Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych


Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON nie definiują zakresu żadnej z barier.

Interpretacja Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych określa:
• bariery architektoniczne  to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
• bariery techniczne  to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;
• 
 bariery w komunikowaniu się  to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania ze środków PFRON: 

1) na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.


Wniosek o przyznanie dofinansowania można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a tel. 275-76-60 lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.pcprsierpc.bip.org.pl

Pisemny wniosek o dofinansowanie  likwidacji wyżej wymienionych barier osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla jej miejsca zamieszkania.

Wnioski o dofinansowanie można składać przez cały rok.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

-w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

-rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku;

-informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku;

-w przypadku gdy, poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę dofinansowania zadań ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę (Prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Podstawą umownego zakresu prac stanowi załączony do wniosku o dofinansowanie kosztorys inwestorki lub zestawienie materiałów (w przypadku barier architektonicznych), oferta cenowa, proforma (w przypadku barier w komunikowaniu się i technicznych).

Po zakończeniu prac związanych z likwidacją barier, osoba niepełnosprawna przedstawia odpowiednio do zadania: kosztorys powykonawczy, zestawienie materiałów, rachunki i faktury – dokumenty rozliczające umowną kwotę. W przypadku likwidacji barier architektonicznych następuje kontrola związana z odbiorem prac przez pracownika PCPR w obecności osoby niepełnosprawnej. Po stwierdzeniu zgodności stanu faktycznego z umową i rozliczeniu przyznanego dofinansowania PCPR przekazuje kwotę dofinansowania wykonawcy robót albo sprzedawcom towarów.


Ważne informacje! 

 • Warunkiem zyskania dofinansowania jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społeczne oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), a w przypadku osoby o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r., kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia należy podłączyć do wniosku.

 • Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

 • Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 • Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów  przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa wnioskodawca.

 • Dofinansowanie ze środków Funduszu  nie przysługuje,  jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje  oddzielnie na każdy rodzaj zadania.  

 • Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest np.: budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub dobudowa windy, w zależności od  kwestii własności budynku lub ziemi, należy dopełnić następujących formalności:

-wystąpić do wydziału architektury urzędu dzielnicowego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w celu sprawdzenia, że planowana budowa podjazdu jest zgodna z przeznaczeniem),

-przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu, gdy właścicielem jest gmina, należy uzyskać dzierżawę tego terenu,

-po uzyskaniu pozytywnej decyzji, należy w tym samym urzędzie złożyć projekt architektoniczno-budowlany podjazdu,

-uzyskać pozwolenie na budowę.

Na podstawie:


 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

 • - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2015 r. poz. 926)Agnieszka Gorczyca 

       -/-

     Dyrektor PCPR


Osoba prowadząca sprawy:

Doradca osób z niepełnosprawnością – Aneta Kopczyńska tel. 24 275 76 60, 

e-mail  pcpr.sierpc@wp.eu

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-26 12:38:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 08:18:28
 • Liczba odsłon: 1164
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665101]

przewiń do góry