DO POBRANIA SKAN PODPISANEGO DOKUMENTU
info_o_wyborze_ksiegowosc.pdfSierpc, 23.03.2017r.                                            

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                 WYKONAWCY

                                                                                                                                                                                                           

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – USŁUGI KSIĘGOWE

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tyś. euro - bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych – art. 4 pkt. 8 cyt. wyżej ustawy na

Część 1 Świadczenie usług księgowych w ramach projektu „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Część 2 Świadczenie usług księgowych w ramach projektu „WŁĄCZ AKTYWNOŚĆ” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena 70%

Punktacja wg kryterium doświadczenie 30%

SUMA

PUNKTÓW

1

Część 2

Włącz aktywność

Aneta Komorowska

Ul. Jana Pawła II 16/36

09-200 Sierpc

777 zł x 18m-cy =13.986,00 zł

 

70,00 pkt.

30 pkt.

100,00 pkt.

2

Część 1

SPŚŚ

Elżbieta Rypińska

Dziembakowo 18/12

09-200 Sierpc

16.800,00 zł

70,00 pkt.

30 pkt.

100,00 pkt.

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

W Części nr 1 Świadczenie usług księgowych w ramach projektu „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa ”

Elżbieta Rypińska, Dziembakowo 18/12, 09-200 Sierpc

 

Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała – zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny – największą ilość punktów. Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Wybrany Wykonawca  spełnia wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.

 

 

W części nr 2 Świadczenie usług księgowych w ramach projektu „WŁĄCZ AKTYWNOŚĆ”ze względu
na wszczęcie procedury rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych Zamawiający odstąpił od udzielenia zamówienia publicznego.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-23 13:53:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-23 13:53:07
  • Liczba odsłon: 935
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665060]

przewiń do góry