Procedura kierowania do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

O pobyt w domu samotnej matki i kobiet w ciąży mogą ubiegać matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej w ramach interwencji kryzysowej. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Interwencja kryzysowa (art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej )

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Ośrodek wsparcia (art. 51 ustawy o pomocy społecznej

1. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

2. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.

3. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.

4. Ośrodkiem wsparcia, o którym mowa w ust. 1–3, może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy.

Przyznanie świadczenia (art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej)

Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Zadanie własne powiatu (art. 19 ust.11 ustawy o pomocy społecznej)

Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy.

Tryb kierowania i przyjmowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, standard podstawowych usług świadczonych przez domy Rozporządzenie z dnia 8 marca 2005r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży –

Ośrodek pomocy społecznej – właściwy dla osoby ze względu na miejsce zamieszkania - kompletuje dokumenty niezbędne do skierowania do domu, w terminie 14 dni przekazuje do starosty najbliższego powiatu prowadzącego dom, który wydaje decyzje o skierowaniu.

Odpłatność (art. 97 ust. o pomocy społecznej)

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną uwzględniając przyznany zakres usług.

Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Opłatę za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala podmiot prowadzący, a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione - podmiot zlecający zadanie, uwzględniając warunki pobytu, w szczególności zakres przyznanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej w domu (art. 97 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w domu, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu.

Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Procedura przygotowania

Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu samotnej matki składa wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Ośrodek kompletuje dokumenty:

 • wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie,

 • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego OPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu,

 • skrócony odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka,

 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli takie jest wydane,

 • Opinia OPS zawierająca uzasadnienie pobytu w domu,

w terminie 14 dni i przekazuje je do starosty najbliższego powiatu prowadzącego dom, który wydaje decyzję o skierowaniu do domu.

Powiat Sierpecki powierzył prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dla mieszkańców powiatu sierpeckiego Powiatowi Lipnowskiemu . Adres placówki: Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe

Szczegółowe informacje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu tel. 24 275 76 60

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-04 11:59:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-13 09:44:45
 • Liczba odsłon: 997
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665129]

przewiń do góry