Sierpc, 09.10.2020r.

Rozpoznanie cenowe na zakup i montaż rolet

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na zakup i montaż rolet okiennych w mieszkaniach chronionych.

Określenie przedmiotu zamówienia;

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem rolet okiennych wewnętrznych materiałowych z prowadnicami w kasetach PCV. W mieszkaniach chronionych przy ul. Armii Krajowej 8 09-200 Sierpc.

Rolety na  9 okien (18 sztuk rolet)

-przed przystąpieniem do wykonania rolet Wykonawca dokona dokładnego pomiaru okien w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

- na zamontowane rolety Wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 lat

Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem, rolety, sterowanie ręczne (łańcuszek )

- Wymagany przez Zamawiającego termin realizacjiod daty zlecenia  - 14 dni.

- koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

 

Sposób obliczenia ceny:

Wykonawca określa cenę brutto podaną w złotych polskich za przedmiot zamówienia. 

Kryteria oceny oferty:

 1. Cena – 100 %

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie w języku polskim.
 2. Oferta winna zawierać nazwę i adres oferenta, wartość oferty w kwocie brutto.
 3. Oferta powinna zawierać warunki płatności.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
 5. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz termin ważności.
 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu.
 8. Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 14.10.2020r. do godz. 12.00 na adres Zamawiającego
w następujący sposób: osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc, lub za  pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej na adres e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Udzielenie zamówienia.

1.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2.     Wynik rozstrzygnięcia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

3.     Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej

4.     Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle Wykonawcy umowę.

 

Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny.

                                                                                                                                Agnieszka Gorczyca 

                                                                                                                                            -/-

                                                                                                                                   Dyrektor PCPR

 

 

 

 

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
  • Data dodania: 2020-10-09 09:07:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-19 08:51:28
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
  • Data dodania: 2020-10-19 08:51:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-19 08:51:28
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-09 09:01:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-19 08:51:28
 • Liczba odsłon: 790
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665542]

przewiń do góry