Sierpc, 09.03.2015r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                         

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

 

WYKONAWCY

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY – USŁUGI TRANSPORTOWE PROJEKTY UE

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 133 poz. 759
z 2010r.z późn. zm.) – art. 4 ust. 8 cyt. wyżej ustawy na

świadczenie usług transportowych - dowóz uczestników na spotkania

w ramach projektu pn.: "Z Wami – dla Was", współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.2 PO KL  „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, („Asystent Osoby Niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie”,  „Praca – trzeba działać a nie czekać” 7.4 POKL

oraz według potrzeb w ramach innych projektów finansowanych ze środków ze środków UE.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełnia warunki określone w  rozpoznaniu ofertowym oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę (największa ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami).

Ofertę sporządzoną wg wzoru załączonego do niniejszego rozpoznania wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pocztą elektroniczną
na adres:
pcpr.sierpc@wp.eu (podpisane skany dokumentów) lub faksem pod nr 24-275-76-60,
wew. 31  do dnia  17.03.2015r. do godz. 10.

 

 

Agnieszka Gorczyca

                -//-

    Kierownik PCPR

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w PCPR w Sierpcu z dnia 05.04.2011r.

 

Sierpc, dnia 09.03.2015 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                         

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

...............................................................                                                

              pieczęć zamawiającego                

ROZPOZNANIE OFERTOWE dot. ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH

Działając zgodnie z  wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych,
w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych przez przewoźnika -  dowóz uczestników projektu i osób z ich otoczenia na spotkania.

w ramach projektu pn.: "Z Wami – dla Was", współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.2 PO KL  „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, („Asystent Osoby Niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie”,  „Praca – trzeba działać a nie czekać” 7.4 POKL

oraz według potrzeb w ramach innych projektów finansowanych ze środków ze środków UE.

KOD CPV  60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

Uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnością, w tym również osoby  poruszające się
na wózkach inwalidzkich i osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

W związku z powyższym Wykonawca musi zapewnić możliwość przewozu uczestników, jak również sprzętu wykorzystywanego przez nich celem poruszania się.

Szacujemy zapotrzebowanie na:

·         1 wyjazd ok. 20 osób – 200 km (Praca)

·         2 wyjazdy ok. 50 osób – 300 km (ZWDW)

·         20 wyjazdów 5-19 osób – po 100 km każdy tj. 2000 km (ZWDW)

Podane wielkości są szacunkowe w związku z powyższym nastąpi odpowiednia zmiana wartości całego zamówienia.

Inne istotne warunki zamówienia

 

Szczegółowy harmonogram i plan transportu ustalany będzie przez Zamawiającego
 z tygodniowym wyprzedzeniem, co wymusza elastyczność i dyspozycyjność Wykonawcy –   
 konieczność dostosowania się do miejsc przewozu i terminów, które będą narzucone zgodnie
 z harmonogramem Projektu.

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

 

a)    zapewnienie min. 2 środków transportu dostosowanych do przewożenia jednorazowo
od 1 do 50 osób, w tym dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach inwalidzkich (pomoc w wejściu do autobusu, załadunek wózka);

b)   uprawnienia do wykonywania przewozu osób – licencja przewoźnika;

c)    zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, polisa OC wystawiona na ubezpieczonego działającego
w charakterze przewoźnika, w transporcie drogowym za szkody powstałe podczas wykonywanej umowy przewozu

d)   składanie comiesięcznych sprawozdań w postaci rachunku/faktury za wykonane usługi
wraz z dodatkową informacją następującej treści:

 

 

Załącznik do faktury nr ....................

z dnia ...................

................................................

nazwa wykonawcy

.................................................

adres wykonawcy

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE

 

za miesiąc .................. w roku ............

w ramach projektu pn. ………………………………………………………………………………………..………

 

Liczba przejechanych kilometrów ………………………

..............................zł netto + ......................zł VAT = .......................................... zł brutto

 

Słownie ogółem: …………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

SPECYFIKACJA TRAS – ROZLICZENIE KM

 

Rodzaj środka transportu

Data/y

Trasa/y

Liczba km

Cena jedn.

Kwota brutto ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma

X

X

 

x

 

 

 

.............................................

podpis Wykonawcy

 

 

 

Wykonawca składa:

 

a)      formularz ofertowy wraz z załącznikami,

b)      odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej – kserokopia poświadczona  własnoręcznie za zgodność z oryginałem,

c)       aktualna licencja na przewóz osób -  kserokopia poświadczona  za zgodność z oryginałem,

d)      kserokopia dokumentu (polisa) potwierdzającego aktualne ubezpieczenie OC przewoźnika,

e)      wykaz środków transportu jakimi dysponuje Wykonawca-min. 2, za pomocą których zamierza wykonać przedmiotową usługę z podaniem: marki, roku produkcji, ilości miejsc siedzących, informacji o bagażniku, przeglądzie technicznym).

 

2) Kryteria oceny ofert

Cena oferty na usługę dowozu uczestników, ma być wyrażona w kwocie brutto za 1 km trasy
– oddzielnie dla każdego z wymienionych środków transportu. Podstawę do wyliczenia punktacji będzie stanowiła suma cen jednostkowych brutto.

Rodzaj kryterium

Waga %

Cena

(Punktacja: suma cen jednostkowych brutto za 1km najniższa spośród ofert / suma cen jedn. brutto za 1 km z oferty badanej*100)

100,00%

 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r.

4. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy, z którym podpiszemy  umowę na świadczenie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przewidujemy możliwość udzielenia zamówienia w częściach TAK /NIE/ NIE DOTYCZY
(wskazane jeśli wymaga tego specyfika zamówienia).

5. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, PCPR Sierpc,
ul. Świętokrzyska 2a pok. nr 1, pocztą, pocztą elektroniczną na adres:
pcpr.sierpc@wp.eu (podpisane skany dokumentów)lub przesłać faksem pod nr 24-275-76-60, wew. 31.

       Ofertę należy złożyć do dnia 17.03.2015r. do godz. 10.

                                                                                              09.03.2015r.                       Agnieszka Gorczyca

                                                                                                                                                               -/-

                                                                                                                                                      Kierownik PCPR

                                         ....................................................................

                                                                    (data, podpis Kierownika Zamawiającego)

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                          

   /miejscowość, data/

……………..………………………………..

Pieczęć Wykonawcy                     

FORMULARZ OFERTOWY-
usługi transportowe projekty UE

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

 

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………REGON:……………………………………… Tel. ……………………………………..

e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

W odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

- ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH w cenach:

L.p.

Rodzaj środka transportu (ilość miejsc sprzedażowych)

Cena jednostkowa brutto za 1 km

1

Od 1 do 8 osób

 

2

Od 9 do 19 osób

 

4

Od 20 do 50 osób

 

Suma cen jednostkowych

 

…………………………………………Zł

Słownie……………………………………………………………….

 

 

Suma cen jednostkowych brutto z formularza ofertowego będzie stanowiła podstawę do wyliczenia punktacji wg przyjętego kryterium oceny ofert i podstawę wyboru oferty najkorzystniejszej. Rzeczywiste rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się na podstawie podanych cen jednostkowych brutto dla konkretnych środków transportu (do 9, 19,i 50 osób) –
w zależności od zapotrzebowania i zrealizowanych tras.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy  w zakresie: wielkości zamówienia (wielkości podane są jedynie szacunkowe). W związku z powyższym nastąpi odpowiednia zmiana wartości całego zamówienia.

 

Oświadczam, że:

1.       Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.       Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w rozpoznaniu ofertowym.

3.       Zaproponowane ceny będą obowiązywały przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 31.12.2014r.

4.       Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

5.       Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności.

6.       Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny, sprzętowy
i techniczny.

7.       Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

……………………, dn. ……………………………                                                 ...........................................................
(miejscowość)                                                                                                (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

 

 

Załączniki:

a)      odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej – kserokopia poświadczona  własnoręcznie za zgodność z oryginałem,

b)       aktualna licencja na przewóz osób -  kserokopia poświadczona  za zgodność z oryginałem,

c)       kserokopia dokumentu (polisa) potwierdzającego aktualne ubezpieczenie OC przewoźnika,

d)     wykaz środków transportu jakimi dysponuje Wykonawca-min. 2, za pomocą których zamierza wykonać przedmiotową usługę z podaniem: marki, roku produkcji, ilości miejsc siedzących, informacji o bagażniku, przeglądzie technicznym).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-09 14:00:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-09 14:00:22
  • Liczba odsłon: 1035
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665007]

przewiń do góry