Dokumenty do pobrania : 

rozpoznanie_ofertowe_por_specjalistyczne_2018.docSierpc , 11.01.2018r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

WYKONAWCYROZPOZNANIE OFERTOWE – PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PCPR


Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych,
w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art.
4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:


 1. Przedmiot zamówienia podzielono na odrębne części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.


Część nr 1 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 170 godzin szkoleniowych

Część nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowych

Część nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego- 50 godzin szkoleniowych

Część nr 4 Poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie – 30 godzin


Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85312320-8 usługi doradztwa


Godzina szkoleniowa = 45 minut.

Część nr 1 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 170 godzin szkoleniowych


Około 34 dni roboczych

Regularne spotkania (średnio 5 godzinne)

1-2 spotkania tygodniowo, poniedziałek i/lub piątek godzina 14-19

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2018r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Obowiązki Wykonawcy:

Dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta klienta, karta usług doradczych, ewaluacja.


Praca z dziećmi i młodzieżą u których występują zaburzenia psychiczne, emocjonalne, u których zdiagnozowano autyzm lub inne choroby. Specjalista poprowadzi działania terapeutyczne i psycho - edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz dysfunkcjami rozwojowymi,
z zaburzeniami lękowymi, neurologicznymi, zaburzeniami w zachowaniu a także działania konsultacyjno-doradcze dla rodziców i rodzeństwa.


CEL: diagnoza i terapia wg indywidualnych potrzeb.


Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

-wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia,

- minimum 3-letnie (w okresie styczeń 2012-grudzień 2017) doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa dzieci i młodzieży,

-ukończone kursy i szkolenia (min. 5) w zakresie metod pracy z dziećmi
z dysfunkcjami rozwojowymi oraz w zakresie umiejętności terapeutycznych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych
za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.


Część nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowych


Około 32 dni roboczych

Regularne spotkania (średnio 5 godzinne)

1-2 spotkania tygodniowo, wtorek i/lub piątek godzina 14-19

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2018r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Obowiązki Wykonawcy:

Dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta klienta, karta usług doradczych, ewaluacja.


Zajęcia socjoterapeutyczne, psycho-edukacyjne, informacyjne, konsultacyjno-doradcze, skierowane są do dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i demoralizacją, mających problemy z nauką, agresywnych, wyrządzających szkody swoim zachowaniem, borykających się z problemami osobistymi
i trudnościami życiowymi.

Systematyczne spotkania zarówno z rodzicami (wywiad rodzinny) jak i z dziećmi, młodzieżą.

Zgłaszane problemy: kłopoty wychowawcze, problemy w zachowaniu i trudności w nauce, zaburzenia w odżywianiu, uzależnienia, inne.

CEL: diagnoza i terapia wg indywidualnych potrzeb.


Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

Co najmniej 1 osoba, która posiada:

-wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami w zakresie socjoterapii,

-minimum 3-letnie (w okresie styczeń 2012-grudzień 2017) doświadczenie w pracy w zawodzie pedagoga / socjoterapeuty dzieci i młodzieży,

-ukończone kursy i szkolenia (min. 5) w zakresie metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz w zakresie umiejętności terapeutycznych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych
za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.


Część nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego- 50 godzin szkoleniowych


Około 10 dni roboczych

Regularne spotkania (średnio 5 godzinne)

1-2 spotkania tygodniowo, środa godzina 14-19

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2018r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Obowiązki Wykonawcy:

Dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta klienta, karta usług doradczych, ewaluacja.


Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

Co najmniej 1 osoba, która posiada:

-wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia,

-minimum 3-letnie (w okresie styczeń 2012-grudzień 2017) doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa dorosłych,

-ukończone kursy i szkolenia (min. 5) w zakresie umiejętności terapeutycznych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych
za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.


Część nr 4 Poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie – 30 godzin


Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2018r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego.

Obowiązki Wykonawcy:

 • prowadzenie grupy wsparcia, grup terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie,

 • rozpoznanie sytuacji, diagnozowanie i udzielania pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie,

 • opracowanie indywidualnych planów pomocy ofierze przemocy w rodzinie, udzielanie konsultacji i poradnictwa psychologicznego,

 • monitorowanie sytuacji osób korzystających ze wsparcia,

 • współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

 • ewaluacja efektów udzielanej pomocy,

 • prowadzenie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.


Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

 • ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia,

 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin.


Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.
 1. Kryteria oceny ofert


Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Nr

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1.

Całkowita cena za zrealizowanie całości zamówienia

80%

2.

Doświadczenie

20%


Suma

100%


KRYTERIUM I (cena całkowita za zrealizowanie danej części zamówienia)

Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:

Cn

P = ---------- x 100 pkt. x Wg (tj. 80%)

Cb

gdzie:

   • P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

   • Cn - oznacza cenę całkowitą oferty najtańszej

   • Cb - oznacza cenę całkowitą badanej oferty

   • Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = 80%


KRYTERIUM II (doświadczenie):

Oferty oceniane będą na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawców
w Formularzu w następujący sposób:


Lp

Doświadczenie:

Ilość punktów

1

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz dowolnych grup odbiorców

50

2

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz Klientów i zlecenie OPS i/lub PCPR.

100Ilość otrzymanych w kryterium II punktów zostanie pomnożona przez wagę – tj. 20%.


Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.


 1. Termin realizacji zamówienia: w okresie od podpisania umowy do grudnia 2018r. (i lub wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Zapłata na postawie rachunku / faktury z odroczonym terminem płatności (14 dni)
po przedłożeniu wymaganych dokumentów i karty czasu pracy. 1. Inne istotne warunki zamówienia.


Forma zatrudnienia - umowa cywilno-prawna.


Zgodnie z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy wezmą udział w postępowaniu oraz opublikowana na stronie BIP JST pod adresem: pcpr.sierpc.bip.org.pl w zakładce: Zamówienia publiczne bez stosowania Ustawy. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza odpiszemy Umowę na świadczenie usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.


Przewidujemy możliwość udzielenia zamówienia w częściach TAK /NIE/ NIE DOTYCZY
(wskazane jeśli wymaga tego specyfika zamówienia).W związku z obowiązywaniem od dnia 1 stycznia 2017 r. scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT informujemy, że wszelkie umowy cywilnoprawne dotyczące spraw związanych z prowadzeniem bieżącej działalności (w tym umowy związane z realizacja niniejszego zamówienia) będą miały wskazany Powiat Sierpecki jako stronę umowy:

Wzór zapisu

Powiat Sierpecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc (adres jednostki), NIP 776 167-62-52 (NIP Powiatu Sierpeckiego).


Faktury/ rachunki muszą być wystawiane według wzoru:


Nabywca: Powiat Sierpecki, NIP 776-167-62-52, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.


W przypadku, gdy Państwa program komputerowy do wystawiania faktur, nie daje możliwości wydruku faktury z osobnym zaznaczeniem nabywcy i odbiorcy, dopuszcza się adresowanie faktury, jak niżej:


Nabywca: Powiat Sierpecki, NIP 776-167-62-52, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.


Podpisując umowę na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia będą Państwo zobowiązani do zastosowania się do powyższych zaleceń oraz przesyłania wszelkich dokumentów, dowodów płatności na adres korespondencyjny:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc. 1. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana
przez osobę upoważnioną. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp.przed upływem terminu składania ofert. Nowa oferta musi być złożona z dopiskiem „ZAMIANA”.

Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie powiadomienia.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego” można:

1) przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 09-200 Sierpc,
ul. Świętokrzyska 2a.

2) doręczyć osobiście na adres wskazany w punkcie 1, w kancelarii PCPR, pok. 1.

3) przesłać podpisane skany na email: pcpr.sierp@wp.eu


Termin składania ofert: do 19.01.2018r. do godz. 10:00.


VI. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozpoznania ofertowego na każdym etapie postępowania, a szczególnie w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na realizację zlecenia.

 3. Zleceniodawca porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej lub e-mailowej.

 4. Zleceniodawca nie przewiduje procedury odwoławczej.

 5. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor PCPR Agnieszka Gorczyca w godzinach urzędowania PCPR;

 6. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja ta zostanie także zamieszczona na stronie internetowej PCPR.


VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń, informacji:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailowo lub pisemnie.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje mailowo lub pisemnie a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Domniemywa się, że pismo przesłane przez Zamawiającego na adres email / adres pocztowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w ust. 2 oświadczy, iż ww. pisma nie otrzymał.

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować zgodnie z wyborem:

a) pisemnie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc,

b) mailowo na adres pcpr.sierpc@wp.eu.


Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWYZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie


WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: __________________________________________________

NIP:___________________________ Tel. ________________________________

e-mail: ____________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________


W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego oferuję realizację przedmiotu zamówienia


(wypełnić oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, na którą składana jest oferta)


W Części nr …………………………………………………………………………………………………………………………….
za łączną cenę brutto ……………………………………zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………)

Cena jednostkowa brutto …………………………….zł / 1 h szkoleniową


Lp.

Doświadczenie:

Opis, uzasadnienie – wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich nazw, zleceniodawców, wymiaru godzinowego, okresu realizacji, wartości itp.

1

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz dowolnych grup odbiorców


2

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz Klientów i zlecenie OPS i/lub PCPR.Oświadczam, że:

 1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w zaproszeniu do złożenia oferty.

 3. Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy, rozliczenie nastąpi na podstawie podanej kalkulacji szczegółowej (ceny jednostkowej) a wysokość wynagrodzenia ogółem będzie uzależniona od wypracowanej liczby godzin.

 4. Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

 5. Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia.…………………………………………………………..………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej/ Wykonawców)

Załącznik nr 2OŚWIADCZENIA
Oświadczam co następuje:

 1. posiadam uprawnienia określone przepisami prawa do wykonywania zawodu psychologa/prawnika/pedagoga;

 2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;

 3. pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za zeznanie nieprawdy
  lub zatajenie prawdy oświadczam, że nie byłam/em karana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. posiadam nieposzlakowaną opinię;

 5. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj. moja sytuacja ekonomiczna pozwala na właściwe wykonanie zamówienia;

 6. posiadam wiedzę i doświadczenie;

 7. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (usługę wykonam osobiście TAK / NIE );

 8. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia niniejszego postępowania.……………………………………………..

(podpis)Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych
za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-11 13:38:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-11 13:38:02
 • Liczba odsłon: 1120
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665055]

przewiń do góry