Sierpc, 20.10.2021r.

 

Zapytanie ofertowe

Tytuł zamówienia

1. Usługa cateringowa (sale na szkolenie oraz przygotowanie i dostawa cateringu –poczęstunku kawowego dla uczestników szkolenia pt."Szkoła dla rodziców"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zapytania jest usługa cateringowa w sali szkoleniowej - poczęstunku w formie kawy, herbaty, napojów zimnych, przekąsek (ciastka, ciasta) dla około 16 osób - uczestników szkoleń oraz zapewnienie dodatkowej sali (przestrzeni) na potrzeby uczestników i prowadzących szkolenie.

Poczęstunek kawowy w formie bufetu szwedzkiego – kawa; herbata; dodatki typu: mleko, cytryna, cukier; woda mineralna gazowana i niegazowana; przekąski typu ciastka, ciasta (co najmniej trzy rodzaje).

Sala szkoleniowa wyposażona w osobne miejsca siedzące dla każdego uczestnika szkolenia, flipczart, dostęp do łazienek i toalet. Toalety powinny być wyposażone w papier toaletowy, mydło w płynie, jednorazowe ręczniki.

Zajęcia odbywać się będą średnio raz w tygodniu, planowo w środy w godzinach popołudniowych - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub częstotliwości spotkań – po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Gotowość do współpracy to ostatni tydzień października.

Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy proponowane sale i catering.

Zamawiający planuje przeprowadzenie 10 szkoleń jednodniowych

Czas realizacji zamówienia do 30 grudnia br.

5. Termin składania ofert: do dnia 25.10.2021r. do godziny 12.00

6. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w zamówieniu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 09-200 ul. Świętokrzyska 2a, teł. 24 275 76 60

Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100%

C= najniższa cena spośród cen wykonawców we wszystkich złożonych ofertach w danym postępowaniu/ cena zaproponowana przez danego wykonawcę *100

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego oraz unieważnienia postępowania.

2.Wymogi dotyczące oferty:

a) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub w sposób trwały i czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

b) ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

c) Upoważnienie do podpisania oferty w imieniu wykonawcy (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty na przykład wydruk informacji z KRS) powinno być w oryginale dołączone do oferty.

d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

e) Do oferty wykonawca załącza wymagane niniejszym zapytaniem ofertowym załączniki.

f) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

Zamawiający

Powiat Sierpecki, POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

Klauzula informacyjna: dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO (Dz.U. UE.L. z 2016 r., nr 119, str.1) w sposób i w zakresie opisanym szczegółowo na stronie BIP PCPR w Sierpcu (http://www.pcprsierpc.bip.org.pl/)

 

 

 

Agnieszka Gorczyca

-/-

Dyrektor PCPR

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 2 ust.1. Pzp

na usługę cateringową wraz z zapewnieniem sali na przeprowadzenie szkolenia.

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: .....................................................................................................

REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: .......................................................................................

 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................

 

 

4. Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

 

Miejscowość ............................, dnia .................................... 2021 roku.

 

 

 

........................................................................

(pieczęć/podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 

Oświadczam, że:

 • Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 • Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w zaproszeniu do złożenia oferty.

 • Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy, rozliczenie nastąpi na podstawie podanej kalkulacji szczegółowej (ceny jednostkowej) a wysokość wynagrodzenia ogółem będzie uzależniona od wypracowanej liczby godzin.

 • Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

 • Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia.


 

…………………………………………………………..………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej/ Wykonawców)
 

OŚWIADCZENIA

Oświadczam co następuje:

 • posiadam uprawnienia określone przepisami prawa do zapewnienia usługi cateringowej

 • pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za zeznanie nieprawdy 
  lub zatajenie prawdy oświadczam, że nie byłam/em karana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • posiadam nieposzlakowaną opinię;

 • nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj. moja sytuacja ekonomiczna pozwala na właściwe wykonanie zamówienia;

 • posiadam wiedzę i doświadczenie;

 • dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (usługę wykonam osobiście TAK / NIE );

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia niniejszego postępowania.

 • zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                            Agnieszka Gorczyca

                                                                                                                                                                        -/-

                                                                                                                                                              Dyrektor PCPR

                                           

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-20 09:40:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 09:45:16
 • Liczba odsłon: 576
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665484]

przewiń do góry