ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a , zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.


 

1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a

09-200 Sierpc

Reprezentowane przez Dyrektora Agnieszkę Gorczyca

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Preferowany program szkolenia PRIDE.

 

Usługa obejmuje przeszkolenie:

 • kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą (10 osób)

 •  

Powyżej podana została szacunkowa liczba kandydatów na rodziny zastępcze. Liczba ta jest jedynie założeniem. Wykonawca składający ofertę wyraża gotowość zrealizowania większej liczby usług (o ile zaistnieje taka konieczność) stosując zaoferowaną w postępowaniu cenę. W przypadku mniejszej liczby zleceń Wykonawca nie będzie występował z roszczeniem do Zamawiającego z związku z mniejszym zakresem w stosunku do przewidywanego. W takim przypadku ceny również pozostaną bez zmian.

Dopuszczalne jest łączenie osób na kandydatów skierowanych na szkolenie w ramach zadania z inną grupą zajęciową pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.

3. Metody i formy prowadzenia zajęć:

Szkolenie obejmuje edukację, w tym zdobycie wiedzy i odpowiednich umiejętności dla rodzin, które chcą stać się opiekunami zastępczymi. Zajęcia powinny skupić się zarówno na pracy grupowej, jak i indywidualnej. Forma zajęć powinna być prowadzona w taki sposób, aby aktywizować działania uczestników i ich zaangażowanie w procesie realizacji planu programu.

 

4. Miejsce realizacji zamówienia:

Wykonawca winien zapewnić salę spełniającą poniższe warunki:

 1. Sala winna być wyposażona w:

- stół konferencyjny lub stolik z miejscami siedzącymi dla uczestników szkolenia wraz z dodatkowymi miejscami dla osób prowadzących;

- zapewnienie uczestnikom napojów (kawa, herbata, woda mineralna) oraz poczęstunku w postaci suszu ciastkowego;

- miejsce umożliwiające wyświetlanie prezentacji tj. ściany pokrytej jasną farbą, bądź zapewnienie odpowiednich urządzeń, w tym zapewnienie rzutnika, ekranu;

2) Dostęp na terenie tego samego budynku, w którym znajduje się sala, do sanitariatu wyposażonego w WC, ciepłą bieżącą wodę, środki czystości (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło);

3) Umożliwienia korzystania w czasie zajęć z sieci eklektycznej

4) Sala musi znajdować się na terenie powiatu sierpeckiego bądź miasta Sierpc

5) Szkolenie obywać się będzie w miejscu wskazanym przez Wykonawcę zlecenia, po akceptacji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji zadania).

 

5. Opis niezbędnej dokumentacji wymaganej od Wykonawcy po zakończeniu zadania:

 

 1. sprawozdanie z realizacji szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i spokrewnionej, przedłożone po zakończonej edycji szkolenia;

 2. dziennik zajęć programu przedłożony po zakończonej edycji szkolenia;

 3. imienne listy obecności po zakończeniu edycji szkolenia;

 4. ankiety ewaluacyjne od uczestników, którzy ukończyli szkolenie;

 5. opinia o każdym uczestniku szkolenia;

 6. potwierdzenia odbioru otrzymanych przez uczestników materiałów szkoleniowych;

 7. świadectwa potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

Wykonawca usługi będzie zobowiązany do:

 1. przeprowadzenia szkolenia według programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - zgodnego z zakresem programowym wynikającym z Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821);

 2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednią kadrą osób prowadzących szkolenia;

 3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać doświadczenie w realizacji przedmiotu Zamówienia;

 4. przedstawienia programu szkolenia oraz opracowania harmonogramu szkolenia, który będzie realizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym;

 5. zapewnienia sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia;

 6. rzetelnego prowadzenia dokumentacji szkolenia;

 7. wydania dla każdego kandydata świadectwa ukończenia szkolenia;

 8. zapewnienia materiałów szkoleniowych;

 9. realizacji szkolenia w terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym;

 10. bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na spotkaniach, która uniemożliwia efektywne prowadzenie spotkań szkolenia i do ustalenia w takich wypadkach terminów dogodnych dla uczestników oraz niezwłocznej zmiany harmonogramu spotkań w ramach jego realizacji;

 11. złożenia Zamawiającemu dokumentacji z przeprowadzonego zadania do 7 dnia po zakończonym szkoleniu.

Dotrzymanie terminu przekazania dokumentacji i protokół odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia rachunku/ faktury za wykonaną część zadania.

 1. Wykonawca w swojej ofercie uwzględni wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia, a w szczególności:

 1. koszt wynagrodzenia prowadzącego;

 2. koszt materiałów szkoleniowych, w tym również zajęć praktycznych;

 3. koszt wydanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

 1. Udział trenerów w posiedzeniu kwalifikacyjnym kandydatów, którzy odbyli szkolenie.

 

Wymagania dotyczące Wykonawcy szkolenia:

 

1) Wykonawca dostarczy kopię dokumentu zatwierdzającego program szkolenia – zgodny z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821);

2) Wykonawca dostarczy kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia tego typu szkoleń oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach oraz umiejętnościach.

3) Wykonawca dostarczy kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i uprawnienia osób prowadzących szkolenie do prowadzenia szkolenia wg wymienionego w pkt 1 programu.

 

6. Okres realizacji zadania i wymiar czasowy realizacji usługi:

 

 1. Szkolenie należy przeprowadzić do końca listopada 2021r.

 2. System organizacji zajęć:

 1. zajęcia powinny odbywać się maksymalnie 1 raz w tygodniu; przy czym liczba spotkań winna wynosić nie mniej niż 12;

 2. szkolenie, według którego wykonawca realizować będzie zadanie, obejmować musi minimum 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk (rodziny niezawodowe);

 3. cykl zajęć ma charakter zamknięty tj. nie ma możliwości dołączenia kolejnych uczestników w trakcie realizacji szkolenia;

 1. Rozliczenie szkolenia musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2021r.

 

 

7. Forma płatności:

 

 1. Przelew na rachunek Wykonawcy nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, rachunku przez Zamawiającego po uprzednim należytym wykonaniu przedmiotu umowy, tj. po prawidłowym przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

 

8. Termin i miejsce składania ofert:

 

 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami oraz załącznikiem Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz ofertowy) należy złożyć osobiście do dnia 21.12.2020r. do godziny 12.00w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 09-200 przy ul. Świętokrzyskiej 2a , pokój nr 1 lub na pocztą elektroniczną na adres: pcpr.sierpc@wp.eu z dopiskiem „Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe ”. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

9. Kryterium wyboru oferty:

Wykonawca zostanie wybrany według następujących kryteriów:

 

Kryterium oceny

Maksymalna ilość punktów

Waga

Cena ofertowa

60

60%

Doświadczenie

40

40%

Razem

100,00

100


 

Punkty za kryterium: cena zostanie przyznane według następującego wzoru:

 

Punkty za kryterium: doświadczenie zostaną przyznane według następujących reguł w zależności od ilości wskazanych w ofercie i wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (lub w okresie prowadzenia działalności przez Wykonawcę, jeżeli jest on krótszy niż trzy lata) zajęć odpowiadających zakresem i tematyką przedmiotowi zamówienia:

od 0- 3 – 10 punktów,

od 4 do 6 zajęć – 20 punktów,

od 7 i więcej zajęć – 30 punktów,

Zamawiający dokona wyboru tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów.

 

10. Dodatkowe informacje:

 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia;

2) Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego;

3) W przypadku jednakowej ceny usługi przedstawionej w konkurencyjnych ofertach, decydującym wyznacznikiem będzie rozmowa z wybranymi Oferentami oraz rezultat przeprowadzonych negocjacji;

4) Oferta pozostająca w sprzeczności z wymogami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu, w szczególności niekompletna lub niemożliwa do uznania za ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania;

5) Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania;

6) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu;

7) Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

8) Realizacja usługi nastąpi po podpisaniu umowy w siedzibie PCPR w Sierpcu;

9) Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony e-mail.

 

 

 

                                                                                                                              Agnieszka Gorczyca 

                                                                                                                                            -/-

                                                                                                                                 Dyrektor PCPR 

 


 

 


 


 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
  • Data dodania: 2020-12-16 11:34:56
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-16 11:34:56
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-16 11:31:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-16 11:34:56
 • Liczba odsłon: 954
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665579]

przewiń do góry