rozpoznanie_ofertowe_transport_2017.doc


Sierpc, 20.01.2017r.                                            

                                                                                                                                                      

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu                                                                                                             

  

 

WYKONAWCY

 

ROZPOZNANIE OFERTOWE – USŁUGI TRANSPORTOWE

 

Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych,
w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych przez przewoźnika -  dowóz uczestników projektu i osób z ich otoczenia na spotkania w ramach projektu pn.:

 • "SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA SPŚŚ" - współfinansowany
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
  IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne
  i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych;
 • „WŁĄCZ AKTYWNOŚĆ” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego
  i walka z ubóstwem
  , Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • oraz według potrzeb w ramach innych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, jak również w ramach podstawowej działalności jednostki

.

KOD CPV  60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

 

Uczestnikami projektów są / będą dzieci i młodzież w wieku 8-16/18 lat, osoby
z niepełnosprawnością, w tym również osoby  poruszające się na wózkach inwalidzkich i osoby
z niepełnosprawnością intelektualną.

W związku z powyższym Wykonawca musi zapewnić możliwość przewozu uczestników, jak również sprzętu wykorzystywanego przez nich celem poruszania się.

 

Szacujemy zapotrzebowanie na:

·         25 wyjazdów dla ok. 20 osób  - bus (teren Powiatu Sierpeckiego) – 25 x 100 km = 2500 km

·         2 wyjazdy ok. 50 osób – 2 x 500 km = 1000 km

 

Podane wielkości są szacunkowe w związku z powyższym może nastąpić odpowiednia zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) wartości całego zamówienia.

 

Inne istotne warunki zamówienia

 

Szczegółowy harmonogram i plan transportu ustalany będzie przez Zamawiającego
 z tygodniowym wyprzedzeniem, co wymusza elastyczność i dyspozycyjność Wykonawcy –   
 konieczność dostosowania się do miejsc przewozu i terminów, które będą narzucone zgodnie
 z harmonogramem Projektów.

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

 

a)   zapewnienie min. 2 środków transportu dostosowanych do przewożenia jednorazowo
od 1 do 50 osób, w tym dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (pomoc w wejściu do autobusu, załadunek wózka);

b)   uprawnienia do wykonywania przewozu osób – licencja przewoźnika;

c)    zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, polisa OC wystawiona na ubezpieczonego działającego w charakterze przewoźnika, w transporcie drogowym za szkody powstałe podczas wykonywanej umowy przewozu

d)   składanie comiesięcznych sprawozdań w postaci rachunku/faktury za wykonane usługi
wraz z dodatkową informacją następującej treści:

 

 

Załącznik do faktury nr ....................

z dnia ...................

................................................

nazwa wykonawcy

.................................................

adres wykonawcy

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE

 

za miesiąc .................. w roku ............

w ramach projektu pn. ………………………………………………………………………………………..………

 

Liczba przejechanych kilometrów ………………………

..............................zł netto + ......................zł VAT = .......................................... zł brutto

 

Słownie ogółem: …………………………………………………………………………………………………………

 

SPECYFIKACJA TRAS – ROZLICZENIE KM

 

Rodzaj środka transportu

Data/y

Trasa/y

Liczba km

Cena jedn.

Kwota brutto ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma

X

X

 

x

 

 

.............................................

podpis Wykonawcy

 

 

 

Wykonawca składa:

 

a)      formularz ofertowy wraz z załącznikami,

b)      odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej – kserokopia poświadczona  własnoręcznie za zgodność z oryginałem,

c)      aktualna licencja na przewóz osób -  kserokopia poświadczona  za zgodność z oryginałem,

d)      kserokopia dokumentu (polisa) potwierdzającego aktualne ubezpieczenie OC przewoźnika,

e)     wykaz środków transportu jakimi dysponuje Wykonawca-min. 2, za pomocą których zamierza wykonać przedmiotową usługę z podaniem: marki, roku produkcji, ilości miejsc siedzących, informacji o bagażniku, przeglądzie technicznym).

 

2) Kryteria oceny ofert

Cena oferty na usługę dowozu uczestników, ma być wyrażona w kwocie brutto za 1 km trasy
– oddzielnie dla każdego z wymienionych środków transportu. Podstawę do wyliczenia punktacji będzie stanowiła suma cen jednostkowych brutto.

Rodzaj kryterium

Waga %

Cena

(Punktacja: suma cen jednostkowych brutto za 1km najniższa spośród ofert / suma cen jedn. brutto za 1 km z oferty badanej*100)

100,00%

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie kompletna, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz który zaoferuje najbardziej korzystne ceny jednostkowe i zarazem otrzyma największą ilość punktów wyliczoną zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wszelkie narzuty
oraz przewidywalny rynkowy wzrost cen. Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 31.12.2017r.

 

W związku z obowiązywaniem od dnia 1 stycznia 2017 r. scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT informujemy, że wszelkie umowy cywilnoprawne dotyczące spraw związanych z prowadzeniem bieżącej działalności (w tym umowy związane z realizacja niniejszego zamówienia) będą miały wskazany Powiat Sierpecki jako stronę umowy:

Wzór zapisu

Powiat Sierpecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc (adres jednostki), NIP 776 167-62-52 (NIP Powiatu Sierpeckiego).

 

Faktury/ rachunki muszą być wystawiane według wzoru:

 

Nabywca: Powiat Sierpecki, NIP 776-167-62-52, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

 

W przypadku, gdy Państwa program  komputerowy do wystawiania faktur, nie daje możliwości wydruku  faktury z osobnym zaznaczeniem  nabywcy i odbiorcy, dopuszcza się adresowanie faktury, jak niżej:

 

Nabywca: Powiat Sierpecki, NIP 776-167-62-52, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

 

Podpisując umowę na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia będą Państwo zobowiązani do zastosowania się do powyższych zaleceń oraz przesyłania wszelkich dokumentów, dowodów płatności na adres korespondencyjny:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.

 

4. Informacja o wyborze oferty zgodnie z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy wezmą udział
w postępowaniu oraz opublikowana na stronie BIP JST pod adresem: pcpr.sierpc.bip.org.pl
w zakładce: Zamówienia publiczne bez stosowania Ustawy. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza odpiszemy Umowę na świadczenie usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Przewidujemy możliwość udzielenia zamówienia w częściach TAK /NIE/ NIE DOTYCZY
(wskazane jeśli wymaga tego specyfika zamówienia).

 

5. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed upływem terminu składania ofert. Nowa oferta musi być złożona z dopiskiem „ZAMIANA”.

Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie powiadomienia.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, PCPR Sierpc,
ul. Świętokrzyska 2a pok. nr 1, pocztą, pocztą elektroniczną na adres:
pcpr.sierpc@wp.eu (podpisane skany dokumentów)lub przesłać faksem pod nr 24-275-76-60, wew. 31.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 27.01.2017r. do godz. 10.

                                                          

 

                                                                                   20.01.2017r.                   

 

    Agnieszka Gorczyca

                                                                                                                            -/-

                                                                                                                Dyrektor PCPR

                                         ....................................................................

(data, podpis)

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                          

   /miejscowość, data/

……………..………………………………..

Pieczęć Wykonawcy              

FORMULARZ OFERTOWY- usługi transportowe

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

 

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………REGON:……………………………………… Tel. ……………………………………..

e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

W odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe oferujemy realizację przedmiotu zamówienia- ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH w cenach:

 

L.p.

Rodzaj środka transportu (ilość miejsc sprzedażowych)

Cena jednostkowa brutto za 1 km

2

do 20 pasażerów

 

 

4

Od 21 do 50 pasażerów

 

 

Suma cen jednostkowych

 

…………………………………………Zł

Słownie……………………………………………………………….

 

 

Suma cen jednostkowych brutto z formularza ofertowego będzie stanowiła podstawę
do wyliczenia punktacji wg przyjętego kryterium oceny ofert i podstawę wyboru oferty najkorzystniejszej. Rzeczywiste rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się na podstawie podanych cen jednostkowych brutto dla konkretnych środków transportu –
w zależności od zapotrzebowania i zrealizowanych tras.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy  w zakresie: wielkości zamówienia (wielkości podane są jedynie szacunkowe). W związku z powyższym może nastąpić odpowiednia zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) wartości całego zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:

1.      Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.      Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym
w rozpoznaniu ofertowym.

3.      Zaproponowane ceny będą obowiązywały przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 31.12.2017r.

4.      Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

5.      Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności.

6.      Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny, sprzętowy
i techniczny.

7.      Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

……………………, dn. ……………………………                                         ...........................................................
(miejscowość)                                                                       (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

 

 

Załączniki:

a)      odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – kserokopia poświadczona  własnoręcznie za zgodność z oryginałem,

b)       aktualna licencja na przewóz osób -  kserokopia poświadczona  za zgodność z oryginałem,

c)      kserokopia dokumentu (polisa) potwierdzającego aktualne ubezpieczenie OC przewoźnika,

d)      wykaz środków transportu jakimi dysponuje Wykonawca-min. 2, za pomocą których zamierza wykonać przedmiotową usługę z podaniem: marki, roku produkcji, ilości miejsc siedzących, informacji o bagażniku, przeglądzie technicznym).

 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-20 13:48:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-20 13:48:07
 • Liczba odsłon: 1038
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664994]

przewiń do góry