zaproszenie_do_zlozenia_oferty_spss.pdf


Sierpc, dnia 04.06.2018 r.


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU

ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 2a

09-200 SIERPC

e-mail: pcprsierpc@wp.eu

http://www.pcprsierpc.bip.org.pl/
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zaprasza do złożenia oferty  na: Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjno – rozwojowych dla uczestników projektu „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPŚŚ” współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie  włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Działając zgodnie z  wewnętrznym Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)  P owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu   zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:1. Opis przedmiotu zamówienia


Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV: 80000000-4


  1. Zadanie nr 1 - Zajęcia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

 1. Zakres zajęć:

 1. organizacja spotkań ze specjalistami i pogadanek z zakresu promocji zdrowia i zdrowego trybu życia i konieczności dbania o kondycję fizyczną,

 2. organizacja spotkań ze specjalistami i pogadanek z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań;

 1. Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 60 godzin zegarowych ( 6 grup x 2 spotkania x 5 godz.);

 2. Forma przeprowadzonych szkoleń - ćwiczenia,

 3. Łączna liczba osób – 6 grup odpowiednio: (filia Rościszewo - 22, filia Zawidz - 17, filia Gozdowo - 17, filia Szkoła Podstawowa Mochowo - 11, filia Gimnazjum Mochowo - 13, filia Ligowo - 14)

 4. Realizacja zadania: od dnia podpisania umowy do 15.12.2018 r.

1.2 . Zadani e nr 2 - Warsztaty kształtujące postawy pro społeczne w rodzinach

 1. Zakres zajęć:

 1. realizacja warsztatów kształtujących właściwe postawy społeczne: z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, utrzymywania właściwych relacji w grupie rówieśniczej,
  z rodzicami i nauczycielami, zajęć z zakresu kultury osobistej.

 1. Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 60 godzin zegarowych ( 6 grup x 2 spotkania x 5 godz.) ;

 2. Forma przeprowadzonych szkoleń - ćwiczenia,

 3. Łączna liczba osób – 6 grup odpowiednio: (filia Rościszewo - 22, filia Zawidz - 17, filia Gozdowo - 17, filia Szkoła Podstawowa Mochowo - 11, filia Gimnazjum Mochowo - 13, filia Ligowo - 14)

 4. Realizacja zadania: od dnia podpisania umowy do 15.12.2018 r.


1.3 . Zadani e nr 3 - Jak radzić sobie z emocjami - zajęcia z elementami muzykoterapii i relaksacji

 1. Zakres zajęć;

  1. nauka rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych i nazywania ich;

  2. sposoby odreagowania trudnych emocji (lęk, wstyd, złość, frustracja);

  3. zastępowanie zachowań nieakceptowanych społecznie (agresja słowna i fizyczna, kłamstwo, ucieczka);

  4. budowanie poczucia swojej wartości i pewności siebie poprzez odnajdowanie swoich mocnych stron, umiejętność mówienia o nich i prezentowania ich innym.

 2. Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 60 godzin zegarowych ( 6 grup x 2 spotkania x 5 godz.) ;

 3. Forma przeprowadzonych szkoleń - ćwiczenia,

 4. Łączna liczba osób – 6 grup odpowiednio: (filia Rościszewo - 22, filia Zawidz - 17, filia Gozdowo - 17, filia Szkoła Podstawowa Mochowo - 11, filia Gimnazjum Mochowo - 13, filia Ligowo - 14)

 5. Realizacja zadania: od dnia podpisania umowy do 15.12.2018 r.

1.4 . Zadani e nr 4 - Kurs pierwszej pomocy przed medycznej

 1. Zakres zajęć:

  1. uczestnicy projektu wezmą udział w kursie udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej, nauczą się prawidłowego zachowania na miejscu wypadku i kontaktu z osobą lub ranną.

 2. Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 30 godzin zegarowych ( 6 grup x 5 godz.) ;

 3. Forma przeprowadzonych szkoleń - ćwiczenia,

 4. Łączna liczba osób – 6 grup odpowiednio: (filia Rościszewo - 22, filia Zawidz - 17, filia Gozdowo - 17, filia Szkoła Podstawowa Mochowo - 11, filia Gimnazjum Mochowo - 13, filia Ligowo - 14)

 5. Realizacja zadania: od dnia podpisania umowy do 15.12.2018 r.


1.5 Uwagi ogólne:

 1. Pojęcie godzina dydaktyczna dla wszystkich zadań oznacza jednostkę czasu równą 60 minut .

 2. Wszystkie materiały szkoleniowe, karty doradztwa, konspekty zajęć, karty czasu pracy trenerów/doradców, listy poświadczające obecność i korzystanie ze świadczeń, dzienniki zajęć, pozostała dokumentacja rozliczeniowa każdego z zadań zostanie oznakowana przez Wykonawcę zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ,

 3. W przypadku, gdy na jakimkolwiek dokumencie wymagane jest poświadczenie osoby nieletniej za osobę tę poświadczenia dokonuje jedno z rodziców / opiekunów prawnych.


1.6 Obowiązki Wykonawcy:

 1. Uczestnicy będą korzystać ze wsparcia w formie grupowych zajęć edukacyjnych i rozwojowych.

 2. Uczestnicy z każdej z 6 filii stanowić będą skład poszczególnych grup. Każdego dnia w zajęciach będzie brała udział jedna filia.

 3. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikowi warunki odpowiednie do prowadzenia zajęć. Zajęcia nie mogą odbywać się w pomieszczeniach, gdzie przebywają osoby postronne.

 4. Wykonawca w terminie 10 dni po podpisaniu umowy przedstawi zamawiającemu harmonogram szkoleń/warsztatów/zajęć ze wskazaniem godzin, miejsca i osoby prowadzącej dane zajęcia;

 5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego co najmniej po 1 osobie w każdej części zamówienia, która posiada wykształcenie wyższe kierunkowe odpowiednie dla danego rodzaju zajęć oraz aby każda osoba skierowana do realizacji zamówienia posiadała co najmniej 12-sto miesięczne doświadczenie zawodowe
  w okresie od czerwca 2015r. do czerwca 2018r. w pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z wykonywaniem czynności jakie obejmuje dany rodzaj zajęć (pedagog /psycholog/ trener).

 6. Wykonawca wystawia uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu zajęć zawierające informację o ich tematyce, terminie oraz wymiarze godzin;

 7. Wykonawca przeprowadza ewaluację szkolenia – dokonuje oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego;

 8. Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie
  z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia,
  a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w szkoleniach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.

 10. Wykonawca w terminie do 10 dnia następnego miesiąca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu dokumentację realizacji usługi obejmującą fakturę/rachunek, listy obecności, dziennik zajęć/kartę czasu pracy lub kartę usług doradczych (rozliczenie miesięczne). Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia jednak nie później niż do 31.07.2018 r. przedłoży raport z przeprowadzonego wsparcia, ankiety ewaluacyjne, listy potwierdzające odbiór zaświadczeń/certyfikatów i kopie zaświadczeń/certyfikatów.


1.7 Zamawiający zapewnia:

 1. poczęstunek uczestników zajęć oraz napoje;

 2. możliwość zorganizowania zajęć w siedzibach filii po uprzednim wyrażeniu zgody dyrektora szkoły w Zawidzu, Gazdowie, SP Mochowo, Gimnazjum Mochowo/kierownika domu kultury
  w Rościszewie;

 3. możliwość zorganizowania zajęć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, sala nr 8;

 4. dowóz uczestników we wskazane przez wyłonionego Wykonawcę miejsce (w odległości max. 50 km od siedziby filii).

W celu uatrakcyjnienia zajęć umożliwiamy wykonawcy organizację zajęć poza siedzibami filii;

  1. Termin wykonania zamówienia oraz warunki realizacji:

 1. Realizacja zajęć powinna odbywać się w terminie: od dnia podpisania umowy do 15.12.2018 r.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.


3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. Zamawiający wymaga:

a) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego co najmniej po 1 osobie
w każdej części zamówienia (dotyczy części nr 1-4), która posiada wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe odpowiednie dla danego rodzaju zajęć

b) aby każda osoba skierowana do realizacji zamówienia posiadała co najmniej 12-sto miesięczne doświadczenie zawodowe w okresie od czerwca 2015r. do czerwca 2018r. w pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z wykonywaniem czynności jakie obejmuje dany rodzaj zajęć (psycholog/pedagog/trener).

 1. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które nie są powiązane
  z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy:

 1. powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

 2. którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania: wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności,

 3. którzy uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty.

  1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia i niniejszym zapytaniem,

 2. nie odpowiada warunkom udziału w postępowaniu,

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. wykonawca został wykluczony z postępowania,

 5. oferta wpłynęła po terminie składania ofert,

 6. w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.


4. Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny:


Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli
z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, że do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

 1. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty lub przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej
  z niniejszym zapytaniem.


 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


 1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą wskazywać identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość

pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert. 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.


 1. Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.


 1. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.


 1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.


 1. Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.

 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania;

 3. W ykaz doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. Przez doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia rozumie się łączną liczbę osób, dla których w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, osoba ta skutecznie zapewniła wsparcie w ramach zajęć tożsamych i zbieżnych z przedmiotem niniejszego Zamówienia oraz składanej oferty (części). Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu dokumenty (np. referencje) potwierdzające, iż osoba wyznaczona do realizacji zamówienia usługi te wykonała należycie - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

 1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający zastrzega sobie:


  • możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


 1. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.


 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy:


a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot zamówienia, 1. Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z wykonawcą dotyczące w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,


e) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia,
z zastrzeżeniem, iż musi to wynikać z okoliczności, których zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.


   1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości uczestników w danym terminie. 1. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.


5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:


Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium nr 1 – Cena – 50%

Kryterium nr 2 – Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 50%

Kryterium nr 1 – Cena

Punkty za kryterium nr 1 zostaną obliczone wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej ofert/cena brutto badanej oferty x 50 = ilość punktów

Kryterium 2 - Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w okresie czerwiec 2015 – czerwiec 2018 – 50 pkt

Punkty za kryterium nr 2 zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Przez doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia rozumie się łączną liczbę osób przeszkolonych, dla których w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, osoba ta skutecznie zapewniła wsparcie w ramach zajęć tożsamych i zbieżnych z przedmiotem niniejszego Zamówienia oraz składanej oferty (części). Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru, umowy, listy polecające itp.) potwierdzające iż osoba wyznaczona do realizacji zamówienia usługi te wykonała należycie.

- przeszkolonych powyżej 51 osób – 40 punktów
- przeszkolonych od 31 do 50 osób – 25 punktów
- przeszkolonych od 25 do 30 osób – 10 punktów

Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru:

liczba punktów=(ilość punktów przyznana danemu wykonawcy)/(maksymalna ilość punktów) x 50


W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego osobą prawną lub fizyczną prowadzą działalność gospodarczą będzie zawierała propozycję kilku osób spełniających warunki udziału w postępowaniu – wówczas każda z tych osób zostanie oceniona jak wyżej. Do porównania ocen badanej oferty z innymi ocenionymi ofertami w zakresie wymienionych wyżej kryteriów zostanie wzięta pod uwagę ocena uzyskana przez osobę ocenioną w badanej ofercie najniżej.


Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.


6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:


1) Ofertę należy złożyć do dnia 11.06.2018 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, pokój nr 1 w zabezpieczonej kopercie opisanej:

nazwa i adres Wykonawcy:


nazwa i adres Zamawiającego:

Oferta na przeprowadzenie Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjno - rozwojowych dla uczestników projektu „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPŚŚ”.Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie/poprzez e-mail.


 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie przekazana oferentom (e-mail lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.


 1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
  O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę drogą email wraz z informacją o wynikach postępowania.


 1. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Realizatora Projektu tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu nr tel. 24 275 76 60.

  Dyrektor PCPR

            -/-

Agnieszka GorczycaZałącznik nr 1


FORMULAR Z OFERTOWYna realizację zadania pn. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjno - rozwojowych dla uczestników projektu „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPŚŚ”

1. Nazwa i adres Zamawiającego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 2a

09-200 Sierpc

 1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa/imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..

Adres: …….…………………………………………………………………….…………… NIP: ..…………………………..

nr faksu/telefonu: …………………………………

e-mail: …………………………………

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

Zadanie 1

za łączną cena brutto :…………………………...…….………………………………..…………………………………………………

Słownie złotych:…………………...……..……...…………………………………………………………………………………………..

Zadanie 2

za łączną cena brutto :…………………………...…….………………………………..…………………………………………………

Słownie złotych:…………………...……..……...…………………………………………………………………………………………..

Zadanie 3

za łączną cena brutto :…………………………...…….………………………………..…………………………………………………

Słownie złotych:…………………...……..……...…………………………………………………………………………………………..

Zadanie 4

za łączną cena brutto :…………………………...…….………………………………..…………………………………………………

Słownie złotych:…………………...……..……...…………………………………………………………………………………………..


OŚWIADCZENIE:

 1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:

  1. Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

  2. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

  3. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy).

 2. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie.

 3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte
  w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.


Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:


 1. ……………………………………………………………………………….

 2. ……………………………………………………………………………….


………………………, dnia ………… ………………….…….………………


podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik nr 2OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a

……………………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………


Działając w imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

………………………………… .……………………………………………………..………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjno - rozwojowych dla uczestników projektu „ Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPŚŚ


oświadczam, że nie jestem powiązany Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………… , dnia ………………… .……………………..………………….


podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik nr 3


Wykaz stanowiący podstawę do oceny oferty w oparciu o kryterium

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjno - rozwojowych dla uczestników projektu

Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPŚŚ


Składając ofertę w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiam( -y) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności j est krótszy - w tym okresie*:

Imię i nazwisko osoby wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia

Wykształcenie – wskazać kierunek i szkołę

Doświadczenie – potwierdzenie warunku z pkt. 1.6 lit. e) zapytania ofertowego

Doświadczenie – kryterium oceny

Podstawa dysponowania wskazaną osobą

(np. osobiście, umowa zlecenie itp.)

Nazwa przedmiotu zamówienia

Okres wykonywania


Miejsce wykonywania/Zamawiający

Ilość pełnych miesięcy

1

2

3

4

5

6

7

Zajęcia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
Warsztaty kształtujące postawy pro społeczne w rodzinach
Jak radzić sobie z emocjami - zajęcia z elementami muzykoterapii i relaksacji
Kurs pierwszej pomocy przed medycznej

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług. Przez doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia rozumie się łączną liczbę osób przeszkolonych, dla których w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, osoba ta skutecznie zapewniła wsparcie
w ramach zajęć tożsamych i zbieżnych z przedmiotem niniejszego Zamówienia oraz składanej oferty (części). Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu dokumenty (np. referencje) potwierdzające, iż osoba wyznaczona do realizacji zamówienia usługi te wykonała należycie.
……………………… , dnia ………… ………….……………………….


podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-04 10:18:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-05 07:41:47
 • Liczba odsłon: 1417
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664980]

przewiń do góry