania konfliktów i problemów.

 2. W mieszkaniu chronionym zabrania się stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.

 3. Mieszkańcy mają obowiązek szanowania i dbania o mienie, a także dbania o porządek i czystość w mieszkaniu oraz w przylegających do niego korytarzu i klatce schodowej.

 4. Zabrania się wynoszenia na zewnątrz przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania.

 5. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.

 6. Mieszkańcy zobowiązani są do ponoszenia kosztów związanych z użytkowaniem mieszkania i pobytu w mieszkaniu.

 7. Mieszkańcy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia mieszkania i ponoszenia kosztów zawinionych przez siebie uszkodzeń.

 8. Koszty bieżących remontów mieszkania obciążają mieszkańców.

 9. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie mieszkania i posesji.

 10. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia papierosów w mieszkaniach i w pomieszczeniach wspólnych.

 11. Mieszkańcy zobowiązani są do respektowania zaleceń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

 12. Mieszkańcy zobowiązani są do informowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu o ewentualnych trudnościach, problemach, nieporozumieniach wynikających w trakcie zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym.

 13. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zakazu odwiedzin osób nieuprawnionych w godz. 22 -8.

 14. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godz. od 22 do 6.

 15. Mieszkańcy zobowiązani są do umożliwienia wizytowania mieszkania osobom upoważnionym.

 16. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zakazu udostępniania mieszkania osobom nieuprawnionym.

 17. Mieszkańcy zobowiązani są do zgłaszania swojej nieobecności przekraczającej 48 godzin z jednodniowym wyprzedzeniem.

 18. Mieszkańcy zobowiązani są do dopełnienia formalności zameldowania się w mieszkaniu na czas określony w decyzji.

 19. Mieszkańcy zobowiązani są do pilnowania kluczy do mieszkania,

 20. Mieszkańcy zobowiązani są do terminowego ponoszenie odpłatności za pobyt w mieszkaniu, opłat za wykorzystane energie elektryczną, cieplną, wodę odbiór odpadów.

 21. Mieszkańcy zobowiązani są do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia w szczególności kontynuacji rozpoczętej nauki oraz wywiązywanie się z pisemnych uzgodnień dokonanych z pracownikiem socjalnym,

 22. Mieszkańcy zobowiązani są do aktywnego poszukiwania i podejmowania na miarę możliwości pracy w celu osiągnięcia dodatkowych źródeł utrzymania w szczególności przez osoby kształcące się w systemie wieczorowym oraz zaocznym,


§6.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne mieszkańców, jak również rzeczy pozostawione przez osobę opuszczającą mieszkanie.

 1. Mieszkańcy odpowiadają w pełnym zakresie za wszelkie zaistniałe szkody w lokalu i jego wyposażeniu, z wyjątkiem szkód powstałych z tytułu naturalnego zużycia przedmiotów i urządzeń.

 2. Utrata kluczy do mieszkania zobowiązuje mieszkańca do pokrycia kosztów związanych z wymianą zamków w mieszkaniu oraz kluczy dla pozostałych Mieszkańców.

§7. Po zakończeniu okresu pobytu mieszkaniec jest zobowiązany dobrowolnie opuścić mieszkanie i zabrać wszystkie swoje rzeczy.

§8. Osoba może być pozbawiona prawa do użytkowania mieszkania w trybie 14 dniowego wypowiedzenia w przypadku:

 1. otrzymania własnego mieszkania,

 2. ukończenia 25 roku życia,

 3. wstąpienia w związek małżeński ,

 4. urodzenia dziecka,

 5. opuszczenia mieszkania na okres czasu dłuższy niż 14 dni bez uprzedniego powiadomienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu o swej nieobecności,

 6. nie przestrzegania zasad określonych w umowie użytkowania i Regulaminie, w szczególności w przypadku wnoszenia i spożywania alkoholu lub środków odurzających, drastycznego zakłócania spokoju, dewastacji mieszkania, udostępniania mieszkania osobom nieupoważnionym.

§9.1. Mieszkaniec, w przypadku utraty prawa do użytkowania zobowiązany jest do:

  1. Rozliczenia się ze wszystkich sprzętów stanowiących mienie mieszkania chronionego.

  2. Pozostawienia mieszkania w odpowiednim stanie technicznym i porządku.

  3. Zdania kluczy nadzorującemu mieszkanie.

  4. Uregulowania należnych opłat w wyznaczonym terminie.

 1. W przypadku, gdy mieszkaniec dobrowolnie nie opuści mieszkania, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zabezpieczy jego rzeczy osobiste i nie udostępni mu pomieszczenia mieszkalnego.

Oświadczam, że zapoznałem się, akceptuję treść Regulaminu mieszkań chronionych oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.


Sierpc, …………………. ……………………..

podpis użytkującego
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE POBYTU W MIESZKANIU CHRONIONYM


Zwracam się z prośbą o udzielenie mi pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, utworzonym przy ul. Armii Krajowej 8a wraz z wyposażeniem


Imię i nazwisko wnioskodawcy …………………………………………………………….…

Data urodzenia wnioskodawcy …………………………………………………................ Miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pierwszej formie opieki zastępczej …………………………………………………………………………………………………… Placówka/rodzina, którą opuszcza wnioskodawca (adres) lub imię i nazwisko rodziny zastępczej (adres i telefon do kontaktu) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

Aktualne miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………

Aktualny nr telefonu kontaktowego …………………………………………………….................

Wysokość miesięcznego dochodu (z jakiego tytułu) – dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..

Sytuacja szkolna …………………………………………………………………………...........................................…………………………………………………………………………………………………… Sytuacja rodzinna i mieszkaniowa oraz zdrowotna ……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...Imię i nazwisko, adres i telefon opiekuna usamodzielnienia (stopień pokrewieństwa) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Załączniki:

 1. Pisemne zobowiązanie się opiekuna usamodzielnienia do współpracy z:

osobą usamodzielnianą oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

 1. Pisemne zobowiązanie się ubiegającego się o pobyt w mieszkaniu chronionym do:

  • realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia,

 • Regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym”,

 • przedkładania przynajmniej raz na kwartał, a także na żądanie pracownika socjalnego zaświadczenia ze szkoły dotyczącego frekwencji oraz postępów w nauce lub indeksu,

 • informowania o każdej zmianie w sytuacji szkolnej, rodzinnej, majątkowej, zawodowej, itp.

 1. Opinię dyrektora placówki (dotyczy sytuacji gdy od opuszczenia placówki nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy), w której przebywała osoba ubiegająca się o pobyt w mieszkaniu chronionym lub w przypadku wychowanków rodzin zastępczych pracownika zajmującego się daną rodziną zastępczą, właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania rodziny zastępczej usamodzielniającego się wychowanka.……………………… ..dnia …………………… ……………………………………......


Podpis WnioskodawcyZałącznik do wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym………………………………………………… ..

Imię i nazwisko opiekuna usamodzielnienia

………………………………………………… ..


Adres placówki, w której pracuje opiekun lub adres zamieszkania


………………………………………………… ..

Relacja w stosunku do osoby usamodzielnianej …………………………………………………..


Aktualny numer telefonu ………………………………………………..


ZOBOWIĄZANIE


Jako opiekun usamodzielnienia dla …………………………………………..……………...........

wspieram/nie popieram starania o mieszkanie chronione.

Uzasadnienie, opinia Opiekuna usamodzielnienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* (przy poparciu wniosku)

Jednocześnie zobowiązuję się do współpracy z:

Osobą usamodzielnianą,

Pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie / odpowiedzialnym za mieszkanie chronione. …………..…………………… ………………………………..……………… data ……………………………………………………...........

Czytelny podpis opiekuna usamodzielnienia
Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej ……………………………………………..


Adres zamieszkania …………………………………………………..


Aktualny nr telefonu …………………………………………………..


ZOBOWIĄZANIE

W czasie pobytu w mieszkaniu chronionym zobowiązuję się do:

   • realizacji poszczególnych postanowień indywidualnego programu usamodzielnienia,

   • przestrzegania „Regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym”,

   • przedkładania przynajmniej raz na kwartał, a także na żądanie pracownika socjalnego, zaświadczenia ze szkoły dotyczącego frekwencji

   • informowania o każdej zmianie w sytuacji szkolnej, rodzinnej, majątkowej, zawodowej, itp.

   • współpracy z Pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie / odpowiedzialnym za mieszkanie chronione…………………………………………………………………………………………………… ...

Miejscowość, data Czytelny podpis osoby usamodzielnianej………… .…………….…………….

(miejsce i data uzgodnienia)

UZGODNIENIA

w sprawie mieszkań chronionych


Strony uzgodnień:

Dane Kandydata/Użytkowania mieszkania chronionego : ……………………………………

PESEL lub nazwa i numer dokumentu tożsamości ……………………….………………..

Dane pracownika socjalnego : …………………………………………………………………

Uzgodnienia dotyczące korzystania z pomocy w formie pobytu w mieszaniu chronionym :

1. Cel pobytu: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

2. Okres pobytu: ………………………………………………………………………………

3. Rodzaj i zakres świadczeń wsparcia * : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

4. Odpłatność osoby korzystającej ze wsparcia:

- orientacyjna wysokość opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym z Zarządzenie Nr 11.2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu z dnia 20 listopada 2017r.

w sprawie ustalenia miesięcznego czynszu za użytkowanie mieszkania chronionego:


Mieszkanie

M1

M2

M3

Lewy pokój

Prawy pokój

opłata

133,81 zł.

151,56 zł.

130,02 zł.

176,02 zł.


- zgłaszana przez Kandydata wysokość dochodu miesięcznego …………………………

- wysokość kryterium dochodowego - …………………………………………………..

- zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym z Uchwały Nr 260.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30.10.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych:


% dochód osoby w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % w stosunku do ustalonego czynszu

do 100 %

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 150 %

do 10 %

powyżej 150 % do 200 %

powyżej 10 % do 20 %

powyżej 200 % do 250 %

powyżej 20 % do 30 %

powyżej 250 % do 300 %

powyżej 30 % do 50 %

powyżej 300 % do 350 %

powyżej 50 % do 80 %

powyżej 350 %

100 %


- inne okoliczności zgłaszane przez Kandydata mające wpływ na wysokość opłaty i wnioski Kandydata:

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ...

- uzgodniona wysokość opłaty: …………………………………………………………………………………………………

5. Sposób usprawiedliwienia nieobecności w mieszkaniu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………


6. Zasady i sposób realizacji programu usamodzielnienia osoby lub programu wspierania osoby w zakresie mieszkania chronionego:

Lp.

Rodzaj planowanego wsparcia

Termin realizacji

…………………………………… …………………………………

podpis użytkownika mieszkania chronionego podpis i pieczątka pracownika socjalnego


* Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. poz. 305) wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje: 1) pracę socjalną, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; 2) poradnictwo specjalistyczne, o którym mowa w art. 46 w/w ustawy (w szczególności poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne); 3) naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: a) samoobsługi, b) samodzielności życiowej, c) rozwijania kontaktów społecznych, d) pełnienia ról społecznych; 4) pomoc w : a) przemieszczaniu się, b) wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, c) realizacji kontraktów społecznych, d) zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym, e) ubieganiu się o uzyskanie mieszkania Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia mogą ulegać zmianom w zależności od oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, dokonywanej, co najmniej raz na 3 miesiące. Zmiany wprowadzane są w drodze uzgodnień, które mają formę pisemnąZałącznik nr 1. do Zarządzenia Nr ………Dyrektora PCPR w Sierpcu z dnia 20.11.2017r.


Protokół zdawczo-odbiorczy


przekazania w dniu ……………...

lokalu …………., w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a wraz z wyposażeniem


Przekazujący: Użytkownik mieszkania/PCPR ………………………..………………………….

Odbierający: Użytkownik mieszkania/PCPR …………………………………………………….


Przedmiotem przekazania jest lokal mieszkalny ……………., mieszczący się w budynku w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 8a, o łącznej powierzchni użytkowej ……m 2 , w skład którego wchodzą korytarz, ……………………………………………………………….., wraz z niżej wymienionym wyposażeniem.

Użytkownik mieszkania będzie użytkować …………………………………………………

Wyposażenie:

Pokój

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kuchnia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Łazienka (terakota na podłodze, glazura na ścianach)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Odbierający otrzymał komplet kluczy.

Osoby uczestniczące przy przekazaniu/odbiorze lokalu : ………………………………………………….

………………………………………………… . ………………………………………………….

Uwagi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

Z momentem podpisania niniejszego protokołu Odbierający przejmuje na siebie całość obowiązków i zobowiązań, wynikających z Regulaminu wewnętrznego mieszkania chronionego.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………… .. ……………………………

Przekazujący Odbierający
Protokół z posiedzenia zespołu oceniającego wniosek o przyznanie mieszkania chronionegoNa podstawie Z asad funkcjonowania mieszkań chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu (Załącznik do Zarządzenia Nr …… Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu z dnia ………. w sprawie zasad funkcjonowania mieszkań chronionych w dniu ……………… oceniano wniosek …………………………………………………….., pełnoletniej/go wychowanki/a rodziny zastępczej/placówki opiekuńczo –wychowawczej …………………………………….


W trakcie oceny ustalono, że Wnioskując/a/y*:

 • realizuje Indywidualny program usamodzielniania

tak

nie

 • przebywa na terenie powiatu sierpeckiego zgodnie z zapisami w Indywidualnym programie usamodzielniania

tak

nie

 • ma trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, lub w integracji ze środowiskiem lokalnym lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, co w drodze wywiadu środowiskowego i bieżącego monitorowania sytuacji potwierdził pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

tak

nie

 • wykazuje zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów życiowych


tak

nie

 • posiada dochód umożliwiający samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego

tak

nie

 • złożyli stosowny wniosek wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 oraz zobowiążą się pisemnie do przestrzegania Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora.

tak

nie


Na podstawie zapisów w ww. Zasadach, biorąc pod uwagę aktualną sytuację życiową oraz dotychczasowe zaangażowanie w proces usamodzielnienia oraz fakt, że z ubiegania się o pobyt w mieszkaniu chronionym zostają wykluczone osoby, wobec których zachodzi podejrzenie uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających


wniosek ……………………………………………………………………………….


oceniamy pozytywnie negatywnie*………………………………………………………………………………… .. podpisy
 • zakreślić właściwe
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-25 10:19:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 11:31:52
 • Liczba odsłon: 1063
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665068]

przewiń do góry