rozpoznanie_ofertowe_art_spoz-spss_2016wersja2.doc

rozpoznanie_ofertowe_art_spoz-spss_2016.doc

modyfikacja_zapytania_na_art._spoz.-14.09.doc 


                                                                                                                                                                                                                                                                                    POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu                                                                              Sierpc, dn.08.09.2016r.                                             

               

 

WYKONAWCY

 

ROZPOZNANIE OFERTOWE

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W RAMACH PROJEKTU „SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA”

 

Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 z późn. zm.) P owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwra ca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

 

 1. Przedmiot   zamówienia

Dostawa artykułów spożywczych dla uczestników zajęć świetlicowych w ramach projektu pn. „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 , Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Artykuły spożywcze muszą być świeże, posiadające aktualne terminy przydatności do spożycia. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r. z uwzględnieniem przerw w organizacji nauki (ferie zimowe, przerwa wakacyjna, przerwy świąteczne itp.).

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne;

15300000-1 Owoce i warzywa i podobne produkty;

15800000-6 Różne produkty spożywcze;

15500000-3 Produkty mleczarskie;

15810000-9 Pieczywo i wyroby ciastkarskie.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia.

Część I dostawa artykułów spożywczych do świetlicy w Gminnym Domu Kultury w Rościszewie,
ul. Wyszyńskiego 2, 09-204 Rościszewo,

Część II   dostawa artykułów spożywczych do świetlicy w Szkole Podstawowej w Zawidzu, ul. Mazowiecka 47, 09-226 Zawidz Kościelny,

Część III dostawa artykułów spożywczych do świetlicy w Szkole Podstawowej w Ligowie, Ligowo 35,
09-228 Ligowo,

Część IV dostawa artykułów spożywczych do świetlicy w Szkole Podstawowej w Mochowie, Mochowo Parcele 31, 09-214 Mochowo,

Część V dostawa artykułów spożywczych do świetlicy w Publicznym Gimnazjum im. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie, Mochowo Parcele 31, 09-214 Mochowo,

Część VI dostawa artykułów spożywczych do świetlicy w Szkole Podstawowej w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres zamówienia jest zamieszczony w FORMULARZU OFERTOWYM - załączniku nr 1 do niniejszego rozpoznania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w zakresie: wielkości zamówienia, wyłączenia z przedmiotu zamówienia niektórych pozycji, o ile w trakcie realizacji wystąpią uzasadnione okoliczności, nieznane w dniu zawarcia umowy. W związku z powyższym nastąpi odpowiednia zmiana wartości całego zamówienia.

 

2.       Termin realizacji zamówienia :

Dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r. Przewiduje się dostawy jeden raz w tygodniu do poszczególnego punktu. Każdorazowo dostawa obejmować będzie artykuły spożywcze do samodzielnego przygotowania kanapek. Dostawa pozostałego asortymentu następować będzie w cyklach miesięcznych bądź z zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi przez Zamawiającego. Za harmonogram dostarczania artykułów spożywczych odpowiada Zamawiający lub osoby upoważnione przez Zamawiającego. Płatność na podstawie rachunków/faktur
z odroczonym terminem (minimum 7 dni).

 

3.     Inne istotne warunki zamówienia:

Zgodnie z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania informacja o wyborze oferty zostanie przekazana pisemnie wszystkim Wykonawcom, którzy wezmą udział w postępowaniu oraz opublikowana
na stronie BIP JST pod adresem: pcpr.sierpc.bip.org.pl w zakładce: Zamówienia publiczne bez stosowania Ustawy. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza podpiszemy Umowę na dostawy zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia.

 

4.    Kryteria oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie kompletna, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz który zaoferuje najbardziej korzystne ceny jednostkowe i zarazem otrzyma największą ilość punktów wyliczoną zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny w odniesieniu do danej części.

Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym koszt transportu, wszelkie narzuty oraz przewidywalny rynkowy wzrost cen). Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 31.12.2018r.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

Należy określić cenę jednostkową brutto. Sumę wartości brutto pozycji asortymentowych stanowiącą cenę oferty należy wpisać w formularzu ofertowym, nie rozbijając jej na poszczególne pozycje kosztorysowe,
z zastrzeżeniem, iż przy kalkulacji ceny uwzględniono wszystkie czynniki cenotwórcze. Cena oferty powinna uwzględniać podatek VAT, inne narzuty oraz koszt systematycznych dostaw do poszczególnych punktów:

 1. Gminny Dom Kultury w Rościszewie, ul. Wyszyńskiego 2, 09-204 Rościszewo,
 2. Szkoła Podstawowa w Zawidzu, ul. Mazowiecka 47, 09-226 Zawidz Kościelny,
 3. Szkoła Podstawowa w Ligowie, Ligowi 35, 09-228 Ligowo,
 4. Szkoła Podstawowa w Mochowie, Mochowo Parcele 31, 09-214 Mochowo,
 5. Publiczne Gimnazjum im. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie, Mochowo Parcele 31,
  09-214 Mochowo,
 6. Szkoła Podstawowa w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo.

                                                 

Na wynik oceny ofert będą miały wpływ następujące elementy:

Cena

100%

 

Sposób obliczenia punktacji:

a)       cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej * 100%

Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryterium oceny ofert.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń,   informacji:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailowo lub pisemnie.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje mailowo każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Domniemywa się, że pismo przesłane przez Zamawiającego na adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w ust. 2 oświadczy, iż ww. pisma nie otrzymał.

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować zgodnie z wyborem:

a) pisemnie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc,

b) mailowo na adres pcpr.sierpc@wp.eu .

 

7.    Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1.

Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom rozpoznania .

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną część i ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem składania ofert. Nowa oferta musi być złożona z dopiskiem „ZAMIANA”.

Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie powiadomienia.

 

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. Nr 1 pocztą elektroniczną na adres: pcpr.sierpc@wp.eu (dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub podpisane skany) lub faksem pod nr 24-275-76-60, wew. 31.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 16.09.2016r. do godziny 10.00.

                                                                                                                                     08.09.2016r. AGNIESZKA GORCZYCA

-//-

Dyrektor PCPR

….................................................................

                                                                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

                                      


Załącznik nr 1

                                          

   /miejscowość, data/

……………..………………………………..

Pieczęć Wykonawcy                      

FORMULARZ OFERTOWY

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

 

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: ………………………………………………REGON:……………………………………… Tel. …………………….……………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………………….………………………………

Adres Wykonawcy : ……………………………………………………………………….……………………………….

Powiat ………………………………………………………………………….., województwo …………………….……………………………..

 

W odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe z dnia 08.09.2016 r. oferuję realizację przedmiotu zamówienia
w części ……………………………………………………………….. za cenę brutto: ………………………………………………………….zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…)

Dostawy będą odbywały się sukcesywnie do dnia 31.12.2018 r., zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego. Głównym kryterium oceny ofert jest cena – suma cen jednostkowych . Punktacja za pozostałe kryteria oceny ofert zostanie przyznana zgodnie z przedstawionymi w rozpoznaniu ofertowym formułami. Zamawiający przewiduje zmiany   umowy w zakresie: wielkości zamówienia, wyłączenia z przedmiotu zamówienia pozycji, włączenia pozycji nowych / niewymienionych
o ile w trakcie realizacji wystąpią uzasadnione okoliczności, nieznane w dniu zawarcia umowy.

W związku z powyższym nastąpi odpowiednia zmiana wartości całego zamówienia.

 

Oferuję/-my wykonanie zamówienia wg poniższej kalkulacji:

Asortyment/Opis

j.m.

Cena jednostkowa brutto

Bułka pszenna duża

Szt.

 

Bułka pszenna mała

Szt.

 

Bułka graham

Szt.

 

Bułka wieloziarnista

Szt.

 

Chleb pszenny krojony 0,5 kg

Szt.

 

Chleb wieloziarnisty krojony 0,5 kg

Szt.

 

Drożdżówka (z serem, budyniem, z marmoladą)

Szt.

 

Masło (zwierzęce) 200 g

Szt.

 

Masło roślinne 200 g

Szt.

 

Żółty ser

Kg.

 

Wędlina (drobiowa, wieprzowa)

Kg.

 

Sałata

Szt.

 

Pomidor

Kg.

 

Ogórek

Kg.

 

Pasztet 100 g (drobiowy bez dodatków)

Szt.

 

Cukier

Kg.

 

Herbata ekspresowa 100 szt. czarna

Op.

 

Herbata ekspresowa 20-25 szt.

Op.

 

Woda mineralna niegazowana 0,3 l

Szt.

 

Sok 100% różne smaki 1 l.

Szt.

 

Sok 100% różne smaki 2 l.

Szt.

 

Ciastka suche

Kg.

 

Ciastka biszkopt w czekoladzie z galaretką

Kg.

 

Wafelki bez czekolady różne smaki

Kg.

 

SUMA cen jednostkowych w zł

 

 

 

 

Oświadczam, że:

1.        Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w rozpoznaniu ofertowym.

2.        Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

3.        Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozpoznaniu ofertowym.

4.        Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności.

5.        Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny, sprzętowy i techniczny.

6.        Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

……………………, dn. ……………………………                                                  ................................................................
(miejscowość)                                                                                                     (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

 

 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-09 13:22:26
 • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-14 13:49:07
 • Liczba odsłon: 1084
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665495]

przewiń do góry