Sierpc, 12.04.2022r.

Zapytanie ofertowe

Tytuł zamówienia

1.Zakup środków ochrony osobistej dla osób zatrudnionych na stanowisku asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup środków ochrony osobistej dla osób zatrudnionych na stanowisku asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach Programu  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wykaz przedmiotowego asortymentu zgodnie z zapotrzebowaniem:
1. Rękawice jednorazowe nitrylowe - rozmiar M x 2500 sztuk
2. Rękawice jednorazowe nitrylowe - rozmiar L x 2500 sztuk
3. Maska chirurgiczna jednorazowego użytku opakowanie x 50
4. Płyn/żel do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni x 50


Wykaz asortymentu, dane techniczne.
1. Rękawice jednorazowe nitrylowe:
Rękawice jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości.
Zgodność z normami EN 455 – 1,2,3,4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz
Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. AQL 1,5 lub niższy. Oznakowanie
znakiem CE, zgodnie z dyrektywą UE 93/42/EWG dla wyrobów medycznych. Znak
CE, zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EWG dla wyposażenia ochrony osobistej.
Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające
pojedyncze wyjmowanie rękawic.
Opakowanie: 50 szt. i/lub100 szt.
Rozmiar: M, L.
Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące.
2. Maska chirurgiczna jednorazowego użytku:
Maseczki wykonane z trójwarstwowej włókniny, posiadające gumkę umożliwiającą
założenie maseczki na uszy. W części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające
dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, w jednej
krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające
szczelność przylegania, rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm.
Maseczki chirurgiczne powinny spełniać następujące wymagania, zgodność
z normami:
• PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne -Wymagania i metody badania (lub
odpowiednio EN 14683:2005) lub odpowiednio normę PN-EN 14683:2019)
• deklaracja zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17
lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności
wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) albo deklaracja zgodności
z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami
rozporządzenia (UE) 2017/745
• oznakowanie znakiem CE
Opakowanie: 50 szt.
Rozmiar: uniwersalny.
Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące.
3. Płyn/żel do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni:
Płyn/żel do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania (bez konieczności
spłukiwania) i powierzchni (mających kontakt z żywnością) o działaniu wirusobójczym,
bakteriobójczym, grzybobójczym. Stosowany w obszarach i sytuacjach wymagających
przestrzegania wysokiego poziomu higieny, o minimalnej zwartości substancji czynnej
(alkoholu - etanolu): 70 g/100g.
Produkt musi szybko odparowywać.
Produkt musi posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia dopuszczające do obrotu produktem
biobójczym oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.
Pojemność opakowania: 1 litr.
Data ważności produktu nie krótsza niż 12 miesięcy.
Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości
i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację
zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

5. Termin składania ofert: do dnia 20.04.2022r. do godziny 12.00

6. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w zamówieniu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 09-200 ul. Świętokrzyska 2a, tel. 24 275 76 60

Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100%

C= najniższa cena spośród cen wykonawców we wszystkich złożonych ofertach w danym postępowaniu/ cena zaproponowana przez danego wykonawcę *100

Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:

P = Cn : Cb x 100pkt x Wg (tj. 100%)

gdzie:

P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

Cn - oznacza cenę całkowitą oferty najtańszej

Cb - oznacza cenę całkowitą badanej oferty

Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = 80%

Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego oraz unieważnienia postępowania.

2.Wymogi dotyczące oferty:

a) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub w sposób trwały i czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

b) ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

c) Upoważnienie do podpisania oferty w imieniu wykonawcy (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty na przykład wydruk informacji z KRS) powinno być w oryginale dołączone do oferty.

d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

e) Do oferty wykonawca załącza wymagane niniejszym zapytaniem ofertowym załączniki.

f) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający

Powiat Sierpecki, POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

Klauzula informacyjna: dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO (Dz.U. UE.L. z 2016 r., nr 119, str.1) w sposób i w zakresie opisanym szczegółowo na stronie BIP PCPR w Sierpcu (http://www.pcprsierpc.bip.org.pl/)

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 2 ust.1. Pzp

na środki ochrony osobistej dla osób zatrudnionych na stanowisku asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: .....................................................................................................

REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: .......................................................................................

 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
3.Specyfikacja oferty:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

4. Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

 

Miejscowość ............................, dnia .................................... 2022 roku.

 

 

 

........................................................................

(pieczęć/podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 

 

 

 

Oświadczam, że:

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w zaproszeniu do złożenia oferty.

Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy, rozliczenie nastąpi na podstawie podanej kalkulacji szczegółowej (ceny jednostkowej) a wysokość wynagrodzenia ogółem będzie uzależniona od wypracowanej liczby godzin.

Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia.


 

…………………………………………………………..………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej/ Wykonawców)


 


 

OŚWIADCZENIA

Oświadczam co następuje:

posiadam uprawnienia określone przepisami prawa do wykonywania czynności objętych niniejszym zapytaniem oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za zeznanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy oświadczam, że nie byłam/em karana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

posiadam nieposzlakowaną opinię;

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj. moja sytuacja ekonomiczna pozwala na właściwe wykonanie zamówienia;

posiadam wiedzę i doświadczenie;

dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (usługę wykonam osobiście TAK / NIE );

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia niniejszego postępowania.

zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         Agnieszka Gorczyca 

                                                                                                                                                                                                                                                       -/- 

                                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor PCPR 


 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2022-04-12 08:56:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-12 08:56:43
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2022-04-12 08:56:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-12 08:56:43
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2022-04-12 08:56:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-12 08:56:43
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-04-12 08:51:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-12 08:56:43
 • Liczba odsłon: 317
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665023]

przewiń do góry