POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O

 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W SIERPCUOrzekanie o stopniu niepełnosprawności – dotyczy osób powyżej

16 roku życia


W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w zespole :

● wniosek o wydanie orzeczenia podpisany przez wnioskodawcę lub przedstawiciela ustawowego, jeśli wnioskodawca jest osobą ubezwłasnowolnioną – wymagane postanowienie sądu lub w przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby w wieku 16-18 lat.


● zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wydania


● wszelką dokumentację medyczną mogąca mieć wpływa na ustalenie stopnia niepełnosprawności :

- aktualne badania diagnostyczne : laboratoryjne oraz obrazowe – opisy ,

- karty informacyjne,

- konsultacje specjalistyczne,

- dokumentację z poradni podstawowej opieki zdrowotnej oraz z poradni specjalistycznych.

Należy załączyć kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez placówkę medyczną .


Wymagane formularze są dostępne w siedzibie Zespołu, na stronie internetowej w zakładce, w ośrodkach pomocy społecznej oraz można otrzymać listownie.


Od orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół przysługuje  odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w terminie 14 dni  od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem powiatowego zespołu, który orzeczenie wydał.


Agnieszka Gorczyca 

  -/- 

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds.

Orzekania o Niepełnosprawności w Sierpcu 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-01 09:01:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-24 13:55:12
  • Liczba odsłon: 585
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 471645]

przewiń do góry