rozeznanie_cenowe_21.06.2019.pdf

Sierpc, 21.06.2019r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a

09-200 Sierpc

tel. 24 275-76-60

e-mail: www.pcpr.sierpc@wp.euOgłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Rozeznanie cenowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zaprasza do składania ofert na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

1 .Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie  na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.).

Zasady realizacji Programu określają:

 1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259),

 2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

 3. Ramowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020 opracowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na mocy art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy (www.mcps.com.pl),

 4. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie (Uchwała Nr 96.XVI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 02.12.2011 r. http://sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/uch_96.pdf ).

 5. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany w Powiecie Sierpeckim (Uchwała Rady Powiatu w Sierpcu Nr 213.XXXV.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku http://sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/213.xxxv.2017.pdf)

2. Wymagania, które muszą spełnić Wykonawcy:

Wykonawcy będą zobowiązani do:

 1. przeprowadzenia indywidualnej diagnozy osób zgłoszonych biorących udział w programie składającej się z:

 • diagnozy wstępnej zawierającej: określenie motywacji uczestnika, ustalenia okoliczności skierowania do programu, uzyskania informacji o jego funkcjonowaniu i sytuacji życiowej, aktualnej sytuacji rodzinnej, zawodowej, prawnej; określenie czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc; informacji o specyfice przemocy, którą stosował/stosuje, ustalenie cech osobistych istotnych dla pracy korekcyjnej, kwalifikację do Programu lub odmowę kwalifikacji z uzasadnieniem.

 • diagnozy pogłębionej – dokonywanej w czasie trwania edycji Programu ma uwzględniać: historię relacji, w których występuje przemoc; historię interwencji związanych z przemocą; doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków itp.; historię agresywnych/ przemocowych zachowań w innych sytuacjach życiowych; kontakty z wymiarem sprawiedliwości; szczegółową charakterystykę postaw i zachowań przemocowych, jak osoba rozumie swoje zachowanie, jak postrzega swoja sytuację, rejestrację zmian zachodzących w zachowaniu uczestnika,

 1. wykluczenia kandydatów - osób z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości, których udział w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych

 2. przestrzegania zasady poufności z wyjątkiem informacji wskazujących na popełnianie czynów zabronionych przez prawo,

 3. zapewnienia materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;

 4. podpisania z każdym uczestnikiem przystępującym do programu kontraktu określającego zasady uczestnictwa w programie, zawierającego:

 1. zgodę na uczestnictwo w programie i zobowiązania do przestrzegania regulaminu programu,

 2. formalny wymóg systematycznej obecności na zajęciach,

 3. zobowiązanie do powstrzymania się od przemocowych zachowań w kontaktach z członkami rodziny i innymi ludźmi,

 4. zobowiązanie do powstrzymania się od spożywania alkoholu i zażywania substancji psychotropowych,

 5. obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach,

 6. wymóg uznania osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy w rodzinie,

 7. zgodę uczestnika na monitoring jego zachowań po zakończeniu uczestnictwa w Programie poprzez kontaktowanie się z uczestnikiem, z członkami rodziny za ich zgodą, z instytucjami posiadającymi z racji pełnienia właściwych dla siebie funkcji wiedzę na temat funkcjonowania uczestnika w środowisku do celów związanych z prowadzeniem monitoringu (sąd, ośrodki pomocy społecznej, policja, inne)

 8. sankcje za nieprzestrzeganie ww. zasad.

 1. przeprowadzenia ewaluacji przy pomocy ankiet pre i post zatwierdzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, pozwalających na zmierzenie osiągniętych rezultatów Programu oraz zawierających opinie, oceny przeprowadzonych zajęć,

 2. prowadzenia i przekazania jej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu dokumentacji:

 1. dziennika prowadzonych zajęć z uwzględnieniem zrealizowanego zakresu tematycznego

 2. sprawozdanie merytoryczne z przeprowadzonych zajęć,

 3. listy obecności poświadczone podpisem osoby biorącej w nich udział oraz podpis osoby prowadzącej zajęcia. Listy obecności powinny zawierać: informację czy są to zajęcia grupowe czy indywidualne, datę, temat zajęć oraz godziny realizacji zajęć

 4. pakiet dokumentacji każdego uczestnika:

 • diagnoza wstępna (wraz z adnotacją o kwalifikacji) uczestnika,

 • diagnoza pogłębiona,

 • formularz Indywidualnego planu pomocy z opisem osiągniętych rezultatów
  (2. egzemplarz dla uczestnika) wraz z kwalifikacją do wydania zaświadczenia o ukończeniu lub uczestnictwie w programie lub uzasadnieniem odmowy wydania zaświadczenia oraz ewentualnymi zaleceniami do pracy z uczestnikiem i/lub rodziną uczestnika.

 • wykaz zrealizowanych przez uczestnika zajęć (daty) wraz ze zrealizowanymi tematami, z podziałem na zajęcia indywidualne i grupowe,

 • inne, tj.: karty obserwacji, historie pomocy, dokumentacja z wstępnych zajęć indywidualnych, kwestionariusze ewaluacyjne, protokoły, prace uczestników, dokumentacji z monitoringu (informacje z instytucji, notatki z kontaktów z bliskimi oraz uczestnikami po zakończeniu programu)


 1. przedłożyć propozycje wskaźników zakończenia oddziaływań w zakresie formalnym, tj:

  1. liczbę odbytych godzin, która stanowi o uznaniu, iż uczestnik ukończył program; na przykład gdy udział w zajęciach stanowił min. 75% ogólnej liczby godzin programu - Uczestnik w takiej sytuacji otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu programu.

  2. liczbę odbytych godzin i/lub spotkań (ew. tygodni, miesięcy), która stanowi o uznaniu, iż uczestnik uczestniczył w zajęciach programu lub – jeśli zostały wyodrębnione etapy – w danym etapie programu – np. 50% zajęć - Uczestnik w takiej sytuacji otrzymuje zaświadczenie o udziale w programie.

  3. określenie wskaźników ukończenia programu na poziomie indywidualnym uczestnika, np.: umiejętności i kompetencje społeczne i psychologiczne stanowiące o uznaniu ukończenia programu przez uczestnika, w tym: zaprzestanie stosowania przemocy, rozumienie zjawiska i mechanizmów przemocy, zmiana postaw i utrwalenie pozytywnych standardów w relacjach rodzinnych, i inne

 2. przygotowania i wydania zaświadczeń dla uczestników programu,


Program ma charakter zamknięty, zajęcia w grupie po przeprowadzeniu naboru, jednak dopuszcza się dołączenie uczestnika na początkowym etapie, gdy Wykonawca zapewni należyte wykonanie zadania wobec tego uczestnika.

Zamawiający przewiduje, że zajęcia będą prowadzone w grupie 8-12 osób.

Zamawiający preferuje, by Program obejmował łącznie nie mniej niż 60-12 0 godzin
( w zależności potrzeb grupy) ,   przy czym 75% powinni stanowić zajęcia grupowe, zaś 25% zajęcia indywidualne. Przerwa między kolejnymi zajęciami grupowymi nie powinna przekroczyć tygodnia, preferowane zajęcia w weekendy,

Zleceniodawca zapewnia salę szkoleniową;

Zleceniodawca zapewnia niezbędne materiały biurowe i sprzęt do prowadzenia programu (tj. papier, pisaki, notesy, projektor, ekran, itp.);

Zleceniodawca preferuje, by oddziaływania korekcyjno – edukacyjne były prowadzone przez dwie osoby – kobietę i mężczyznę (prowadzenie zajęć przez współdziałające ze sobą osoby różnej płci pozwala pokazać sprawcom modelową, partnerską relację między kobietą a mężczyzną).3. Termin realizacji Programu:

w okresie od sierpnia 2019 roku do listopada 2019 r.


4. Forma zatrudnienia  Umowa cywilno-prawna.


5. Miejsce świadczenia usług:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 
ul. Świętokrzyska 2a6. Niezbędne wymagania formalne:


1) prowadzący zajęcia posiadają wykształcenie i kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259) tj:

 • ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

 • posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

 • mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w innych instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


2) kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia.


3) kandydaci posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;


7. Wymagania dodatkowe:


1) doświadczenie w zakresie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego ze sprawcami przemocy w rodzinie, minimum 5 przeprowadzone programy korekcyjno-edukacyjne ze sprawcami przemocy w rodzinie w okresie 5 ostatnich lat,

2) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

3) odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;

4) wysoki stopień empatii;

5) nieposzlakowana opinia;

6) dyspozycyjność - konieczność realizacji usług w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.8. Wymagane dokumenty i oświadczenia


 1. realizowany przez prowadzących program oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodny z ww. zasadami, zawierający informację wg jakiego modelu będzie prowadzony,

 2. konspekt zajęć z uwzględnieniem ilości godzin zajęć grupowych i indywidualnych, wstępny harmonogram zajęć,

 3. oferta ( na załączonym formularzu – zał. nr 1),

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i odbyte szkolenia,

 5. opis dotychczasowego doświadczenia w prowadzeniu programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.13 ust.1 i 2 RODO.


9 . Dodatkowe informacje:

1) z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zawarta zostanie umowa w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru; na etapie zawarcia umowy będzie negocjowany ostateczny program i harmonogram jego realizacji,

2) zaproponowana cena oferty winna uwzględniać wszystkie składniki wynagrodzenia za wykonaną usługę,

3) Zamawiający preferuje realizację programu przez parę prowadzących (kobietę i mężczyznę).

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w części dotyczącej jednej osoby prowadzącej działania (mężczyzny bądź kobiety). W takiej sytuacji kwota zamówienia nie ulega zmianie i dzieli się w równych częściach.

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela: Agnieszka Gorczyca - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, tel. (24) 275-41-88. 
Zamawiający prosi o przedstawienie ceny jednostkowej netto i brutto oraz ww. załączników - adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc pcpr.sierpc@wp.eu

Termin dostarczenia wyceny: do dnia 05.07.2019 r. do godz 12:00.

Agnieszka Gorczyca

                -/-  

    Dyrektor PCPRKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowychNa podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu ,
tel: 24 275 76 60.

 1. Inspektor ochrony danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może skontaktować się Pani/Pan telefonicznie- tel: 24 275 76 60 lub e-mail s.kaczmarczykpcpr@wp.pl .

 1. Cele przetwarzania Danych Osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO i ustawy o pracownikach samorządowych- wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

 1. Okres przechowywania Danych Osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od 31 grudnia roku, 
w którym przekazano dane do urzędu.

 1. Prawo dostępu do Danych Osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pan danych osobowych.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa- gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Danych Osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Konsekwencje niepodania Danych Osobowych:

Podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało odmową uwzględnienia oferty w procedurze rekrutacyjnych.

 1. Odbiorcy danych:

 2. Pani/Pana dane będą udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 3. Przekazanie Danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanym i nie będą profilowane.
FORMULARZ OFERTOWYPrzeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie


Dane dotyczące oferenta

Nazwa.................................................................

Siedziba...............................................................

Nr telefonu/faksu.................................................

nr NIP................................................ nr REGONSzacowana cena netto/brutto obejmująca cały przedmiot zamówienia.

Cena netto za wykonanie usługi zł.....................................

Cena netto słownie.............................................................

Cena brutto za wykonanie usługi zł...................................

Cena brutto słownie....................................................

Liczba osób.........................................................................

Liczba godzin szkoleniowych/zegarowych........................

- Usługa zwolniona z podatku VAT TAK NIE   (właściwe podkreśl)

Wykaz załączników:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………..................... ………..…………………..

/data/ /pieczęć podpis osoby uprawnionej/


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-21 10:44:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-21 10:51:09
 • Liczba odsłon: 1008
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664967]

przewiń do góry