rozpoznanie_ofertowe_mat_biur_sr_czys_tonery_2015.pdf

                                                                                                                                                                                                         POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu                                                                                    Sierpc, 19.01.2015r.                                             

               

WYKONAWCY

 

ROZPOZNANIE OFERTOWE „DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH,

ŚRODKÓW CZYSTOŚCI” NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI PCPR, W TYM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJKTÓW UNIJNYCH

 

Działając zgodnie z  art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 907) oraz wewnętrznym Regulaminem
udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza 10.000 zł. a nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

 

  1. Przedmiot  zamówienia

 

Przedmiot zamówienia podzielono na trzy odrębne części:

1) DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

2) DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

3) DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

UWAGA: Każda część stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie podlegała odrębnej procedurze związanej   z  badaniem, oceną i wyborem oferty.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

22900000-9  różne druki ;

30190000-7  różny sprzęt i artykuły  biurowe ;

30197000-6  drobny sprzęt biurowy;

30197200-8  skoroszyty kołowe i spinacze do papieru;

30199500-5  segregatory i podobne wyroby;

30197644-2  papier  kserograficzny;

30199000-0  papeteria i inne  wyroby;

30199230-1  koperty

30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 Toner do fotokopiarek

39800000-0 Środki czyszczące i polerujące

 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.  tj.  na  poszczególne części, przy czym jeden Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części (jedną lub dwie lub trzy).

Zamawiający nie dopuszcza  składania  ofert  wariantowych.

Szczegółowy  opis przedmiotu  zamówienia i zakres zamówienia jest  zamieszczony w FORMULARZU OFERTOWYM - załączniku nr 1 do niniejszego rozpoznania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy  w zakresie: wielkości zamówienia, wyłączenia z przedmiotu zamówienia  niektórych pozycji, o ile w trakcie realizacji wystąpią uzasadnione okoliczności, nie znane w dniu zawarcia. W związku z powyższym nastąpi odpowiednia zmiana wartości całego zamówienia.

 

Zamówienie będzie w części współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2.       Termin realizacji zamówienia: wg złożonego przez PCPR zamówienia. Dostawy sukcesywne do dnia 31.12.2015r., zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Płatność na podstawie rachunków/faktur z odroczonym terminem (minimum 7 dni).

 

3.    Inne istotne warunki zamówienia:

Przewidujemy możliwość udzielenia zamówienia w częściach TAK/NIE.

W związku z możliwością składania ofert częściowych każda część będzie stanowiła przedmiot odrębnej oceny i wyboru.

 

Zgodnie z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania informacja o wyborze oferty zostanie przekazana pisemnie wszystkim Wykonawcom, którzy wezmą udział w postępowaniu oraz opublikowana
na stronie BIP JST pod adresem: pcpr.sierpc.bip.org.pl w zakładce: Zamówienia publiczne bez stosowania Ustawy.

Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza podpiszemy Umowę na dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie kompletna (w odniesieniu do danej części) zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz który zaoferuje najbardziej korzystne ceny jednostkowe i zarazem otrzyma największą ilość punktów wyliczoną zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

 

Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym koszt transportu do siedziby Zamawiającego, wszelkie narzuty oraz przewidywalny rynkowy wzrost cen).

Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 31.12.2015r.

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Dla każdej pozycji  w  formularzu ofertowym (w danej części na którą Wykonawca składa ofertę nie mogą występować pozycje puste) należy określić cenę jednostkową brutto.

Sumę wartości brutto  pozycji asortymentowych stanowiącą cenę oferty  należy wpisać w  formularzu ofertowym, nie rozbijając jej na poszczególne pozycje kosztorysowe, z zastrzeżeniem, iż przy kalkulacji ceny uwzględniono wszystkie czynniki cenotwórcze.

Cena oferty powinna uwzględniać podatek VAT, inne narzuty oraz koszt systematycznych dostaw
do  siedziby  Zamawiającego.

                                              

   Na wynik oceny ofert w CZĘŚCI A I C będą miały wpływ następujące elementy:

 

Cena

70%

Odległość sklepu/magazynu Wykonawcy od siedziby Zamawiającego w km

30%

 

Sposób obliczenia punktacji:

a)      cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej * 70%

b)      odległość (im mniejsza tym korzystniej dla Zamawiającego: możliwość obejrzenia towaru, natychmiastowa dostawa, niski koszt transportu mający wpływ na cenę towaru)

odległość w km najmniejsza spośród złożonych ofert/odległość w km z oferty badanej * 30%

 

Na wynik oceny ofert W CZĘŚCI B będą miały wpływ następujące elementy:

 

Cena oferty (suma cen jednostkowych brutto)

70%

Wydajność tonerów (ilość kopii – zgodnie z opisem technicznym)

20%

Utylizacja zużytych tonerów

10%

 

Sposób obliczenia punktacji:

a)      Cena oferty najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej * 70

b)      Wydajność tonerów (ilość kopii – zgodnie z opisem technicznym) ilość kopii w ofercie badanej /największa ilość kopii spośród złożonych ofert *20

c)      Utylizacja zużytych tonerów tj. Wykonawca zgodnie ze zgłaszaną potrzebą zobowiązuje się odebrać
z siedziby Zamawiającego zużyte tonery i wystawić stosowne świadectwo/zaświadczenie utylizacji

 

Lp.

Utylizacja

Ilość punktów

Maksimum do uzyskania w danej kategorii

1

Tak

100

= 100*10%= 10 pkt.

2

Nie

0

= 0*10%=     0 pkt.

 

 

Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

 

4.       Sposób przygotowania oferty.

 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1.

Treść oferty musi  odpowiadać  wymaganiom  rozpoznania ofertowego.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z trzech części  niniejszego przedmiotu zamówienia i ponosi wszelkie koszty związane  z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Nowa oferta musi być złożona z dopiskiem „ZAMIANA”.

Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

 

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. nr 1 pocztą elektroniczną na adres: pcpr.sierpc@wp.eu (dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub podpisane skany).

 

Ofertę należy złożyć do dnia 03.02.2015r. do godziny 10.00.

 

 

                                                                                                                     19.01.2015r. AGNIESZKA GORCZYCA

-//-

Kierownik PCPR

....................................................................

                                                                                                                                      (data, podpis osoby upoważnionej)

 

                                      

 

Załącznik nr 1

                                          

   /miejscowość, data/

……………..………………………………..

Pieczęć Wykonawcy                     

FORMULARZ OFERTOWY

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

 

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………REGON:……………………………………… Tel. ……………………………………..

e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres sklepu/magazynu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Powiat ………………………………………………………………………….., województwo ………………………………………

Odległość sklepu/magazynu Wykonawcy od siedziby Zamawiającego w km  …………………………….

 

W odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe z dnia 19.01.2015 r.  oferuję realizację przedmiotu zamówienia

- w części nr 1 DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH za cenę

brutto: ……………………………….zł (słownie:………………………………………………………………………………………………)

- w części nr 2 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH za cenę

brutto: ……………………………….zł (słownie:………………………………………………………………………………………………)

- w części nr 3 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI za cenę

brutto: ……………………………….zł (słownie:………………………………………………………………………………………………)

UWAGA: Każda część stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie podlegała odrębnej procedurze związanej   z  badaniem, oceną i wyborem oferty.

Dostawy będą odbywały się sukcesywnie do dnia 31.12.2015r., zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego. Głównym kryterium oceny ofert jest cena - suma cen jednostkowych. Punktacja za pozostałe kryteria oceny ofert zostanie przyznana zgodnie z przedstawionymi w rozpoznaniu ofertowym formułami. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy  w zakresie: wielkości zamówienia (wielkości podane w zestawieniu są jedynie szacunkowe), wyłączenia z przedmiotu zamówienia  niektórych pozycji, włączenia pozycji nowych / niewymienionych o ile w trakcie realizacji wystąpią uzasadnione okoliczności, nie znane w dniu zawarcia umowy.

W związku z powyższym nastąpi odpowiednia zmiana wartości całego zamówienia.

Oferuję/-my wykonanie zamówienia wg poniższej kalkulacji:

 

CZĘŚĆ NR 1) DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Asortyment/Opis

j.m.

Szacunkowa wielkość zamówienia
do końca 2015r.

Cena jednostkowa brutto

Papier ksero A4 (80g/m2) do drukarek laserowych

1 ryza

150

 

Papier ksero A4 kolor  (160g/m2)

1 ryza

3

 

Papier wizytówkowy 230g/m2

op.-20ark.

5

 

Teczka kartonowa z kółkami/do segregatora/ pełna

szt.

100

 

Segregator szeroki A4 o szer. grzbietu 75 mm, dolne krawędzie segregatora wzmocnione niklowanymi okuciami, twarda tektura pokryta okleiną

szt.

70

 

Koperta mała biała C6 samoprzylepna pełna

opak.-1000szt.

4

 

Koperta mała biała DL samoprzylepna okienko prawe

opak.-1000szt.

2

 

Koperta brązowa B4 samoprzylepna

Opak.-250szt.

4

 

Koperta biała B5 samoprzylepna

Opak.-500szt.

1

 

Koperta brązowa B4 samoprzylepna z rozszerzanym dnem RBD

Opak.-250szt.

1

 

Ofertówki krystaliczne A4

op.- 25 szt.

2

 

Koszulki foliowe A-4 groszkowe

op. – 100szt.

3

 

Długopis niebieski, czarny z wymiennym wkładem i cienką linią pisania

szt.

50

 

Wkład do w/w długopisów

Szt.

50

 

Ołówek

szt.

10

 

Gumka do ścierania

szt.

3

 

Karteczki samoprzylepne 75x75mm

szt.

10

 

Kostka karteczki białe 8,5x8,5x3,5cm

Szt.

10

 

Dziurkacz 25 kartek

szt.

2

 

Zszywacz 25 kartek

szt.

2

 

Zszywki 24/6

op. -1000szt.

20

 

Cienkopisy kolorowe (zielony, czerwony, czarny)

szt.

12

 

Cienkopis do płyty CD/DVD

szt.

2

 

Zakreślacz różne kolory

szt.

6

 

Płyta CD

szt.

200

 

Druk zwrotnego poświadczenia odbioru 300 szt, druk przekazu pocztowego 3-odcinkowy 200szt.

szt.

500

 

Korektor w piórze: metalowa końcówka

szt.

3

 

Klipy do papieru 51 mm metalowe (pakowane po 12 sztuk)

Op.

3

 

Skoroszyt akt osobowych oklejana; laminowany karton, trzy przegródki A, B, C

Szt.

3

 

Gumki recepturki (pakowane po 1kg)

Op.-1kg

1

 

Brulion A4 96- brulion szyty w twardej oprawie- z zadrukiem w kartkę

szt.

2

 

Brulion A5 96- brulion szyty w twardej oprawie- z zadrukiem w kartkę

szt.

2

 

Bloczki samoprzylepne żółte 51x38 mm

szt.

9

 

Książka korespondencyjna A4: oprawa introligatorska (twarda, oklejana, szyta), 192 kart z zadrukowanymi rubrykami, do umieszczania wpisów na temat korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Szt.

4

 

Koperty papierowe z foliowym okienkiem na płytę CD, papier o gramaturze 80g/m2

Szt.

200

 

Wkłady do długopisów żelowych czarne i niebieskie R140C fun gel G-032

Szt.

10

 

Bloczki arkuszy pracowniczych listy obecności

Szt.

1

 

Ewidencja wyjść w godzinach służb.              format A4

szt.

1

 

Polecenie wyjazdu służbowego

szt.

1

 

Wnioski urlopowe

Szt.

5

 

Marker do tablicy suchościeralnej (różne kolory)

Szt.

10

 

Kalkulator wymiary 10cmx15cm

Szt.

1

 

Baterie akumulatorki AA (pakowane po 4 sztuki)

Op.

2

 

Blok A1 do flipchartów (30 str.)

Szt.

2

 

Mechanizm skoroszytowy (pakowany po 25 szt.)

Op.

2

 

Skoroszyt A4 zwykły biały karton 250g/m2

Szt.

300

 

Teczka skrzydłowa A4 z gumką

Szt.

3

 

Tusz do pieczątek (różne kolory)

Szt.

5

 

Nożyczki 20-24 cm

Szt.

1

 

Taśma biurowa bezbarwna 24 mm (pakowane po 6 szt.)

Op.

5

 

Klej w sztyfcie 15-20g

Szt.

3

 

Spinacz okrągły 28 mm metalowy pakowany po 100

Op.

20

 

Spinacz krzyżowy (pakowany po 50 sztuk)

Op.

5

 

Długopis z wymiennym wkładem na sprężynce

Szt.

3

 

Taśma do cechownicy Dymo Omega

Szt.

1

 

Datownik

Szt.

1

 

SUMA cen jednostkowych w zł

x

x

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PRZY UWZGLĘDNIENIU SZACUNKOWEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA  w zł

 

 

CZĘŚĆ NR 2) DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

 

Asortyment

Nazwa producenta

Ilość kopii (zgodna
z opisem technicznym produktu)

j.m.

Cena jedn. brutto

 

Szacunkowa wielkość zamówienia
do końca 2015r.

Toner do drukarki laserowej HP 1010/1015

zamiennik

 

szt.

 

5

Toner do drukarki laserowej HP LJ M1120

zamiennik

 

szt.

 

5

Toner do drukarki laserowej HP LJ P1005

zamiennik

 

szt.

 

5

Toner do drukarki atramentowej HP OJ Pro 8610 - 1 szt. Czarny + 3 szt. kolor.

oryginał

 

Kpl.

 

5

Toner do kserokopiarki C-EXV 33 CANON image RUNNER 2520

zamiennik

 

szt.

 

5

Toner do drukarki laserowej HP LJ P1102

zamiennik

 

szt.

 

5

Toner do drukarki laserowej HP LJ P1606 dn

zamiennik

 

szt.

 

5

Toner do drukarki laserowej OKI B411 DN

zamiennik

 

szt.

 

5

Toner do drukarki laserowej HP LJ 1536dnf

zamiennik

 

szt.

 

5

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA ECOSYS M3040dn

zamiennik

 

Szt.

 

5

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE HP DJ F4180

oryginał

 

Kpl.

 

5

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE HP DJ 2280

oryginał

 

Kpl.

 

5

SUMA (CENY JEDNOSTKOWE)

x

 

X

 

x

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PRZY UWZGLĘDNIENIU SZACUNKOWEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA  w zł

 

 

 

CZĘŚĆ NR 3) DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Asortyment

j.m.

Cena jednostkowa brutto

 

Szacunkowa wielkość zamówienia
do końca 2015r.

Płyn do szyb z rozpylaczem

Szt.

 

3

Worki na śmieci 35l wzmocnione

Op.-rolka

 

50

Żel do WC z chlorem

Szt.

 

8

Środek do pielęgnacji drewna spray

Szt.

 

3

Papierowe ręczniki do rąk składane ZZ (listki zielone)

Op.

 

50

Papier toaletowy duża rolka min. 100mb

Op.

 

5

Odświeżacz powietrza spray

Szt.

 

10

Naczynia jednorazowe (talerzyki, kubki, serwetki, sztućce –każdy element po 10 sztuk)

zestaw

 

10

Mydło w płynie (bańka 5l)

Szt.

 

3

Płyn uniwersalny do podłóg (bańka 5l)

Szt.

 

3

Płyn do naczyń (bańka 5l)

Szt.

 

3

Ściereczki domowe (pakowane po 3 sztuki)

Op.

 

3

Zmywak, gąbka do mycia (pakowane po 5 sztuk)

Op.

 

3

Filtry do kawy „4” pakowane po 100

Op.

 

3

Szczotka do zamiatania (kij + końcówka)

Kpl.

 

2

MOP do zmywania (kij + końcówka)

Kpl.

 

2

Zmiotka + szufelka

Kpl.

 

1

SUMA cen jednostkowych w zł

 

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PRZY UWZGLĘDNIENIU SZACUNKOWEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA  w zł

 

 

 

Oświadczam, że:

1.       Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w rozpoznaniu ofertowym.

2.       Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

3.       Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozpoznaniu ofertowym.

4.       Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności.

5.       Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny, sprzętowy i techniczny.

6.       Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

……………………, dn. ……………………………                                                 ................................................................
(miejscowość)                                                                                                    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

 

 

ZAŁĄCZNIKI: CEIDG

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-14 16:13:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-19 12:46:39
  • Liczba odsłon: 1399
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665501]

przewiń do góry