Sierpc, dnia 21.11.2019 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Ś wi ę tokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60, e-mail:  pcpr.sierpc@wp.eu

ROZPOZNANIE OFERTOWE NA Ś WIADCZENIA US Ł UG POCZTOWYCH

Dzia ł aj ą c zgodnie z   wewn ę trznym Regulaminem   udzielania zam ó wie ń publicznych,
w post
ę powaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP wy łą czenie na podstawie art.   4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam ó wie ń Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pó ź n. zm.)   P owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu  zwraca si ę z rozpoznaniem ofertowym nast ę puj ą cej tre ś ci:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ś wiadczenie us ł ug   pocztowych   na   rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu przez wykonawc ę - operatora pocztowego w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania oraz dor ę czania przesy ł ek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dostarczania zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz ewentualnych zwrot ó w przesy ł ek niedor ę czonych po wyczerpaniu wszystkich mo ż liwo ś ci ich dor ę czania lub wydania odbiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm. ) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć si ę Wykonawcy, kt ó rzy:

a. P osiadaj ą uprawnienia do wykonywania okre ś lonej dzia ł alno ś ci lub czynno ś ci je ż eli przepisy prawa nak ł adaj ą obowi ą zek ich posiadania:

Warunek zostanie spe ł niony, je ż eli Wykonawca wyka ż e, ż e posiada aktualny wpis do rejestru operator ó w pocztowych wydany przez Prezesa Urz ę du Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie dzia ł alno ś ci pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dostarczania przesy ł ek pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188
z późn. zm. )
lub dokument równowa
ż ny.

Ocena spe ł nienia tego warunku b ę dzie dokonana na podstawie przed ł o ż onego aktualnego za ś wiadczenia o wpisie do rejestru operator ó w pocztowych wydanego przez Prezesa Urz ę du Komunikacji Elektronicznej, o kt ó rym mowa w art. 6 ust. l ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub przedstawienia dokumentu r ó wnowa ż nego - na zasadzie spe ł nia/nie spe ł nia.

b. P osiadaj ą wiedz ę i do ś wiadczenie niezb ę dne do wykonania zam ó wienia:

Warunek zostanie spe ł niony, je ż eli Wykonawca wyka ż e, ż e w okresie ostatnich 3 lat przed up ł ywem terminy sk ł adania ofert, a je ś li okres prowadzenia dzia ł alno ś ci jest kr ó tszy to w tym okresie wykona ł ( ś wiadczy ł , realizowa ł , zako ń czy ł ) lub wykonuje ( ś wiadczy realizuje) co najmniej jedn ą us ł ug ę o warto ś ci us ł ugi minimum ś redniorocznie 20.000,00 z ł brutto polegaj ą c ą na ś wiadczeniu us ł ug pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i dor
ę czania przesy ł ek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrot ó w, z podaniem warto ś ci us ł ugi, dat wykonania i podmiot ó w na rzecz kt ó rych us ł ugi zosta ł y wykonane oraz z za łą czeniem dokument ó w potwierdzaj ą cych, ż e us ł ugi zosta ł y wykonane lub s ą wykonywane nale ż ycie. Przez warto ść us ł ugi Zamawiaj ą cy   rozumie łą czn ą warto ść  wykonanych lub wykonywanych us ł ug w ramach jednej umowy.

Ocena spe ł nienia warunku b ę dzie dokonana na podstawie o ś wiadczenia w formularzu ofertowym z wykazem us ł ug, na zasadzie spe ł nia/nie spe ł nia.

c. D ysponuj ą odpowiednim potencja ł em technicznym:

Zamawiaj ą cy wymaga, aby Wykonawca dysponowa ł po ł o ż onym w odleg ł o ś ci nie wi ę kszej jak 5 km od siedziby Zamawiaj ą cego plac ó wk ą pocztow ą czynn ą co najmniej w godzinach 8.00-17.00. Wykonawca potwierdza spe ł nienie warunku poprzez z ł o ż enie o ś wiadczenia w formularzu ofertowym wykaz plac ó wek

Wykonawca mo ż e polega ć na wiedzy i do ś wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam ó wienia lub zdolno ś ciach finansowych innych podmiot ó w, niezale ż nie od charakteru prawnego łą cz ą cych go z nimi stosunk ó w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi ą zany jest udowodni ć Zamawiaj ą cemu, i ż b ę dzie dysponowa ł zasobami niezb ę dnymi do realizacji zam ó wienia, w szczeg ó lno ś ci przedstawiaj ą c w tym celu pisemne zobowi ą zanie (orygina ł dokumentu) tych podmiot ó w do oddania mu do dyspozycji niezb ę dnych zasob ó w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam ó wienia.

W przypadku oferty sk ł adanej przez Wykonawc ó w wsp ó lnie ubiegaj ą cych si ę o udzielenie zam ó wienia, o ś wiadczenia o spe ł nieniu ka ż dego z w/w warunk ó w sk ł ada co najmniej jeden z tych Wykonawc ó w, albo wszyscy ci Wykonawcy wsp ó lnie.

d. Wymagania dotyczące sposobu wykonania usług pocztowych

  • Nadawanie przesyłek pocztowych w dniu ich przekazania przez Zamawiającego.

  • Zamawiający będzie umieszczał n przesyłkach w sposób trwały i czytelny jednoznaczne informacje identyfikujące adresata i nadawcę z jednoznacznym określeniem rodzajem przesyłki (polecona, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, itp.( na stronie adresowanej przesyłki.

2) Kryteria oceny ofert

Cena oferty ma by ć wyra ż ona w kwocie z ł otych brutto za ca ł y okres ś wiadczenia us ł ugi.

Sposób wyliczenia punktacji: cena oferty najni ż szej / cena oferty badanej * 100  • 3. Termin realizacji zamówienia od dnia 02.01.2020r. do 31.12.2020r.4. Informacja o wyborze oferty  zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy, z którym podpiszemy umow ę na ś wiadczenie us ł ugi zgodnie z opisem przedmiotu zam ó wienia.

Przewidujemy mo ż liwo ść udzielenia zam ó wienia w cz ęś ciach   TAK /NIE NIE DOTYCZY
(wskazane je ś li wymaga tego specyfika zam ó wienia).5. Sposób przygotowania oferty .

Ofert ę sporz ą dzi ć należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie wg wzoru stanowi ą cego za łą cznik nr 1.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj ą cego, kt ó re nale ż y do łą czy ć do oferty:

a. Formularz rzeczowo-cenowy- zgodnie z za łą cznikiem nr 2 do SIWZ,

b. Pe ł nomocnictwo lub upowa ż nienie je ż eli oferta b ę dzie podpisana przez pe ł nomocnika lub osob ę upowa ż nion ą .

c. CEiDG

Termin zwi ą zania ofert ą wynosi 30 dni od daty sk ł adania ofert.

Ofert ę WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI mo ż na z ł o ż y ć osobi ś cie w siedzibie zamawiaj ą cego, PCPR Sierpc, ul. Ś wi ę tokrzyska 2a pok. nr 1, poczt ą , poczt ą elektroniczn ą na adres:   pcpr.sierpc@wp.eu   (podpisane skany dokumentów).Ofert ę nale ż y z ł o ż y ć do dnia 29.11.2019r. do godz. 10.

Agnieszka Gorczyca

                -/-  

    Dyrektor PCPR
Załączniki do pobrania :

zamowienie_-_poczta2019.odt

formularz2019.odt

zalacznik-_poczta2019.odt

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-21 12:42:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-21 15:02:28
  • Liczba odsłon: 965
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665088]

przewiń do góry