rozpoznanie_specjalista_pzp_71.2_2015.pdfPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE      Sierpc, dnia 19.01.2015r.                                              

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu                                                                    

WYKONAWCY

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) – art. 4 ust. 8 cyt. wyżej ustawy na stanowisko:

  • Specjalista w zakresie Prawo Zamówień Publicznych projektu „Z Wami – dla Was” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.2

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą/Wykonawcami, który spełnia warunki określone
w   rozpoznaniu ofertowym oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę (największa ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami).

Ofertę sporządzoną wg wzoru załączonego do niniejszego rozpoznania wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pocztą elektroniczną
na adres:
pcpr.sierpc@wp.eu (podpisane skany dokumentów) lub faksem pod nr 24-275-76-60, wew. 31   do dnia  03.02.2015r. do godz. 9.

 

 

Agnieszka Gorczyca

                 -//-

    Kierownik PCPR

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w PCPR w Sierpcu z dnia 07.05.2014r.

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                         Sierpc, dnia 19.01.2015r.                                                

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu                                                                  ...............................................................                                                

              pieczęć zamawiającego      

ROZPOZNANIE OFERTOWE
usługi Specjalisty w zakresie Prawo Zamówień Publicznych

Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych,
w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

 

1)      Przedmiot  zamówienia:

 

Świadczenie usług doradczych specjalisty ds. zamówień publicznych w zakresie dokonywania czynności mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w związku z realizacją projektu „z Wami – dla Waswspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.2

 

Informacje dotyczące zatrudnienia

1.      Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną – umowę zlecenie.                                             

2.      Czas realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.05.2015 r.

3.      Budżet projektu w roku 2015: 130.871,24 zł

4.      Szacunkowa ilość postępowań: 2 przetargi nieograniczone, 3 zapytania ofertowe.

 

 

Obowiązki Wykonawcy:

a)      przygotowanie projektu ogłoszenia właściwego dla danego trybu postępowania;

b)      nadzór nad przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe i doradcze o wartości powyżej 30.000 euro;

c)      nadzór nad przygotowaniem zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro;

d)      opracowanie projektów zapytań i odpowiedzi, korespondencji przed datą otwarcia ofert i po otwarciu ofert, aż do zakończenia pracy przez komisję;

e)      przygotowanie wzoru informacji o wykluczeniu wykonawcy z postępowania, odrzuceniu oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym;

f)       zatwierdzenie projektu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;

g)      korekta i zatwierdzenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego;

h)      korekta i zatwierdzenie projektu umowy z Wykonawcą;

i)        udzielanie odpowiedzi na pytania zadawanie przez członków Komisji Przetargowej związanych z toczącym się postępowaniem;

j)        utrzymywania kontaktów z Wykonawcami.

 

Czynności należy wykonać w siedzibie Zamawiającego we wskazanych przez niego terminach.

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące         do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

·         Wykształcenie wyższe magisterskie,

·         Znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885).

·         Znajomość aktualnych wersji dokumentów programowych PO KL:

¾    Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki

¾    Zasady systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki

·         Minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w charakterze specjalisty PZP w okresie styczeń 2009r. – grudzień 2014r.

·         Ukończone co najmniej dwa szkolenia w zakresie realizacji projektów UE (zamówienia publiczne i/lub zasada konkurencyjności - udokumentować) w okresie styczeń 2009r. – grudzień 2014r.

·         Znajomość Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

 

 

2)    Kryteria oceny ofert:

Rodzaj kryterium

Waga %

Cena

(punktacja: cena najniższa z ofert/cena oferty badanej*70%)

70%

Doświadczenie – praca przy min. 5 projektach finansowanych                    ze środków unijnych w okresie styczeń 2009r. – grudzień 2014r. (poparte zaświadczeniem, referencjami itp.)

Min. 5 i więcej projektów – 100pkt. * 30%, mniej niż 5 projektów projektów – 0 pkt.

30%

 

3)      Termin realizacji zamówienia:  od podpisania umowy do 31.05.2015 r.

4)      Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy,
z którym podpiszemy  umowę na świadczenie usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przewidujemy możliwość udzielenia zamówienia w częściach TAK/NIE / nie dotyczy
(wskazane jeśli wymaga tego specyfika zamówienia)

 

Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie -
wg wzoru załącznik nr 1.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną .

Ofertę wraz z załącznikami można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego: PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. nr 1, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: pcpr.sierpc@wp.eu (podpisane skany dokumentów).

  Ofertę należy złożyć do dnia   03.02.2015r . do godz. 9.

Wymagane dokumenty (skład oferty):

1.      Wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1.

2.      Dokument (kopia) poświadczający doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (np.: zaświadczenie, świadectwo pracy, zakres czynności do umowy itp.).

3.      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik nr 2.

4.      Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.
o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe - załącznik nr 2.

5.      Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - załącznik nr 2.

6.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 2.

                                                                                             

Agnieszka Gorczyca

                 -//-

    Kierownik PCPR

                                             ....................................................................

                                                                               (data, podpis Kierownika Zamawiającego)

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

 

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………REGON:……………………………………… Tel. …………………………….

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

W odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe oferuję realizację przedmiotu zamówienia

 Świadczenie usług doradczych specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu Z Wami – dla Was” za cenę: …………………………………………… zł brutto
słownie: …………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

1.        Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.        Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w rozpoznaniu ofertowym w siedzibie Zamawiającego we wskazanych przez niego terminach.

3.        Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 31.05.2015r. (zawiera narzuty, pochodne).

4.        Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

5.        Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia.

 

 

 

                                                   

                                                              ……………………………………………………………………………..                                                       

(data i podpis osoby uprawnionej)


Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIA

Oświadczam co następuje:

1.      posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych

2.      pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za zeznanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy oświadczam, że nie byłam karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.      posiadam nieposzlakowaną opinię.

4.      posiadam znajomość zasad i procedur realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL.

5.    nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj. moja sytuacja ekonomiczna pozwala na właściwe wykonanie zamówienia.

6.    posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

7.    posiadam wiedzę i doświadczenie;

8.    dysponuję odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia (usługę wykonam osobiście  TAK     /      NIE );

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..

(podpis)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-19 13:09:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-19 13:09:08
  • Liczba odsłon: 1177
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664984]

przewiń do góry