rozpoznanie_ksiegowa_7.1.2_2015.pdfPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE       Sierpc, dnia 19.01.2015r.                                              

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu                                                                    

WYKONAWCY

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) – art. 4 ust. 8 cyt. wyżej ustawy na stanowisko:

 

 • KSIĘGOWEJ  projektu „Z WAMI – DLA WAS” współfinansowanego przez Unię Europejską
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  Poddziałanie 7.1.2

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą/Wykonawcami, który spełnia warunki określone
w   rozpoznaniu ofertowym oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę (największa ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami).

Ofertę sporządzoną wg wzoru załączonego do niniejszego rozpoznania wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pocztą elektroniczną
na adres:
pcpr.sierpc@wp.eu (podpisane skany dokumentów) lub faksem pod nr 24-275-76-60, wew. 31   do dnia  03.02.2015r. do godz. 9.

 

 

Agnieszka Gorczyca

                 -//-

    Kierownik PCPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w PCPR w Sierpcu z dnia 07.05.2014r.

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                         Sierpc, dnia 19.01.2015r.                                                

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail:pcpr.sierpc@wp.eu                                                                  ...............................................................                                                

              pieczęć zamawiającego                 

ROZPOZNANIE OFERTOWE

usługi księgowe na rzecz projektu „Z WAMI –DLA WAS”

Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych,
w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

 

1)        Przedmiot  zamówienia:

 

Świadczenie usług księgowych - obsługa finansowa projektu „Z WAMI – DLA WAS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.2

A)     Informacje dotyczące zatrudnienia

1.  Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną - umowę zlecenie.                                              

2.  Czas realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.05.2015 r.

3.      Budżet projektu w roku 2015: 130.871,24 zł

 

Obowiązki Wykonawcy

1.        obsługa przepływów finansowych projektu;
2.        realizowanie i ewidencjonowanie płatności zgodnie z wytycznymi dot. zasad finansowania i rozliczania projektów w ramach POKL
3.        sporządzanie sprawozdań finansowych i wniosków o płatność;
4.        kontrola zgodności realizacji projektu z harmonogramem i budżetem;
5.        kompletowanie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej;
6.        prawidłowe dokumentowanie wydatków w tym: opisywanie dokumentów zgodnie z wymogami Projektu, zasadami finansowania oraz ustawą 
o finansach publicznych;
7.        nadzór nad terminowością realizacji płatności za faktury i rachunki;
8.        kontrola wydatków;
9.        monitorowanie rachunku bankowego projektu;
10.    analiza ewidencji księgowej w zakresie kompletności ujęcia kosztów;
11.    współpraca z Kadrą Zarządzającą projektem w zakresie rozliczeń finansowych;
12.    udział w archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej;
13.    wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeby prawidłowego    zrealizowania projektu i umowy o dofinansowanie projektu;
14.    rozliczenie końcowe projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu w ramach POKL 2007-2013 i obowiązującymi przepisami;
15.    uczestnictwo we wszystkich czynnościach kontrolnych związanych 
z projektem po jego zakończeniu na każde wezwanie Zleceniodawcy.
 
 

Czynności należy wykonać w siedzibie Zamawiającego we wskazanych przez niego terminach.

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące         do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

·         Znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885).

·         Znajomość Ustawy z dnia o rachunkowości 29.09.1994r. (Dz.U. z 2013 poz. 330
z późn. z,m.)

·         Znajomość aktualnych wersji dokumentów programowych PO KL:

¾    Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki

¾    Zasady systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki

·         Minimum pięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej, (Europejski Fundusz Społeczny), W OKRESIE STYCZEŃ 2009 – GRUDZIEŃ 2014

·         Ukończone co najmniej dwa szkolenia w zakresie rozliczania/księgowania projektów UE  W OKRESIE STYCZEŃ 2009 – GRUDZIEŃ 2014 - udokumentować.

 

4.        Kryteria oceny ofert:

 

Rodzaj kryterium

Waga %

Cena

(punktacja: cena najniższa z ofert/cena oferty badanej*70%)

70%

Doświadczenie – praca przy min. 5 projektach finansowanych                    ze środków unijnych W OKRESIE STYCZEŃ 2009 – GRUDZIEŃ 2014  (poparte zaświadczeniem, referencjami itp.)

Min. 5 i więcej projektów – 100pkt. * 30%, mniej niż 5 projektów – 0 pkt.

30%

 

5.      Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.05.2015 r.

6.      Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy, z którym podpiszemy  umowę na świadczenie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Przewidujemy możliwość udzielenia zamówienia w częściach TAK/NIE / nie dotyczy
(wskazane jeśli wymaga tego specyfika zamówienia)

Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie -
wg wzoru załącznik nr 1.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną .

Ofertę wraz z załącznikami można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego: PCPR Sierpc,
ul. Świętokrzyska 2a pok. nr 1, pocztą, pocztą elektroniczną na adres:
pcpr.sierpc@wp.eu (podpisane skany dokumentów).

  Ofertę należy złożyć do dnia   03.02.2015r . do godz. 9.

Wymagane dokumenty (skład oferty):

1.      Wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1.

2.      Dokument (kopia) poświadczający dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (np.: zaświadczenie, świadectwo pracy, zakres czynności 
do umowy itp.).

3.      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik nr 2.

4.      Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.
o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe - załącznik nr 2.

5.      Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - załącznik nr 2.

6.      Oświadczenie potwierdzające znajomość zasad i procedur realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach POKL- zał. nr 2.

7.      Oświadczenie potwierdzające umiejętność obsługi komputera (w tym MS Office, Internetu, generatora wniosków płatniczych, bankowości elektronicznej) – zał. nr 2.

8.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału
w postepowaniu – załącznik nr 2.

 

                             Agnieszka Gorczyca

                 -//-

    Kierownik PCPR

                                                                               (data, podpis Kierownika Zamawiającego)

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

 

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………REGON:……………………………………… Tel. …………………………….

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

W odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe oferuję realizację przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług księgowych - obsługa finansowa projektu „Z WAMI – DLA WAS”

za cenę: …………………………………………… zł brutto
słownie: …………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

1.        Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.        Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w rozpoznaniu ofertowym w siedzibie Zamawiającego we wskazanych przez niego terminach.

3.        Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 31.05.2015r. (zawiera pochodne, narzuty inne)

4.        Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

5.        Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia.

 

 

 

                                                   

                                                              ……………………………………………………………………………..                                                       

(data i podpis osoby uprawnionej)


Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIA

Oświadczam co następuje:

1.      posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych

2.      pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za zeznanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy oświadczam, że nie byłam karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.      posiadam nieposzlakowaną opinię.

4.      posiadam umiejętność obsługi komputera (w tym MS Office, Internetu, generatora wniosków płatniczych, bankowości elektronicznej)

5.      posiadam znajomość zasad i procedur realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL.

6.    nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj. moja sytuacja ekonomiczna pozwala na właściwe wykonanie zamówienia.

7.    posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

8.    posiadam wiedzę i doświadczenie;

9.    dysponuję odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia (usługę wykonam osobiście  TAK     /      NIE );

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..

(podpis)

                                      

      

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-19 13:35:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-19 13:35:04
 • Liczba odsłon: 1102
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665061]

przewiń do góry