rozpoznanie_program_kor-ed_2015.doc


Sierpc, 06.07.2015r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                          

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

WYKONAWCY

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY –

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY

 

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2013r. poz. 907
z późn. zm.) – art. 4 pkt 8 cyt. wyżej ustawy na

PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY

 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełnia warunki określone
w   rozpoznaniu ofertowym oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę (największa ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami).

Ofertę sporządzoną wg wzoru załączonego do niniejszego rozpoznania wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, do dnia   21.07.2015. do godz. 10.

 

 

         Agnieszka     Gorczyca

              -/-        
          Dyrektor PCPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w PCPR w Sierpcu z dnia 07.05.2014r.

 

Sierpc, dnia 06.07.2015r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                          

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu                                          

              pieczęć zamawiającego                  

 

ROZPOZNANIE OFERTOWE

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY

 

I.                     Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zwanego dalej „Programem”, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.).

 

1) Zasady realizacji Programu określa:

a)       rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259),

b)       Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

c)       Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie realizowany w Powiecie Sierpeckim (Uchwała Nr 87/XII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2007r. http://sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/87-xii-07.pdf)

d)       Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie (Uchwała Nr 96.XVI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 02.12.2011r. http://sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/uch_96.pdf ).

 

Wykonawcy (we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu i jednostkami kierującymi uczestników programu) powinni utrzymywać kontakt z osobami wobec których sprawcy uczestniczący w programie stosowali przemoc – formy tego kontaktu powinny chronić bezpieczeństwo ofiar i dostarczać rzetelnych informacji o zachowaniu uczestników programu wobec członków swej rodziny.

Wykonawcy będą zobowiązani do współpracy przy naborze uczestników. Nabór będzie odbywać się poprzez:

-      zobowiązanie uczestnika na drodze sądowej do uczestnictwa w programie (lub odpowiednio, w zależności od okoliczności „skierowanie” od kuratora, dzielnicowego, terapeuty),

-      pisemną zgodę uczestnika i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu programu,

-      diagnozę osób prowadzących program i zespołu kwalifikującego do programu, będącą finalnym etapem kwalifikacji. Diagnoza powinna uwzględniać w szczególności:

·          wykluczenie chorób psychicznych (możliwe badania psychiatryczne wykluczające chorobę psychiczną,

·          zakwalifikowanie do programu pod warunkiem uznania przez kandydata faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie,

·          osoby, u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu powinny być kierowane na terapię uzależnienia.

Wykonawcy będą zobowiązani do przeprowadzenia wstępnego rozpoznania diagnostycznego. W pierwszej fazie uczestnictwa w programie pożądane jest uzyskanie i opracowanie informacji o funkcjonowaniu każdego z uczestników i jego sytuacji życiowej oraz o specyfice przemocy, której był sprawcą. Rozpoznanie indywidualnej sytuacji powinno obejmować m.in. takie zagadnienia jak:

a) rzeczywiste okoliczności skierowania do programu,

b) określenia czy uczestnik programu aktualnie stosuje przemoc ,

c) najgroźniejsze i typowe formy i okoliczności przemocowych zachowań,

d) aktualną sytuacją rodzinną i zawodową,

e) cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej.

Zadaniem prowadzących jest wykluczenie kandydatów - osób z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej. Udział takich osób w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych. Uzyskiwanie informacji od uczestników programu dotyczących ich życia osobistego powinno być objęte zasadą poufności z wyjątkiem informacji wskazujących na popełnianie czynów zabronionych przez prawo.

Wszystkie czynności prowadzących muszą mieć odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji.

Wykonawcy będą zobowiązani do opracowania (we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu) i wprowadzenia Reguł uczestnictwa w programie w formie dokumentu podpisywanego przez uczestników (kontrakt). Reguły te powinny obejmować w szczególności:

a) formalne wymogi dotyczące systematycznej obecności w zajęciach;

b) obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach;

c) zobowiązanie do powstrzymywania się od przemocowych zachowań i postaw w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi;

d) wymóg uznania osobistej odpowiedzialności za fakty stosowania przemocy w rodzinie;

e) zobowiązanie się do powstrzymania się od spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych

Zasady te powinny przewidywać sankcje za uchylanie się od udziału w programie.

W trakcie realizacji programu, w którym uczestniczą osoby aktualnie kontaktujące się z członkami własnej rodziny, pożądane jest okresowe uzyskiwanie informacji o rzeczywistej sytuacji w rodzinie w zakresie związanym z przeciwdziałaniem przemocy, czyli monitorowanie zachowań i sytuacji rodzinnych. (we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu).

 

3) Program będzie obejmował łącznie nie mniej niż 60 godzin i nie więcej niż 120 godzin w zależności od wyniku rekrutacji i ilości grup a przerwa między kolejnymi zajęciami w danej grupie nie może przekroczyć 1 tygodnia. Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć grupowych i spotkań indywidualnych. Zajęcia grupowe powinny trwać około 4 godzin.

 

4) Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić zajęcia z uczestnikami Programu osobiście.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na realizację części Programu;

6) Uczestnicy programu: kobiety i mężczyźni sprawcy przemocy w rodzinie z terenu powiatu sierpeckiego;

7) Liczebność ok. 15 osób w jednej grupie;

8) Zajęcia powinny zakończyć się wydaniem zaświadczenia o uczestnictwie w Programie;

9) Zleceniodawca zapewnia salę szkoleniową;

10) Zleceniodawca zapewnia niezbędne materiały biurowe i sprzęt do prowadzenia programu ( np. papier, pisaki, notesy, ekran, itp.);

11) Wykonawca zapewnia materiały edukacyjne;

12) Wykonawca przygotowuje konspekty zajęć i realizuje je w trakcie realizacji Programu zgodnie z celami określonymi w Programie.

13) Wykonawca sporządza sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych zajęć na potrzeby Zleceniodawcy;

14) Wykonawca sporządza listy obecności uczestników programu;

 

Niezbędne wymagania formalne:

1) kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259);

2) kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia;

3) kandydaci posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 

Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w zakresie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego ze sprawcami przemocy w rodzinie, minimum 2 przeprowadzone programy korekcyjno-edukacyjne ze sprawcami przemocy w rodzinie.

2) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

3) odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;

4) wysoki stopień empatii;

5) nieposzlakowana opinia;

6) dyspozycyjność - konieczność realizacji usług w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę,

7) oddziaływania korekcyjno – edukacyjne powinny być prowadzone przez dwie osoby – kobietę i mężczyznę (prowadzenie zajęć przez współdziałające ze sobą osoby różnej płci pozwala pokazać sprawcom modelową, partnerską relację między kobietą a mężczyzną).

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV każdego członka zespołu;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

4) oświadczenie potwierdzające doświadczenie w realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego ze sprawcami przemocy w rodzinie z określeniem miejsca, terminu i według jakiego modelu był realizowany program (jeżeli był realizowany);

5) formularz ofertowy, w tym: cenę za wykonanie usługi : cenę brutto za jedną godzinę zegarową pracy, cenę ogółem brutto za realizację całego programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie;

6) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia;

7) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 

II. Kryteria oceny ofert

1) doświadczenie w zakresie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego ze sprawcami przemocy w rodzinie, minimum 2 przeprowadzone programy korekcyjno-edukacyjne ze sprawcami przemocy w rodzinie w formie grupowej w okresie ostatnich trzech lat 40 %;

 

Punktacja dotycząca doświadczenie w zakresie realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie:

 

a)       2 i więcej zrealizowane programów korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – 40 pkt .,

b)       b) od 0-1 zrealizowanych programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie: 0 pkt .,

 

2) cena jednostkowa brutto za 1 godzinę zegarową zajęć – 60 %;

 

Punktacja dotycząca ceny obliczona będzie według poniższego wzoru: składniki wzoru:

najniższa cena – najniższa cena jednostkowa brutto za 1 h zegarową realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie ze wszystkich złożonych ofert,

cena oferty – cena jednostkowa brutto za 1 h zegarową realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie z rozpatrywanej oferty,

 

WZÓR: najniższa cena jednostkowa brutto / cena jednostkowa brutto oferty badanej x 60

 

 

Za najkorzystniejszą   zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia .

 

Termin realizacji zamówienia: w okresie od sierpnia 2015 roku do 15 grudnia 2015r.

Zapłata na postawie rachunku / faktury z odroczonym terminem płatności (14 dni)
po przedłożeniu wszystkich opinii i karty czasu pracy.

 

III.       Inne istotne warunki zamówienia.

Forma zatrudnienia Umowa cywilno-prawna.

 

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom zgodnie z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania.

Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza podpiszemy Umowę na świadczenie usług psychologicznych   zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą.

 

IV.                 Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana
przez osobę upoważnioną. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1.             

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy” można:

1) przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 09-200 Sierpc,
ul. Świętokrzyska 2a.

2) doręczyć osobiście na adres wskazany w punkcie 1, w kancelarii PCPR

3) Termin składania formularzy ofertowych: do 21.07.2015r. do godz. 10:00 .

 

Informacje dodatkowe :

1) Oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

2) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a szczególnie w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na realizację zlecenia.

3) Zleceniodawca porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej lub e-mailowej.

4) Zleceniodawca nie przewiduje procedury odwoławczej.

5) Dodatkowych informacji udziela Pani Renata Wierzbicka, w godzinach urzędowania PCPR;

6) Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja ta zostanie także zamieszczona na stronie internetowej Zleceniodawcy;

7) W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zleceniodawca poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy

 

      Agnieszka Gorczyca

         -/-   

DyrektorPCPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: __________________________________________________

NIP :___________________________   Tel. ________________________________

e-mail: ____________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty oferuję realizację przedmiotu zamówienia

 

REALIZACJA PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY

z a cenę jednostkową …………………. brutto za jedną godzinę zegarową (słownie: ______________________________________________________)

 

Oświadczam, że:

1.       Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.       Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym
w zaproszeniu do złożenia oferty.

3.       Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy, rozliczenie nastąpi na podstawie podanej kalkulacji szczegółowej (ceny jednostkowej) a wysokość wynagrodzenia ogółem będzie uzależniona od przebadanej liczby osób.

4.       Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

5.       Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia.

 

 

 

                                                        …………………………………………………………..……………………… ..        

(data i podpis osoby uprawnionej/ Wykonawców)

Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIA

Oświadczam co następuje:

1.       posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych

2.       pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za zeznanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy oświadczam, że nie byłam/em karana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.     posiadam nieposzlakowaną opinię.

4.     nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj. moja sytuacja ekonomiczna pozwala na właściwe wykonanie zamówienia.

5.     posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

6.     posiadam wiedzę i doświadczenie;

7.       dysponuję odpowiednim   potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia (usługę wykonam osobiście   TAK      /       NIE );

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… ..

(podpis)

                                     

     

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-06 11:21:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-06 11:22:47
  • Liczba odsłon: 1160
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665581]

przewiń do góry