ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -

DO POBRANIA


informacja_o_wyborze_broszura.pdf

rozpoznanie_ofertowe.odt


Sierpc, dnia 17.03.2015 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc

...............................................................

pieczęć zamawiającego


ROZPOZNANIE OFERTOWE


Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych,
w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie
art.
4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) P owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się
z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:


 1. Przedmiot zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, wydruk i skład broszury promującej i podsumowującej projekt „Praca – trzeba działać a nie czekać” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 • Format: A5

 • Okładka: papier kreda 250 g, nadruk jednostronny w pełnym kolorze, folia

 • Środek: papier kreda 135 g, kolor

 • Nakład: 200 sztuk

 • Zawartość merytoryczna (bez okładki): 11 stron w formacie A4 (tekst pisany czcionką Calibri rozmiar 11 pkt + zdjęcia). Przy szacowaniu ceny Wykonawca powinien uwzględnić, że przeformatowanie do rozmiaru A5 spowoduje zmianę (zwiększenie) ilości stron.


Publikacja będzie zawierać oznaczenia, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: logo PO KL, flagę Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, informację o współfinansowaniu. Za prawidłowe użycie logotypów odpowiada Wykonawca.


 1. Kryterium oceny ofert:

Rodzaj kryterium

Waga %

Cena

Cena najniższa spośród złożonych ofert / cena oferty badanej* 100

100 %


Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym koszt grafiki - projekt okładki, obróbka zdjęć, skład i wydruk broszury).

 1. Termin realizacji zamówienia: do 15.04.2015 r.


 1. Inne istotne warunki zamówienia:

Opracowanie graficzne zostanie uzgodnione przed wydrukiem publikacji
z Zamawiającym. Wszelkie uwagi Zamawiającego dotyczące wyglądu publikacji muszą zostać uwzględnione.

Wykonane materiały zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.


Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana pisemnie wszystkim Wykonawcom zgodnie z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania.

Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza podpiszemy Umowę na wykonanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przewidujemy możliwość udzielenia zamówienia w częściach TAK / NIE / NIE DOTYCZY

Zapłata nastąpi na podstawie faktury/rachunku z odroczonym terminem płatności.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. nr 1, pocztą elektroniczną na adres: pcpr.sierpc@wp.eu lub faksem pod nr 24-275-76-60, wew. 31.

Ofertę należy złożyć do dnia 31.03.2015 r. do godz. 10:00

Dane kontaktowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

Tel./fax.: 24 275 76 60; 24-275-41-88, 794-900-552

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu , Adres strony www: https://pcprsierpc.bip.org.pl . Godziny pracy: 7 30 – 15 30 od poniedziałku do piątku.

Pracownik do kontaktu: Monika Pączkowska17.03.2015 r. Agnieszka Gorczyca
-/-
Kierownik

……………………………………………………………………………………

(data, podpis Kierownika Zamawiającego)
Załącznik Nr 1

………………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy


FORMULARZ OFERTOWY
na opracowanie graficzne, druk i złożenie broszury podsumowującej projekt
„PRACA – trzeba działać a nie czekać

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

 

WYKONAWCA:


Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………….……

Adres: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

NIP: ………………………………………………REGON:……………………………………… Tel. ………………………….………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2015 r. r. oferuję wykonanie usługi zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia za:


Cenę netto: ………………………………….zł (słownie:……………………………………………………………………………………)

Podatek VAT: ………………………………….zł (słownie:…………………………………………………………………………………)

Cenę brutto: ………………………………….zł (słownie:………………………..……………………………………………………)


………………………… .., dnia ……………………. ……………………………………………..……….
(miejscowość) (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)


Oświadczam, że:

 1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w rozpoznaniu ofertowym.

 2. Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

 3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozpoznaniu ofertowym.

 4. Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności.

 5. Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny, sprzętowy
  i techniczny do wykonania tego zamówienia.

 6. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.………………………… .., dnia ……………………. ……………………………………………..……….
(miejscowość) (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-17 14:24:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-02 13:54:37
 • Liczba odsłon: 1174
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665548]

przewiń do góry