rozpoznanie_ofertowe_poradnict_spec_2017pcpr.doc


Sierpc, 20.01.2017r.                                            

                                                                                                                                                      

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu                                                                                                             

  

WYKONAWCY

 

 

ROZPOZNANIE OFERTOWE – PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PCPR

 

Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych,
w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się z rozpoznaniem ofertowym następującej treści:

 

I.                    Przedmiot zamówienia podzielono na odrębne części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

 

Część nr 1 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowych

Część nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowych

Część nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego- 60 godzin szkoleniowych

Część nr 4 Przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy – 80 godzin szkoleniowych

Część nr 5 Poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie – 30 godzin

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85312320-8 usługi doradztwa

 

Godzina szkoleniowa = 45 minut.

Część nr 1 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowych

 

Około 35 dni roboczych

Regularne spotkania (średnio 5 godzinne)

1-2 spotkania tygodniowo, poniedziałek i/lub piątek godzina 14-19

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2017r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Obowiązki Wykonawcy:

Dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta klienta, karta usług doradczych, ewaluacja.

 

Praca z dziećmi i młodzieżą u których występują zaburzenia psychiczne, emocjonalne, u których zdiagnozowano autyzm lub inne choroby. Specjalista poprowadzi działania terapeutyczne i psycho - edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz dysfunkcjami rozwojowymi,
z zaburzeniami lękowymi, neurologicznymi, zaburzeniami w zachowaniu a także działania konsultacyjno-doradcze dla rodziców i rodzeństwa.

 

CEL: diagnoza i terapia wg indywidualnych potrzeb.

 

Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

-wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia,

- minimum 3-letnie (w okresie styczeń 2012-grudzień 2016) doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa dzieci i młodzieży,

-ukończone kursy i szkolenia (min. 5) w zakresie metod pracy z dziećmi
z dysfunkcjami rozwojowymi oraz w zakresie umiejętności terapeutycznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych
za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.

 

Część nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowych

 

Około 35 dni roboczych

Regularne spotkania (średnio 5 godzinne)

1-2 spotkania tygodniowo, wtorek i/lub piątek godzina 14-19

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2017r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Obowiązki Wykonawcy:

Dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta klienta, karta usług doradczych, ewaluacja.

 

Zajęcia socjoterapeutyczne, psycho-edukacyjne, informacyjne, konsultacyjno-doradcze, skierowane są do dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i demoralizacją, mających problemy z nauką, agresywnych, wyrządzających szkody swoim zachowaniem, borykających się z problemami osobistymi
i trudnościami życiowymi.

Systematyczne spotkania zarówno z rodzicami (wywiad rodzinny) jak i z dziećmi, młodzieżą.

Zgłaszane problemy: kłopoty wychowawcze, problemy w zachowaniu i trudności w nauce, zaburzenia w odżywianiu, uzależnienia, inne.

CEL: diagnoza i terapia wg indywidualnych potrzeb.

 

Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

Co najmniej 1 osoba, która posiada:

-wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami w zakresie socjoterapii,

-minimum 3-letnie (w okresie styczeń 2012-grudzień 2016) doświadczenie w pracy w zawodzie pedagoga / socjoterapeuty dzieci i młodzieży,

-ukończone kursy i szkolenia (min. 5) w zakresie metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz w zakresie umiejętności terapeutycznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych
za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.

 

Część nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego- 60 godzin szkoleniowych

 

Około 15 dni roboczych

Regularne spotkania (średnio 5 godzinne)

1-2 spotkania tygodniowo, środa  godzina 14-19

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2017r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego

Obowiązki Wykonawcy:

Dokumentowanie własnej pracy: karty czasu pracy, ewidencja udzielonych konsultacji, karta klienta, karta usług doradczych, ewaluacja.

 

Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

Co najmniej 1 osoba, która posiada:

-wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia,

-minimum 3-letnie (w okresie styczeń 2012-grudzień 2016) doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa dorosłych,

-ukończone kursy i szkolenia (min. 5) w zakresie umiejętności terapeutycznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych
za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.

 

Część nr 4 Przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy – 80 godzin szkoleniowych

           

Miejsce – siedziba PCPR ul. Świętokrzyska 2a,

Czas realizacji: czerwiec – październik 2017

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zwanego dalej „Programem”, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2015r. poz.1390).

 

Zasady realizacji Programu określa:

-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259),

-Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020,

-Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie realizowany w Powiecie Sierpeckim (Uchwała Nr 87/XII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2007r. http://sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/87-xii-07.pdf)

-Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie (Uchwała Nr 96.XVI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 02.12.2011r.http://sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/uch_96.pdf).

 

 

Zasady realizacji zadania:

·       Wykonawcy będą zobowiązani do współpracy przy naborze uczestników (we współpracy z PCPR w Sierpcu i jednostkami kierującymi uczestników programu) oraz do kwalifikowania do programu,

·       Wykonawcy będą zobowiązani do uzyskania pisemnej zgody na uczestnictwo w programie uczestnika i zobowiązania do przestrzegania regulaminu programu; regulamin powinien obejmować w szczególności:

1.      wymóg systematycznej obecności w zajęciach;

2.      obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach;

3.      zobowiązanie do powstrzymywania się od przemocowych zachowań i postaw w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi;

4.      uznanie osobistej odpowiedzialności za fakty stosowania przemocy w rodzinie;

5.      zobowiązanie się do powstrzymania się od spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych,

6.      zgodę na prowadzenie monitorowania przez PCPR efektów programu (badania ankietowe) wraz z potrzebą podjęcia kontaktu z osobami wobec których uczestnicy stosowali przemoc,

7.      sankcje za uchylanie się od udziału w programie.\

 

Wykonawcy będą zobowiązani do przeprowadzenia diagnozy uczestników; diagnoza powinna uwzględniać w szczególności:

1.      wykluczenie chorób psychicznych,

2.      uzyskanie i opracowanie informacji o funkcjonowaniu każdego z uczestników i jego sytuacji życiowej oraz o specyfice przemocy, której był sprawcą:

3.      rzeczywiste okoliczności skierowania do programu,

4.      określenia czy uczestnik programu aktualnie stosuje przemoc ,

5.      najgroźniejsze i typowe formy i okoliczności przemocowych zachowań,

6.      aktualną sytuacją rodzinną i zawodową,

7.      cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej,

8.      adnotacje o możliwości zakwalifikowania do programu.

 

·         Wykonawcy będą zobowiązani do przeprowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z uczestnikami (podział godzin zajęć zostanie dokonany po sformowaniu grupy uczestników);

·         Wykonawcy będą zobowiązani do wykorzystania przeprowadzonej diagnozy do sformułowania Indywidualnego planu pomocy (może przybrać formę Kontraktu), uzgodnionego i zaakceptowanego przez uczestnika, jego realizacja musi być monitorowana przez Wykonawców we współpracy z PCPR i zakończona opisem osiągniętych rezultatów

·         Wykonawcy będą zobowiązani do odzwierciedlania wszystkich czynności w prowadzonej dokumentacji i przekazania jej po zakończeniu realizacji PCPR: m.in.

1.      sprawozdanie ze zrealizowanych zajęć

2.      dokumentacja każdego uczestnika:

3.      formularz zgody na uczestnictwo w programie uczestnika i zobowiązania do przestrzegania regulaminu programu,

4.      formularz do diagnozy (wraz z adnotacją o kwalifikacji) uczestników,

5.      formularz Indywidualnego planu pomocy z opisem osiągniętych rezultatów, wraz z kwalifikacją do wydania zaświadczenia lub uzasadnieniem odmowy wydania zaświadczenia oraz ewentualnymi zaleceniami do pracy z uczestnikiem i/lub rodziną uczestnika.

6.      wykaz zrealizowanych przez uczestnika zajęć (daty) wraz ze zrealizowanymi tematami, z podziałem na zajęcia indywidualne i grupowe,

7.      formularze ankiet,

8.      listy obecności na zajęciach.

 

 

·         Uzyskiwanie informacji od uczestników programu dotyczących ich życia osobistego powinno być objęte zasadą poufności z wyjątkiem informacji wskazujących na popełnianie czynów zabronionych przez prawo.

·         Wykonawcy będą zobowiązani do wyjaśnienia uczestnikom aktualnie kontaktującym się z członkami własnej rodziny potrzebę podjęcia przez członków rodziny terapii, skorzystania z odpowiedniej formy wsparcia i zachęcania ich do współpracy w tym zakresie.

·         Program będzie obejmował łącznie 80 godzin.

·         Przerwa między kolejnymi zajęciami w danej grupie nie powinna przekroczyć 1 tygodnia;

·         Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć grupowych i spotkań indywidualnych;

·         Realizację założeń programu przez uczestnika Wykonawca potwierdza zaświadczeniem o uczestnictwie i ukończeniu Programie;

·         Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć propozycje wskaźników zakończenia oddziaływań w zakresie formalnym, tj:

a) liczbę odbytych godzin i/lub spotkań (ew. tygodni, miesięcy), która stanowi o uznaniu, iż uczestnik ukończył program lub – jeśli zostały wyodrębnione etapy – dany etap programu; Uczestnik w takiej sytuacji otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu programu.

b) liczbę odbytych godzin i/lub spotkań (ew. tygodni, miesięcy), która stanowi o uznaniu, iż uczestnik uczestniczył w zajęciach programu lub – jeśli zostały wyodrębnione etapy – w danym etapie programu - Uczestnik w takiej sytuacji otrzymuje zaświadczenie o udziale w programie.

Zaświadczenie winno wskazywać liczbę godzin zajęć programu (etapu) i liczbę odbytych godzin zajęć przez uczestnika; na przykład uznanie ukończenia szkolenia przez uczestnika, gdy jego udział w zajęciach stanowił min. 75% ogólnej liczby godzin programu, natomiast zaświadczenia o udziale w programie mogą być wydawane uczestnikom, którzy odbyli min. 50% zajęć.

Realizowany Program może zawierać określenie wskaźników ukończenia programu na poziomie indywidualnym uczestnika, np.: umiejętności i kompetencje społeczne i psychologiczne stanowiące o uznaniu ukończenia programu przez uczestnika, w tym: zaprzestanie stosowania przemocy, rozumienie zjawiska i mechanizmów przemocy, zmiana postaw i utrwalenie pozytywnych standardów w relacjach rodzinnych, i inne

 

·         Zleceniodawca zapewnia niezbędne materiały biurowe i sprzęt do prowadzenia programu (np. papier, pisaki, notesy, ekran, itp.);

·         Wykonawca zapewnia materiały edukacyjne dla uczestników i przekazuje je w jednym egzemplarzy Zamawiającemu;

·         Wykonawca przygotowuje konspekty (scenariusze) zajęć i realizuje je w trakcie realizacji Programu zgodnie z celami określonymi w Programie.

·         Wykonawca sporządza sprawozdania merytoryczne bądź inne pisemne informacje na potrzeby Zleceniodawcy.

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji usługi co najmniej 2 osoby (mężczyznę i kobietę), które:

-posiadają wykształcenie wyższe i kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne;

-nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia;

-posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

-posiadają doświadczenie w zakresie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego
ze sprawcami przemocy w rodzinie, minimum 3 przeprowadzone programy korekcyjno-edukacyjne ze sprawcami przemocy w rodzinie w okresie
styczeń 2012-grudzień 2016

-dysponują rzetelną wiedzą na temat przemocy, jej mechanizmów i uwarunkowań,

-dysponują umiejętnościami ważnymi w prowadzeniu Rozmowy/Wywiadu Motywującej/ ego, terapii BSFT oraz treningu umiejętności.

 

 

 

 

Część nr 5 Poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie – 30 godzin

 

Czas realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 grudnia 2017r.

Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego.

 Obowiązki Wykonawcy:

 • prowadzenie grupy wsparcia, grup terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • rozpoznanie sytuacji, diagnozowanie i udzielania pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie,
 • opracowanie indywidualnych planów pomocy ofierze przemocy w rodzinie, udzielanie konsultacji i poradnictwa psychologicznego,
 • monitorowanie sytuacji osób korzystających ze wsparcia,
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • ewaluacja efektów udzielanej pomocy,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

 

Wymagania wobec Wykonawców / osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:

 • ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia,
 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.

 

 

 

II.                  Kryteria oceny ofert

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Nr

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1.

Całkowita cena za zrealizowanie całości zamówienia

80%

2.

Doświadczenie

20%

 

Suma

100%

 

KRYTERIUM I (cena całkowita za zrealizowanie danej części zamówienia)

Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:                 

            Cn

P  =   ----------   x 100 pkt. x Wg (tj. 80%)

             Cb

gdzie:

-                                  P       - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

-                                  Cn     - oznacza cenę całkowitą oferty najtańszej

-                                  Cb     - oznacza cenę całkowitą badanej oferty

-                                  Wg    - oznacza wagę kryterium (w %) = 80%

 

KRYTERIUM II (doświadczenie):

Oferty oceniane będą na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawców
w Formularzu  w następujący sposób:

 

Lp

Doświadczenie:

Ilość punktów

1

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz dowolnych grup odbiorców

50

2

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz Klientów i zlecenie OPS i/lub PCPR.

100

 

 

Ilość otrzymanych w kryterium II punktów zostanie pomnożona przez wagę – tj. 20%.

 

Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

 

III.                Termin realizacji zamówienia: w okresie od podpisania umowy do grudnia 2017r. (i lub wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Zapłata na postawie rachunku / faktury z odroczonym terminem płatności (14 dni)
po przedłożeniu wymaganych dokumentów i karty czasu pracy.

 

 

IV.               Inne istotne warunki zamówienia.

Forma zatrudnienia - umowa cywilno-prawna.

 

Zgodnie z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy wezmą udział w postępowaniu oraz opublikowana na stronie BIP JST pod adresem: pcpr.sierpc.bip.org.pl w zakładce: Zamówienia publiczne bez stosowania Ustawy. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza odpiszemy Umowę na świadczenie usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Przewidujemy możliwość udzielenia zamówienia w częściach TAK /NIE/ NIE DOTYCZY
(wskazane jeśli wymaga tego specyfika zamówienia).

 

 

W związku z obowiązywaniem od dnia 1 stycznia 2017 r. scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT informujemy, że wszelkie umowy cywilnoprawne dotyczące spraw związanych z prowadzeniem bieżącej działalności (w tym umowy związane z realizacja niniejszego zamówienia) będą miały wskazany Powiat Sierpecki jako stronę umowy:

Wzór zapisu

Powiat Sierpecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc (adres jednostki), NIP 776 167-62-52 (NIP Powiatu Sierpeckiego).

 

Faktury/ rachunki muszą być wystawiane według wzoru:

 

Nabywca: Powiat Sierpecki, NIP 776-167-62-52, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

 

W przypadku, gdy Państwa program  komputerowy do wystawiania faktur, nie daje możliwości wydruku  faktury z osobnym zaznaczeniem  nabywcy i odbiorcy, dopuszcza się adresowanie faktury, jak niżej:

 

Nabywca: Powiat Sierpecki, NIP 776-167-62-52, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

 

Podpisując umowę na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia będą Państwo zobowiązani do zastosowania się do powyższych zaleceń oraz przesyłania wszelkich dokumentów, dowodów płatności na adres korespondencyjny:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

 

 

V.                 Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana
przez osobę upoważnioną. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1.       

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp.przed upływem terminu składania ofert. Nowa oferta musi być złożona z dopiskiem „ZAMIANA”.

Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie powiadomienia.

    

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego” można:

1) przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 09-200 Sierpc,
ul. Świętokrzyska 2a.

2) doręczyć osobiście na adres wskazany w punkcie 1, w kancelarii PCPR, pok. 1.

3) przesłać podpisane skany na email: pcpr.sierp@wp.eu

 

Termin składania ofert: do 27.01.2017r. do godz. 10:00.

 

VI. Informacje dodatkowe:

1.      Oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

2.      Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozpoznania ofertowego na każdym etapie postępowania, a szczególnie w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na realizację zlecenia.

3.      Zleceniodawca porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej lub e-mailowej.

4.      Zleceniodawca nie przewiduje procedury odwoławczej.

5.      Dodatkowych informacji udziela Dyrektor PCPR Agnieszka Gorczyca w godzinach urzędowania PCPR;

6.      Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja ta zostanie także zamieszczona na stronie internetowej PCPR.

 

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń, informacji:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailowo lub pisemnie.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje mailowo lub pisemnie a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Domniemywa się, że pismo przesłane przez Zamawiającego na adres email / adres pocztowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w ust. 2 oświadczy, iż ww. pisma nie otrzymał.

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować zgodnie z wyborem:

a) pisemnie na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc,

b) mailowo na adres pcpr.sierpc@wp.eu.

 

  Agnieszka Gorczyca

                    -/-  

              Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie

 

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: __________________________________________________

NIP:___________________________  Tel. ________________________________

e-mail: ____________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego oferuję realizację przedmiotu zamówienia

 

(wypełnić oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, na którą składana jest oferta)

 

W Części nr …………………………………………………………………………………………………………………………….
za łączną cenę brutto ……………………………………zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………)

Cena jednostkowa brutto …………………………….zł / 1 h szkoleniową

 

Lp.

Doświadczenie:

Opis, uzasadnienie – wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich nazw, zleceniodawców, wymiaru godzinowego, okresu realizacji, wartości itp.

1

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz dowolnych grup odbiorców

 

2

Wykonawca świadczył w przeszłości lub świadczy obecnie podobne rodzajowo usługi na rzecz Klientów i zlecenie OPS i/lub PCPR.

 

 

Oświadczam, że:

1.    Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w zaproszeniu do złożenia oferty.

3.    Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy, rozliczenie nastąpi na podstawie podanej kalkulacji szczegółowej (ceny jednostkowej) a wysokość wynagrodzenia ogółem będzie uzależniona od wypracowanej liczby godzin.

4.    Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

5.    Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia.

 

 

                                                        …………………………………………………………..………………………..       

(data i podpis osoby uprawnionej/ Wykonawców)

Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIA

 

 

 

Oświadczam co następuje:

1.      posiadam uprawnienia określone przepisami prawa do wykonywania zawodu psychologa/prawnika/pedagoga;

2.      posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;

3.      pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za zeznanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy oświadczam, że nie byłam/em karana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.      posiadam nieposzlakowaną opinię;

5.       nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj. moja sytuacja ekonomiczna pozwala na właściwe wykonanie zamówienia;

6.       posiadam wiedzę i doświadczenie;

7.       dysponuję odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (usługę wykonam osobiście  TAK     /      NIE );

8.      wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia niniejszego postępowania.

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..

(podpis)

                                     

     

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV osób realizujących bezpośrednio usługi poradnictwa specjalistycznego – odpowiedzialnych
za wykonanie zamówienia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

4) formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę pracy, cenę ogółem brutto
za realizację przedmiotu zamówienia w konkretnej części;

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy (kryterium oceny ofert);

6) oświadczenia - załącznik nr 2.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-20 14:06:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-20 14:06:05
 • Liczba odsłon: 1477
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665537]

przewiń do góry