Procedura udzielania wsparcia

w Powiatowym ośrodku interwencji kryzysowej w Sierpcu (POIK)

I. Zasady określające stosunek do klientów.

 1. Zasada poszanowania autonomii klienta: pracownicy POIK dążą do zachowania prawa klienta do decydowania o własnym losie - udzielający pomocy rozważają wraz z klientem różne rozwiązania problemu wraz z ich konsekwencjami.

 2. Zasada poszanowania godności klienta: udzielający pomocy odnosi się do każdego klienta z szacunkiem (bez względu na jego cechy, pochodzenie, wyznanie, kolor skóry, orientację seksualną).

 3. Zasada poufności: tożsamość klienta, dotycząca go dokumentacja oraz wszelkie informacje przez niego przekazane są poufne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej. Wyjątek stanowią sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia klienta, popełnienia przestępstwa lub zobowiązania do przekazania informacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 4. Zasada bezstronności: osoba udzielająca pomocy nie może udzielać jej innym stronom tego samego konfliktu ani członkom rodziny klienta (chyba, że uczestniczą oni w spotkaniach małżeńskich lub rodzinnych).

II. Standardy dotyczące osób udzielających pomocy

 1. Wszyscy pracownicy POIK mają obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 2. W razie potrzeby, a zwłaszcza w trudnych lub skomplikowanych sprawach, osoba udzielająca pomocy powinna się skonsultować z innym pracownikiem POIK lub Dyrektorem.

 3. Osoba udzielająca pomocy może odmówić prowadzenia sprawy, jeżeli klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość lub gdy zachowuje się agresywnie.

 4. Klient może prosić o zmianę osoby udzielającej pomocy - w takim wypadku, po omówieniu sytuacji na spotkaniu z Dyrektorem, może nastąpić zmiana.

 5. Zmiana osoby udzielającej pomocy klientowi może nastąpić także na wniosek pracownika, z zastrzeżeniem omówienia sytuacji analogicznie jak pkt 4.

III. Standardy dotyczące sposobu udzielania pomocy w POIK

 1. Pomoc udzielana w POIK jest bezpłatna.

 2. Pomocy udziela się w formie specjalistycznej pomocy psychologicznej, w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

 3. Osoba udzielająca pomocy powinna udzielać jej w taki sposób, aby zmotywować klienta do samodzielnego działania.

IV. Praca z klientem

 1. Procedura pracy z klientem:

 1. nawiązanie kontaktu, adnotacja w Rejestrze zgłoszeń potrzeby interwencji – wg załącznika nr 1 do Procedur 

 2. w miarę możliwości niezwłoczne przyjęcie wniosku o udzielenie wsparcia w POIK wg załącznika nr 2 Procedur oraz założenie Karty osoby potrzebującej wsparcia w POIK, wg załącznika nr 3 do Procedur,

 3. wstępna diagnoza sytuacji kryzysowej z określeniem potrzeb klienta i jego zasobów (analiza sytuacji klienta, stanu emocjonalnego, dotychczasowych mechanizmów radzenia sobie),

 4. podejmowanie działań interwencyjnych, wymagających szybkiej aktywności i/lub natychmiastowej realizacji określonych działań,

 5. dalsza (pogłębiona) diagnoza sytuacji klienta,

 6. monitorowanie stanu emocjonalnego klienta,

 7. uzgodnienie Planu pracy z klientem – wg załącznika nr 4 do Procedur

 8. uruchamianie zasobów klienta i jego środowiska,

 9. zakończenie interwencji kryzysowej - przekierowanie do pracy o charakterze terapeutycznym.

 10. Za zgodą klienta, do współpracy w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji, mogą być włączani członkowie rodziny klienta oraz inne instytucje, służby lub organizacje pozarządowe.

 11. Pracownik POIK:

 12. dokonuje – wspólnie z klientem, rozeznania bieżących potrzeb rodziny, a w szczególności potrzeb zdrowotnych i socjalno-bytowych jej członków oraz edukacyjnych - dzieci i podejmuje działania wspierające klienta w ich zaspokajaniu,

 13. nawiązuje współpracę z instytucjami, służbami zobowiązanymi do pracy w obszarze pomocy społecznej/przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które udzielały pomocy osobie/rodzinie,

 14. występuje do instytucji i służb w celu pozyskania istniejącej już dokumentacji umożliwiającej dokonanie pogłębionej diagnozy sytuacji osoby/rodziny.

 15. pracownik prowadzący wraz z klientem i diagnozującymi specjalistami opracowują indywidualny plan pomocy uwzględniający potrzeby, cele, metody i czas pomocy, a także ustalają plan pomocy oraz zasady współpracy.

 16. pozostaje w stałym kontakcie z innymi specjalistami prowadzącymi pracę z klientem i koordynuje działania tych osób,

 17. systematycznie spotyka się z klientem w celu dokonania podsumowań efektywności podejmowanych działań,

 18. prowadzi dokumentację klienta,

 19. wspólnie z klientem sporządza plan działania po zakończeniu wsparcia POIK.

 20. Działania, o których mowa w ppkt. 1-5 oraz wszelka praca z klientem, dokumentowane są w formie pisemnej.

 21. W sytuacjach przewidzianych prawem, pracownik POIK podejmuje działania bez zgody lub wbrew woli klienta.

 22. POIK w sytuacjach uzasadnionych zapewnia osobom/rodzinom będącym w stanie kryzysu – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, możliwość schronienia w mieszkaniu interwencyjnym w Sierpcu ul. Armii Krajowej 8a/2/2.

 23. Procedurę udzielania pomocy w formie schronienia określa Regulamin organizacji i zasad pobytu w mieszkaniu interwencyjnym funkcjonującym w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sierpcu, stanowiący załącznik nr 5 do Procedur.

Załącznik nr 1 do Procedury udzielania wsparcia w POIK

Rejestr zgłoszeń potrzeby interwencji

Lp

data

godzina

Dane identyfikująca osobę zgłaszającą1

Forma zgłoszenia:2

Krótki opis zgłoszenia3

Podjęte działania4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dane identyfikujące osoby zgłaszające, jeśli dostępne: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, każde inne

2 zgłoszenia, tzw. pierwszorazowe – zgłoszenia potrzeby interwencji lub rozpoznanego zagrożenia (rozróżnienie poszczególnych form, np. zgłoszenie osobiste, telefoniczne, majlowe),

3 krótki opis zgłoszenia, najlepiej wiernie cytując relację osoby zgłaszającej, bez interpretowania zdarzenia i reakcji

4 informacja o pierwszych podjętych działaniach interwenienta (np. czy osoba została umówiona, jeśli tak: do kogo, czy została skierowana w inne miejsce, jakiego rodzaju poradę usłyszała, itp.)

 

Załącznik nr 2 do Procedury udzielania wsparcia w POIK

1/2

……………….., dnia……………………

………………………………………….

imię i nazwisko/

 

…………………………………………..

adres zamieszkania

 

…………………………………………..

nr telefonu

 

Wniosek o udzielenie wsparcia w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sierpcu

Proszę o udzielenie pomocy*:

 • psychologicznej

 • poradnictwa socjalnego

 • poradnictwa prawnego

 • schronienia

 

-innej*……………………………………………………………………………………….…

 

z uwagi na…………..…………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

Klauzula informacyjna dla Klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu z siedzibą przy ulicy Świętokrzyskiej 2 A 09-200 Sierpc,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować się telefonicznie – tel. 242757660 lub poprzez e-mail: p.malanowskapcpr@wp.pl

3) Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu wykonania zadań własnych powiatu oraz zadań zleconych realizowanych przez powiat, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu rozpatrzenia spraw, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Zarządzeniem Nr 11.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu z dnia 25.05.2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

 

 

…………………………………………………………

czytelny podpis klienta

 

*Właściwe zaznaczyć


 

2/2 wypełnia POIK

___________________________________________________________________________

nr. ewidencyjny: ………………………………………………..

kategoria problemu wg „Kafeterii” problemów

 

1. Przestępstwa dotyczące osób dorosłych:

 

przestępstwa przeciw życiu i zdrowiu

przemoc w rodzinie -?fizyczna

przemoc w rodzinie ? psychiczna

przemoc w rodzinie ? seksualna

mobbing

 

drastyczne zaniedbanie osób zależnych

napaści seksualne

handel ludźmi

przestępstwa z nienawiści

stalking

2. Przestępstwa dotyczące dzieci:

przemoc fizyczna

przemoc psychiczna

przemoc seksualna

drastyczne zaniedbanie

Klęski, katastrofy, wypadki masowe, zamachy

Żałoba i śmierć osób bliskich

Zamachy, próby samobójcze

Zaburzenia i choroby psychiczne bezpośrednio nie związane z zdarzeniem krytycznym

Ostre problemy wychowawcze

Ostre problemy rodzinne, małżeńskie

Uzależnienia

a) alkohol; b) narkotyki; c) inne

Inne

 

DATA PIERWSZEGO KONTAKTU: ….…/………/…….....

 

OSOBA PROWADZĄCA……………..………………………………………………

 

1/5 Załącznik nr 3 do Procedury udzielania wsparcia w POIK

Karta osoby potrzebującej wsparcia

w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sierpcu

 

data pierwszego kontaktu:

 

rodzaj zgłoszenia: osobiste, telefoniczne. inne, jakie:

 

osoba prowadząca

 

1. Podstawowe dane

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Imiona rodziców

Nazwisko rodowe

Seria i nr d.o

Pesel

Miejsce stałego zameldowania

Aktualny adres /miejsce zamieszkania przed interwencją

Telefon

2. Aktualna sytuacja życiowa

Stan cywilny ? panna/kawaler ? mężatka/żonaty ? rozwódka/rozwiedziony ? ……….

Dzieci małoletnie ? tak Liczba ......... ? nie

wypełnić Kartę informacyjną dziecka przebywającego w mieszkaniu interwencyjnym

Wykształcenie: ? podstawowe (gimnazjalne) ? zawodowe ? średnie ? wyższe

Zawód (ostatni, wykonywany)

Pracuje ? tak ? nie

Nazwa i adres zakładu pracy

Źródło utrzymania ? stałe zatrudnienie ? renta ? emerytura

? zasiłek z PUP ? zasiłek z OPS ? alimenty ? prace dorywcze ? inne ………..……

Miesięczny dochód .................................................

Bezrobotna/-y zarejestrowana/-y ? tak ? nie

Niepełnosprawna/-y ? tak ? nie Grupa/Stopień ...................................

Karana/-y ? tak ? nie

Warunki mieszkaniowe

2/5

Uzależniona/-y od alkoholu, in. środków psychoaktywnych ? tak ? nie

Jeśli tak, to od ……………………………………………………………………………….

Przebyte leczenie odwykowe ? tak ? nie

Choroby zakaźne- jakie..........................................................................

Leczenie psychiatryczne ? tak ? nie

Rodzaj schorzenia

Czy jest ubezpieczenie zdrowotne ? tak ? nie

Przyjmowane leki

Wychowanka/-ek placówek opiekuńczych i/lub opiekuńczo-wychowawczych ? tak ? nie

Nazwa i adres ...........................................................................................................................

Objęta/y opieką kuratora sądowego ? tak ? nie

Nazwisko i imię kuratora ................................................................. Tel. ..................................

Pobyt w in. ośrodkach, schroniskach ? tak ? nie

Nazwa i adres

Występowanie przemocy w rodzinie ? tak ? nie

Formy doznanej przemocy:

 

Jak długo trwa przemoc w rodzinie?

Kiedy ostatnio doszło do przemocy?

Czy świadkami przemocy są: ? dzieci ? dalsza rodzina ? sąsiedzi ? inni, kto?

...................................................................................................................................................

Czy w związku z doznaną przemocą podejmowane były działania:

? powiadamianie i interwencje policji, wypełniono Niebieską Kartę?

? powiadomienie prokuratury ? uruchomienie sprawy sądowej ? przyznanie rodzinie kuratora ? zobowiązanie do leczenia

? prośba o pomoc w innej instytucji (jakiej?)............................................................................

? inne, jakie? ............................................................................................................................

Z jakim skutkiem?

inne ważne informacje o kliencie:

 

 

OBRAZ RODZINY KLIENTA:

członkowie rodziny (imiona, nazwiska, rok urodzenia, rodzaj pokrewieństwa)

 

inne ważne informacje o  rodzinie:

 

 

3/5

OPIS PROBLEMU co jest bezpośrednim powodem zgłoszenia się obecnie do OIK (formułować jak klient) + wg „Kafeterii” problemów.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HISTORIA PROBLEMU, gdzie wcześniej klient szukał pomocy, z jakim skutkiem

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OCENA ZAGROŻENIA: (własna interpretacja osoby prowadzącej) np.: zagrożenie śmiercią, narażenie zdrowia, ryzyko dekompensacji, zaburzeń, ostrych problemów rodziny, spełnianie określonych kryteriów interwencji kryzysowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OCZEKIWANIA KLIENTA: (dotyczące pomocy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZASOBY KLIENTA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

W razie wypadku, choroby zawiadomić /stopień pokrewieństwa …………………………… ........................................................................................................................................

W przypadku konieczności przejęcia opieki nad dziećmi zawiadomić*

………………………………………………………………………………………………

WSTĘPNY PLAN POMOCY:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CO JESZCZE POWINNIŚMY WIEDZIEĆ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4/5 Data wypełnienia ................................

KARTA INFORMACYJNA DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO Z RODZICEM/OPIEKUNEM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA

W POWIATOWYM OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W SIERPCU

(jeśli dotyczy)

1. Podstawowe dane:

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Imię i nazwisko ojca

Imię i nazwisko matki

Czy dziecko objęte jest opieką kuratora sądowego ? ? tak ? nie

Nazwisko i imię kuratora, adres, tel. kontaktowy

 

Przyczyna nadzoru, od kiedy ?

 

Czy dziecko było świadkiem lub ofiarą przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej, zaniedbania?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Czy dziecko uczestniczyło w terapii? Jeżeli tak, gdzie i jak długo ?

 

2. Edukacja szkolna

Nazwa żłobka, przedszkola, szkoły, nr i adres

 

klasa / br. szkolny

Powtarzane klasy ? tak ? nie

Wychowawca, pedagog szkolny, tel. kontaktowy

 

Czy dziecko było badane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (data, przyczyna) lub

czy jest potrzeba takiego badania?

 

Funkcjonowanie społeczne dziecka, stosowanie używek ?

 

Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, zainteresowania dziecka ?

 

3. Sytuacja zdrowotna

Leczenie specjalistyczne, stałe konsultacje lekarskie, zażywane leki, niepełnosprawność ?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4. Wskazówki do pracy z dzieckiem:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym dziecka: ………………………………………

oraz wyrażam zgodę na objęcie go/ ich wsparciem psychologicznym, pedagogicznym, terapeutycznym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej:

…………………………………. ………………………………….

podpis rodzica podpis pracownika

5/5

 

UZGODNIENIA

dotyczące korzystania ze schronienia w mieszkaniu interwencyjnym

(jeśli dotyczy)
 

Cel pobytu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Okres pobytu

……………………………………………………………………………………………….

Rodzaj i zakres wsparcia w mieszkaniu interwencyjnym

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zasady i sposoby realizacji wsparcia w mieszkaniu interwencyjnym


 

lp

Rodzaj planowanego wsparcia

Termin realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzgodnienia zostały sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

……………………… ………………….. …………………………..

(data i miejsce) podpis podpis

osoby wnioskującej pracownika POIK

o schronienie

 

 

Data opuszczenia POIK:

 

 

Planowane miejsce pobytu:

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do w POIK

 

Sierpc, ...................................

INDYWIDUALNY PLAN POMOCY OSOBIE KORZYSTAJĄCEJ Z POMOCY POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

Ustalenia zawarte pomiędzy Panią/Panem........................................................................ korzystającym ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej a pracownikiem

Ośrodka.......................................................................................................................................

 

1.Aktualna sytuacja mieszkaniowa

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Planowane działania:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ocena skuteczności:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

2.Zatrudnienie, dochody

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Planowane działania

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ocena skuteczności:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

3.Aktualna sytuacja prawna

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Planowane działania:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ocena skuteczności:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

1/2

4.Kwestie zdrowotne, uczestnictwo w terapii

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Planowane działania:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ocena skuteczności:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

5.Opieka nad dziećmi

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Planowane działania:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ocena skuteczności:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

6. Inne ustalenia

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

Ponadto Pani/Pan ............................................................zobowiązuje się do informowania

pracownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sierpcu o każdej zmianie swojej sytuacji

i dostarczaniu kopii stosownych dokumentów.

 

 

 

…………………………………. ………………………………….

podpis klientki/-a podpis pracownika
 

2/2

 

1/4

Załącznik nr 5 do Procedury udzielania wsparcia w POIK

 

Regulamin organizacji i zasad pobytu w mieszkaniu interwencyjnym funkcjonującym w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sierpcu

 

 1. Z pomocy w formie schronienia mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie zdolne do samoobsługi, nie wykazujące zaburzeń zdrowotnych, w tym psychicznych stanowiących zagrożenie dla ich zdrowia lub życia oraz zdrowia lub życia innych osób, wraz z pozostającymi pod ich opieką dziećmi (rodzice, opiekunowie prawni lub rodzice zastępczy).

 2. Pomoc w formie schronienia służy ochronie zdrowia lub życia osób, nie stanowi natomiast formy pomocy osobom bezdomnym.

 3. Pomoc w formie schronienia – pobyt w mieszkaniu interwencyjnym przyznaje się na wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury udzielania wsparcia w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sierpcu (POIK) oraz w oparciu o dane zawarte w Rejestrze zgłoszeń potrzeby interwencji oraz w Karcie osoby potrzebującej wsparcia w POIK - której wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury udzielania wsparcia w POIK).

 4. O zasadności udzielenia pomocy w formie schronienia decyduje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu (PCPR).

 5. Przyjęcie osoby do mieszkania interwencyjnego wyklucza:

 1. stan wskazujący na nietrzeźwość lub na użycie środków odurzających
 2. inna sytuacja, która w sposób zagrażający wpłynie na płynne funkcjonowanie całej placówki.
 3. posiadanie informacji świadczących o popełnieniu poważnego przestępstwa lub ściganiu przez upoważnione organy,
 4. stan zdrowia wskazujący na możliwość spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa innych mieszkańców mieszkania interwencyjnego lub pracowników
 5. W przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie do mieszkania interwencyjnego, która podczas pobytu w innej placówce została z niej dyscyplinarnie usunięta, Dyrektor może odmówić jej przyjęcia.

 6. Warunkiem skorzystania z pomocy w formie schronienia jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i pisemnie zobowiązanie się do jego przestrzegania, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 7. W ramach całodobowego pobytu POIK zapewnia: pokój (miejsce) do spania, dostęp do kuchni, łazienki i toalety, miejsce do prania i suszenia.

 8. Osoby korzystające z pobytu w mieszkaniu interwencyjnym wraz z dziećmi, mają obowiązek osobistego sprawowania na nimi opieki oraz dopilnowania, aby nie działały one na szkodę innych mieszkańców oraz nie utrudniały pracy pracownikom POIK.

 9. Osoby korzystające z całodobowego pobytu w POIK mają prawo do:

 10. korzystania z pokoju wraz z jego wyposażeniem samodzielnie lub z innymi osobami,
  1. uzyskania wszelkich informacji dotyczących ich sytuacji, planowanych przez POIK działań oraz praw i uprawnień wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

  2. korzystania z usług POIK,

  3. korzystania na prawach równego dostępu z pomieszczeń wspólnych tj. korytarza, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz ich wyposażenia,

2/4

 1. ochrony danych osobowych oraz wszelkich uzyskanych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  1. zgłaszania skarg, wniosków i propozycji działania do pracowników POIK i/lub Dyrektora PCPR.

  2. zgłaszania potrzeb w zakresie świadczonych przez POIK usług,

 1. Na terenie POIK obowiązuje:

  1. cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00,

  2. zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, innych środków psychoaktywnych,

  3. zakaz przebywania na terenie POIK pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,

  4. zakaz używania urządzeń rejestrujących, w tym kamer video, aparatów fotograficznych i dyktafonów bez wiedzy i zgody,

  5. zakaz przyjmowania wizyt osób trzecich (możliwe, po uprzednim ustaleniu z Dyrektorem PCPR i wyłącznie w czasie uzgodnionym z Dyrektorem PCPR),

  6. zakaz udostępniania mieszkania osobom nieupoważnionym przez Dyrektora,

  7. zakaz dokonywania przez mieszkańca jakichkolwiek zmian w zakresie umeblowania czy wyposażenia.

 1. Pracownicy POIK są uprawnieni do kontrolowania sposobu użytkowania mieszkania interwencyjnego, co oznacza prawo wstępu do tych pomieszczeń także podczas nieobecności mieszkańca. Kontrolowanie sposobu użytkowania mieszkania winno następować przez dwóch pracowników PCPR. Z każdej kontroli sposobu użytkowania mieszkania pod nieobecność mieszkańca jest sporządzana jest notatka służbowa, określająca datę kontroli, imiona i nazwiska osób kontrolujących, opis zastanego stanu mieszkania.

 2. Mieszkańcy otrzymują klucze, których są wyłącznymi użytkownikami. Zagubienie kluczy wiąże się z wymianą zamka i dorobieniem kluczy na koszt osoby, która klucze zgubiła.

 3. POIK nie odpowiada za środki pieniężne mieszkańców oraz inne wartościowe przedmioty mieszkańca i nie przyjmuje ich do depozytu. Ponadto POIK nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną w lodówce żywność.

 4. Osoby korzystające z pobytu w POIK mają obowiązek:

 1. poddania się procedurom przyjęcia i opuszczenia mieszkania na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,

 2. respektowania zaleceń i ustaleń pracowników POIK, także wykraczających poza treści zawarte w Regulaminie,

 3. przestrzegania zasad współżycia społecznego, poszanowania godności innych osób i cudzej własności, respektowania praw innych mieszkańców,

 4. przestrzegania zasady poufności dotyczącej wszelkich informacji pozyskanych na temat współmieszkańców,

 5. dążenia do rozwiązywania swojej trudnej sytuacji poprzez aktywne współdziałanie z pracownikami POIK, właściwego ośrodka pomocy społecznej,

 6. zapewnienia wyżywienia, odzieży, obuwia i środków czystości we własnym zakresie (osoby bez dochodu mogą starać się o pomoc, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej we właściwym ośrodku pomocy społecznej),

 7. informowania pracowników POIK o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo swoje lub innych osób przebywających w mieszkaniu, o ewentualnych trudnościach, problemach, nieporozumieniach wynikających z pobytu w mieszkaniu,

3/4

 1. zapewnienia należytej bezpośredniej opieki własnym dzieciom przebywającym w mieszkaniu (dzieci nie mogą przebywać w mieszkaniu bez prawnych opiekunów),

 2. przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00,

 3. przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia, przechowywania i spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych na terenie mieszkania, (w przypadku podejrzenia spożywania alkoholu bądź używania innych środków psychoaktywnych lub pozostawania pod ich wpływem pracownik POIK wzywa policję,

 4. przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów w mieszkaniu,

 5. utrzymywania czystości w budynku, w którym znajduje się mieszkanie interwencyjne oraz przed budynkiem, w mieszkaniu interwencyjnym, w tym w pokoju własnym, kuchni, sanitariatach, częściach wspólnych, mycia: okien, podłogi, drzwi, kuchenki, grzejników, baterii i zaworów, umywalki, zlewozmywaka, brodzika, misy klozetowej oraz innych urządzeń, w które mieszkanie jest wyposażone (w przypadku przebywania w mieszkaniu więcej niż jednej osoby/rodziny sprzątanie kuchni, zamiatanie i mycie podłóg w częściach wspólnych, dbanie o porządek w szafkach, mycie blatu kuchennego. stołu, krzeseł oraz kuchenki gazowej odbywa się solidarnie),

 6. oszczędnego korzystania z mediów, tj. energii elektrycznej, wody,

 7. przestrzegania zakazu używania prywatnych urządzeń elektrycznych, w tym np.: sprzętu audiovideo, urządzeń grzewczych, wentylatorów itp. bez zgody Dyrektora,

 8. użytkowania sprzętu i wyposażenia mieszkania powierzonego na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) zgodnie z ich przeznaczeniem

 9. zgłaszania pracownikowi POIK w formie pisemnej nieobecności przekraczającej 24 godzin z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 10. poszanowania wyposażenia mieszkania, a w razie jego uszkodzenia, ponoszenia kosztów zawinionych na poczet tychże uszkodzeń, ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem mieszkania i jego wyposażenia zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, czego potwierdzeniem jest oświadczenie wg załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu,

 11. do pozostawienia porządku po każdorazowym sporządzaniu posiłku, korzystaniu z sanitariatów,

 12. w przypadku jakichkolwiek awarii lub nieprawidłowości technicznych mających wpływ na użytkowanie mieszkania, mieszkaniec niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z POIK, informując o zaistniałej sytuacji,

 13. umożliwienia wizytowania i wstępu pracownikom POIK do mieszkania o każdej porze,

 14. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym:

a) do niepozostawiania bez nadzoru źródła ognia, wody,

b) na terenie mieszkania interwencji kryzysowej obowiązuje bezwzględny zakaz:

  • palenia papierosów,

  • wrzucania zapalonych zapałek do kosza na śmieci,

 1. używania, przelewania środków łatwopalnych,

  • wykorzystywania urządzeń elektrycznych do celów innych niż są przeznaczone,

  • wykonywania prac remontowo- budowlanych np. cięcie, spawanie, itp.,

  • wykorzystywania sieci elektrycznej lub gazowej niezgodnie z przeznaczeniem,

  • zastawiania, przytykania lub ograniczania sieci wentylacyjnej w pomieszczeniach,

  • .zakłócania spokoju,

  • Nieprzestrzegania regulaminu

 1. W przypadku zagrożenia pożarowego, katastrofy lub innego zagrożenia dla życia i zdrowia, mieszkaniec zobowiązany jest przystąpić do ewakuacji oraz powiadomić odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarną) dzwoniąc pod nr 112 oraz powiadomić pracownika POIK.

4/4

 1. Osoba może zostać pozbawiona prawa do pobytu w mieszkaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 1. przebywania w mieszkaniu pod wpływem alkoholu,
 2. stosowania przemocy wobec dzieci,
 3. wnoszenia, przechowywania, sprzedaży, zażywania środków psychoaktywnych,
 4. drastycznego zakłócania spokoju,
 5. dewastacji lokalu.
 6. Mieszkanie interwencyjne należy opuścić do godz. 15.00 w dniu wskazanym w przez POIK.

 7. Osoba opuszczająca mieszkanie zobowiązana jest do:

 1. pozostawienia mieszkania w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym tj. sprzątnięcia pokoju, kuchni i łazienki, w tym zamiecenia podłóg i ich umycia,
 2. wyprania i poskładania pościeli,
 3. wytarcia kurzy z mebli,
 4. umycia okien,
 5. sprzątnięcia kuchni w szczególności umycia talerzy, kubków, sztućców, ganków,
 6. uprzątnięcia z lodówki i mebli kuchennych swoich produktów spożywczych,
 7. uprzątnięcia z łazienki wszystkich środków chemicznych i higieny osobistej,
 8. opróżnienia szafek meblowych z rzeczy będących własnością.
 9. rozliczenia się ze wszystkich sprzętów stanowiących mienie mieszkania oraz zdania kluczy w obecności pracownika POIK na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego wg załącznika nr 2 do Regulaminu,
 10. zabrania rzeczy będących jej własnością, w sytuacjach natychmiastowego opuszczenia mieszkania w terminie 3 dni od jego opuszczenia (po upływie tego terminu pozostawione rzeczy są wyrzucane).
 11. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu Cywilnego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji i zasad pobytu w mieszkaniu interwencyjnym funkcjonującym w POIK

 

Sierpc, dnia ........................

………………………………………….

/imię i nazwisko/

…………………………………………..

/adres zamieszkania/

…………………………………………….

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem organizacji i zasad pobytu w mieszkaniu interwencyjnym funkcjonującym w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sierpcu i zobowiązuję się go przestrzegać.

 

Zostałam/-em pouczona/-y, że za nieprzestrzeganie Regulaminu zostaną wyciągnięte wobec mnie konsekwencje, do usunięcia z mieszkania włącznie.

 

Przyjmuję do wiadomości, że pobyt interwencyjny trwa do 3 miesięcy.

 

Uprzedzona/-y zostałam/-em, że za wszelkie zniszczenia spowodowane wandalizmem lub niewłaściwym użytkowaniem moim/ i moich dzieci, lub moich gości poniosę odpowiedzialność materialną.

 

Oświadczam, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka/ dzieci przebywającego/-cych ze mną w mieszkaniu interwencyjnym.

Przyjmuję do wiadomości, iż jako osoba przebywająca w mieszkaniu interwencyjnym będę współpracować z pracownikami i specjalistami Ośrodka Interwencji Kryzysowej a także z innymi osobami udzielającymi mi wsparcia i pomocy..

 

Zobowiązuje się do opuszczenia mieszkania interwencyjnego w terminie wyznaczonym przez PCPR oraz do pozostawienia mieszkania w stanie określonym w pkt 20 Regulaminu.

 

 

 

………………………………………………………………

/czytelny podpis osoby ubiegającej się o pobyt /


 

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji i zasad pobytu w mieszkaniu interwencyjnym funkcjonującym w POIK

Protokół zdawczo – odbiorczy

przekazania w dniu ……………... lokalu …………., w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a wraz z wyposażeniem

Przekazujący: Użytkownik mieszkania/PCPR ………………………..……………………….

Odbierający: Użytkownik mieszkania/PCPR …………………………………………………

Przedmiotem przekazania jest lokal mieszkalny ……………………………., mieszczący się w budynku w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 8a, , w skład którego wchodzą korytarz, kuchnia łazienka, wraz z niżej wymienionym wyposażeniem.

Wyposażenie:

Pokój

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kuchnia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Łazienka (terakota na podłodze, glazura na ścianach)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Odbierający otrzymał komplet kluczy.

Uwagi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

Z momentem podpisania niniejszego protokołu Odbierający przejmuje na siebie całość obowiązków i zobowiązań, wynikających z Regulaminu organizacji i zasad pobytu w mieszkaniu interwencyjnym funkcjonującym w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sierpcu

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………….. ……………………………

Przekazujący Odbierający

                                                                                                                                                                                                Agnieszka Gorczyca

-/-

Dyrektor PCPR 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2022-07-14 08:55:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-14 08:56:10
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2022-07-14 08:55:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-14 08:56:10
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2022-07-14 08:55:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-14 08:56:10
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2022-07-14 08:56:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-14 08:56:10
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-14 08:12:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-14 08:56:10
 • Liczba odsłon: 119
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665466]

przewiń do góry