rozpoznanie_psycholog_rodziny_zastepcze_2015.doc

Sierpc, 03.09.2015r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                         

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

 

WYKONAWCY

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY –

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

 

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 907
z późn. zm.) – art. 4 pkt 8 cyt. wyżej ustawy na

 

świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego.

 

Przedmiot zamówienia podzielono na dwie odrębne części:

Część nr 1 Psycholog w ramach działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – 130 godzin

Część nr 2 Poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie – 30 godzin

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą / Wykonawcami, który spełnia warunki określone w  rozpoznaniu ofertowym oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę (największa ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami).

Ofertę sporządzoną wg wzoru załączonego do niniejszego rozpoznania wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej pcpr.sierpc@wp.eu do dnia  18.09.2015. do godz. 10.

 

 

         Agnieszka    Gorczyca

            -/-       
              Dyrektor PCPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w PCPR w Sierpcu z dnia 07.05.2014r.

 

Sierpc, dnia 03.09.2015r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                         

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu                                         

              pieczęć zamawiającego                  

 

ROZPOZNANIE OFERTOWE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

 

I.                    Przedmiot zamówienia

 

Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego.

 

Przedmiot zamówienia podzielono na dwie odrębne części:

Część nr 1 Psycholog w ramach działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – 130h

Część nr 2 Poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie – 30h

1 godzina (zegarowa) = 60 minut

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

CZĘŚĆ NR 1 PSYCHOLOG W RAMACH DZIAŁALNOŚCI ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ – 130H

 

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2015r.

 

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego, miejsce zamieszkania kandydatów
na rodziny zastępcze

 

 Obowiązki Wykonawcy:

·        Dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja wydanych opinii,

·        Sporządzenie opinii o spełnianiu warunków i ocena predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej – niezbędne do zakwalifikowania przez organizatora do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

·        Kwalifikacja opiera się na diagnozie psychologicznej. Kandydaci na rodziny zastępcze są szkoleni według programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – PRIDE. Według standardów tego programu przy diagnozie psycholog zobowiązany jest używać narzędzi diagnostycznych: rozmowa kierowana, test AAI – badanie więzi dorosłych, EPQ-R, NEO-FFI – testy osobowości, test zdań niedokończonych, test projekcyjny, kwestionariusz badający strukturę rodziny – skala oceny rodziny SOR, SPR - kwestionariusz badający postawy rodzicielskie, MMPI-2, KKN – test komunikacji w małżeństwie, GHQ – ocena zdrowia psychicznego.

·        Wykonawca musi dysponować wymienionymi narzędziami diagnostycznymi
oraz posiadać uprawnienia i umiejętności stosowania wymienionych narzędzi.

·        W wyniku badań kandydatów i już funkcjonujących rodzin zastępczych psycholog formułuje opinię psychologiczną dla każdej osoby, zawierającą opis przeprowadzonych badań, ich wyniki oraz stwierdzenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia;
 • doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa – poradnictwo rodzinne (minimum
  3 lata w okresie styczeń 2010-grudzień 2014);
 • uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

CZĘŚĆ NR 2 PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – 30H

 

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2015r.

 

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego.

 

 Obowiązki Wykonawcy:

 • prowadzenie grupy wsparcia, grup terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • rozpoznanie sytuacji, diagnozowanie i udzielania pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie,
 • opracowanie indywidualnych planów pomocy ofierze przemocy w rodzinie, udzielanie konsultacji i poradnictwa psychologicznego,
 • monitorowanie sytuacji osób korzystających ze wsparcia,
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • ewaluacja efektów udzielanej pomocy,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

 

Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

 • ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia,
 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia (dotyczy części nr 1 i 2):

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę zegarową pracy, cenę ogółem brutto za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

5) oświadczenia - załącznik nr 2.

 

 

II.                  Kryteria oceny ofert

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Nr

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1.

Całkowita cena za zrealizowanie całości zamówienia

80%

2.

Doświadczenie

20%

 

Suma

100%

 

KRYTERIUM I (cena całkowita za zrealizowanie danej części zamówienia)

Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:                 

Cn

P  =   ----------   x 100 pkt. x Wg (tj. 80%)

                                    Cb

gdzie:

-                 P      - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

-                 Cn    - oznacza cenę całkowitą oferty najtańszej

-                 Cb    - oznacza cenę całkowitą badanej oferty

-                 Wg   - oznacza wagę kryterium (w %) = 80%

 

KRYTERIUM II (doświadczenie):

Oferty oceniane będą na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawców
w Formularzu  w następujący sposób:

 

Lp

Doświadczenie:

Ilość punktów

1

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi (poradnictwo psychologiczne na rzecz dowolnych grup odbiorców).

50

2

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz Klientów i zlecenie OPS i/lub PCPR.

100

 

 

Ilość otrzymanych w kryterium II punktów zostanie pomnożona przez wagę – tj. 20%.

 

Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

 

III.                Termin realizacji zamówienia: w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2015r.

Zapłata na postawie rachunku / faktury z odroczonym terminem płatności (14 dni)
po przedłożeniu wymaganych dokumentów i karty czasu pracy.

 

IV.               Inne istotne warunki zamówienia.

Forma zatrudnienia - umowa cywilno-prawna.

 

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom zgodnie z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania.

Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza podpiszemy Umowę na świadczenie usług psychologicznych  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą.

 

V.                 Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana
przez osobę upoważnioną. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1.            

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego” można:

1) przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 09-200 Sierpc,
ul. Świętokrzyska 2a.

2) doręczyć osobiście na adres wskazany w punkcie 1, w kancelarii PCPR, pok. 1.

3) przesłać podpisane skany na email: pcpr.sierp@wp.eu

 

Termin składania ofert: do 18.09.2015r. do godz. 10:00.

 

Informacje dodatkowe:

1) Oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

2) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozpoznania ofertowego na każdym etapie postępowania, a szczególnie w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na realizację zlecenia.

3) Zleceniodawca porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej lub e-mailowej.

4) Zleceniodawca nie przewiduje procedury odwoławczej.

5) Dodatkowych informacji udziela Pani Renata Wierzbicka – merytoryka / Ewelina Kamińska - procedura w godzinach urzędowania PCPR;

6) Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja ta zostanie także zamieszczona na stronie internetowej PCPR.

 

      Agnieszka Gorczyca

         -/-  

   Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: __________________________________________________

NIP:___________________________  Tel. ________________________________

e-mail: ____________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego oferuję realizację przedmiotu zamówienia

 

(właściwe wypełnić)

 

W Części nr 1 Psycholog w ramach działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – 130 godzin za łączną cenę brutto ……………………………………zł

 (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………)

Cena jednostkowa brutto …………………………….zł / 1 h zegarową

 

Lp.

Doświadczenie:

Opis, uzasadnienie – wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich nazw, zleceniodawców, wymiaru godzinowego, okresu realizacji, wartości itp.

1

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi (poradnictwo psychologiczne na rzecz dowolnych grup odbiorców).

 

2

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz Klientów i zlecenie OPS i/lub PCPR.

 

 

W  Części nr 2 Poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie – 30 godzin za łączną cenę brutto ……………………………………zł

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………)

Cena jednostkowa brutto …………………………….zł / 1 h zegarową

 

Lp.

Doświadczenie:

Opis, uzasadnienie – wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich nazw, zleceniodawców, wymiaru godzinowego, okresu realizacji, wartości itp.

1

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi (poradnictwo psychologiczne na rzecz dowolnych grup odbiorców).

 

2

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz Klientów i zlecenie OPS i/lub PCPR.

 

 

 

Oświadczam, że:

1.    Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym
w zaproszeniu do złożenia oferty.

3.    Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy, rozliczenie nastąpi na podstawie podanej kalkulacji szczegółowej (ceny jednostkowej) a wysokość wynagrodzenia ogółem będzie uzależniona od wypracowanej liczby godzin.

4.    Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

5.    Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia.

 

 

 

                                                        …………………………………………………………..………………………..       

(data i podpis osoby uprawnionej/ Wykonawców)

Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIA

 

 

 

Oświadczam co następuje:

1.      posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych

2.      pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za zeznanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy oświadczam, że nie byłam/em karana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.    posiadam nieposzlakowaną opinię.

4.    nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj. moja sytuacja ekonomiczna pozwala na właściwe wykonanie zamówienia.

5.    posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

6.    posiadam wiedzę i doświadczenie;

7.    dysponuję odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia (usługę wykonam osobiście  TAK     /      NIE );

8.      wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia niniejszego postępowania.

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..

(podpis)

                                     

     

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-03 14:29:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-03 14:29:07
 • Liczba odsłon: 1163
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665048]

przewiń do góry