do pobrania


rozpoznanie_ofertowe_mat_plastyczno-techniczne_wersja_2_po_modyf.doc


modyfikacja_zapytania_art._plastyczno-techniczne14.09.doc


rozpoznanie_ofertowe_mat_plastyczno-techniczne.docPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu                                                                              Sierpc, dn.07.09.2016r.                                             

               

 

WYKONAWCY

 

ROZPOZNANIE OFERTOWE

DOSTAWA MATERIAŁÓW PLASTYCZNO – TECHNICZNYCH DO ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W RAMACH PROJEKTU „SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA”

 

Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych, w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 z późn. zm.) P owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwra ca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

 

  1. Przedmiot   zamówienia

Dostawa materiałów plastyczno – technicznych do zajęć świetlicowych w ramach projektu pn. „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 , Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych .

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

30190000-7   różny sprzęt i artykuły   biurowe;

30192000-1 Wyroby biurowe

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres zamówienia jest zamieszczony w FORMULARZU OFERTOWYM - załączniku nr 1 do niniejszego rozpoznania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w zakresie: wielkości zamówienia, wyłączenia z przedmiotu zamówienia niektórych pozycji, o ile w trakcie realizacji wystąpią uzasadnione okoliczności, nieznane w dniu zawarcia umowy. W związku z powyższym nastąpi odpowiednia zmiana wartości całego zamówienia.

2.        Termin realizacji zamówienia : wg złożonego przez PCPR comiesięcznego zamówienia. Dostawy sukcesywne do dnia 31.12.2018r., zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Płatność na podstawie rachunków/faktur z odroczonym terminem (minimum 7 dni).

 

3.     Inne istotne warunki zamówienia:

Zgodnie z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania informacja o wyborze oferty zostanie przekazana pisemnie wszystkim Wykonawcom, którzy wezmą udział w postępowaniu oraz opublikowana
na stronie BIP JST pod adresem: pcpr.sierpc.bip.org.pl w zakładce: Zamówienia publiczne bez stosowania Ustawy. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza podpiszemy Umowę na dostawy zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia.

 

4.    Kryteria oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie kompletna, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz który zaoferuje najbardziej korzystne ceny jednostkowe i zarazem otrzyma największą ilość punktów wyliczoną zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym koszt transportu, wszelkie narzuty oraz przewidywalny rynkowy wzrost cen). Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 31.12.2018r.

 

  1. Opis sposobu obliczenia ceny

Należy określić cenę jednostkową brutto. Sumę wartości brutto pozycji asortymentowych stanowiącą cenę oferty należy wpisać w formularzu ofertowym, nie rozbijając jej na poszczególne pozycje kosztorysowe,
z zastrzeżeniem, iż przy kalkulacji ceny uwzględniono wszystkie czynniki cenotwórcze. Cena oferty powinna uwzględniać podatek VAT, inne narzuty oraz koszt systematycznych dostaw do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

                                              

   Na wynik oceny ofert będą miały wpływ następujące elementy:

Cena

90%

Termin dostawy

10%

 

Sposób obliczenia punktacji:

a)       cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej * 90%

b)       termin dostawy najkrótszy spośród złożonych ofert/termin dostawy z oferty badanej * 10%

Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

 

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń,   informacji:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailowo lub pisemnie.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje mailowo każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Domniemywa się, że pismo przesłane przez Zamawiającego na adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w ust. 2 oświadczy, iż ww. pisma nie otrzymał.

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować zgodnie z wyborem:

a) pisemnie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc,

b) mailowo na adres pcpr.sierpc@wp.eu .

 

7.    Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1.

Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom rozpoznania .

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem składania ofert. Nowa oferta musi być złożona z dopiskiem „ZAMIANA”.

Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie   powiadomienia.

 

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. Nr 1 pocztą elektroniczną na adres: pcpr.sierpc@wp.eu (dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub podpisane skany) lub faksem pod nr 24-275-76-60, wew. 31.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 15.09.2016r. do godziny 10.00.

                                                                                                                                     07.09.2016r. AGNIESZKA GORCZYCA

-//-

Dyrektor PCPR

….................................................................

                                                                                                                                         (data, podpis osoby upoważnionej)

 

                                      


Załącznik nr 1

                                          

   /miejscowość, data/

……………..………………………………..

Pieczęć Wykonawcy                      

FORMULARZ OFERTOWY

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

 

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: ………………………………………………REGON:……………………………………… Tel. …………………….……………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………………….………………………………

Adres sklepu/magazynu Wykonawcy : ……………………………………………………………………….……………………………….

Powiat ………………………………………………………………………….., województwo …………………….……………………………..

Termin dostawy ……………………………………………………………….

 

W odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe z dnia 07.09.2016 r. oferuję realizację przedmiotu zamówienia

za cenę brutto: ……………………………….zł (słownie:……………………………………………………………………………………. ……)

Dostawy będą odbywały się sukcesywnie do dnia 31.12.2018 r., zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego. Głównym kryterium oceny ofert jest cena – suma cen jednostkowych . Punktacja za pozostałe kryteria oceny ofert zostanie przyznana zgodnie z przedstawionymi w rozpoznaniu ofertowym formułami. Zamawiający przewiduje zmiany   umowy w zakresie: wielkości zamówienia, wyłączenia z przedmiotu zamówienia pozycji, włączenia pozycji nowych / niewymienionych
o ile w trakcie realizacji wystąpią uzasadnione okoliczności, nieznane w dniu zawarcia umowy.

W związku z powyższym nastąpi odpowiednia zmiana wartości całego zamówienia.

 

Oferuję/-my wykonanie zamówienia wg poniższej kalkulacji:

Asortyment/Opis

j.m.

Cena jednostkowa brutto

Papier ksero A4 (80g/m2) do drukarek laserowych

1 ryza

 

Papier ksero A4 kolor  (160g/m2)

1 ryza

 

Papier wizytówkowy 230g/m2

op.-20ark.

 

Koszulki foliowe A-4 groszkowe

op. – 100szt.

 

Długopis niebieski, czarny z wymiennym wkładem i cienką linią pisania

szt.

 

Ołówek

szt.

 

Gumka do ścierania

szt.

 

Dziurkacz 25 kartek

szt.

 

Zszywacz 25 kartek

szt.

 

Zszywki 24/6

op. -1000szt.

 

Cienkopisy kolorowe (zielony, czerwony, czarny)

szt.

 

Zakreślacz różne kolory

szt.

 

Marker do tablicy suchościeralnej (różne kolory)

Szt.

 

Blok A1 do flipchartów (30 str.)

Szt.

 

Nożyczki 20-24 cm

Szt.

 

Taśma biurowa bezbarwna 24 mm (pakowane po 6 szt.)

Op.

 

Klej w sztyfcie 15-20g

Szt.

 

Blok rysunkowy A3 KOLOR

Szt.

 

Blok rysunkowy A3 BIAŁY

Szt.

 

Blok techniczny A3 KOLOR

Szt.

 

Blok techniczny A3 BIAŁY

Szt.

 

Bibuła marszczona

Szt.

 

Farby plakatowe 12 kolorów

Op.

 

Pędzelki płaskie

Op.

 

Plastelina szkolna 8 kolorów

Op.

 

Kredki w drewnie 24 kolorów

Op.

 

Pisaki 30 kolorów

Op.

 

Blok rysunkowy A4 BIAŁY

Szt.

 

Blok techniczny A4 BIAŁY

Szt.

 

Zeszyt papierów kolorowych

Szt.

 

Zeszyt papierów kolorowych samoprzylepnych

Szt.

 

Farby wodne 12 kolorów

Op.

 

Papier do origami

Szt.

 

Farby witrażowe

Op.

 

 

 

 

SUMA cen jednostkowych w zł

 

 

 

 

Oświadczam, że:

1.        Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w rozpoznaniu ofertowym.

2.        Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

3.        Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozpoznaniu ofertowym.

4.        Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności.

5.        Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny, sprzętowy i techniczny.

6.        Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

……………………, dn. ……………………………                                                   ................................................................
(miejscowość)                                                                                                     (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-07 13:33:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-14 13:50:36
  • Liczba odsłon: 1089
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665136]

przewiń do góry