ZARZĄDZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU

w sprawie procedury pracy z usamodzielnianymi wychowankami raz dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczyNa podstawie 19 pkt 6,7 i art. 112 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930 z późn.zm.), art.180 pkt 3 i art. 182 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r., poz. 697 z późn.zm.) oraz § 19 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zarządza się, co następuje:


§ 1.  Wprowadza się Procedurę udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu


§ 1.  Zasady procesu usamodzielnienia regulują:

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) – dotyczy osób pełnoletnich opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, a także osób, które opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą przed dniem 1 stycznia 2012 r. lub pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust. 1 tej ustawy;

 2. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.) – dotyczy osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną;

 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r., poz. 954).


§ 2.  1.   Przez   Usamodzielnienie rozumie się  długotrwały proces wychowawczy, który przygotowuje osobę usamodzielnianą do podjęcia samodzielnego, dojrzałego życia i integracji ze środowiskiem lokalnym. Uznając, że pobyt w pieczy powinien przygotowywać małoletnich do samodzielności od momentu umieszczenia to przyjmuje się, że proces ten formalizuje się, gdy osoba przebywająca w pieczy ma 15-16 lat (dalej: osoba usamodzielniana). Pracownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej pracujący z rodziną zastępczą (dalej: pracownik) sporządza wtedy Kartę informacyjną osoby usamodzilenianej (wzór – załącznik nr 1) oraz podejmuje dodatkowe działania związane z przygotowaniem do usamodzielnienia, m.in. przewidziane w niniejszych Procedurach.


2.  Współpraca pracownika i osoby usamodzielnianej powinna uwzględniać obszary:

 1. nawiązanie współpracy, omówienie zasad współpracy, zbudowanie realacji opartej na zaufaniu poprzez pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów w obszarach: relacje z rówieśnikami, relacje z rodziną, problemy w szkole, z nauką, problemy w rodzinie zastępczej oraz sporządzenie wstępnego kontraktu,

 2. sporządzenie diagnozy problemów i potrzeb, deficytów i mocnych stron osoby usamodzilenianej,

 3. przygotowanie do budowania bliskich relacji i założenia rodziny,

 4. trening umiejętności społecznych i zadaniowych,

 5. udzielanie porad, kierowanie do odpowiednich instytucji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wspieranie w kontaktach z rodziną i środowiskiem lokalnym, motywowanie do kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji,

 6. wybranie opiekuna usamodzielnienia (załącznik nr 2) oraz sporządzenie Planu usamodzielnienia.


3. Pracownik nawiązuje współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji publicznej, innymi podmiotami mogącymi wspierać osobę usamodzielnianą na każdym etapie usamodzielniania


§ 3.  Usamodzielniany wychowanek   to osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając na podstawie postanowienia sądu w pieczy zastępczej (rodzina zastępcza, placówka opiekuńczo–wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna), specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii (który zapewnia całodobową opiekę), schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym.


§ 4.  Opiekun usamodzielnienia   to osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą. Funkcję opiekuna może pełnić osoba tworzącą rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem lub inna osoba wskazana przez wychowanka. Wskazany opiekun musi być zaakceptowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu a w przypadku wychowanka pochodzącego z innego powiatu kierownika/dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. Zadaniem opiekuna usamodzielnienia jest wspieranie wychowanka w procesie usamodzielnienia.


§ 5.  1   Indywidualny program usamodzielnienia (dalej IPU) osoba usamodzielniana przygotowuje przede wszystkim we współpracy z  opiekunem usamodzielnienia  i przedkłada Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do zatwierdzenia – załącznik nr 3.


2. IPU jest rodzajem kontraktu z usamodzielnianym wychowankiem, będącym podstawą do przyznania świadczeń oraz ustalającym zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia.


3. IPU ma określać obowiązki, plany, etapy podejmowaniania kolejnych działań przez osobę usamodzielnianą wraz z terminem ich realizacji oraz oceną realizacji poszczególnych etapów w tym:

 • formy i planowany czas uzyskania wykształcenia, kwalifikacji zawodowych,

 • formę i planowany czas uzyskania należnych świadczeń oraz ustalenia uprawnień m.in. do ubezpieczenia zdrowotnego,

 • formę i planowany czas uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych,

 • formę i planowany czas podjęcia zatrudnienia,


4. W przypadku zmiany sytuacji osobistej wychowanek ma prawo do wprowadzenia modyfikacji do IPU. Modyfikacja IPU sporządzana jest przy współpracy z opiekunem usamodzielnienia oraz przedkładana do zatwierdzenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zgodnie z załącznikiem nr 12.


5. IPU oraz wprowadzane modyfikacje stają się podstawą przyznania świadczeń z dniem podpisania przez osobę usamodzielnianą, opiekuna usamodzielnienia oraz Dyrektora PCPR w Sierpcu.  a w przypadku wychowanka pochodzącego z innego powiatu kierownika/dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.


6. Nie wykonywanie przez osobę usamodzielnianą obowiązków określonych w IPU może spowodować odmowę lub zawieszenie wypłacania świadczeń pieniężnych.


7.  Oceny końcowej procesu usamodzielnienia dokonuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia nie później niż w    roku ukończenia 25 lat przez osobę usamodzielnianą w myśl ustawy o pomocy społecznej/26 lat przez osobę usamodzielnianą w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z załącznikiem nr 3.   W przypadku zaplanowania realizacji IPU w etapach każdy z nich podlega ocenie.


§ 7.   O soba usamodzielniana oraz  Usamodzielniany wychowanek zostają objęci pomocą mającą na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez:

 1. udzielanie porad, kierowanie do odpowiednich instytucji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w pisaniu podań, wspieranie w kontaktach z rodziną i środowiskiem lokalnym, motywowanie do kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji, a także:

 2. p omoc pieniężną na kontynuowanie nauki;

 3. jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie;

 4. p omoc na zagospodarowanie;

 5. p omoc w uzyskaniu zatrudnienia polegającą na wspieraniu wychowanka w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia zgodnie z możliwościami i dążeniami, zachęcaniu do udziału w szkoleniach aktywizujących, motywowaniu do poszukiwania pracy, pomocy w załatwianiu spraw formalno – prawnych dotyczących podjęcia zatrudnienia, pomocy i doradzaniu jak należy przygotowywać dokumenty aplikacyjne,

 6. p omoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez pomoc w uzyskaniu mieszkania chronionego, poparciu wniosku o przydział mieszkania z zasobów gminy, pomocy w zamieszkaniu w internacie,

 7. pomoc prawną i psychologiczną.


§ 8.  1. Procedura postępowania w myśl ustawy o pomocy społecznej przy przyzynawaniu pomocy na kontynuowanie nauki:

 1. wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kontaktowy osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, przedstawienie pisemnej zgody tej osoby oraz oświadczenia osoby podejmującej się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia zgodnie z załącznikiem nr 2,

 2. z   łożenie indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, zgodnie z załącznikiem nr 3;

 3. złożenie wniosku o pomoc zaopiniowanego przez opiekuna programu usamodzielnienia, zgodnie z załącznikiem nr 4;

 4. przedłożenie zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki;

 5. w przypadku posiadania dochodu, przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego wysokość dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

 6. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;

 7. wydanie decyzji w sprawie wnioskowanego świadczenia;

 8. przedkładanie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki;

 9. współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie przeprowadzania raz na sześć miesięcy wywiadu środowiskowego część IV.


2. Procedura postępowania w myśl ustawy o pomocy społecznej przy przyzynawaniu pomocy na usamodzielnienie:

 1. wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kontaktowy osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, przedstawienie pisemnej zgody tej osoby oraz oświadczenia osoby podejmującej się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia zgodnie z załącznikiem nr 2,

 2. z   łożenie indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, zgodnie z załącznikiem nr 3;

 3. złożenie wniosku o pomoc zaopiniowanego przez opiekuna programu usamodzielnienia, zgodnie z załącznikiem nr 10,

 4. w przypadku posiadania dochodu, przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego wysokość dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

 5. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;

 6. wydanie decyzji w sprawie wnioskowanego świadczenia;


3. Procedura postępowania w myśl ustawy o pomocy społecznej przy przyzynawaniu pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej:

 1. z   łożenie wniosku o pomoc, zgodnie z załącznikiem nr 11;

 2. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;

 3. złożenie „Oświadczenia o miejscu osiedlenia się”,

 4. wydanie decyzji w sprawie wnioskowanego świadczenia;

 5. „  Pokwitowanie odbioru pomocy na zagospodarowanie”.


§ 9.  1.   Procedura postępowania w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przy przyzynawaniu pomocy na kontynuowanie nauki:

 1. wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kontaktowy osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, przedstawienie pisemnej zgody tej osoby oraz oświadczenia osoby podejmującej się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia zgodnie z załącznikiem nr 2,

 2. z   łożenie indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, zgodnie z załącznikiem nr 3;

 3. złożenie wniosku o pomoc na kontynuowanie nauki, zgodnie z załącznikiem nr 5;

 4. złożenie oświadczenia dot. sytuacji życiowej wychowanka zgodnie z załącznikiem nr 6, oświadczenia o niekaralności zgodnie z załącznikiem nr 7,numeru konta bankowego zgodnie z załącznikiem nr 9;

 5. przedłożenie zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki;

 6. wydanie decyzji w sprawie wnioskowanego świadczenia;

 7. ustalanie przez pracownika PCPR nie rzadziej niż co sześć miesięcy aktualnej sytuacji szkolnej wychowanka poprzez wystąpienie o zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki;

 8. współpraca z pracownikem PCPR, m.in. poprzez sporządzania co najmniej raz na pół roku ankiety pn. „Sytuacja życiowa pełnoletniego wychowanka”, oświadczenia o niekaralności.


2. Procedura postępowania w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przy przyzynawaniu pomocy na usamodzielnienie:

 1. wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kontaktowy osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, przedstawienie pisemnej zgody tej osoby oraz oświadczenia osoby podejmującej się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia zgodnie z załącznikiem nr 2

 2. z   łożenie indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, zgodnie z załącznikiem nr 3,

 3. złożenie wniosku o pomoc na usamodzielnienie, zgodnie z załącznikiem nr 10;

 4. złożenie oświadczenia dot. sytuacji życiowej wychowanka zgodnie z załącznikiem nr 6, oświadczenia o niekaralności zgodnie z załącznikiem nr 7, oświadczenie o dochodzie – załącznik nr 8, o numerze konta bankowego zgodnie z załącznikiem nr 9;

 5. ustalenie sytuacji dochodowej, majątkowej, zawodowej wychowanka

 6. wydanie decyzji w sprawie wnioskowanego świadczenia.


3. Procedura postępowania w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przy przyzynawaniu pomocy na zagospodarowanie:

 1. wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kontaktowy osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, przedstawienie pisemnej zgody tej osoby oraz oświadczenia osoby podejmującej się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia zgodnie z załącznikiem nr 2

 2. z   łożenie indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez dyrektora/kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie zgodnie z załącznikiem nr 3,

 3. z   łożenie wniosku o pomoc na zagospodarowanie, zgodnie z załącznikiem nr 11;

 4. złożenie oświadczenia dot. sytuacji życiowej wychowanka zgodnie z załącznikiem nr 6, oświadczenia o niekaralności zgodnie z załącznikiem nr 7, oświadczenie o dochodzie – załącznik nr 8, o numerze konta bankowego zgodnie z załącznikiem nr 9;

 5. ustalenie sytuacji dochodowej, majątkowej, zawodowej wychowanka

 6. wydanie decyzji w sprawie wnioskowanego świadczenia;

 7. ustalenie czy pomoc została wykorzystana zgodnie z wnioskowanym przeznaczeniem.


§ 10.  Inne dokumenty gromadzone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego:

 1. orzeczenie sądu o umieszczeniu odpowiednio w: rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczy, specjalnym ośrodku wychowawczy, młodzieżowy ośrodku socjoterapii zapewniający całodobową opiekę;

 2. potwierdzenie zamieszkania na terenie powiatu właściwego do przyznania świadczenia;

 3. potwierdzenie okresu pobytów;

 4. dokumentacja potwierdzająca dochód osoby usamodzielnianej;

 5. dokumentacja dot. sytuacji zawodowej wychowanka m.in. zaświadczenia z PUP.


Agnieszka Gorczyca 
      -/-
     Dyrektor PCPRWykaz załączników:

 1. Karta informacyjna osoby usamodzielnianej (wstępny kontrakt, diagnoza problemów i potrzeb, deficytów i mocnych stron osoby usamodzilenianej, trening umiejętności społecznych i zadaniowych, Poradnik)

 2. Oświadczenie osoby podejmującej się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia

 3. Indywidualny Program Usamodzielnienia

 4. wniosek o udzielenie pomocy pienięznej na kontynuowanie nauki wg ustawy o pomocy społecznej

 5. wniosek o udzielenie pomocy pienięznej na kontynuowanie nauki wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 6. oświadczenie dot. sytuacji życiowej wychowanka,

 7. oświadczenie dot. karalności,

 8. oświadczenie o dochodzie,

 9. oświadczenie dot. numeru konta bankowego,

 10. wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie

 11. wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie,

 12. Modyfikacja Indywidualnego Planu.           


Agnieszka Gorczyca

             -/-

Dyrektor PCPRZałącznik nr 1 do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu

KARTA INFORMACYJNA USAMODZIELNIANEGO WYCHOWANKA

I.PODSTAWOWE INFORMACJE O WYCHOWANKU


Nazwisko i imię ……………………………………………………

Data urodzenia ……………………………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………………


Rodzina

Nazwisko i imię ………………………………Wiek …………… pokrewieństwo ………………….…

adres zamieszkania …………………………………………………… telefon ……….……


Pracownik

Nazwisko i imię …………………………... stanowisko …………………..………….. adres ………………………………………………… telefon ……………………….


Sytuacja formalno-prawna:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .……


II.OPIS PROBLEMÓW WYCHOWANKA (na podstawie diagnozy sytuacji)

 1. Podstawowe problemy emocjonalne ………………………………………………………

2. Deficyty umiejętności ……………………………………………………

3. Problemy socjalne ……………………………………………………

4. Stan zdrowia ……………………………………………………………………


III. PROBLEMY RODZINY WYCHOWANKA

…………………………………………………………………………………………………


IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU POMOCY W USAMODZIELNIENIU

…………………………………………………………………………………………………


V. ZAŁOŻENIA PROGRAMU POMOCY RODZINIE

…………………………………………………………………………………………………


VI. OCENA EFEKTÓW


Załącznik nr 1 do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW WYCHOWANKA


A. Problemy socjalne

1. sytuacja mieszkaniowa …………………………………………………

2. sytuacja materialna (dochody, wydatki, długi) ………………………………………………

3. sytuacja prawna …………………………………………………

4. problemy zdrowotne …………………………………………………

5. braki wykształcenia i kwalifikacji …………………………………………………

6. praktyczne doświadczenie i umiejętności zawodowe ………………………………………

7. umiejętności samoobsługi …………………………………………………

8. inne problemy i potrzeby socjalne …………………………………………………


B. Problemy społeczne i zadaniowe

1. kontakty społeczne …………………………………………………

2. kontakty z dalszą rodziną …………………………………………………

3. znajomość własnych praw …………………………………………………

4. swoboda poruszania się poza swoim środowiskiem …………………………………………

5. funkcjonowanie w rolach społecznych

Funkcjonowanie zadaniowe

a. deficyty …………………………………………………

b. posiadane umiejętności …………………………………………………


C. Problemy psychologiczne

1. dominujące potrzeby …………………………………………………

2. samoświadomość …………………………………………………

3. samoocena …………………………………………………

4. nieadekwatne wyobrażenia i oczekiwania …………………………………………………

5. odpowiedzialność za własny rozwój …………………………………………………

6. motywacja do zmiany …………………………………………………

7. gotowość do ponoszenia kosztów …………………………………………………

8. umiejętność uczenia się na błędach …………………………………………………

9. potencjały i silne strony pomocne w zmianie ……………………………………………


II.CEL PROGRAMU USAMODZIELNIENIA (co trzeba uzyskać)

…………………………………………………………………………………………………


III.ZAŁOŻENIA PROGRAMU USAMODZIELNIENIA (jak to uzyskać i w jakiej kolejności, etapy)

…………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1 do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu

KONTRAKT W ZAKRESIE POMOCY W PRZYGOTOWANIU DO SAMODZIELNOŚCI

(przykład 1)

I. POTRZEBY I PROBLEMY WYCHOWANKA

 • Brakuje mi poczucia bezpieczeństwa, opieki i pomocy ze strony rodziców.

 • Mam problemy w nauce i zaległości w szkole.

 • Jestem mało otwarty i nieufny

 • Jestem mało pewny siebie, nie wierzę, że coś mi się uda.

 • Jestem mało samodzielny poza placówką, obawiam się nowych sytuacji..

 • Bywam wybuchowy, często wchodzę w konflikty i bójki.

 • Nie umiem podejmować decyzji, czekam aż problemy same się rozwiążą.

II. CO CHCIAŁBYM ZMIENIĆ W SOBIE

 • Przygotować się do samodzielnego życia poza placówką, odważyć się na nowe rzeczy.

 • Nauczyć się samodzielnie rozwiązywać swoje problemy i załatwiać swoje sprawy,

 • Nauczyć się jak szukać pracy, pisać życiorys, podanie itp.

 • Chciałbym być bardziej odważny i pewny siebie.

 • Chcę nadrobić zaległości szkolne.

III. NA CO JESTEM GOTOWY

 • Uczyć się i nadrabiać zaległości szkolne.

 • Uczyć się różnych umiejętności życiowych.

 • Uczyć się samodzielności.

 • Nie zrażać się trudnościami i niepowodzeniami

 • Szukać bliskości z innymi ludźmi.

 • Do aktywnego uczestnictwa w programie

IV. CZEGO OCZEKUJĘ OD PRACOWNIKA

 • Pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów

 • Szczerości i mówienia tego co naprawdę myśli.

 • Pomocy w poprawie relacji z rodzeństwem.

 • Pomocy w uzyskaniu nowych doświadczeń i umiejętności życiowych.

V. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

 • Bezwzględnie powstrzymywanie się od przemocy fizycznej wobec innych.

 • Zachowanie trzeźwości.

 • Respektowanie prawa i własności.

 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa placówki i innych osób.

VI. ZOBOWIĄZANIA PRACOWNIKA

 • Do zachowania tajemnicy.

 • Do regularnych spotkań.

 • Pomocy w rozwiązywaniu różnych bieżących problemów.

 • Pomocy w nauce i zdobywaniu różnych umiejętności życiowych.

 • Zachowanie życzliwości, tolerancji i cierpliwości w relacjach z wychowankiem.

 • Respektowanie jego decyzji w różnych sprawach.czytelny podpis wychowanka …………………………………………………………………………………


czytelny podpis pracownika ……………………………………………………………………………………

………………………………… ..

(miejscowość, data)


Załącznik nr 1 do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu

KONTRAKT W ZAKRESIE POMOCY W PRZYGOTOWANIU DO SAMODZIELNOŚCI  (przykład 2)


I. POTRZEBY I PROBLEMY WYCHOWANKI

  • Nigdzie nie czuję się bezpiecznie brakuje mi stabilizacji.

  • Nie mam zaufania do ludzi.

  • Nie umiem rozmawiać o swoich problemach, nie umiem być otwarta,

  • Uważam, że niewiele ode mnie zależy.

  • Nie umiem planować brakuje mi cierpliwości i wytrwałości.

  • Nie mam przyjaciół i znajomych, często jestem sam.

  • Łatwo się denerwuję i złoszczę.

  • Nie mam kontaktu ze swoim ojcem.

II. CO CHCIAŁABYM ZMIENIĆ W SOBIE

  • Zdobyć nowe umiejętności potrzebne w życiu.

  • Być bardziej zaradna w trudnych sytuacjach

  • Zrozumieć i rozwiązać swoje problemy.

  • Poznać nowych ludzi, zaufać im, zdobyć przyjaciół.

  • Nauczyć się panować nad złością.

III. NA CO JESTEM GOTOWA

  • Uczyć się rozmawiania na trudne tematy.

  • Pracować nad większą zaradnością w załatwianiu potrzebnych spraw.

  • Pracować nad poprawą relacji z rówieśnikami i domownikami.

  • Próbować zrozumieć i poznać siebie: swoje problemy, silne i słabe strony, swoje realne możliwości, oczekiwania wobec siebie i innych.

  • Być szczera i uczciwa.

  • Uczyć się rozwiązywania konfliktów.

  • Pracować nad swoją systematycznością, odpowiedzialnością, obowiązkowością, wytrwałością.

IV. CZEGO OCZEKUJĘ OD PRACOWNIKA

  • Pomocy w rozwiązywaniu problemów i pracy nad sobą.

  • Wsparcia w trudnych sytuacjach.

  • Pomocy w uzyskaniu nowych doświadczeń i umiejętności życiowych.

  • Uszanowania niezależności.

  • Pomocy w nawiązaniu kontaktu z ojcem.

V. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

 • Bezwzględne powstrzymanie się od przemocy fizycznej wobec innych uczestników programu.

 • Zachowywanie trzeźwości.

 • Respektowanie prawa i własności.

 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

VI. ZOBOWIĄZANIA PRACOWNIKA

  • Postaram się pomagać Ci w rozwiązywaniu Twoich problemów i zrozumieniu skąd się biorą.

  • Będę Cię wspierać w trudnych sytuacjach.

  • Będę szanowała Ciebie i Twoją niezależność.

  • Będę się z Tobą systematycznie spotykać i postaram się być punktualna.

  • Będę dyskretna.

  • Nie zrobię niczego co Ciebie dotyczy bez porozumienia z Tobą albo powiadomienia Cię o tym.

  • Postaram się nie zawieść Twojego zaufania.

czytelny podpis wychowanka …………………………………………………………………………………

czytelny podpis pracownika …..………………………………………………………………………………

………………………………… .. (miejscowość, data)


Załącznik nr 2  do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu

Sierpc, dnia .......................

.....................................................

Imię i nazwisko

..................................................

Adres Nr telefonu

Oświadczenie osoby usamodzielnianej


Jako osobę, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna w procesie mojego usamodzielnienia wskazuję: ...............................................................................................................................................

Imię i nazwisko

................................................................................................................................................................

Adres Nr telefonu (w przypadku pracownika nazwa instytucji)


..............................................

(podpis osoby)


Oświadczenie opiekuna usamodzielnienia


Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia dla .....................................................................................................................na okres usamodzielnienia.

Zostałam/łem poinformowany, że do   zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

 • zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej,

 • opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą programu usamodzielnienia,

 • ocena realizacji programu usamodzielnienia oraz jego modyfikacji,

 • współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą i gminą,

 • opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,

 • zobowiązanie się do wspierania wychowanka w trakcie trwania całego procesu usamodzielnienia,

 • w celu realizacji programu usamodzielnienia współpraca z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

..............................................

(podpis osoby)Akceptuję  Panią/Pana na opiekuna usamodzielnienia dla …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

..............................................

(podpis Dyrektora PCPR)

1/2


Ankieta dla opiekuna usamodzielnienia


1. Imię i Nazwisko………………………………………………………………………...

2. Data urodzenia…………………………………………………………………………

3. Adres zamieszkania…………………………………………………………………….

4. Stopień pokrewieństwa………………………………………………………………...

5. Telefon…………………………………………………………………………………..

6. Wykształcenie…………………………………………………………………………..

7. Zawód…………………………………………………………………………………..

8. Miejsce zatrudnienia…………………………………………………………………...


Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2016r. poz. 1137, z późn. zm.) – za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, a także świadomy celu składania zeznań oświadczam, że:


 • Korzystam z pełni praw cywilnych i obywatelskich

 • Mam ograniczone prawa cywilne i obywatelskie

……………………………

(czytelny podpis opiekuna usamodzielnienia)


 • Nie jestem i nie byłem nie byłam pozbawiona/y władzy rodzicielskiej, nie jestem ograniczona/y we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została mi zawieszona

 • Mam/ miałem ograniczoną władza rodzicielska została mi zawieszona, byłam pozbawiona/y władzy rodzicielskiej (właściwe podkreślić)


………………………………

(czytelny podpis opiekuna usamodzielnienia)


 • Nie jestem i nie byłem karany

 • Byłem karany

……………………………

(czytelny podpis opiekuna usamodzielnienia)Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 922, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.……………………………………

(czytelny podpis opiekuna usamodzielnienia


2/2Załącznik nr 3  do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu

Indywidualny Program Usamodzielnienia

sporządzony dnia  ………………………… .

Część I:

I. Dane osoby usamodzielnianej:

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania:…………………………………………………… ….Telefon: …………………………

Adres zameldowania na pobyt stały: ………………………………………………………….………………

Planowane miejsce osiedlenia się po opuszczeniu rodziny zastępczej lub placówki:

…………………………………………………………………………………………………………………

II. Informacja o miejscach pobytu osoby usamodzielnianej w pieczy zastępczej:

A. Nazwa i adres placówki, w której osoba usamodzielniana przebywała bezpośrednio przed rozpoczęciem procesu usamodzielnienia zgodnie  z art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późń. zm.)/ zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późń. zm.)  *   niepotrzebne skreślić  zwanej dalej ustawą:

…………………………………………………………………………………………………………………


B. Podstawa umieszczenia:

1. Postanowienie Sądu Rejonowego w ……………… z dnia ………………., sygn. akt……………….……...

2. ………………………………………………………………………………………………………………

C. Czy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinach zastępczych lub innych placówkach?

  Nie    Tak

Jeśli tak, to w jakich i w jakich okresach :

1)……………………..……………………………………………………………………………….……

2)………………………………………………………………………………………………………….……

3)……………………………………………………………………………………………………………….

3. Miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej

…………………………………………………………………………………………………………………

III. Dane rodziców biologicznych osoby usamodzielnianej

A. Matka biologiczna

Imię i nazwisko, adres zamieszkania……………………………………………………………………………

Rodzaj kontaktów osoby usamodzielnianej z rodzicem ………………………………………….…….………

…………………………………………………………………………………………………………………  .

B. Ojciec biologiczny

Imię i nazwisko, adres zamieszkania……………………………………………………………………………

Rodzaj kontaktów osoby usamodzielnianej z rodzicem

1/11

IV. Współdziałanie i wspieranie osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem.

Proszę podać osoby, na których wsparcie może Pan/ Pani liczyć w jakim zakresie:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Pokrewieństwo

UWAGI


V. Etap – zdobycie wykształcenia, plan kontynuowania nauki

A. Posiadane wykształcenie……………………………………………………………………………………

B. Czy osoba usamodzielniana kontynuuje obecnie naukę ?

  Nie    Tak

Jeśli Tak to podać nazwę i adres szkoły, rok / semestr :

…………………………………………………………………………………………………………………

D. Czy osoba usamodzielniana zamierza nadal kontynuować naukę?

  Nie    Tak

Jeśli tak to podać w jakiej szkole/uczelni i od kiedy :

………………………………………………………………………………………………  ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

E. Zakres pomocy i wsparcia udzielanego przez opiekuna usamodzielnienia:

………………………………………………………………………………………………  ..…………………

VI. Etap - Uzyskanie kwalifikacji zawodowych i podjęcie zatrudnienia:

A. Posiadane kwalifikacje zawodowe ( kursy, szkolenia):

Nazwa, rodzaj

(dokształcające, kwalifikacyjne)

Zdobyte uprawnienia

Data otrzymaniaB. Czy osoba usamodzielniana zamierza rozpocząć kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe ?

  Nie    Tak

Czy osoba usamodzielniana ma sprecyzowane plany dotyczące rodzaju podejmowanych kursów ?

  Nie    Tak

Jeśli tak, proszę podać jakie:

Nazwa i rodzaj kursu, organizator

Zdobyte uprawnienia, kwalifikacje

UWAGI
2/11


C. Czy osoba usamodzielniana pracuje ?

  Nie    Tak

Jeśli tak, proszę podać rodzaj i miejsce zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, praca dorywcza, przyuczenie do zawodu-praktyka itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………

D. Zakres pomocy i wsparcia udzielanego przez opiekuna usamodzielnienia:

………………………………………………………………………………………………  ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

VII. Etap - Ustalenie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego

Czy osoba usamodzielniana posiada ubezpieczona zdrowotnie ?

  Nie    Tak

Jeśli tak to z jakiego tytułu:

…………………………………………………………………………………………………………………

VIII. Etap – zadbanie o zdrowie

A. Czy osoba usamodzielniana posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ?

  Nie    Tak

Jeśli Tak, to na jaki okres zostało wydane:

od………………………………………… do……………………………………………..

B. Czy osoba usamodzielniana leczy się specjalistycznie ?

  Nie    Tak

Jeśli Tak, to podać:

Nazwa ośrodka, przychodni, szpitala, adres

Specjalista (imię, nazwisko, rodzaj specjalizacji np. psycholog, dermatolog itd.)

Przyczyna leczenia, schorzenie

ZaleceniaC. Zakres pomocy i wsparcia udzielanego przez opiekuna usamodzielnienia:

………………………………………………………………………………………………  ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

IX. Etap – zdobycie odpowiednich warunków mieszkaniowych

A. Sytuacja mieszkaniowa osoby usamodzielnianej po opuszczeniu rodziny zastępczej lub placówki:

  zamieszkanie z rodziną zastępczą lub pozostanie w placówce opiekuńczo- wychowawczej,

  zamieszkanie z rodziną biologiczną,

  wynajem pokoju,

  bursa, internat, dom akademicki,

  inne………………………………………………………………………………………………..……………

3/11

B. Zakres pomocy i wsparcia udzielanego przez opiekuna usamodzielnienia:

………………………………………………………………………………………………  ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

X. Karalność:

A. Czy osoba usamodzielniana zastała skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe?

  Nie    Tak

Jeśli tak, to kiedy, na jaki okres i przez jaki Sąd

……………………………………………………  ..…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………


XI. Etap - uzyskanie przysługujących świadczeń

A. Czy osoba usamodzielniana zamierza pozostać w placówce/w rodzinie zastępczej  (niepotrzebne skreślić)  po osiągnięciu pełnoletności do czasu ukończenia nauki?

  Nie    Tak

Jeżeli tak to do kiedy: ………………………………………..…………………………………..

B. Czy osoba usamodzielniana zamierza złożyć wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki?

  Nie    Tak

Jeżeli tak to od kiedy: ………………………………………..……………………………………………..

C. Czy osoba usamodzielniana planuje korzystanie z pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych?

  Nie    Tak

Jeżeli tak to od kiedy, w jakiej formie:……………………………………………… ………………………

D. Czy osoba usamodzielniana planuje korzystanie z pomocy na zagospodarowanie?

  Nie    Tak

Jeżeli tak to kiedy: …………………………………………………………………………………………

E. Czy osoba usamodzielniana planuje korzystanie z pomocy na usamodzielnienie?

  Nie    Tak

Jeżeli tak to kiedy: ……………………………………Jednorazowo, czy w ratach …………………………..

F. Czy osoba usamodzielniana planuje korzystanie z pomocy w uzyskaniu zatrudnienia?

  Nie    Tak

Jeżeli tak to kiedy: ……………………………………………………………………………………………..

XII. Zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia nie wymieniony wcześniej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/11

Część II  (   wypełnia opiekun programu usamodzielnienia  )

I. Ocena sytuacji życiowej osoby usamodzielnianej i ustalone w związku z tą sytuacją cele:

1. Diagnoza sytuacji osoby usamodzielnianej, aktualna sytuacja:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Możliwości osoby pozwalające na właściwą realizację procesu usamodzielnieni:

……………………………………………………………………………………………………………  ..……

………………………………………………………………………………………………  .…………………

………………………………………………………………………………………………………………  .…

3. Ograniczenia osoby lub bariery w środowisku powodujące utrudnienia w realizacji procesu usamodzielnienia:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Cel główny:

Życiowe usamodzielnienie poprzez uzyskanie stosownego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej i mieszkaniowej.


…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  .……………………….…………

………………………………………………………………………………………………  ..…………………


II. Deklaracja i zobowiązania:

 1. Zobowiązuję się do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

 2. Zobowiązuję się do aktywnego współdziałania z opiekunem programu usamodzielnienia w celu skuteczniej realizacji programu usamodzielnienia.

 3. Zobowiązuje się do dokonania po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia wraz z opiekunem usamodzielnienia i dyrektorem powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do udzielenia pomocy oceny końcowej procesu usamodzielnienia.

 4. Zobowiązuję się do pinformowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu o każdej zmianie związanej z tokiem nauki, jej zawieszeniem, przerwaniem.

 5. Zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych, czynienia postępów w nauce, uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów i egzaminów.

 6. Zobowiązuję się do poinformowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu o każdej zmianie mojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, w tym szczególnie o zmianie szkoły i miejsca zamieszkania.

 7. Zapoznałem się z częścią III) niniejszego programu usamodzielnienia tzw. Informacje dla osoby usamodzielnianej.

5/11

 1. Deklaruję, że pomoc na usamodzielnienie przeznacze na zaspokojenie  ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na: polepszenie warunków mieszkaniowych; stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych; pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej innych niż wydatki, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Data i podpis osoby usamodzielnianej

Data i podpis opiekuna usamodzielnienia


Wyrażam/nie wyrażam zgodę/zgody* na przedłużony pobyt wychowanka ……………….………..………... w rodzinie zastępczej/placówce

Data i podpis osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej/dyrektoraZatwierdzam powyższy program usamodzielnienia: ……………………………………………………………

Data i podpis Dyrektora PCPR

*  niepotrzebne skreślić.
6/11

Część III. Informacje dla osoby usamodzielnianej

Zostałem poinformowana/y, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.):

1.  Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności,  rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną  , zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

I) przyznaje się pomoc na:

a)   kontynuowanie nauki  - (Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.)

b)   usamodzielnienie  - (Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.)

c)   zagospodarowanie  - (Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.)

II) udziela się pomocy w uzyskaniu:

a)   odpowiednich warunków mieszkaniowych  – (Wniosek o przyznanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.)

b)   zatrudnienia  – (Wniosek o przyznanie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.)

W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

2.  Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie  6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności  .

3.   W przypadku  gdy osoba usamodzielniana przebywa w domu pomocy społecznej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym  , pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie  nie przysługuje  .

4.  Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

   3 lat  — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;

roku  — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się również:

1) okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;

7/11


2) okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy,

5.  Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty  1200 zł.

W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

6. Osoby usamodzielniane są obowiązane  niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. b i c wyżej cytowanej ustawy,  o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń  .

7.  Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia  , określającego w szczególności:

1) zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,

2) sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.


Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Zmiany w indywidualnym programie usamodzielnienia może dokonać osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem usamodzielnienia w przypadku zmiany sytuacji życiowej tej osoby. Zmiany programu wymagają zatwierdzenia przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie


8.  Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

1) w szkole;

2) w zakładzie kształcenia nauczycieli;

3) w uczelni;

4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;

5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

8/11

Pomoc na kontynuację nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.  Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego. W przypadku gdy po ukończeniu:

1) nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli,

2) studiów pierwszego stopnia osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia – pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje także za wrzesień


9.  Pomoc na kontynuowanie nauki  nie przysługuje  w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:

1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;

2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu;

3) została umieszczona w zakładzie karnym.


10.  Pomoc na kontynuowanie nauki  można zawiesić  w przypadku, gdy:

1) w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;

2) osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.


11.  Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną — nie mniej niż 3300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:

a) nie mniej niż 6600 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

b) nie mniej niż 3300 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

c) nie mniej niż 1650 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.


12.  Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3000 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

9/11

13.  Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie  można odmówić w przypadku, gdy  :

1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;

2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;

3) osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;

4) stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;

5) osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;

6) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

14.   Osoba usamodzielniana w ramach poradnictwa specjalistycznego ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnika, psychologa, socjoterapeuty oraz pracownika socjalnego zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.Data i podpis osoby usamodzielnianej

Data i podpis opiekuna usamodzielnienia10/11Część III. Informacje dla osoby usamodzielnianej

Zostałem poinformowana/y, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.):

  1. Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

    1. pieniężną na usamodzielnienie;

    2. pieniężną na kontynuowanie nauki;

    3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

    4. w uzyskaniu zatrudnienia;

    5. na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.


 1. Powyższa pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.


 1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok. Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.


 1. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie opuszczającej dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo--terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.


 1. Warunkiem uzyskania powyżej wymienionej pomocy, jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.


 1. W realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osobę usamodzielnianą wspiera opiekun usamodzielnienia, którym może być pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, albo inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.


 1. W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc dla osób usamodzielnianych w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pomoc, o której mowa powyżej, nie przysługuje.

7/11


 1. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty 1647 zł, zwanej dalej „podstawą”.


 1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30% podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole wyższej, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc przyznawana jest na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.


 1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej:

  1. samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą;

  2. w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


 1. W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki.


 1. Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznejdla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:

  1. 400% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

  2. 400% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat;

  3. 200% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;

  4. 100% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat.


 1. Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

  1. 300% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej trzech lat;

  2. 200% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;

  3. 100% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres od roku do dwóch lat.

8/11


 1. Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki można odmówić w przypadku, gdy:

  1. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki została przyznana;

  2. osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno--wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy;

  3. osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia;

  4. osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;

  5. osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.


 1. Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki zaprzestaje się udzielać w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:

  1. kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie lub

  2. bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie kształcenia szkołę lub szkołę wyższą, o których mowa w pkt 1.


 1. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:

  1. wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej;

  2. nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą w okresie między ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego stopnia;

  3. stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy;

  4. osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.


 1. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki zawiesza się, w przypadku gdy przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.


 1. Jeżeli po upływie okresu zawieszenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przyczyny jej zawieszenia nie ustąpiły, następuje odmowa udzielenia pomocy.


 1. Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki. Pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.


 1. Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy. Dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się wartość pomocy na zagospodarowanie jako równowartość 300% podstawy.9/11


 1. W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

  1. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;

  2. niezbędne urządzenia domowe;

  3. pomoce naukowe;

  4. sprzęt rehabilitacyjny;

  5. sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.


 1. Osoba usamodzielniana w ramach poradnictwa specjalistycznego ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnika, psychologa, socjoterapeuty oraz pracownika socjalnego zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Data i podpis osoby usamodzielnianej

Data i podpis opiekuna usamodzielnienia

10/11


OCENA KOŃCOWA REALIZACJI PROGRAMU USAMODZIELNIENIA wzór


…  .................................................................… .................................................................…

(imię, nazwisko osoby usamodzielnionej) (imię, nazwisko opiekuna programu)


Data rozpoczęcia programu ......................


Wyznaczone etapy:

Ocena realizacji

Nauka:

Ostatnia szkoła/klasa:Sytuacja mieszkaniowa:

Sytuacja zdrowotna:
Sytuacja rodzinna:Sytuacja zawodowa:

Inne, ………………………..Trudności występujące przy realizacji planu usamodzielnienia:ZREALIZOWANE FORMY POMOCY:

-na kontynuowanie nauki:-na usamodzielnienie:-na zagospodarowanie:-inne:

Ocena osoby usamodzielnionej i realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia:

…  ...................................................................................................................................................

…  ...................................................................................................................................................


Sierpc, ……………………..


…  ....................................... ….......................................

(Podpis wychowanka) (Pracownik PCPR)…  ....................................... ….......................................

(Opiekun procesu usamodzielnienia) (Dyrektor PCPR)

11//11


Załącznik nr 12 do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu

Sierpc, dnia……………

……………………………… ..

Imię i nazwisko wychowanka


……………………………… .. ……………………………………

Adres zamieszkania po opuszczeniu placówki/rodziny zastępczej Telefon


………………………………………… ………………… ..………………………………

Imię i nazwisko opiekuna usamodzielnienia Adres opiekuna usamodzielnieniaZMIANY W INDYWIDUALNYMPROGRAMIE USAMODZIELNIENIA

Informuję, że w sporządzonym przeze mnie Indywidualnym Programie Usamodzielnienia z dnia ………….. planuję zmienić/ uległ zmianie punkt programu w zakresie:

Przed zmianą

Po zmianie

Lp.

Zadanie ujęte w programie

Zakres zmiany zadania ujętego w programie

Osoby i instytucje wspomagające

Data realizacji

1.

2.

3.

4.

5.UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany uzasadnione są zmianą sytuacji życiowej osoby usamodzielnianej, tj.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data i podpis osoby usamodzielnianej

Data i podpis opiekuna usamodzielnieniaZatwierdzam powyższe zmiany program usamodzielnienia: ……………………………………………………………

Data i podpis Dyrektora PCPR


Załącznik nr 4  do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu


Sierpc, dnia……………


………………………………  ..

Imię i nazwisko wychowanka


………………………………  ..

Data urodzenia


………………………………  ..

Adres zamieszkania po opuszczeniu placówki


………………………………  ..

Telefon


………………………………

Imię i nazwisko opiekuna usamodzielnienia


………………………………

Adres opiekuna usamodzielnienia
Starosta Sierpecki

za pośrednictwem

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PIENIĘŻNEJ NA KONTYNUOWANIE NAUKI


Proszę o udzielenie mi pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

Wiadomo mi, że pomoc tę mogę otrzymywać tylko pod warunkiem kontynuowania nauki i realizacji założeń zawartych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia. Otrzymane pieniądze przeznaczę na pomoce naukowe. Zobowiązuje się do poinformowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu o wszelkich zmianach dotyczących toku nauki oraz przedłożenie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej.………………………………………

Podpis wychowanka


Wnioskuję o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla ………………………………………., którego jestem opiekunem usamodzielnienia.………………………………………  .

Podpis opiekuna usamodzielnienia

Załącznik nr 5  do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu


Sierpc, dnia……………


……………………………… ..

Imię i nazwisko wychowanka


……………………………… ..

Data urodzenia


……………………………… ..

Adres zamieszkania po opuszczeniu placówki/rodziny zastępczej


……………………………… ..

Telefon


………………………………

Imię i nazwisko opiekuna usamodzielnienia


………………………………

Adres opiekuna usamodzielnienia


STAROSTA SIERPECKI

ZA POŚREDNICTWEM

DYREKTORA PCPR W SIERPCU

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PIENIĘŻNEJ NA KONTYNUOWANIE NAUKI


Proszę o udzielenie mi pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

Wiadomo mi, że pomoc tę mogę otrzymywać tylko pod warunkiem kontynuowania nauki i realizacji założeń zawartych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia. Otrzymane pieniądze przeznaczę na pomoce naukowe. Zobowiązuje się do poinformowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu o wszelkich zmianach dotyczących toku nauki………………………………………

Podpis wychowankaWnioskuję o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla………………………………………., którego jestem opiekunem usamodzielnienia.……………………………………… .

Podpis opiekuna usamodzielnienia


Załącznik nr 6  do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu

OŚWIADCZENIE

Złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Ja niżej podpisany/a …………………………..……………………...…… zam. …………………..……… ………………………………………… tel. ………………………………………

Seria i nr dowodu osobistego ………………………………………………. wydanego przez

………………………………………………………  .………… w dniu…..……………….…

PESEL …………………………………………………………………………………………

Telefon…………………………………………..

Oświadczam, co następuje

 1. Sytuacja rodzinna (samodzielne/wspólne gospodarstwo domowe – liczba osób w rodzinie)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..

 1. Sytuacja zdrowotna (dotyczy osoby składającej oświadczenie)

…………………………………………………………………………………………………………………

 • Nie posiadam    posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 • znacznym    umiarkowanym    lekkim …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

 1. Sytuacja zawodowa (dotyczy osoby składającej oświadczenie)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………

 1. Źródło utrzymania (dotyczy osoby składającej oświadczenie)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .………………………….

 1. Sytuacja mieszkaniowa (dotyczy osoby składającej oświadczenie)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Realizacja Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (nauka, plany na przyszłość)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..


 1. Informacje o członkach rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

  L.p.

  Imię i nazwisko, data urodzenia

  Stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby składającej oświadczenie

  Stan cywilny

  Sytuacja zdrowotna

  Źródło dochodu

 2. Do oświadczenia dołączam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1/2

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych. (Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 i §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2016r., poz. 1137 z późn. zm.).

Art. 233. § 1.  Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.  Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.……………………………… .. ………………………………..

(miejscowość i data) (czytelny podpis osoby)

2/2


Załącznik nr 7  do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu


OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI OSOBY USAMODZIELNIANEJ


Ja, niżej podpisany(a)………………………………………………. zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………………………… świadomy(a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 § 1 Kodeksu karnego) oświadczam, że:

 • zostałem(am) / nie zostałem (am)* skazany(a) prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe

 • toczy się / nie toczy się* przeciwko mnie postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego…………………………………………  ..
(data i podpis osoby usamodzielnianej)


Pouczenie dla stron

Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią pouczenia.


…………………………………………  ..
(data i podpis osoby usamodzielnianej)
*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 8  do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu


………………………………………………  . Sierpc, dnia ……………….………
Imię i nazwisko

………………………………………………  .
Adres zamieszkania

………………………………………………  .
Oświadczenie

Świadomy/a odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, który mówi, że za składanie nieprawdziwych zeznań grozi kara pozbawienia wolności, oświadczam co następuje:

W miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, tj. w ……………..…………..… uzyskałem(am) dochody z:

 1. swojego majątku tak * nie w wysokości: ………………….

 2. pracy zarobkowej tak nie w wysokości : ………………….

 3. alimentów tak nie w wysokości: ………………….

 4. renty rodzinnej tak nie w wysokości: ………………….

 5. stypendium socjalnego tak nie w wysokości: ………………….

 6. stypendium z tytułu odbywania stażu tak nie w wysokości: ………………….

 7. zasiłku dla bezrobotnych tak nie w wysokości: ………………….

 8. zasiłku macierzyńskiego tak nie w wysokości: ………………….

 9. świadczenia rodzicielskiego tak nie w wysokości: ………………….

 10. gospodarstwa rolnego tak nie w wysokości : ………………….

 11. inne (jakie?): tak nie

…………………………………  w wysokości:   ………………………

………………………………  .. w wysokości:   ………………………


Obecnie uzyskuję dochód z tytułu ………………………………………..w wysokości …………… Świadczę alimenty w wysokości ……………. na rzecz ……………………………………………

……………………………  ..…..………………
data i podpis osoby składającej oświadczenie


Zostałem\am uprzedzony\a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U. z 2016r.poz. 1137 z późn.zm.).

Zobowiązuję się poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu o każdej zmianie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej.


……………………………  ..…..………………
data i podpis osoby składającej oświadczenie

*niepotrzebne skreślić

Pouczenie

dochód   oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r. poz.2032, z późn.zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b)  dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

 • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939- 1945, otrzymywane z zagranicy,

 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym ma służyć ta pomoc,

 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.),

 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

 • alimenty na rzecz dzieci,

 • stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z późn.zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176 z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.),

 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

2/3


 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

 • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

 • świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693, z późn. zm.),

 • świadczenie rodzicielskie,

 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.


Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem.


Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..........................................................................................

data i podpis osoby składającej oświadczenie3/3


Załącznik nr 9  do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu


Sierpc dnia …..........................


…  .........................................................

Imię i nazwisko


…  ........................................................

Adres


…  .........................................................

Seria i nr dowodu osobistego


…  .........................................................

PESEL

Oświadczenie
Proszę o przekazanie przyznanych mi świadczeń poprzez przelew pieniędzy na konto osobiste w banku:

…………………………………………………………………………  .

nazwa banku


……………………………………………………………………………………………  ....

numer rachunku bankowego


……………………………………………  ..

czytelny podpis

Załaczni nr 10  do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA USAMODZIELNIENIE


CZĘŚĆ I (   wypełnia wnioskodawca   )


 1. Dane osoby usamodzielnianej

Imię i nazwisko


PESEL


Nr dowodu osobistego lub innego dokumentu

Obywatelstwo


Data urodzenia

Miejsce zamieszkania:Kod pocztowy, poczta ………………..... Miejscowość ………………… Ulica ………..….………………..……..

Telefon ………………………………...………………………

 1. Ostatnie miejsce pobytu osoby usamodzielnianej przed jej usamodzielnieniem


Imię i nazwisko rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka/nazwa placówki*Adres rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka/ placówki*ilekroć w niniejszym wniosku jest mowa o placówce należy przez to rozumieć   placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne lub placówki, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub ustawy o pomocy społecznej3. Miejsce zamieszkania osoby usamodzielnianej przed umieszczeniem jej po raz pierwszy w pieczy zastępczej/ placówce   *
Miejscowość …………………………….…… Powiat …………..……………Województwo ………………………

Ulica/nr domu..………………….………………..……… …..Kod pocztowy ………………………………………….


Uzasadnienie:

W/w pomoc jest mi niezbędna i przeznaczyć chcę ją: …............................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................

PODPIS OSOBY USAMODZIELNIANEJ


Opinia opiekuna usamodzielnienia o zasadności przyznania pomocy


..................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................


data podpis opiekuna usamodzielnienia

1/3


Oświadczam, że  zostałem(am) skazany(a) prawom  ocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.


TAK / NIE*


*   właściwe zakreślić; w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem należy załączyć ten wyrok


Oświadczam, że:

  • wszystkie zawarte we wniosku informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,

  • zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do pomocy na usamodzielnienie


Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub prawdę zataja, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.POUCZENIE


Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:


 1. Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie.

 2. Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

 3. Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami przez osobę, która je pobrała.

 1. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się świadczenia:

 • wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia pieniężnego w całości lub w części,

 • przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierająca te świadczenia,

 • wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie pieniężne albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą to świadczenie i odmówiono prawa do tego świadczenia.

 1. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
……  ..…………...............................................................

(data i czytelny podpis osoby ubiegającej się)2/3wypełnia Realizator świadczenia

Podstawa prawna:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Forma pieczy zastępczej/placówki*, którą opuściła osoba usamodzielniana
Powiat, na terenie którego osoba usamodzielniana przebywało przed umieszczeniem po raz pierwszy pieczy zastępczej/placówce*
Data opuszczenia /skreślenia pieczy zastępczej/placówki* przez osobę usamodzielnianą
Data ukończenia 26 roku życia
Łączny okres pobytu w pieczy zastępczejDochód na osobę w rodzinie osoby usamodzielnianej………………………………………………………………  ..

(data , podpis i pieczęć osoby rozpatrującej wniosek)


Dyspozycje:Rodzaj świadczeniaWysokość przyznanego świadczenia

pomoc na usamodzielnienie
……………………………………………………………  . zł


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… .…………………………………………………………………....................................................................

(data, podpis i pieczęć osoby podejmującej decyzję)


3/3

Załacznik nr 11 do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ZAGOSPODAROWANIE


CZĘŚĆ I (   wypełnia wnioskodawca   )


Dane osoby usamodzielnianej


Imię i nazwisko


PESEL


Nr dowodu osobistego lub innego dokumentu

Obywatelstwo


Data urodzenia

Miejsce zamieszkania:Kod pocztowy, poczta ………………..... Miejscowość ………………… Ulica ………..….………………..……..

Telefon ………………………………...………………………

Ostatnie miejsce pobytu osoby usamodzielnianej przed jej usamodzielnieniem

Imię i nazwisko rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka/nazwa placówki*


Adres rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka/ placówki*ilekroć w niniejszym wniosku jest mowa o placówce należy przez to rozumieć   placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne lub placówki, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub ustawy o pomocy społecznejMiejsce zamieszkania osoby usamodzielnianej przed umieszczeniem jej po raz pierwszy w pieczy zastępczej/ placówce   *
Miejscowość …………………………….…… Powiat …………..……………Województwo ………………………

Ulica/nr domu..………………….………………..……… …..Kod pocztowy ………………………………………….


Uzasadnienie:

W/w pomoc jest mi niezbędna i przeznaczyć chcę ją na zakup: …............................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

PODPIS OSOBY USAMODZIELNIANEJ


Opinia opiekuna usamodzielnienia o zasadności przyznania pomocy

..................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................


data podpis opiekuna usamodzielnienia

1/4


Oświadczenia

Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub prawdę zataja, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.Oświadczam, że  zostałem(am) skazany(a) prawom  ocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.


TAK / NIE*


*   właściwe zakreślić; w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem należy załączyć ten wyrok……  ..…………...............................................................

(data i czytelny podpis osoby ubiegającej się)Oświadczam, że:

  • wszystkie zawarte we wniosku informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,

  • zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do pomocy na usamodzielnienie

……  ..…………...............................................................

(data i czytelny podpis osoby ubiegającej się)OŚWIADCZENIE


Ja niżej podpisana/y oświadczam, że na stałe zamierzam osiedlić się na terenie powiatu………………………………….. Nie ubiegałam/em się na terenie innego powiatu o pomoc na zagospodarowanie.

……  ..…………...............................................................

(data i czytelny podpis osoby ubiegającej się)
Zobowiązuję się przedstawić faktury/rachunki potwierdzające wydatkowanie przyznanej kwoty w terminie wskazanym w decyzji.
……  ..…………...............................................................

(data i czytelny podpis osoby ubiegającej się)2/4


Sierpc dnia .............................


............................................................

Imię i nazwisko


...........................................................

Adres


............................................................

Seria i nr dowodu osobistego


............................................................

PESEL

Pokwitowanie odbioru


Kwituję odbiór niżej wymienionych artykułów zakupionych w ramach pomocy na zagospodarowanie – w formie rzeczowej1. ...............................................................................................2. ...............................................................................................3. ...............................................................................................4. ...............................................................................................5..................................................................................................6. ...............................................................................................

......................................................


(podpis osoby)
3/4

wypełnia Realizator świadczenia

Podstawa prawna:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Forma pieczy zastępczej/placówki*, którą opuściła osoba usamodzielniana
Powiat, na terenie którego osoba usamodzielniana przebywało przed umieszczeniem po raz pierwszy pieczy zastępczej/placówce*
Data opuszczenia /skreślenia pieczy zastępczej/placówki* przez osobę usamodzielnianą
Data ukończenia 26 roku życia
Łączny okres pobytu w pieczy zastępczejDochód na osobę w rodzinie osoby usamodzielnianej………………………………………………………………  ..

(data , podpis i pieczęć osoby rozpatrującej wniosek)


Dyspozycje:Rodzaj świadczeniaWysokość przyznanego świadczenia

pomoc na zagospodarowanie


……………………………………………………………  . zł


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… .…………………………………………………………………....................................................................

(data, podpis i pieczęć osoby podejmującej decyzję)


4/4


Załącznik nr 1 do Procedury udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w PCPR w Sierpcu

ABC USAMODZIELNIENIA


 1. ZDROWIE

Czy potrafisz zadbać o swoje zdrowie? TAK – 1 pkt.


 1. Czy wiesz co oznacza skrót „NFZ”?


 1. Czy masz ubezpieczenie zdrowotne?


 1. Czy wiesz w jaki sposób uzyskać ubezpieczenie zdrowotne?


 1. Czy masz swojego lekarza pierwszego kontaktu?


 1. Czy wiesz w jaki sposób i jak często możesz zmienić swojego lekarza pierwszego kontaktu?


 1. Czy wiesz jacy lekarze specjaliści odpowiedzialni są za leczenie różnych dolegliwości i chorób (np. lekarz kardiolog, ginekolog, dermatolog, chirurg, urolog)?


 1. Czy wiesz w jaki sposób umówić się na wizytę do lekarza specjalisty?


 1. Czy znasz adresy przychodni/ gabinetów lekarskich w których otrzymasz darmową opiekę medyczną?


 1. Czy chodzisz regularnie na wizyty kontrolne (wizyta u dentysty, okulisty, ginekologa)?


 1. Czy wiesz jakie choroby występowały w twojej rodzinie?


 1. Czy znasz zastosowanie podstawowych leków dostępnych bez recepty i inne sposoby zwalczania dolegliwości (np. przeziębienie, dolegliwości bólowe)?


 1. Czy prowadzisz aktywny tryb życia (sport, spacery, aktywny wypoczynek)?


 1. Czy zdrowo się odżywiasz?


 1. Czy unikasz palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania innych używek, mających szkodliwy wpływ na twoje zdrowie?


 1. Czy wiesz w jaki sposób udzielić pomocy korzystając z telefonu alarmowego 112?


Razem pkt0-5 pkt. Uwaga! Zdrowie masz tylko jedno –szanuj je. Koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami. Znajdź wiadomości, w jaki sposób zmienić swoje wszystkie odpowiedzi „NIE”.

6-10 pkt. Nie jest źle! Masz podstawową wiedzę na temat dbania o zdrowie, choć nie zawsze ją wykorzystujesz. Uzupełnij brakujące wiadomości i przeczytaj niezbędnik.

11-15 pkt. Super! Imponująca wiedza na temat swojego zdrowia. Która z odpowiedzi brzmiała „NIE”?, w niezbędniku znajdziesz rozwiązanie. Do dzieła!


NFZ” to skrót od nazwy Narodowy Fundusz Zdrowia 1 , dzięki niemu opieka zdrowotna finansowana jest ze środków publicznych (składki ubezpieczenia zdrowotnego).

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE gwarantuje dostęp do bezpłatnej opieki medycznej, dzięki niemu wizyty u lekarza, badania, pobyt w szpitalu są dla Ciebie bezpłatne, a leki na receptę w aptece są tańsze. Jeśli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego sam będziesz musiał/a pokryć koszty leczenia, są one na ogół bardzo drogie:

 • Założenie gipsu na złamaną rękę – 100 -200 zł

 • 1 dzień pobytu w szpitalu – 100 - 300 zł

 • Wizyta u lekarza specjalisty – 100 zł

NIE PŁAĆ ZA TO CO CI PRZYSŁUGUJE, UBEZPIECZ SIĘ!

KIEDY JESTEŚ UBEZPIECZONY/A?

 • Gdy jesteś niepełnoletni/a i uczysz się w szkole

 • Gdy skończyłeś/aś 18 lat i nadal przebywasz w pieczy zastępczej

 • Pracujesz na umowę o pracę lub umowę zlecenie – wtedy twój pracodawca płaci za Ciebie ubezpieczenie

KIEDY MUSISZ SIĘ UBEZPIECZYĆ?

 • Masz ukończone 18 lat i nie przebywasz w pieczy (możesz poprosić o ubezpieczenie swoją bliską osobę z rodziny biologicznej, która ma ubezpieczenie zdrowotne, będziesz wówczas podlegał/a takiemu ubezpieczeniu do ukończenia 25 r.ż.)

 • Masz ukończone 18 lat i uczysz się – poproś swoją szkołę o zgłoszenie Cie do ubezpieczenia zdrowotnego

 • Uczysz się w prywatnej szkole zawodowej lub zaocznej – zapytaj o informacje dotyczące ubezpieczenia w sekretariacie szkoły, niekiedy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi ok.30-50 zł na rok, wówczas warto ponieść taki wydatek lub ubezpiecz się na własną rękę w ZUS 2 – więcej informacji na stronie  www.zus.pl   )

 • Pracujesz na umowę o dzieło – pracodawca niestety nie opłaca za Ciebie składek zdrowotnych i musisz ubezpieczyć się na własną rękę (więcej informacji na stronie  www.zus.pl   )

 • Masz ukończone 18 lat, nie kontynuujesz nauki i nie pracujesz – udaj się do Powiatowego Urzędu Pracy i zarejestruj się jako osoba bezrobotna, będziesz podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu dla osoby bezrobotnej

LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU inaczej lekarz rodzinny, do niego udajemy się z różnymi dolegliwościami, to lekarz decyduje o konieczności leczenia u lekarza specjalisty, kieruje na badania lub do szpitala. Warto mieć zaufanego lekarza pierwszego kontaktu, który dobrze zna twój stan zdrowia. Dwa razy w roku masz prawo do bezpłatnej zmiany lekarza pierwszego kontaktu (np. zmiana miejsca zamieszkania, brak satysfakcji z dotychczasowego kontaktu), kolejna zmiana jest opłacana przez Ciebie. Żeby zmienić lekarza rodzinnego wystarczy wypełnić odpowiednią deklarację w przychodni lekarza, którego wybrałeś.

WARTO WIEDZIEĆ! Do większości lekarzy specjalistów trzeba mieć skierowanie od naszego lekarza rodzinnego).

BADANIA. Mimo dobrego samopoczucia trzeba regularnie kontrolować stan zdrowia, aby zapobiec ewentualnemu rozwojowi choroby. Tabelka na najbliższe 10 lat pozwoli Ci przestrzegać dat wykonywanych badań profilaktycznych. Zamalowane pola to czas na wykonanie badań. Wpisz dokładną datę badania. Kontrola stomatologiczna odbywa się co pół roku. Pamiętaj że harmonogram badań dotyczy tylko badań profilaktycznych, w razie choroby badania muszą być wykonywane znacznie częściej!Kontrola stomatologicznaBadanie ciśnienia
Cytologia (dotyczy kobiet)
Badanie ginekologiczne
Badanie cukru i cholesterolu
Morfologia, OB

Badanie moczu

Rok wykonania badania

TWOJA APTECZKA Pamiętaj o tym aby mieć w domu środki, które uśmierzą ból, złagodzą objawy przeziębienia lub alergii. Pamiętaj o środkach opatrunkowych, które użyjesz gdy się skaleczysz. Uwaga!

 • Nie stosuj lekarstw po terminie ważności

 • Nie nadużywaj leków przeciwbólowych

 • Nie lecz się sam, twoja apteczka zawiera jedynie środki doraźnej pomocy, leczenie pozostaw swojemu lekarzowi

TWOJE ZDROWIE SEKSUALNE Zdrowy człowiek to człowiek dbający o swoje zdrowie seksualne. Trzeba mieć świadomość następstw, jakie niosą za sobą ryzykowne zachowania seksualne. Mowa tutaj o chorobach przenoszonych drogą płciową – kiła, rzeżączka, HIV, HPV oraz nieplanowanej ciąży. Przed rozpoczęciem współżycia seksualnego należy wybrać się do ginekologa i porozmawiać o środkach antykoncepcyjnych odpowiednich dla Ciebie lub/i twojego partnera/partnerki.

Zdrowie seksualne wymaga pozytywnego i pełnego szacunku podejścia do seksualności i relacji seksualnych, a także do możliwości czerpania przyjemności i bezpiecznych doświadczeń  seksualnych   , wolnych od  przymusu   dyskryminacji   przemocy   (WHO 2002).

 • Najbardziej powszechnym środkiem antykoncepcji są prezerwatywy, jednak trzeba wiedzieć jak ich prawidłowo używać. Właściwie użyta prezerwatywa chroni przed nieplanowaną ciążą i przed wieloma chorobami tj. AIDS spowodowanym zakażeniem wirusem HIV.

 • Więcej informacji na temat antykoncepcji znajdziesz na stronie internetowej edukatorów seksualnych

TWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE Ważnym obszarem twojego zdrowia jest twoja psychika, dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu bardzo istotny jest twój sposób myślenia o sobie i innych, twoje samopoczucie oraz sposób postrzegania świata. Jeśli zauważysz u siebie zmiany, które prowadzą do poczucia dyskomfortu lub cierpienia, jeśli poczujesz się obciążony problemami, jeśli twój nastrój jest obniżony, często wpadasz w złość i nie potrafisz poradzić sobie ze swoimi emocjami, masz trudności w relacjach z innymi ludźmi lub nie potrafisz przystosować się do nowych sytuacji – wybierz się do psychologa.

 • Gdzie szukać psychologa? Bezpłatna pomoc psychologiczną znajdziesz w takich miejscach jak: Poradnia Zdrowia Psychicznego 3 , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 4

INNE PRZYDATNE WSKAZÓWKI

 • AKTYWNY TRYB ŻYCIA Pamiętaj o aktywności ruchowej, wypoczynku i zdrowym śnie (rysunki)

 • ZDROWE ODŻYWIANIE Pamiętaj, że nie ilość jedzenia świadczy o jakości odżywiania. Dostarczaj swojemu organizmowi wszystkie kategorie substancji odżywczych i budulcowych - białka, węglowodany, tłuszcze i witaminy. Zdecyduj się na 5 posiłków dziennie i pij przynajmniej 1,5 litra wody niegazowanej. (rysunki 5 posiłków)

 • BRAK NAŁOGÓW Żaden nałóg nie jest obojętny dla zdrowia! Każdy papieros przybliża Cię o krok do choroby! Jeśli nie wiesz jak rzucić nałóg udaj się do lekarza! (rysunki)

TELEFON ALARMOWY 112 Wzywając pogotowie ratunkowe możesz pomóc sobie i innym, nie czekaj aż będzie za późno. Naucz się schematu rozmowy z dyspozytorem, w takim przypadku, każda minuta jest ważna. W jaki sposób zgłosić zdarzenie (wypadek, pogorszenie własnego samopoczucia lub samopoczucia innych)?

 1. Podaj dokładny adres przebywania osoby chorej lub miejsca w którym doszło do wypadku, miejscowość, ulica, klatka schodowa, nr mieszkania. Podaj dodatkowe informacje dotyczące szybkiego dotarcia na miejsce jeśli to jest konieczne.

 2. Określ co się wydarzyło, jakie objawy ma osoba do której wzywasz pomoc, określ czy jest przytomna, czy oddycha. Jeśli jesteś świadkiem lub uczestnikiem wypadku drogowego podaj liczbę poszkodowanych, opisz w jakim są stanie.

 3. Podaj swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu z którego dzwonisz

 4. Nie odkładaj słuchawki, zanim nie usłyszysz potwierdzenia, że dyspozytor przyjął zgłoszenie.

 1. SAMOROZWÓJ I KOMPETENCJE

Czy potrafisz nabywać nowe kompetencje, czy potrafisz skutecznie wykorzystywać dawniej nabyte? TAK – 1 pkt.

 1. Czy wiesz co chcesz w życiu osiągnąć?


 1. Czy wytyczasz sobie cele a potem dążysz do ich realizacji?


 1. Czy wiesz jakie cele cząstkowe składają się na twój cel całościowy?


 1. Czy jesteś gotowy/gotowa na doskonalenie swoich umiejętności?


 1. Czy znasz swoje mocne i słabe strony?


 1. Czy bierzesz pod uwagę opinie ważnych dla siebie osób na twój temat?


 1. Czy potrafisz bronić swojego zdania, gdy uważasz, że masz rację?


 1. Czy przyznajesz sobie prawo do tego by czegoś nie umieć i nie wiedzieć?


 1. Czy potrafisz przyznać się do swoich błędów, czy potrafisz je naprawić?


 1. Czy wiesz czym jest autoprezentacja?


 1. Czy wiesz na czym polega efekt pierwszego wrażenia? Czy zawsze potrafisz wywierać dobre pierwsze wrażenie na współrozmówcy?


 1. Czy wiesz jakich zachowań unikać żeby nie być źle odebranym?


 1. Czy wiesz co w twoim wyglądzie ma największy wpływ na to, za jaką osobę jesteś uważany/a przez innych?


 1. Czy wiesz co to jest komunikacja werbalna?


 1. Czy wiesz co to jest komunikacja niewerbalna?


Razem pkt0-5 pkt. Nie bardzo wiesz, czego chcesz od życia. Z właściwą samooceną też jest u Ciebie krucho. Uwierz w siebie, sformułuj cele, skorzystaj z rad skutecznej autoprezentacji, może być tylko lepiej.

6-10 pkt. Dlaczego nie zawsze wychodzi Ci realizacja swoich celów? Przeczytaj, a dowiesz się jak właściwie kształtować samoocenę, w jakiej kolejności realizować życiowe plany, co udoskonalić w twoim sposobie prezentowania się światu.

11-15 pkt. Wszystko pod kontrolą, chcesz osiągać i wiesz jak to robić. Nie poprzestawaj na tym, poszerzaj swoją świadomość regularnie.


SAMOROZWÓJ. Każdy z nas chciałby powiedzieć „Jestem szczęśliwy”. Szczęście zależy od wielu czynników, na wiele z nich mamy wpływ. Szczęście zależy od samorozwoju, czyli dążenia do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości. Jest to proces stawania się „tym, kim chce się być”

FORMUŁOWANIE CELÓW. Żeby rozpocząć samorealizację należy określić cele. Cele powinny być skierowane na zaspokajanie potrzeb, własnych oczekiwań lub oczekiwań innych osób. Nasz osobisty system wartości mówi nam, która z wartości jest dla nas bardziej cenna od innych. Wpisz w tabelkę cele, które chciałbyś w życiu osiągnąć, określ kolejność ich realizacji. Pamiętaj o tym, że aby sfinalizować niektóre cele ogólne musisz osiągnąć cele cząstkowe!

SAMOOCENA/POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI Jest to postawa wobec samego siebie, wobec swoich możliwości oraz innych cech wartościowych społecznie. Samoocena może być pozytywna lub negatywna. Jest to zjawisko zmienne, człowiek zwykle podnosi jej poziom pod wpływem powodzeń i udanego działania, zaś obniża pod wpływem niepowodzeń. Samoocena zawyżona występuje wtedy gdy osoba przecenia siebie i swoje możliwości, rzadko dostrzega własne wady, często obniża wartość innych ludzi, osoba z zawyżoną samooceną nie jest odporna na niepowodzenia. Przy zaniżonej samoocenie człowiek jest zahamowany i nieśmiały, a brak pewności siebie utrudnia mu realizację celów. Adekwatna samoocena pomaga przetrwać niepowodzenia, skłania do poszukiwania przyczyn i pracy nad ich usunięciem. Pozostaje Ci teraz tylko wyciągnąć wnioski !


Myślenie o sobie może dodawać nam skrzydeł, ale może je też podcinać.

AUTOPREZENTACJA Sposób, w jaki każdy człowiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały komunikuje światu kim jest albo za kogo chciały być uważany. Twój życiowy sukces w ogromnym stopniu zależy od tego, jak postrzegają Cię i oceniają inni. Dlatego staraj się kontrolować wrażenie wywierane przez siebie i kieruj nim.

W JAKI SPOSÓB DOKONUJEMY AUTOPREZENTACJI?

 1. Mowa ciała (inaczej komunikacja niewerbalna, przeczytaj również następny dział) . Przeszło połowę informacji czerpiemy z mowy ciała, swoim zachowaniem wywieramy określone wrażenie na współrozmówcy, aby to wrażenie było jak najlepsze pamiętaj:

 • Utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą, ale nie przeszywaj go swoim spojrzeniem

 • Podawaj dłoń w zdecydowany sposób

 • Siedź wyprostowany, zachowuj odpowiednia sylwetkę, nie zapadaj się we fotelu

 • Uśmiechaj się, swoją miką twarzy popieraj wypowiadane treści

 • Nie chowaj rąk, ale też nadmiernie nimi nie gestykuluj, nie wyłamuj palców, nie manipuluj nerwowo przedmiotami

 • Siadając przy rozmówcy zadbaj o odległość, która nie spowoduje jego dyskomfortu

 • Mów spokojnie ale zdecydowanie, wolno i wyraźnie

 • Trudne wystąpienie lub rozmowę zawsze możesz przećwiczyć przy lustrze lub w obecności kolegi/koleżanki

 1. Wygląd zewnętrzny nie pozostaje również bez znaczenia. Zadbaj o nienaganną fryzurę, czyste paznokcie i stosowny ubiór. Ubiór przekazuje wiadomość o tym, jak postrzegamy samych siebie, ubranie stanowi wizytówkę każdego z nas i w dużym stopniu wpływa na to, jak jesteśmy odbierani przez otoczenie. Dostosuj swój ubiór do sytuacji.

 2. Zapach świadczy o tym jak bardzo troszczymy się o higienę osobistą. Zapach potu, nieświeży oddech lub nieprzyjemna woń ubrań mogą wywołać negatywne skojarzenia.

 3. Potęga słowa. Właściwy wygląd i zachowanie to połowa sukcesu. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze przekazywanych przez Ciebie treści. Na autoprezentację wpływa to, co mówisz i jak mówisz, oto kilka cennych wskazówek:

 • Przygotuj się do rozmowy, możesz opracować sobie plan rozmowy, ale nigdy nie czytaj z kartki

 • Bądź przygotowany do dyskusji i obrony twojego stanowiska

 • Nie używaj zdrobnień (mój domek, pieniążki) ani wyrazów mowy potocznej (fajnie, masakra)

 • W razie wątpliwości dopytaj współrozmówcę czy dobrze go zrozumiałeś

 • Okaż wdzięczność za możliwość spotkania

 1. Telefon komórkowy towarzyszy każdemu z nas, ale korzystanie z niego też ma pewną etykietę. Podczas ważnej rozmowy wyłącz i schowaj telefon, lub ustaw opcję „milczy”. Nie trzymaj komórki w ręku i nie sprawdzaj, przychodzących wiadomości, nie pozwól aby twój współrozmówca poczuł się lekceważony.

 2. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Badania dowodzą, że jeśli w ciągu pierwszych pięciu minut rozmowy kwalifikacyjnej osoba starająca się o pracę zrobi na rozmówcy niekorzystne wrażenie, w 90% przypadków nie zostaje zatrudniona. Jeżeli to pierwsze wrażenie jest pozytywne, w 75% wypadków kandydat otrzymuje pracę.  Nie można wywrzeć dobrego

pierwszego wrażenia po raz drugi!


KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA

Komunikacja werbalna, czyli słowny opis swojej osoby, w taki sposób, aby wywrzeć na innych pożądane wrażenie czy wykreować określony wizerunek.

omunikacja niewerbalna, w skład której wchodzą następujące formy:

 1. Cechy charakterystyczne wymowy (artykulacji): ton głosu, barwa głosu, modulacja, intonacja, zawieszenie głosu, tempo mówienia

 2. Tzw. zajmowanie przestrzeni: ustalanie odległości między rozmówcami, wybieranie dla siebie dogodnego miejsca w pomieszczeniu

 3. Informacje wysyłane przez gesty, wyraz twarzy, kontakt wzrokowy, zmianę postawy, dotyk

 4. Zapamiętaj: • Wyraz twarzy  - odzwierciedla wszelkie zmiany zachodzące podczas rozmowy, pozwala rozpoznać czy słowa są zrozumiałe, czy słuchacz się z nimi zgadza, jakiego rodzaju reakcje emocjonalne w nim zachodzą.

Zalecenie – staraj się zwrócić do rozmówcy całą twarzą. Jeśli twój rozmówca zmieni położenie, podążaj za nim.

Zalecenie – ruchy głowy tzn. kiwanie głową, potakiwanie mogą stanowić zachętę dla rozmówcy do kontynuowania wypowiedzi. Dzięki temu masz szansę na uzyskanie dalszych ważnych dla ciebie informacji.

 • Spojrzenie  - odzwierciedla emocje, bliskość, chęć nawiązania kontaktu. Odgrywa szczególną rolę w okazaniu rozmówcy, że go słuchamy

Zalecenie – utrzymuj cały czas z rozmówcą kontakt wzrokowy. Nie unikaj wzroku rozmówcy, ale też nie wpatruj się uporczywie w oczy drugiej osoby, gdyż może to ją krępować.

 • Uśmiech  - uśmiechaj się życzliwie. Sygnalizuj współrozmówcy uśmiechem, gdy mówi o sprawach dla ciebie ważnych i ciekawych.

 • Gesty -  Służą do podkreślenia komunikatów słownych, a w określonych sytuacjach, w których używanie słów jest utrudnione, mogą je nawet zastępować. Są również wskaźnikiem pewnych stanów emocjonalnych. • Postawa  - sposób siedzenia, pozostawanie w pozycji stojącej oraz sposób chodzenia mogą stanowić wyraz stanu emocjonalnego oraz wskazywać na postawę i uczucia wobec siebie samego i innych osób.

Zalecenie – nie krzyżuj rąk i nóg, nie zaciskaj dłoni np. na długopisie, nie kul się, nie rób pozycją ciała bariery między tobą a współrozmówcą. Pochyl się lekko do przodu, w stronę rozmówcy. To sygnalizuje, że utrzymujesz kontakt, że mówi on rzeczy interesujące. Twoje odchylenie do tyłu może być odebrane jako dezaprobata. Sztywna postawa może sprawiać wrażenie napięcia, niepewności, przeżywanego stresu.


 1. RELACJE INTERPERSONALNE

Jak funkcjonujesz w relacjach z innymi ludźmi? TAK – 1 pkt.

 1. Czy wiesz co to są relacje interpersonalne?


 1. Czy wiesz jak powinny one wyglądać żebyś mógł/a czuć się w nich komfortowo?


 1. Czy wiesz jakie potrzeby zaspokajają związki z innymi ludźmi?


 1. Czy znasz rodzaje relacji występujące między ludźmi?


 1. Czy podtrzymujesz kontakt z Twoimi bliskimi (bliższą i dalszą rodziną)?


 1. Czy wiesz jak dbać o związek z twoim partnerem/partnerką tak żebyście oboje byli szczęśliwi?


 1. Czy masz prawdziwego przyjaciela/ przyjaciółkę – osobę do której masz bezgraniczne zaufanie, osobę na której pomoc możesz zawsze liczyć?


 1. Czy pomagasz swoim przyjaciołom/znajomym jeśli są w potrzebie?


 1. Czy masz znajomych w więcej niż jednym środowisku? (OWDiR, szkoła, miejsce praktyk, miejsce zamieszkania, itp.)?


 1. Czy potrafisz poprosić o pomoc inną osobę? (czy zdarza Ci się, że wolisz sobie poradzić sam/a, niż prosić kogoś o pomoc, bo jest Ci głupio)


 1. Czy w sytuacji konfliktu z bliskimi osobami potrafisz porozmawiać na ten temat i wyjaśnić sobie co się stało?


 1. Czy wiesz co to jest asertywność?


 1. Czy umiesz sobie poradzić z naciskiem znajomego lub grupy znajomych, kiedy oczekują od Ciebie czegoś, na co nie masz ochoty?


 1. Czy wiesz jak poradzić sobie z sytuacją, w której jesteś niesprawiedliwie krytykowany/a przez inne osoby?


 1. Czy potrafisz odmówić pomocy bliskim/przyjaciołom jeśli wiesz, że nie możesz sobie na to pozwolić (nie masz pieniędzy, nie masz czasu, inne powody)?


Razem pkt


0-5 pkt. Czas na poważne zmiany. Twoje relacje z innymi osobami mogą nie wyglądać, tak jakbyś sobie tego życzył/a. Nie pozwól sobie na to, żebyś został/a sam/a jak palec. Szanuj granice swoje i innych.

6-10 pkt. W relacjach z innymi ludźmi funkcjonujesz raz lepiej, raz gorzej. Masz znajomych, masz przyjaciół, znasz granice, na ogół dobrze sobie radzisz. Sprawdź co jeszcze można ulepszyć.

11-15 pkt. Gratulacje! Masz szansę stworzyć prawdziwe i trwałe relacje z innymi, tak trzymaj. Sprawdź czy są jeszcze obszary, które można rozwinąć. Często monitoruj jakość swoich relacji.

RELACJE INTERPERSONLNE. Są to związki między ludźmi oparte na sposobie wyrażania uczuć i postaw, stosunki w których informuje się partnera relacji o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Związki z innymi ludźmi pomogą Ci w procesie usamodzielnienia, krąg bliskich i przyjaciół to krąg ludzi, których możesz poprosić o pomoc lub radę. Pamiętaj, że to Ty masz największy wpływ na to, jak będą wyglądały twoje relacje z innymi!

JAKIE FUNKCJE PEŁNIĄ ZWIĄZKI Z INNYMI LUDŹMI

 • Wsparcie – utrzymywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi pozwala nam liczyć na ich pomoc w trudnych sytuacjach. Twoi bliscy podtrzymają Cię na duchu, udzielą Ci niezbędnych informacji rad, pomogą coś zdobyć, udzielą pożyczki itp.

 • Poczucie bezpieczeństwa – stan braku zagrożenia, stan spokoju i pewności o swoje życie, zdrowie, przyszłość, świadomość uzyskana pomocy i wsparcia ze strony bliskich osób

 • Potrzeby emocjonalne – potrzeba kontaktu emocjonalnego, potrzeba miłości i bliskości gwarantuje komfort i poczucie spełnienia

 • Akceptacja – pozostawanie w znaczącym kontakcie interpersonalnym pozwala czuć się przynależnym do rodziny, do jakiejś grupy, ludzie z którymi podtrzymujemy prawidłowe relacje zwracają na nas uwagę, pozytywnie nas oceniają, dowodzą, że wiele dla nich znaczymy

RODZAJE RELACJI INTERPERSONALNYCH

 • Rodzina i opiekunowie. Do tej grupy należą członkowie rodziny biologicznej – rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, dalsi krewni oraz opiekunowie. Nie zawsze relacje między Tobą a twoja rodziną mają pozytywny charakter. Zadbaj o swoje uczucia, pokieruj relacjami tak , aby nie stanowiły dla Ciebie obciążenia, nie wzbudzały poczucia winy, nie krzywdziły Cię. Jeśli natomiast relacje są pozytywne ustal częstotliwość kontaktów i ich charakter tak, aby je podtrzymać .

 • Związek. Związek romantyczny to relacja z twoją drugą połową. Może dotyczyć relacji formalnej (małżeństwo) jak i nieformalnej (para, narzeczeństwo). Szczęście w związku ze swoim partnerem/partnerką gwarantuje rozumienie i akceptowanie swoich potrzeb, wspólne stanowisko w zakresie zaufania i wolności w związku, a także znajomość cech partnera, akceptacja jego postaw i zachowań, gotowość do wspólnego rozwiązywania problemów, dążenie do realizacji wspólnych celów, wspólne spędzanie czasu i najważniejsze spoiwo – miłość i przyjaźń.

 • Przyjaciele i znajomi. Znajomi to krąg osób, z którymi spędzasz czas, dzielisz zainteresowania, chodzisz na imprezy, uprawiasz sport, wybierasz się na wakacje czy pracujesz. Jeżeli są to twoi koledzy ze szkoły lub współpracownicy, wówczas macie do zrealizowania wspólne cele .

Zapewne posiadasz o wiele więcej znajomych niż przyjaciół, natomiast relacje ze znajomymi nie są tak trwałe, grupy znajomych zmieniają się wraz ze zmianą zamieszkania, pracy ,szkoły. Warto zawierać nowe znajomości poszerzać krąg znajomych, ale pamiętaj że ,,Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie’’ dlatego bardzo ważne jest mieć w swoim otoczeniu prawdziwego przyjaciela, na którego możesz liczyć o każdej porze dnia i nocy.

 • Doradcy/specjaliści. To grupa ludzi, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogą pomóc Ci w realizacji twoich celów, mogą udzielić Ci pomocnych rad, pomóc podejmowaniu ważnych decyzji (doradca zawodowy, prawnik, psycholog ,pracownik socjalny, urzędnik) .

ZASADY PRAWIDŁOWYCH RELACJI

 • Zasada zaufania

 • Zasada partnerstwa- czyli równość zajmowanych pozycji praw i obowiązków

 • Zasada prawdziwego porozumiewania się- szczerość , otwartość

TWOJE PRAWA W RELACJACH Z INNYMI

 • Masz prawo do robienia tego, co chcesz, jeśli nie rani to innych

 • Masz prawo wyrażać swoje opinie, poglądy i emocje

 • Masz prawo domagać się od innych informacji związanych z Tobą

 • Masz prawo do zmiany zdania, popełniania błędów, bycia „niedoskonałym”

 • Masz prawo prosić innych o pomoc, jeśli dajesz im prawo do odmowy

 • Masz prawo do odmowy bez poczucia winy, lęku i złości

 • Masz prawo do obrony własnej godności

 • Masz prawo do przedyskutowania danej sprawy

 • Masz prawo być wysłuchanym/ą


GRANICE W RELACJACH INTERPERSONALNYCH. Granice pozwalają odróżnić siebie od innych, zobowiązują do brania odpowiedzialności za siebie i swoje postępowanie. Granice oddzielają sferę przeżyć wewnętrznych: doświadczenia, wspomnienia, wartości, przekonania, zasady, emocje, naszą własność: przedmioty materialne oraz fizyczność: nasze ciało. Pamiętaj o tym, że inni też mają swoje granice, szanuj granice innych, jeśli chcesz aby twoje były szanowane.

ASERTYWNOŚĆ. To posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz wyrażanie własnych postaw i emocji w sposób nienaruszający praw i granic innych osób. Jest to również obrona własnych praw i granic. Asertywność to:

 • umiejętność wyrażania opinii,  krytyki   potrzeb   , życzeń,  poczucia winy

 • umiejętność  odmawiania   w sposób nieuległy i nieraniący innych

 • umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał

 • autentyczność

 • elastyczność  zachowania

 • świadomość siebie (wad, zalet, opinii)

 • wrażliwość na innych ludzi

 • stanowczość

 • samoocena

PRZYKŁAD ASERTYNEJ ODMOWY

Słowo „nie”

Nie, nie pożyczę Ci pieniędzy”

Krótka informacja o tym, jak zamierzasz postąpić


Wyjaśnienie powodów odmowy, dzięki któremu rozmówca może lepiej zrozumieć nasze postępowanie

Zaplanowałem wydatki tak, że nic mi już nie zostanie”

Komentarz podtrzymujący relację (jeśli nam na niej zależy)

W przyszłym miesiącu jest tak możliwość”

DOBRE RADY ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI

 • używaj otwarcie słów „tak” i „nie”

 • nie przepraszaj, jeśli nie zawiniłeś/zawiniałaś

 • nie napadaj na rozmówcę, nie strasz go

 • broń się, gdy jesteś atakowany/a pamiętając czym jest asertywność

 • nie pozwalaj na naruszenie swojej godności osobistej

 • nie wstydź się, nawet jeśli popełniasz błędy

 • mów jasno i wprost o co Ci chodzi, dopytuj jeśli czegoś nie rozumiesz

 • przyznaj innym prawo do asertywnego zachowania

Asertywność… nie mylić z agresją!


 1. EDUKACJA

Jaka jest twoja świadomość dotycząca edukacji? TAK – 1 pkt.

 1. Czy wiesz co to jest Kuratorium Oświaty?


 1. Czy wiesz kim jest Rzecznik Praw Ucznia


 1. Czy wiesz czym jest obowiązek szkolny?


 1. Czy znasz wszystkie obowiązki ucznia?


 1. Czy wiesz jakie prawa ma uczeń?


 1. Czy znasz nazwisko swojego pedagoga szkolnego?


 1. Czy wiesz czym jest egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny i sprawdzający?


 1. Czy wiesz jakie masz możliwości kontynuowania nauki po Twojej szkole?


 1. Czy wiesz czym jest liceum profilowane?


 1. Czy wiesz czym jest Ochotniczy Hufiec Pracy i jaki sposób można tam kontynuować naukę?


 1. Czy wiesz jakie możliwości kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji daje Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego?


 1. Czy wiesz w jaki sposób po szkole zawodowej lub OHP zdobyć wykształcenie średnie (zdać egzamin dojrzałości)?


 1. Czy znasz możliwość dalszego kształcenia po zdobyciu świadectwa dojrzałości (zdaniu egzaminu maturalnego)?


 1. Czy wesz gdzie możesz kontynuować naukę, jeśli masz orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej?


 1. Czy wiesz w jakiej sytuacji przysługuje Ci pomoc pieniężna?


Razem pkt0-5 pkt. Twoja wiedza jest znikoma. Koniecznie zapoznaj się z informacjami, bez nich będzie Ci trudno funkcjonować w roli ucznia oraz podwyższać swoje kwalifikacje.

6-10 pkt. Umiesz poruszać się w temacie edukacji, znasz podstawowe możliwości zdobywania wykształcenia i kwalifikacji. Sporo już wiesz, ale nie zaszkodzi wiedzieć więcej. Edukacja to przyszłość, a przyszłość jest w twoich rękach.

11-15 pkt. Twoje wiadomości o systemie edukacji są imponujące. Czy wybrałeś/aś już odpowiednią drogę dla siebie? Zachęcamy do lektury.

KURATORIUM OŚWIATY 5 to organ kontrolujący pracę szkoły, uzyskasz w nim informacje o egzaminach, o naborze do szkół, o konkursach. Tam będziesz mógł się odwołać od wyniku egzaminu, zgłosić się z prośbą o pomoc, której nie możesz uzyskać w szkole.

RZECZNIK PRAW UCZNIA to osoba, do której możesz się zgłosić, jeśli masz poczucie, że twoje prawa zostały złamane. Rzecznik Praw Ucznia funkcjonuje przy Kuratoriach Oświaty.

OBOWIĄZEK SZKOLNY W Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 r.ż. Jeśli nie jesteś pełnoletni i nie uczysz się, twoi opiekunowie i Ty będziecie musieli odpowiedzieć za to przed sądem i ponieść karę.

OBOWIĄZKI UCZNIA

 • Udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowanie do zajęć

 • Właściwe zachowanie na zajęciach lekcyjnych

 • Usprawiedliwianie nieobecności , przestrzeganie terminu usprawiedliwiania i formy

 • Przestrzeganie wewnętrznego regulaminu szkoły (strój, apele, korzystanie z telef. komórkowych, zasady BHP itp.)

 • Właściwe zachowanie wobec nauczycieli, innych pracowników i pozostałych uczniów

PRAWA UCZNIA. Masz prawo do

 • Nauki

 • Zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i wymaganiami

 • Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

 • Organizacji życia szkolnego, by móc poza nauką rozwijać swoje zainteresowania

 • Działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z dyrekcją szkoły

 • Zrzeszenia się w samorząd uczniowski w celach reprezentowania interesów uczniów

 • Poprawienia ocen końcowych


 • Pamiętaj! Każda szkoła ma sformułowany swój wewnętrzny system oceniania, jeśli chcesz uzyskać informacje na temat form sprawdzania wiedzy, liczby możliwości bycia nieprzygotowanym do lekcji, maksymalnej liczby prac klasowych w tygodniu, procedur oceniania – zapytaj swojego wychowawcę lub pedagoga.

 • Egzaminy poprawkowe! Możesz wystąpić z prośbą o egzamin poprawkowy, powinieneś przy pomocy opiekuna złożyć podanie do dyrektora szkoły o zgodę na przystąpienie do egzaminu:

 • Klasyfikacyjnego jeżeli byłeś/aś nieklasyfikowana z powodu nieobecności

 • Poprawkowy jeżeli uzyskałeś/aś ocenę niedostateczną

 • Sprawdzającego jeżeli nie zadowala Cię uzyskana ocena

ETAPY KSZTAŁCENIA Po ukończeniu obowiązkowego poziomu kształcenia w szkole podstawowej/w gimnazjum możesz kontynuować naukę w :

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (2-3 lata), jej ukończenie umożliwi Ci uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także dalsze kształcenie w:

  • Uzupełniających liceach ogólnokształcących (2 lata), których ukończenie umożliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

  • Technikach uzupełniających ( 3 lata), umożliwiających uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zdaniu egzaminu zawodowego oraz uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 • Liceum ogólnokształcące (3 lata) umożliwia otrzymanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 • Liceum profilowane (3 lata), które łączą realizację programu liceum ogólnokształcącego z nauką zawodu, ich ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 • Technikum (4 lata) umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 • Ochotniczy Hufiec Pracy to dobre miejsce dla kogoś kto obowiązek nauki chce łączyć z nauką zawodu i pracą zarobkową, ma ukończone 15 lat, opóźnienia edukacyjne i chce uzupełnić braki w wykształceniu, potrzebuje wsparcia w wyborze odpowiedniej dla siebie drogi zawodowej. Po ukończeniu nauki w OHP możesz dalej uczyć się w liceum, technikum, a w przyszłości nawet na studiach.

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego to placówki oświaty przeznaczone dla osób dorosłych, można w nich podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, uzupełnić wykształcenie, podejść do egzaminów na tytuły kwalifikacyjne „robotnika” i „mistrza” w zawodzie

 • Jeśli masz orzeczenie o upośledzeniu umysłowym możesz kontynuować naukę w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy

 • Szkoła policealna daje osobom posiadającym wykształcenie średnie (świadectwo dojrzałości) możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego

 • Studia wyższe (3 lata, 3 lata + 2 lata, 5 lat), gdzie podstawowym kryterium przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego. Informacje dotyczące kryteriów przyjmowania na dany kierunek studiów znajdziesz na stronie internetowej uczeni lub w dziekanacie wydziału. Po ukończeniu studiów magisterskich ( 3 lata + 2 lata lub 5 lat) otrzymujesz dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z nadaniem tytułu magistra czyli pierwszego stopnia naukowego .

 • Studia podyplomowe umożliwiające dalsze rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności oraz podnoszące kwalifikacje, zwiększając tym samym atrakcyjność na rynku pracy

 • Studia doktoranckie dające możliwość uzyskania zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie nauki, przygotowują do samodzielnej aktywności badawczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora, dające szanse na realizację ciekawych projektów naukowo – badawczych

POMOC PIENIĘŻNA. Jeśli pobierasz rentę rodzinną to możesz ją otrzymywać najdłużej do ukończenia 25 lub 26 r.ż. pod warunkiem kontynuowania nauki. Również do ukończenia 25 r.ż możesz otrzymywać środki na kontynuowanie nauki. Alimenty będą Ci przysługiwać, do momentu kiedy będziesz się w stanie samodzielnie utrzymywać (najdłużej do 25 r.ż.)

 • Uczelnie wyższe zarówno państwowe, jak i prywatne zapewniają różne formy wsparcia finansowego dla osób studiujących: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce, sporcie, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe, zapomogi

PRACA I TWOJE PIENIĄDZE

Czy poradzisz sobie na rynku pracy? Czy będziesz dobrze dysponował swoimi zarobkami? TAK – 1 pkt.

 1. Czy wiesz jaką pomoc oferuje Ochotniczy Hufiec Pracy?


 1. Czy wiesz jaką pomoc możesz uzyskać od doradcy zawodowego?


 1. Czy wiesz gdzie w twoim powiecie mieści się Powiatowy Urząd Pracy?


 1. Czy wiesz dlaczego tak ważne jest uzyskanie statusu bezrobotnego w przypadku gdy nigdzie nie pracujesz?


 1. Czy znasz strony internetowe na których można poszukiwać pracy?


 1. Czy umiesz napisać podanie, CV i list motywacyjny?


 1. Czy wiesz w jaki sposób założyć własną działalność gospodarczą?


 1. Czy znasz rodzaje umów o pracę?


 1. Czy wiesz ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?


 1. Czy wiesz czym jest mobbing?


 1. Czy wiesz czym jest rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy?


 1. Czy wiesz co oznacza skrót ZUS?


 1. Czy wiesz co to jest PIT?


 1. Czy wiesz co to jest OFE?


Razem pkt0-5 pkt. Masz spore braki, jako przyszły pracownik powinieneś posiadać wszystkie umieszczone poniżej informacje. Czas nadrobić zaległości. Przyjemnej lektury!

6-10 pkt. Posiadasz najważniejsze informacje, ale do pełni szczęścia brakuje Ci kilku istotnych danych. Czas zgłębić wiedzę i wykorzystywać ją w praktyce.

11-14 pkt. Zapowiada się z Ciebie dobry i świadomy swoich praw pracownik. Jeszcze tylko ostatnie szlify, a znajdziesz satysfakcjonującą pracę i właściwie rozdysponujesz swoje finanse. Przeczytaj!

PRACA PRZED 18 R.Ż. Jeśli nie masz skończonych 18 lat pracodawca może Cię zatrudnić pod warunkiem, że ukończyłeś co najmniej 16 lat i szkołę gimnazjum (w innym przypadku n twoja pracę musi wyrazić zgodę twój opiekun, a jeśli nadal uczysz się w gimnazjum, dyrektor szkoły). Przed ukończeniem 18 r.ż. nie posiadasz jeszcze żadnych kwalifikacji zawodowych, więc możesz uzyskać zatrudnienie jedynie w ramach „przygotowania do zawodu” – staż i praktyki zawodowe. Twoja umowa z pracodawcą określa: rodzaj przygotowania zawodowego, czas i miejsce odbywania przygotowania zawodowego oraz wysokość wynagrodzenia

 • Pracodawca jest zobowiązany zwolnić Cię z obowiązków na czas trwania twoich zajęć lekcyjnych

 • Zgodnie z Kodeksem Pracy możesz pracować tylko przy wykonywaniu lekkich prac, które nie zagrażają twojemu zdrowiu i życiu, ale też nie zakłócają nauki


CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY to jednostka Ochotniczego Hufca Pracy dzięki której możesz skorzystać z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, ofert pracy (warunek: jesteś uczniem lub studentem w wieku 15-25 lat). Możesz tam zgłosić się w celu znalezienia pracy sezonowej lub krótkoterminowej, możesz wziąć udział w warsztatach i zajęciach efektywnego poszukiwania pracy.

DORADCA ZAWODOWY 6 to osoba udzielająca pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych dla młodzieży i osób dorosłych. Może pomóc Ci w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając twoje możliwości i umiejętności, sytuację życiową i aktualne potrzeb na rynku pracy

JAK SZUKAĆ PRACY?

 • Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy, który prowadzi krajowe i zagraniczne pośrednictwo pracy. Skorzystaj tam z poradnictwa zawodowego lub pomocy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

STATUS BEZROBOTNEGO zyskujesz wtedy, gdy nie masz pracy i zarejestrowałeś się w Powiatowym Urzędzie Pracy.  Pamiętaj, że warto zarejestrować się ze względu na  ubezpieczenie zdrowotne   , dostęp do ofert pracy, staży, szkoleń i kursów zawodowych podnoszących twoje kwalifikacje oraz możliwość uzyskania funduszy na własną działalność gospodarczą!  Jeśli jesteś zarejestrowany jako bezrobotny/a, a znalazłeś/aś pracę musisz poinformować o tym PUP w ciągu 7 dni.

 • POŚREDNICTWO PRACY Na rynku istnieją różne agencje zatrudnienia świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy w kraju i za granicą a także doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego. Usługi świadczone są zarówno względem osób poszukujących pracy, jak i pracodawców. Zanim podejmiesz współpracę z agencją pracy dowiedz się o warunki zawartej miedzy Wami umowy, żeby się przekonać czy będzie to dla Ciebie korzystne (takie jednostki pośrednictwa pracy często pobierają zapłatę za znalezienie Ci pracy w postaci prowizji lub pomniejszenia stawki godzinowej od twojego pracodawcy).

 • PRACA ZA GRANICĄ Zapewne słyszałeś o ryzyku nadużyć, jakie niesie za sobą praca za granicą u niesprawdzonego pracodawcy (inny charakter pracy niż w ogłoszeniu, brak wypłaty, brak ubezpieczenia, złe warunki mieszkaniowe, brak możliwości powrotu bez wywiązania się z określonych, warunków). Jeśli chcesz tego uniknąć możesz polegać na systemie EURES zrzeszającym publiczne służby zatrudnienia działające na terenie Unii Europejskiej (np. współpraca pomiędzy Urzędami Pracy w Polsce a podobnymi organizacjami w Niemczech, Anglii i innych krajach UE). Więcej informacji na te temat uzyskasz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

 • PRASA I MEDIA Często pracodawcy umieszczają ogłoszenia w lokalnej prasie i lokalnej rozgłośni radiowej. Jeśli twój zasięg poszukiwań nie ogranicza się jedynie do miejsca zamieszkania warto skorzystać z pracy ogólnopolskiej, najbardziej popularny jest dodatek „Praca” umieszczany w poniedziałkowym wydaniu „Gazety Wyborczej”.

 • INTERNET Warto przejrzeć poniższe strony internetowe  www.praca.gratka.pl   www.gratka.pl   , www.praca.onet.pl   www.praca.wp.pl   ,,   www.praca.interia.pl   www.pracuj.pl   www.praca.gov.pl   , www.praca.money.pl   ,   www.pracuj.pl   www.praca.pl   www.gazetapraca.pl   www.jobs.pl   , www.jobpilot.pl   www.gowork.pl

 • ZAPYTAJ ZNAJOMYCH czy nie mają informacji na temat wolnego miejsca w ich pracy lub pracy innych znajomych. Siatka kontaktów bywa przydatna pod wieloma względami, nasi znajomi mogą Ciebie polecić pracodawcy, a pracodawca może zechcieć poszukiwać przyszłych pracowników jedynie spośród zarekomendowanych osób.

MOJE DOKUMENTY Przy poszukiwaniu pracy niezbędne jest przygotowanie tzw. aplikacji (podanie), której częściami są CV i list motywacyjny. W przygotowywaniu dokumentów możesz skorzystać z pomocy doradcy zawodowego lub poradników zamieszczonych na stronach internetowych. Oprócz listu motywacyjnego i CV warto dołączyć kserokopię zaświadczeń ukończonych kursów, dyplomy, świadectwa pracy, referencje czy list rekomendacyjny z poprzedniej pracy.


ROZMOWA W SPRAWIE PRACY Podczas rozmowy kwalifikacyjnej skorzystaj z dobrze Ci już znanej sztuki autoprezentacji!


WYPŁATA BRUTTO I NETTO Trzeba pamiętać, że wynagrodzenie wykazane w umowie to wynagrodzenie brutto. Kwota ta jest podstawą naliczania podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Po ich odjęciu pozostaje wynagrodzenie netto, czyli pieniądze, które wpływają na konto pracownika. W związku z tym, że kwota wynagrodzenia brutto zasila różnego rodzaju fundusze i znaczna jej część trafia do fiskusa, faktyczna wypłata (wynagrodzenie netto) jest

dużo mniejsza.


INNE MOŻLIWOŚCI:


STAŻ przysługuje Ci po ukończeniu szkoły, możesz go odbywać najdłużej przez rok (do 26 r.ż.). O skierowanie na staż trzeba ubiegać się w PUP, stażu możesz szukać w różnych instytucjach i firmach związanych z twoimi zainteresowaniami lub kwalifikacjami.


WOLONARIAT umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego, jednakże świadczona przez Ciebie praca jest nieodpłatna, a decyzja o podjęciu


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Jeśli masz umiejętności i pomysł, które chciałbyś wykorzystać, dowiedz się jak założyć własną działalność gospodarczą. Najpierw rozeznaj się jak sporządzić biznesplan, jak pozyskać środki finansowe, w jaki sposób rozliczać się z ZUS-em i Urzędem Skarbowym 7 . Pamiętaj, że najważniejszy jest pomysł, analiza ryku i potencjalnych klientów. Prowadząc działalność gospodarczą sam za siebie musisz opłacać składkę ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe). Jeśli to twoja pierwsza firma, możesz otrzymać obniżkę przy opłacie składek ZUS. Aby zarejestrować swoją firmę należy więc udać się do urzędu gminy lub urzędu miasta wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz - zgłoszenie.


RODZAJE UMÓW O PRACĘ

 • UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia, gwarantuje ochronę praw pracownika, pracodawca wypowiadając umowę musi podać przyczynę jej rozwiązania. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy.

 • UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY zawierana jest na określony czas (kilka miesięcy, rok, kilka lat). Jednym z rodzajów umowy na czas określony jest umowa na czas zastępstwa, w przypadku gdy pracodawca poszukuje zastępstwa dla pracownika nieobecnego z powodu choroby, urlopu wychowawczego itp.

 • UMOWA NA OKRES PRÓBNY zawierana jest gdy jedna ze stron lub obie strony chcą zapoznać warunki pracy, prawa i obowiązki, może poprzedzać zawarcie umowy właściwej (na czas określony, na czas nieokreślony) oraz nie może przekraczać okresu 3 m-cy.

 • UMOWA NA CZAS WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY określa długość trwania umowy, uzależniona od okresu wykonania przez pracownika pracy na którą umówił się z pracodawcą – wybudowanie domu, wykonanie prac remontowych itp.

Powyższe umowy zapewniają Ci ubezpieczenie zdrowotne i są liczone do stażu pracy.

 • UMOWA ZLECENIE to umowa zawierana na czas określony. Najczęściej przedmiotem takiej umowy jest usługa. Zleceniobiorca ma wykonywać określoną w umowie pracę. W takiej umowie nie obowiązują minimalne, miesięczne wynagrodzenia i urlopy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci ubezpieczenie zdrowotne, gdy jest to twoja jedyna praca.

 • UMOWA O DZIEŁO to umowa polegająca na tym, że pracownik zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a pracodawca do wypłaty wynagrodzenia. W takiej umowie nie obowiązują minimalne, miesięczne wynagrodzenia i urlopy. Od tej umowy nie są odprowadzane składki ZUS.

URLOP Długość urlopu zależy od stażu pracy. Długość urlopu w ciągu roku zależy od stażu pracy. Do 20 dni urlopu masz prawo, gdy pracujesz krócej niż 10 lat. 26 dni przysługuje ci jeśli jesteś zatrudniony ponad 10 lat. Zatrudnienie w poprzednim miejscu pracy zalicza ci się do okresu pracy, od którego zależy ilość twoich dni urlopowych. Ważny jest również okres nauki. Z racji ukończenia szkoły zawodowej zaliczane są 3 lata stażu do urlopu, średniej zawodowej - 5 lat, liceum ogólnokształcącego - 4 lata, szkoły wyższej - 8 lat. Musisz jednak pamiętać, że okresów nauki w poszczególnych szkołach nie można sumować. Kiedy więc ukończyłeś szkołę średnią, a następnie studia, będziesz miał zaliczone do stażu urlopowego 8, a nie12 lat. W razie przypadków losowych gdy nie możesz pozwolić sobie na składanie wniosku urlopowego i oczekiwanie na jego rozpatrzenie możesz skorzystać z 4 dni tzw. urlopu na żądanie.

MOBBING to łamanie praw w pracy, są to działania lub zachowania skierowane przeciwko pracownikowi, polegają m.in. na nękaniu, zastraszaniu, bezpodstawnym zaniżaniu oceny przydatności pracownika, poniżaniu, ośmieszaniu pracownika, izolowaniu lub wyeliminowaniu z zespołu współpracowników. Możesz bronić swoich praw szukając pomocy w Państwowej Inspekcji Pracy 8 .


PRACA NIELEGALNA to praca bez podpisanej umowy. Pracodawca wypłaca pracownikowi pieniądze, ale nie płaci za niego podatków oraz nie zgłasza faktu jego zatrudnienia do jakiegokolwiek urzędu. Pracownik zatrudniony na czarno nie ma żadnych praw: nie jest ubezpieczony od wypadku przy pracy, nie ma prawa do przerw, urlopu, dni wolnych, nie dostanie pieniędzy kiedy zachoruje. Praca na czarno sprzyja nadużyciom i oszustwom. Nie płacenie podatku jest przestępstwem, a odpowiedzialność prawną ponosi zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy określa Kodeks Pracy, zainteresowanych odsyłamy do lektury!


PLANOWANIE DOMOWEGO BUDŻETU W przypadku niewielkich dochodów warto kontrolować wydatki, unikniesz wówczas wydawania pieniędzy bez zastanowienia, czy konieczności pożyczania pieniędzy. W jaki sposób zaplanować domowy budżet? Załóż księgę wydatków i wpływów. Wpływy to twoja pensja, renta, stypendium, świadczenia pieniężne. Wydatki to stałe miesięczne opłaty: czynsz, prąd, gaz, internet, telefon, szkoła itd., ponadto kwota jaką przeznaczasz na codzienne zakupy (jedzenie, lekarstwa, bilety, kosmetyki itd.), kwota na większe zaplanowane wcześniej zakupy (meble, narzędzia, ubranie itd.) oraz wydatki nieplanowane, na które warto mieć rezerwę pieniędzy (prezent, zakupienie zepsutej a niezbędnej rzeczy, niespodziewany wyjazd). Budżet w 3 krokach:

 1. Najpierw opłać swoje rachunki i zabezpiecz kwotę na codzienne potrzeby

 2. Zabezpiecz kwotę na niespodziewane wydatki tzw. rezerwę

 3. Potem przekonaj się czy w danym miesiącu możesz zrealizować większe zaplanowane wcześniej zakupy bez naruszenia kwoty na wydatki z 1 i 2 kroku planu budżetowego


OSZCZĘDZANIE Kiedy można zaoszczędzić, oto kilka przydatnych rad:

 • Tanie zakupy, czyli zorientuj się w jakim sklepie ceny produktów mają niższe ceny, zrób większe, cotygodniowe zakupy w hipermarkecie

 • Uważaj na promocje i wyjątkowe okazje, jeśli w promocyjnej cenie znajduje się produkt, który akurat jest na twojej liście zakupów to świetnie, natomiast nie kupuj przedmiotów tylko z uwagi na ich obniżoną cenę, często są to niepotrzebne rzeczy

 • Skorzystaj z internetowych porównywarek cen, pokazują w którym sklepie można dany produkt jest najtańszy

 • Większe wydatki (telewizor, kanapa, wyjazd) planuj dużo wcześniej i przez kilka/kilkanaście miesięcy odkładaj na nie określona kwotę

KUPOWANIE NA RATY jest jednym ze sposobów poradzenia sobie z większymi wydatkami. Możesz w wielu sklepach kupić interesujący Cię produkt na raty (sprzęt RTV, AGD, meble) lub wziąć kredyt w banku. Opłacalność takiego pomysłu zależy od warunków umowy! Czytając umowę zwróć uwagę na oprocentowanie kredytu (im niższe tym lepsze) oraz proponowaną liczbę rat do spłaty.  Uwaga! Pochopna decyzja może Cię drogo kosztować, nieprzemyślane podpisanie umowy kredytowej może sprawić, że za każde pożyczone 100 zł będziesz musiał/a oddać nawet 200 zł!

KONTO W BANKU Będziesz otrzymywał na nie swoją pensję lub rentę, nie będziesz musiał nosić przy sobie dużej gotówki ryzykując, że ją zgubisz lub ktoś Cię okradnie. Dzięki niemu będziesz mógł/mogła w sklepie zapłacić kartą gdy zabraknie Ci gotówki w portfelu lub robić zakupy przez Internet. Wybierając bank w którym chcesz założyć konto kieruj się dostępnością tego banku (odległość do banku, liczba oddziałów, liczba bankomatów, renoma banku) oraz kosztami za prowadzenie konta (w wielu bankach prowadzenie rachunku dla młodych osób np. do 30 r.ż. jest bezpłatne).

 • Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy to podstawowe konto bankowe, dzieki niemu możesz wykonywać następujące transakcje: przelewy (wpłata na inne konto, zapłacenie faktury, opłacenie rachunków), wpłaty i wypłaty własne, wypłaty z bankomatów, płacenie kartą płatniczą w sklepach, doładowanie telefonu na kartę.

 • Zapoznaj się z zasadami korzystania z konta internetowego, wówczas większość transakcji będziesz mógł wykonać nie wychodząc z domu (przelewy, rachunki, zakupy internetowe, doładowanie telefonu)

 • Nie zdradzaj nikomu swojego nr PIN (czterocyfrowy nr umożliwiający dostęp do karty)

 • Jeśli zgubisz kartę niezwłocznie zadzwoń do banku i ją zastrzeż 1. MIESZKANIE

Czy jesteś gotowy/a na samodzielne zamieszkanie? Czy znajdziesz szybko mieszkanie i będziesz potrafił/a je utrzymać? TAK – 1 pkt.

 1. Czy wiesz czym jest mieszkanie chronione, socjalne i komunalne?


 1. Czy wiesz, że usamodzielniający się wychowankowie placówek mają pierwszeństwo w ubieganiu się o mieszkanie komunalne lub socjalne?


 1. Czy wiesz gdzie złożyć wniosek o przyznanie mieszkania?


 1. Czy wiesz kiedy należy Ci się dodatek mieszkaniowy?


 1. Czy wiesz na ile miesięcy przyznawany jest dodatek mieszkaniowy?


 1. Czy wiesz czym jest tzw. „rzeczówka”?


 1. Czy potrafisz wymienić najpotrzebniejsze sprzęty w mieszkaniu?


 1. Czy wiesz gdzie należy się zwrócić z wnioskiem o przyznanie pomocy pieniężnej na remont?


 1. Czy wiesz, że częste dowiadywanie się o mieszkanie może pomóc w jego szybszym otrzymaniu?


 1. Czy wiesz kto może Ci pomóc w poszukiwaniu mieszkania?


 1. Czy znasz inne sposoby poszukiwania mieszkania?


 1. Czy wiesz gdzie i kiedy należy opłacać czynsz?


 1. Czy wiesz w jaki sposób można zaoszczędzić energię zmniejszając tym samym wysokość rachunków?


 1. Czy wiesz w jakich godzinach trwa cisza nocna?


 1. Czy wiesz co zrobić kiedy wysiądą korki?


Razem pkt0-5 pkt. Kiepsko orientujesz się w tym temacie, chyba nie jesteś jeszcze gotowy/a na samodzielne zamieszkanie. Pora to zmienić!

6-10 pkt. Masz wiedzę teoretyczną i pewne praktyczne umiejętności, ale czy to wystarczy żeby myśleć o samodzielnym mieszkaniu? Przeczytaj poniższy rozdział, a twoje obawy znikną.

11-15 pkt. Gratulacje! Jesteś gotowy/a by zamieszkać samodzielnie. Wykorzystaj swoją wiedzę w poszukiwaniu mieszkania. Doczytaj o rzeczach, których nie wiedziałeś/aś.

RODZAJE MIESZKAŃ. Przeprowadzka do „swojego” lokum jest najważniejszym momentem procesu usamodzielnienia. Już dziś warto poznać jakie masz możliwości:

 • Mieszkanie chronione, w niektórych powiatach istnieją mieszkania, w których młodzież rozpoczyna samodzielne życie przy wsparciu specjalistów. Mieszka się w nich przez krótki okres czasu (1 rok do 2 lat) oczekując na przyznanie mieszkania komunalnego

 • Mieszkanie socjalne przeznaczone jest dla osób w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Możesz je dostać, jeśli nie przekraczasz określonego dochodu, jeśli później osiągasz wyższe zarobki może Ci ono zostać odebrane.

 • Mieszkanie komunalne jest przyznawane przez gminy osobom w trudnej sytuacji (jako wychowanek placówki masz pierwszeństwo w kolejce do mieszkania komunalnego i socjalnego). Takie mieszkanie dostaje się dożywotnio, pod warunkiem, że mieszka się w darowanym mieszkaniu, a nie u swojej rodziny lub partnera. Nie spełniając tego kryterium można stracić prawa do mieszkania.

 • Pamiętaj! Wniosek o przydział mieszkania składasz w miejscu swojego stałego zameldowania. Niektóre gminy pozwalają wychowankom starać się o mieszkanie na ich terenie, dowiedz się jak jest u Ciebie. Udaj się do Urzędu Gminy do Wydziału ds. zasobów lokalowych gminy i zapytaj o kryteria przydziału. Jeśli je spełniasz złóż wniosek, a zostaniesz wpisany na listę osób zakwalifikowanych do pomocy mieszkaniowej. Często na mieszkanie czeka się min. 2 lata, żeby przyspieszyć czas oczekiwania poproś o pomoc twojego opiekuna usamodzielnienia lub pracownika PCPR-u, będzie mógł Cię wesprzeć regularnie przedstawiając twoją sytuację.

DODATEK MIESZKANIOWY to dofinansowanie wydatków mieszkaniowych wypłacane przez gminę, kryteriami otrzymania pomocy pieniężnej są: wysokość dochodu i powierzchnia mieszkania. Wniosek składa się do urzędu gminy lub OPS-u. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 m-cy, pieniądze przesyłane są na konto administracji budynku lub do właściciela od którego się wynajmuje mieszkanie.

POMOC RZECZOWA NA ZAGOSPODAROWANIE sprawdź, czy Ci przysługuje (sytuacja dochodowa, życiowa) pomoc przyznaje starosta z twojego miejsca zameldowania (więcej informacji uzyskasz w PCPR). W skład pomocy rzeczowej wchodzą materiały niezbędne do remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe.

INNE SPOSOBY POSZUKIWANIA MIESZKANIA Mieszkanie zapewniane przez gminę to nie jest jedyne wyjście, zwłaszcza że można na nie czekać latami. Kiedy aktywnie zaangażujesz się w poszukiwania, możesz na początku wynająć na dogodnych warunkach niewielkie mieszkanie, współdzieląc je z zaufanymi osobami, możesz wynająć stancję, czyli zamieszkać wraz z właścicielem domu.

PORADNIK PRZYSZŁEGO GOSPODARZA DOMU

 • Oszczędzaj energię, badania pokazały, że przeciętne gospodarstwo domowe marnuje ok. 1000 zł rocznie na energię, którą można by zaoszczędzić, pamiętaj o: włączaniu lub przykręcaniu kaloryfera gdy wychodzisz z domu, wyłączaniu światła w pomieszczeniach w których nie przebywasz, korzystaj z energooszczędnej pralki i lodówki, używaj energooszczędnych żarówek, nie lej wody bez potrzeby, usuwaj z kontaktu ładowarkę telefonu komórkowego