DO POBRANIA


rozpoznanie_ofertowe_mat_dydaktyczne_spss.doc  


                                                                                                                                                                                                         POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu             


Sierpc, dn.07.12.2016r.                                             

               

 

WYKONAWCY

 

ROZPOZNANIE OFERTOWE

DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ZAJĘĆ KSZTAŁTUJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE
  W RAMACH PROJEKTU „SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA”

 

Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 z późn. zm.) P owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwra ca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

 

  1. Przedmiot   zamówienia

Dostawa materiałów dydaktycznych do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe w ramach projektu pn. „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 , Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres zamówienia jest zamieszczony w FORMULARZU OFERTOWYM - załączniku nr 1 do niniejszego rozpoznania ofertowego. Przedmiot zamówienia podzielono na części:

Część 1 - materiały dydaktyczne do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe – język angielski .

Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość zadania przedmiotu zamówienia- część 1.

Część 2 - materiały dydaktyczne do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe – umiejętność uczenia się.

Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość zadania przedmiotu zamówienia- część 2.

Część 3 – podręczniki i zestawy ćwiczeń do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe – język angielski, kompetencje uczenia się.

Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość zadania przedmiotu zamówienia- część 3.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.

 

2.       Termin realizacji zamówienia : wg złożonego przez PCPR zamówienia, realizacja – grudzień 2016. Płatność na podstawie faktur z odroczonym terminem (minimum 7 dni).

 

3.     Inne istotne warunki zamówienia:

Zgodnie z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania informacja o wyborze oferty zostanie przekazana pisemnie wszystkim Wykonawcom, którzy wezmą udział w postępowaniu oraz opublikowana
na stronie BIP JST pod adresem: pcpr.sierpc.bip.org.pl w zakładce: Zamówienia publiczne bez stosowania Ustawy.

 

4.    Kryteria oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie kompletna, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz który zaoferuje najbardziej korzystne ceny jednostkowe i zarazem otrzyma największą ilość punktów wyliczoną zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym koszt transportu, wszelkie narzuty oraz przewidywalny rynkowy wzrost cen).

 

  1. Opis sposobu obliczenia ceny

Należy określić cenę jednostkową brutto. Sumę wartości brutto pozycji asortymentowych
(z uwzględnieniem ilości) stanowiącą cenę oferty należy wpisać w formularzu ofertowym, nie rozbijając jej na poszczególne pozycje kosztorysowe, z zastrzeżeniem, iż przy kalkulacji ceny uwzględniono wszystkie czynniki cenotwórcze. Cena oferty powinna uwzględniać podatek VAT, inne narzuty oraz koszt systematycznych dostaw do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

                                              

   Na wynik oceny ofert będą miały wpływ następujące elementy:

Cena w PLN

80%

Termin dostawy w dniach

20%

 

Sposób obliczenia punktacji:

a)       cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej * 80%

b)       termin dostawy najkrótszy spośród złożonych ofert/termin dostawy z oferty badanej * 20%

Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

 

 

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń,   informacji:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailowo lub pisemnie.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje mailowo każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Domniemywa się, że pismo przesłane przez Zamawiającego na adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w ust. 2 oświadczy, iż ww. pisma nie otrzymał.

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować zgodnie z wyborem:

a) pisemnie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc,

b) mailowo na adres pcpr.sierpc@wp.eu .

 

7.    Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom rozpoznania . Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem składania ofert. Nowa oferta musi być złożona z dopiskiem „ZAMIANA”. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie   powiadomienia.

Ofertę można złożyć:

1.        osobiście w siedzibie zamawiającego, PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. Nr 1;

2.          pocztą elektroniczną na adres: pcpr.sierpc@wp.eu (dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub podpisane skany);

3.        faksem pod nr 24-275-76-60, wew. 31.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 13.12.2016r. do godziny 9.00.

Do oferty należy dostarczyć wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG lub KRS).

 

 

                                                                                                                                    

07.12.2016r. AGNIESZKA GORCZYCA

-//-

Dyrektor PCPR

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                          

   /miejscowość, data/

……………..………………………………..

Pieczęć Wykonawcy                      

FORMULARZ OFERTOWY

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

 

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: ………………………………………………REGON:……………………………………… Tel. …………………….……………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………………….………………………………

Adres sklepu/magazynu Wykonawcy : ……………………………………………………………………….……………………………….

Powiat ………………………………………………………………………….., województwo …………………….……………………………..

Termin dostawy w dniach……………………………………………………………….

 

W odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe z dnia 07.12.2016 r. oferuję realizację przedmiotu zamówienia

za cenę brutto: ……………………………….zł (słownie:……………………………………………………………………………………. ……)

Głównym kryterium oceny ofert jest cena – suma cen jednostkowych . Punktacja za pozostałe kryteria oceny ofert zostanie przyznana zgodnie z przedstawionymi w rozpoznaniu ofertowym formułami.

 

Oferuję/-my wykonanie zamówienia wg poniższej kalkulacji:

 

Część 1 - materiały dydaktyczne do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe – język angielski

Asortyment/Opis

ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

Kol.4=2*3

Gra językowa – Grasping Grammar Noun&interjections

1

 

 

Monopoly

1

 

 

Scrabble

1

 

 

Dominoes Game

3

 

 

Fiszki obrazkowe dla starszaka

1

 

 

Gra językowa - English Play and Learn

1

 

 

Gra językowa The Great Verb Game

1

 

 

Gra językowa English Paperchase

1

 

 

My shopping List

1

 

 

Gra językowa Preposition Island

1

 

 

Gra językowa The Number Game

1

 

 

Gra językowa Picture Bingo

2

 

 

Rory’s Story Cubes – Kości opowieści

1

 

 

Gra edukacyjna English & Fun

1

 

 

Karty obrazkowe – czas wolny, ang. dla dzieci od 6 lat

1

 

 

Gra językowa English Paperchase

1

 

 

Karty edukacyjne-Ilustrowany słownik j.ang.

1

 

 

Angielski fiszki PLUS dla początkujących 1

1

 

 

Angielski fiszki PLUS dla początkujących 2

1

 

 

Angielski fiszki PLUS dla początkujących 3

1

 

 

Gra językowa Trefl Gra 4 Fun Król Lew

1

 

 

Gra językowa My Shoping List

1

 

 

Gra językowa Who's Who?

1

 

 

Gra językowa Just the Job

1

 

 

Makatka na zdjęcia małe

2

 

 

Makatka plan dnia

1

 

 

Duża makatka do Fiszer

1

 

 

Angielski Popcorn, poziom 1

1

 

 

Angielski Popcorn, poziom 2

1

 

 

Piłki obrazkowe – żywność 1szt, pogoda 1szt, ubrania 1szt

3

 

 

Gra językowa Yes or No? – simple question game

1

 

 

Tornado of colours and shapes

1

 

 

SUMA cen jednostkowych w zł

x

 

 

 

Część 2 - materiały dydaktyczne do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe – umiejętność uczenia się

Asortyment/Opis

ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

Kol.4=2*3

Scrabble

2

 

 

Gra Biznes po polsku

1

 

 

Warcaby

2

 

 

Liczydło

2

 

 

Gra logiczna Sudoku

1

 

 

Gra logiczna Kwadrat magiczny

1

 

 

Domino logopedyczne

1

 

 

Piotruś logopedyczny

1

 

 

SUMA cen jednostkowych w zł

 

 

 

 

Część 3 – podręczniki i zestawy ćwiczeń do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe – język angielski, kompetencje uczenia się

Asortyment/Opis

ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

Kol.4=2*3

Teaching young learners to think. ELT activities for young learners aged 6-12 aut.

1

 

 

Podręcznik+z.ćw. Interface 1

5

 

 

Podręcznik+z.ćw. Team up 1

6

 

 

Podręcznik+z.ćw. Adventure 2

5

 

 

ELEMENTARZ falskiego

2

 

 

ELEMENTARZ-CZYTAMY METODĄ SYLABOWĄ

2

 

 

CZYTAM ZE ZROZUMIENIEM kl. II

2

 

 

CZYTAM ZE ZROZUMIENIEM kl. III

2

 

 

PISZĘ kl. II

2

 

 

PISZĘ kl. III

2

 

 

LICZĘ kl. II

2

 

 

LICZĘ kl. III

2

 

 

„Główka pracuje – teścik rozwiązuje”

2

 

 

SUMA cen jednostkowych w zł

 

 

 

Oświadczam, że:

1.        Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w rozpoznaniu ofertowym.

2.        Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

3.        Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozpoznaniu ofertowym.

4.        Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności.

5.        Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny, sprzętowy i techniczny.

6.        Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

……………………, dn. ……………………………                                                  ................................................................
(miejscowość)                                                                                                     (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-07 14:04:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-07 20:46:47
  • Liczba odsłon: 1010
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665000]

przewiń do góry