Sierpc, 08.01.2020r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

WYKONAWCY


ROZPOZNANIE OFERTOWE – PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PCPR


Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych, 
w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

 • Przedmiot zamówienia podzielono na odrębne części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.Część nr 1 Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne rodzinne, w tym poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 200 godzin szkoleniowych

Około 40 dni roboczych

Regularne spotkania (średnio 5 godzinne), 1-2 spotkania tygodniowo, poniedziałek i/lub piątek godzina 14-19

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2020r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta klienta, karta usług doradczych, ewaluacja.

Specjalistyczne psychologiczne poradnictwo rodzinne może obejmować problemy:

- relacji rodzinnych;

- komunikacji wewnątrzrodzinnej;

- ról w rodzinie;

- wartości rodziny i każdego z jej członków (szczególnie ważne w sytuacji sprawowania przez rodzinę opieki nad osobą zależną).

Usługa poradnictwa psychologicznego będzie udzielana m. in. w sytuacjach:

- kiedy rodzinie grozi rozpad więzi;

- rodzina przeżywa sytuacje trudne/konfliktowe;

- rodzina przeżywa różnego rodzaju kryzysy i potrzebuje wzmocnienia w zakresie zasobów psychicznych i emocjonalnych niezbędnych do przywrócenia stanu równowagi w rodzinie;

- występują nieprawidłowości w psychospołecznym funkcjonowaniu rodziny z dziećmi.


Usługa specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, kierowana jest do:

1. Rodziny z dziećmi z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;

2. Rodziny z dziećmi z problemami wynikającymi z obecności osób wymagających wzmożonej opieki ze względu na stan zdrowia, w tym:

a) rodziny z dziećmi w których są osoby z zaburzeniami nerwicowymi bierne lub bezradne społecznie;

b) rodziny z dziećmi, w których występuje problem uzależnienia członków rodziny od alkoholu/ środków odurzających/ substancji psychotropowych/ leków;

3. Rodziny z dziećmi, w których występuje problem przemocy w rodzinie;

4. Rodziny z dziećmi wieloproblemowe.

Z usług specjalistycznego poradnictwa korzystają również rodziny, osoby kierowane przez podmioty zewnętrzne (sąd, kuratorzy, ośrodki pomocy społecznej), a więc osoby, rodziny bez motywacji wewnętrznej do zmiany. Dlatego oprócz posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra psychologii; doświadczenia zawodowego w pracy psychologa (optymalnie w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną); osoba świadcząca usługę powinna znać specyfikę problemów rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ich wieloproblemowości oraz posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu, np.:

- psychologii społecznej;

- psychologii wychowawczej;

- psychologii rozwojowej;

- pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej;

- pedagogiki specjalnej;

- pomocy społecznej (w tym pracy socjalnej z rodziną);

- seksuologii.


Specjalista winien posiadać umiejętności:

- łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi,

- prowadzenia rozmowy doradczej,

- prowadzenia zajęć grupowych,

- planowania i organizacji pracy własnej,

- gromadzenia i przetwarzania informacji,

- wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,

Podczas świadczenia usługi oczekuje się wykorzystywania narzędzi pracy diagnostycznej w zależności od potrzeby, dla zaobserwowanych symptomów problemu rodziny m.in: Narzędzia diagnostyczne. wywiad rodzinny, genogram, wystandaryzowane testy, np. Test Rysunku Rodziny, ASDD (Arkusz Środowiska Domowego Dziecka) R. Pomianowskiego i M. Rygielskiego, Test Stosunków Rodzinnych E. Bene i J. Anthony’ego, ,,Mój Ojciec i Moja Matka’’ A. Roe i M. Siegelmana, Testy ,,Ty i Twoi Rodzice’’ W. Williamsa, Kwestionariusz Postaw Rodzicielskich (PARI), Kwestionariusz dla Rodziców M. Ziemskiej, Kwestionariusz Stosunków Między Rodzicami a Dziećmi A. Roe i M. Siegelmana (PCR) w oprac. W. Kowalskiego, Inwentarz postaw ,,W moim domu" B. Markowskiej, Identyfikacja Stylów Wychowania wg M. Ryś, Skala Postaw Rodzicielskich w opracowaniu M. Plopy, skale ocen, gwiazda diagnostyczna.


Praca z dziećmi i młodzieżą u których występują zaburzenia psychiczne, emocjonalne, u których zdiagnozowano autyzm lub inne choroby. Specjalista poprowadzi działania terapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami lękowymi, neurologicznymi, zaburzeniami w zachowaniu a także działania konsultacyjno-doradcze dla rodziców i rodzeństwa.

CEL: diagnoza i terapia wg indywidualnych potrzeb.

Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

-wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia,

- minimum 3-letnie (w okresie styczeń 2012-grudzień 2019) doświadczenie w pracy w z rodziną w zakresie udzielania porad i wsparcia, diagnozy, terapii,

- minimum 3-letnie (w okresie styczeń 2012-grudzień 2019) doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa dzieci i młodzieży, w zakresie udzielania porad i wsparcia, diagnozy, terapii,

-ukończone kursy i szkolenia (min. 5) w zakresie metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz w zakresie umiejętności terapeutycznych.

- Kwalifikacje pożądane: specjalizacja zawodowa – psychologia kliniczna dziecka, kwalifikacje psychoterapeutyczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia; powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz. U. UE L 119. s. 1)

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.Część nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu- 120 godzin szkoleniowych

Około 24 dni roboczych

Regularne spotkania (średnio 5 godzinne), 1-2 spotkania tygodniowo, wtorek i/lub piątek godzina 14-19

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2020r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: Dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta klienta, karta usług doradczych, ewaluacja.

Zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, informacyjne, konsultacyjno-doradcze, skierowane są do dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i demoralizacją, mających problemy z nauką, agresywnych, wyrządzających szkody swoim zachowaniem, borykających się z problemami osobistymi 
i trudnościami życiowymi.

Systematyczne spotkania zarówno z rodzicami (wywiad rodzinny) jak i z dziećmi, młodzieżą.

Zgłaszane problemy: kłopoty wychowawcze, problemy w zachowaniu i trudności w nauce, zaburzenia w odżywianiu, uzależnienia, inne.

CEL: diagnoza i terapia wg indywidualnych potrzeb.

Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

Co najmniej 1 osoba, która posiada:

-wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem psychologicznym lub pedagogicznym i uprawnieniami w zakresie socjoterapii,

-minimum 3-letnie (w okresie styczeń 2012-grudzień 2019) doświadczenie w pracy w zawodzie socjoterapeuty dzieci i młodzieży,

-ukończone kursy i szkolenia (min. 5) w zakresie metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz w zakresie umiejętności terapeutycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia; powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz. U. UE L 119. s. 1)

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.Część nr 3 Poradnictwo specjalistyczne- Trening umiejętności społecznych (TUS)- 80 godzin szkoleniowych

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2020r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Świadczenie usług specjalistycznych– trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży:

 1. Umiejętności związane z percepcją społeczną( trafne postrzeganie innych, np. ich przeżyć, intencji oraz rozumienie i prawidłowa ocena sytuacji społecznych)

 2. Wrażliwość społeczna, empatia

 3. Znajomość reguł społecznych i umiejętność odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych

 4. Umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów interpersonalnych i sterowania sytuacjami społecznymi

 5. Umiejętności warunkujące radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności

 6. Efektywna autoprezentacja

 7. Umiejętności komunikacyjne

 8. Umiejętności kooperacyjne

Zakres wykonywanych zadań w ramach treningu umiejętności społecznych obejmuje w szczególności:

 • Praca z dziećmi wymagającymi specjalistycznego wsparcia, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • trening umiejętności społecznych

 • trening umiejętności komunikacyjnych

 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie

 • umiejętność współpracy w grupie

 • metody radzenia sobie z emocjami

 • praca nad przestrzeganiem zasad

 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb

 • odreagowanie napięć emocjonalnych

 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 • kontakt z rodzicami i opiekunami dzieci oraz z Zamawiającym,

 • prowadzenie dokumentacji z realizowanych zajęć

 • tworzenie planów terapii indywidualnie dla każdego dziecka,

 • jednorazową konsultację kwalifikacyjną

10 spotkań x 60 minut

Wykonawca musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

 • Terapię prowadzić mogą osoby, które ukończyły studia z zakresu: psychologii, socjoterapii lub pedagogiki oraz posiadają kwalifikacje do świadczenia treningu umiejętności społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub studia podyplomowe w zakresie treningu umiejętności społecznych.

 • - posiadające doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, w przeprowadzeniu min. 3 szkoleń/kursu w zakresie treningu umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami zachowania oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia; powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz. U. UE L 119. s. 1)

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.


Część nr 4 Poradnictwo specjalistyczne-„Trening Zastępowania Agresji ART” dla młodzieży

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2020r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia „Trening Zastępowania Agresji ART”. Szkolenie przeznaczone jest dla maksymalnie 15 uczestników i obejmuje co najmniej 30 godzin zegarowych. Uczestnikami szkolenia będą osoby w wieku 11-18 lat umieszczone w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, bądź pochodzące z rodzin zagrożonych umieszczeniem małoletnich w pieczy zastępczej z terenu powiatu sierpeckiego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu uczestnikowi kompletu materiałów szkoleniowych.


Zagadnienia merytoryczne (minimalny zakres):

 • Wprowadzenie do Treningu Zastępowania Agresji: cele, historia, idea, filozofia szkolenia,

 • Trening umiejętności prospołecznych,

 • Trening kontroli złości,

 • Trening wnioskowania moralnego,

 • Praktyczne wykorzystanie Treningu Zastępowania Agresji

Wykonawca może rozwinąć powyższy zakres tematyczny szkoleń i/lub zaproponować dodatkowe bloki tematyczne.

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy, opracuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia szczegółowego programu szkolenia w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do treści programu, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia; powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz. U. UE L 119. s. 1)

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie w tym Certyfikat trenera treningu zastępowania agresji (z elementami:nazwa instytucji wydającej certyfikat, rok wydania certyfikatu);

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2,


Doświadczenie pożądane: pracy w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych pracujących z dziećmi/młodzieżą z dysfunkcjami lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, placówkach resocjalizacyjnych, poradniach/instytutach pedagogicznych / psychologicznych (należy podać: pełną nazwę pracodawcy oraz liczbę lat);

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi komplet materiałów Szkoleniowych (w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym)

Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Zamawiającemu do akceptacji nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy. Materiały muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi, które Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do materiałów, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkolenia zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego, m.in. programu szkolenia, listy obecności z każdego dnia szkolenia.

Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi, który ukończy szkolenie stosowne zaświadczenie oraz dostarczyć ich kopie Zamawiającemu.


Część Nr 5 Przeprowadzenie warsztatów pn „Szkoła dla rodziców” w wymiarze 30 godzin dydaktycznych dla 12 osobowej grupy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów umiejętności wychowawczych.

Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie.

Trening umiejętności wychowawczych realizowany będzie w formie warsztatów grupowych. Trening będzie prowadzony w wymiarze 30 godzin dydaktycznych dla grupy uczestników (do 15 uczestników).

Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.

Celem warsztatów jest zwiększenie umiejętności budowania dobrych relacji rodzic – dziecko, diagnozowania potrzeb i oczekiwań wobec dziecka, nabycie umiejętności wychowawczych poprzez umiejętne definiowanie, rozpoznawanie i nazywanie sytuacji trudnych wychowawczo. Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez uświadomienie własnych postaw rodzicielskich.


Wykonawca zobowiązuje się do realizacji następujących zadań:

a) Przedstawienia w ofercie programu, zawierającego opis i cel zajęć, używane metody/ formy prowadzenia, używane pomoce i materiały, opis przebiegu zajęć.

b) zajęcia mają mieć charakter warsztatów aktywizujących ich uczestników, składających się z krótkich omówień tematycznych, wymiany doświadczeń między uczestnikami oraz praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności,

c) zapewnienia wykwalifikowanej kadry-trenerów.

Wykonawca prowadzący zajęcia będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację warsztatów(w tym lista obecności, karty czasu pracy, karty uczestnika).

Wymogi w stosunku do trenera

 • Wykształcenie wyższe (psychologia, pedagogika)

 • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i rodziną.

 • Minimum 200 przeprowadzonych godzin warsztatów/ szkoleń/ doradztwa/ terapii/ konsultacji z rodzicami i/lub dziećmi i młodzieżą, obejmujących tematykę: opieki i wychowania, prawidłowości i problemów funkcjonowania rodziny, problemów wychowawczych, komunikacji interpersonalnej.

Wykonawca przygotuje we współpracy z Zamawiającym harmonogram poszczególnych szkoleń niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia; powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz. U. UE L 119. s. 1)

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.Część nr6 Poradnictwo specjalistyczne-"Wychowanie bez klapsa, czyli jak zastąpić karanie"

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2020r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Zajęcia skierowane do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – rodzin współpracujących z ośrodkami pomocy społecznej (asystentura rodzinna), skierowanych przez kuratorów rodzinnych, klientów zamawiającego). Mają za zadanie wskazanie technik radzenia sobie ze stresem, rozróżniania i wyładowywania emocji, umiejętności panowania nad sobą i swoim zachowaniem.

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy, opracuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia szczegółowego programu szkolenia w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do treści programu, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.

Przewidywana liczba uczestników – 12 - 15 osób. Liczba uczestników szkolenia może ulec zmianie.

1) Szkolenia winny być prowadzone przez zespół, co najmniej dwuosobowy.

2) Prowadzący winni wylegitymować się wymaganymi prawem uprawnieniami do prowadzenia tego typu szkoleń.

3) Prowadzący wydadzą osobom przeszkolonym, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

4) Prowadzący opracują harmonogram szkolenia, który będzie realizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym.

5) Podmiot prowadzący szkolenia zapewnia materiały szkoleniowe uczestnikom.

6) Prowadzenie i przekazanie na zakończenie szkolenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych: imienne listy obecności, dzienniki zajęć, potwierdzenie odbioru otrzymanych przez uczestników materiałów szkoleniowych.

Zamawiający przewiduje cykl warsztatu obejmuje 10 godzin, tj. 4 spotkania po 2,5 godziny każde

Termin: do ustalenia

Prowadzący:

 • Wykształcenie wyższe (psychologia, pedagogika),

 • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i rodziną.

 • Minimum 200 przeprowadzonych godzin warsztatów/ szkoleń/ doradztwa/ terapii/ konsultacji z rodzicami i/lub dziećmi i młodzieżą, obejmujących tematykę: opieki i wychowania, prawidłowości i problemów funkcjonowania rodziny, problemów wychowawczych, komunikacji interpersonalnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia; powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz. U. UE L 119. s. 1)

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.

 • Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Nr

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1.

Całkowita cena za zrealizowanie całości zamówienia

70%

2.

Doświadczenie

20%

3.

Dodatkowa kwalifikacja -specjalizacja zawodowa

10%


Suma

100%KRYTERIUM I (cena całkowita za zrealizowanie danej części zamówienia)

Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:

Cn

P = ---------- x 100 pkt. x Wg (tj. 70%)

Cb

gdzie:

 • P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

 • Cn - oznacza cenę całkowitą oferty najtańszej

 • Cb - oznacza cenę całkowitą badanej oferty

 • Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = 70%

KRYTERIUM II (doświadczenie):

Oferty oceniane będą na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawców 
w Formularzu w następujący sposób:

Lp

Doświadczenie:

Ilość punktów

1

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz dowolnych grup odbiorców

30%

2

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz Klientów i zlecenie OPS i/lub PCPR.

70%

Ilość otrzymanych w kryterium II punktów zostanie pomnożona przez wagę – tj. 20%.

Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

Termin realizacji zamówienia: w okresie od podpisania umowy do grudnia 2020r. (i lub wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Zapłata na postawie rachunku / faktury z odroczonym terminem płatności (14 dni)
po przedłożeniu wymaganych dokumentów i karty czasu pracy.

Inne istotne warunki zamówienia.

Forma zatrudnienia - umowa cywilno-prawna.

Zgodnie z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy wezmą udział w postępowaniu oraz opublikowana na stronie BIP JST pod adresem: pcpr.sierpc.bip.org.pl w zakładce: Zamówienia publiczne bez stosowania Ustawy. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza odpiszemy Umowę na świadczenie usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przewidujemy możliwość udzielenia zamówienia w częściach TAK /NIE/ NIE DOTYCZY 
(wskazane jeśli wymaga tego specyfika zamówienia).

W związku z obowiązywaniem od dnia 1 stycznia 2017 r. scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT informujemy, że wszelkie umowy cywilnoprawne dotyczące spraw związanych z prowadzeniem bieżącej działalności (w tym umowy związane z realizacja niniejszego zamówienia) będą miały wskazany Powiat Sierpecki jako stronę umowy:

Wzór zapisu

Powiat Sierpecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc (adres jednostki), NIP 776 167-62-52 (NIP Powiatu Sierpeckiego).

Faktury/ rachunki muszą być wystawiane według wzoru:

Nabywca: Powiat Sierpecki, NIP 776-167-62-52, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 
Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

W przypadku, gdy Państwa program komputerowy do wystawiania faktur, nie daje możliwości wydruku faktury z osobnym zaznaczeniem nabywcy i odbiorcy, dopuszcza się adresowanie faktury, jak niżej:

Nabywca: Powiat Sierpecki, NIP 776-167-62-52, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

Podpisując umowę na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia będą Państwo zobowiązani do zastosowania się do powyższych zaleceń oraz przesyłania wszelkich dokumentów, dowodów płatności na adres korespondencyjny:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana 
przez osobę upoważnioną. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane 
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert. Nowa oferta musi być złożona z dopiskiem „ZAMIANA”.

Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie powiadomienia.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego” można:

1) przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 09-200 Sierpc, 
ul. Świętokrzyska 2a.

2) doręczyć osobiście na adres wskazany w punkcie 1, w kancelarii PCPR, pok. 1.

3) przesłać podpisane skany na email: pcpr.sierp@wp.eu

Termin składania ofert: do 15.01.2020r. Do godziny 10:00.

VI. Informacje dodatkowe:

 • Oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 • Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozpoznania ofertowego na każdym etapie postępowania, a szczególnie w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na realizację zlecenia.

 • Zleceniodawca porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej lub e-mailowej.

 • Zleceniodawca nie przewiduje procedury odwoławczej.

 • Dodatkowych informacji udziela Dyrektor PCPR Agnieszka Gorczyca w godzinach urzędowania PCPR;

 • Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja ta zostanie także zamieszczona na stronie internetowej PCPR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Panią Sylwię Kaczmarczyk, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod e-mailem s.kaczmarczykpcpr@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody.

VI. Odbiorcy danych

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające   na  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów  przetwarzają dane osobowe  dla  Administratora.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

IX. Nie przekazujemy twoich danych poza obszar europejskiego obszaru gospodarczego i nie będą profilowane.

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń, informacji:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailowo lub pisemnie.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje mailowo lub pisemnie a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Domniemywa się, że pismo przesłane przez Zamawiającego na adres e-mail / adres pocztowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w ust. 2 oświadczy, iż ww. pisma nie otrzymał.

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować zgodnie z wyborem:

a) pisemnie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc,

b) mailowo na adres pcpr.sierpc@wp.eu.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: __________________________________________________

NIP:___________________________ Tel. ________________________________

e-mail: ____________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego oferuję realizację przedmiotu zamówienia

(wypełnić oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, na którą składana jest oferta)W Części nr ………………………………………………………………………………………. 
za łączną cenę brutto ……………………………………zł

(słownie: …………………………………………………………………………………)

Cena jednostkowa brutto …………………………….zł / 1 h szkoleniową

Lp.

Doświadczenie:

Opis, uzasadnienie – wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich nazw, zleceniodawców, wymiaru godzinowego, okresu realizacji, wartości itp.

1

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz dowolnych grup odbiorców


2

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz Klientów i zlecenie OPS i/lub PCPR.
Oświadczam, że:

 • Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 • Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w zaproszeniu do złożenia oferty.

 • Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy, rozliczenie nastąpi na podstawie podanej kalkulacji szczegółowej (ceny jednostkowej) a wysokość wynagrodzenia ogółem będzie uzależniona od wypracowanej liczby godzin.

 • Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

 • Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia.

…………………………………………………………..………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej/ Wykonawców)

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych 
za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIA

Oświadczam co następuje:

 • posiadam uprawnienia określone przepisami prawa do wykonywania zawodu psychologa/socjoterapeuty;

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;

 • pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za zeznanie nieprawdy 
  lub zatajenie prawdy oświadczam, że nie byłam/em karana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • posiadam nieposzlakowaną opinię;

 • nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj. moja sytuacja ekonomiczna pozwala na właściwe wykonanie zamówienia;

 • posiadam wiedzę i doświadczenie;

 • dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (usługę wykonam osobiście TAK / NIE );

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia niniejszego postępowania.

 • zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.

……………………………………………..

(podpis)

Załączniki do pobrania:

formularz_ofertowy-2020.odt

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-08 12:09:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 12:09:32
 • Liczba odsłon: 1056
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665557]

przewiń do góry